Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Darağacında Üç Fidan

Darağacında Üç Fidan

Ratings: (0)|Views: 230 |Likes:
Published by Bay İşbilmez

More info:

Published by: Bay İşbilmez on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
 N
İ
HATBEHRAMDARA
Ğ
ACINDA ÜÇ F
İ
DAN::::::::::::::::: N
İ
HATBEHRAM 1946 y
ı
l
ı
nda Kars'ta do
ğ
du. On
ş
iirkitab
ı
 yay
ı
nland
ı
. Yay
ı
nlanm
ış
yirmikitab
ı
bulunmaktad
ı
r. Çe
ş
itliyap
ı
tlar 
ı
 yabanc
ı
dillereçevrilmi
ş
tir. -Halk 
ı
nDostlar 
ı
-,-Militan-ve-Güney-dergilerini ç
ı
karanlar aras
ı
ndad
ı
r. Yazd
ı
klar 
ı
ndanötürü12 Martdöneminde 2 y
ı
ltutuklukald
ı
. 70'li y
ı
llarda birsüre gazetecilik yapt
ı
.12Eylül dönemindeBakanlarKurulu karar 
ı
yla T.C. vatanda
ş
l
ığı
ndan ç
ı
kar 
ı
ld
ı
.Uzuny
ı
llar yurdundanuzaktaya
ş
amak zorunda kalan Behram, 17 y
ı
ll
ı
kpolitik sürgünlükten sonra 1996 y
ı
l
ı
ndayurdunadönebildi.::::::::::::::::: 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LE §        Sunu §        U
ğ
runaölümegidilen
ş
eykendini karanl
ı
kta bir
ışı
kgibihissettirir  §        Bugünlerki
GeneratedbyABC AmberLIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html
Page 1
 
 §        Türkiye'dekaranl
ı
kbirdönemveDeniz,Yusuf,Hüseyin'ind
ış
ardason günleri §        DenizGezmi
ş
,-Mahkemediyeböyle bir yerde bulunmaktanutanç duyuyorum- dedi  §        Tutanaklar (1) §        Ortak savunmalar 
ı
na -ezenlere kar 
şı
verdiklerimücadelelerde ölen tüm ezilenlereselamolsun- diye ba
ş
lad
ı
la §        Gecenin GölgelerindeAy
ı
l
ı
 §        N. A
ğı
rnasl
ı
İ
nönü'ye -Korkar 
ı
mbukangölüonudöktürenlerlebirlikte,susanlar 
ı
 da bo
ğ
ar dedi §        Üç Da
ğ
a A
ğı
t §        6 May
ı
s'
ı
n ilkdakikalar 
ı
ndaDeniz,YusufveHüseyin'inhücreleri
ı
ld
ı
...Zincire vuruldular... §        Tutanaklar (2) §        Tela
ş
lanm
ış
lar,Deniz'inaya
ğı
ndakizinciriaçam
ı
yorlard
ı
...Denizgülümsüyordu. §        KanayanÜzümler  §        Yusufodas
ı
ndanal
ı
n
ı
rken-Deniz'insesini duydum-diyordu...  §        Ölüm Nerdenve Nas
ı
lGelirse... §        Yanyanaya
ş
am
ış
,yan yana ölmü
ş
lerdi,amayanyanagömülmeleriengellendi  §        Ah, ard
ı
 ard
ı
nakenetlenen ölüm §        YusufAslan sonmektubunuSenato'nun idamlar 
ı
 onaylad
ığı
günyazm
ış
t
ı
... §        Yaln
ı
z De
ğ
iller... §        Sinan'la Hüseyin'inarkada
ş
l
ığı
kavga içinde ba
ş
lad
ı
, son ana kadar ayn
ı
duyguyuta
şı
d
ı
lar... §        Ya
ş
amak Ad
ı
na §        Kurtulu
ş
haberlerinin,ölümhaberleriylebirliktegeldi
ğ
igünlerdi;Ula
ş
 dü
ş
İ
stanbul'da... §        MBG Ba
ş
kan
ı
FahriÖzdilek infazlarataraftarde
ğ
il,fakatumutsuzdu... §        Bahard
ı
 (
İİ
) §        HüseyinFilistindönü
ş
ündea
ğı
ri
ş
kencelerden geçmi
ş
fakat tek sözcük konu
ş
mam
ış
t
ı
... §        Yusuf'unkararl
ı
l
ığı
 vecesaretipolisi
ş
a
ş
ı
naçevirmi
ş
ti... §        Yusuf'unyaras
ı
na, vurulduktan onbir saat sonra bak 
ı
ld
ı
.
GeneratedbyABC AmberLIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html
Page 2
 
 §        Bahard
ı
 (
İ
) §        -Asma-y
ı
 bir e
ğ
lencekonusu yapm
ış
lard
ı
, hücrede bir i
ş
çiyigünlerce sehpayaç
ı
kard
ı
lar... §        Dövü
ş
eDövü
ş
e Yürünecek  §        BirandaDenizlerin,Yusuflar 
ı
n,Hüseyinlerinmezarlar 
ı
insanlakayna
ş
t
ı
... S
ı
ralarhalinde,binler, onbinler -sayg
ı
duru
ş
u-nda bulunuyordu... §        1'inci THKOdavas
ı
 ve sonuçlar 
ı
naili
ş
kingörü
ş
le §        Fa
ş
istuygulamalar 
ı
,tarihkimseningözününya
şı
na bakmadan de
ğ
erlendirecektir... §        Siyasalyarg
ı
lamalardahüküm verenler ço
ğ
u kezhem davac
ı
 hemde yarg
ı
çdurumundad
ı
rlar  §        As
ı
lyarg
ı
lama; 6 May
ı
s 1972
ş
afakvaktihalk 
ı
nvicdan
ı
nda yenidenba
ş
lam
ış
ve devametmektedir  §        Verilenölümcezas
ı
,uygulay
ı
c
ı
laraonur vermeyecek bir biçimde adalet tarihine geçecek ac
ı
l
ı
 bir örnek olacakt
ı
r... §        Hükümverilmesinevecezan
ı
ninfazedilmesinera
ğ
menkamuoyundakabuledilmiyor, tart
ışı
l
ı
yorsao davakapanmam
ış
t
ı
 §        12 Mart döneminde hukukkurallar 
ı
alabildi
ğ
ince hiçesay
ı
lm
ış
t
ı
 §        AliElverdigörevininneoldu
ğ
unuAP'denmilletvekiliolduktansonra kamuoyuna
ı
klam
ış
t
ı
r... §        Askerigörevleriyan
ı
nda politik görevler deyapt
ığı
n
ı
söyleyenElverdihakk 
ı
ndakovu
ş
turma
ı
lmas
ı
 gerekir  §        22 ki
ş
ilikAdalet Komisyonu'nda idama kar 
şı
 gelen tek üyebendim. §       
İ
kisi 25,biri23ya
şı
ndaolanbuüçgenç ölümdenkurtulamazm
ı
yd
ı
? §        12 Mart'
ı
n kendine özgühukuklaba
ğ
lant
ı
s
ı
 olmayanözelbiryeri vard
ı
 §       
İ
dam hükmüylesonuçlananbudavayayöneltilenele
ş
tiriler gösteriyor ki,kanunun de
ğ
i
ş
tirilmesibigerekliliktir  §       
İ
damlarlailgilitarihibirbelge  §        Yenidenkendi
ş
ehrimde:::::::::::::::::  SUNU
GeneratedbyABC AmberLIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html
Page 3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
Lale Ceylan liked this
mzrkbl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->