Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AŞK I MEMNU ve MADAM BOVARY

AŞK I MEMNU ve MADAM BOVARY

Ratings: (0)|Views: 1,303 |Likes:
Published by Cansu Bağdatlı

More info:

Published by: Cansu Bağdatlı on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2011

pdf

text

original

 
A
Ş
K-I MEMNÛ ve MADAM BOVARY ROMANLARINDAKADINLARIN YÖNLEND
İ
RD
İĞİ
OLAY ÖRGÜSÜ
Ar 
ş
. Gör. Sedat MADEN
ÖZ:
Kad
ı
n, toplum içinde aile kurumunun i
ş
leyi
ş
ini sa
ğ
layarak e
ğ
itici, ahlakî ve psikolojik olgular 
ı
n devaml
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
sa
ğ
layan önemli bir ö
ğ
edir. Do
ğ
u ve bat
ı
medeniyetinde kad
ı
na bak 
ı
ş
ve kad
ı
n
ı
n birey olarak duru
ş
u ça
ğ
lar boyu farkl
ı
olmu
ş
tur. Yapt
ı
ğ
ı
m
ı
z çal
ı
ş
ma esas itibar 
ı
yla ka-d
ı
na bak 
ı
ş
ı
n Frans
ı
z ve Osmanl
ı
toplumda nas
ı
l oldu
ğ
unu, bu durumunkad
ı
nlarda yaratt
ı
ğ
ı
aray
ı
ş
a örnek olacak iki eserin; A
ş
k-
ı
Memnû ve Ma-dam Bovary romanlar 
ı
n
ı
n vak’a örgüsünün kurgusal anlamda yak 
ı
nl
ı
kla-
ı
n
ı
tespit etmeye yöneliktir.
Anahtar Kelimeler
: Yasak a
ş
k, aile, Emma, Bihter, toplumsal ya-p
ı
.
The Web of Events Guided by Women in A
ş
k-
ı
Memnu and in theNovel of Madam BovaryABSTRACT
: Woman is an important figure in terms of providingthe continuity of the institution of the foundation of family and the factsrelated to educational, psychological and morality . In eastern and westerncultures, viewing woman as a human being has always been different. Inour study, the evaluation of women from the point of French and Ottomanviews will be done through the means of two important literary novelsnamely A
ş
k-
ı
Memnu and Madam Bovary. In these two novels the web of events guided by women will be investigated and its effects upon societywill be discovered.
Key Words
: Forbidden Love, family, Emma, Bihter, social struc-ture.
Yasak a
ş
k,
Toplumun maneviyat 
ı
n
ı
n çökü
ş
üdür, yozla
ş
man
ı
n, ah-lak 
ı
n yok olu
ş
udur. Romantiklere göre a
ş
k olmazsa birliktelik yanl 
ı
ş
ı
r.
yarg
ı
lar 
ı
do
ğ
rudur yanl
ı
ş
t
ı
r gibi tart
ı
ş
malar günümüzde olmakta ve olmal
ı
 da. Ancak yasak a
ş
k, bundan as
ı
rlar evvel de bin a
ş
ı
a
ş
ı
n süredir devard
ı
; ayr 
ı
ca edebî kurgular 
ı
da me
ş
gul ediyordu. Toplumsal ya
ş
am
ı
n
Atatürk Üni. Kaz
ı
m Karabekir E
ğ
t. Fak. sedatmaden52@hotmail.com
 
 TÜBAR-XXIV-/2008-Güz/Ar 
ş
. Gör. Sedat MADEN80
içinde kad
ı
n
ı
n yerinin de
ğ
i
ş
imini anlatmalar 
ı
ile iki dev; olay örgüleriyle,zaman uzamlar 
ı
ve karakterlerin özellikleriyle iki önemli edebî eser A
ş
k-
ı
 Memnû ve Madam Bovary.A
ş
k-
ı
Memnû;
ruh dünyalar 
ı
çat 
ı
ş
an insanlar 
ı
n roman
ı
 
(Atay1975: 1).Roman duygusal ve psikolojik gerçekleri i
ş
lemesi, yeniliklere ko-lay uyu
ş
amayan, kapal
ı
bir toplum olan Osmanl
ı
toplumu içerisinde ka-d
ı
n
ı
öne ç
ı
kar 
ı
ş
ı
, erkeklerin gölgesinde ya
ş
ayan kad
ı
nlar 
ı
toplumun ya-
ş
am alan
ı
na ta
ş
ı
mas
ı
, A
ş
k-
ı
Memnû ile kad
ı
nlar 
ı
n iffetsizlik olarak nite-lendirilen ço
ğ
u davran
ı
ş
ı
n
ı
n ça
ğ
da
ş
l
ı
ğ
ı
n bir simgesi, gündelik bir durumolarak kabul edilmesi, Bat
ı
l
ı
la
ş
may
ı
piyano dersleri alma, Frans
ı
zca ö
ğ
-renme, Fransa’da e
ğ
itim görme modalar 
ı
ndan öte erkeklerle kad
ı
nlar 
ı
npikniklerde, partilerde, flörtlerde, kaçamak a
ş
k ili
ş
kilerinde gösteren ör-nek ya
ş
am kesitleriyle edebiyat
ı
m
ı
zda birçok yenili
ğ
in temelini atm
ı
ş
 hâlâ özelli
ğ
ini korumaktad
ı
r. A
ş
k-
ı
Memnû üzerine günümüzde birçok inceleme ve ara
ş
t
ı
rma yap
ı
lm
ı
ş
ve yap
ı
lmaktad
ı
r. Romanc
ı
l
ı
ğ
ı
m
ı
z içindehakl
ı
bir de
ğ
ere sahip olan U
ş
akl
ı
gil, bu eserinde toplumsal hayata bak 
ı
-
ş
ı
n
ı
ve ele
ş
tirisini de yans
ı
t
ı
r. Kad
ı
nlar 
ı
n erkeklerle e
ş
itli
ğ
ini, bu e
ş
itli
ğ
inyaratt
ı
ğ
ı
a
ş
ı
ı
özgür ortamdaki e
ş
itsizli
ğ
i gerçekçi karakter özellikleri veöykülerle anlat
ı
r. A
ş
k-
ı
Memnû ile birlikte roman
ı
m
ı
zda gerçekçili
ğ
iba
ş
latan yazar için,
Halit Ziya Usakl 
ı
gil 
’e kadar “romanc
ı
muhayyilesiy-le do
ğ 
mu
ş
tek muharririmiz yoktur ve bizde as
ı
l romanc
ı
ı
k Hâlid Ziya ileba
ş
lar.
” de
ğ
erlendirmesi yerinde olacakt
ı
r. (Tanp
ı
nar 2001: 289).Madam Bovary; ilgisizli
ğ
in ve aray
ı
ş
ı
n özgür iç çeki
ş
lerinin roma-n
ı
.
İş
lenen konu ve son derece gerçekçi bir bak 
ı
ş
ı
s
ı
yla, tüm detayla-
ı
en ince ayr 
ı
nt
ı
ya kadar gözler önüne seren anlat
ı
m
ı
yla; en önemlisi G.Flaubert’in olaya çarp
ı
c
ı
, etkili yakla
ş
ı
m
ı
yla Madam Bovary 19. yüzy
ı
l
ı
nen ba
ş
ar 
ı
l
ı
romanlar 
ı
ndan birisidir.
“19.yy Frans
ı
z kad 
ı
n
ı
n
ı
n
ı
st 
ı
ı
lm
ı
ş
 hayat 
ı
n
ı
, evlilik müessesinin insan do
ğ 
as
ı
na ayk 
ı
ı
ı
ğ 
ı
n
ı
ve toplumsal de
ğ 
er yarg 
ı
lar 
ı
, ahlak ölçülerinin ikiyüzlülü
ğ 
ünü ele al 
ı
r.”
(Flauber 2002).
 
Kurgusunun her an
ı
n
ı
ya
ş
ayacak kadar realist bir duru
ş
a sahipolan Gustave Flaubert için, Emma’n
ı
n intihar 
ı
n
ı
anlatabilmek için kendi-sinin arseni
ğ
in tad
ı
na bakt
ı
ğ
ı
ve bu nedenle hasta oldu
ğ
u söylenir.Kad
ı
nlar 
ı
n çizdi
ğ
i bir vak’a örgüsü için bu iki eserden daha iyi ör-nek bulunmayaca
ğ
ı
na
ş
üphe yoktur.
İ
ki roman
ı
n olay örgüsü üzerindeduraca
ğ
ı
z. Bunu yaparken çat
ı
ş
ma noktalar 
ı
n
ı
, karakterlerin ve özelliklekad
ı
nlar 
ı
n özelliklerini yazarlar 
ı
n bak 
ı
ş
ı
lar 
ı
ndan süzerek aktaraca
ğ
ı
z.
 
Anlat
ı
m esas
ı
na ba
ğ
l
ı
türlerde eser vak’a üzerine kuruludur. Butürlere ait eselerde dil; insan
ı
, insan ili
ş
kilerinden olu
ş
an vakay
ı
anlatmak 
 
 TÜBAR-XXIV-/2008-Güz/A
ş
k-
ı
Memnû ve Madam Bovary Romanlar 
ı
nda...81
için kullan
ı
lmaktad
ı
r. Olay/vaka sözlükte “Ortaya ç
ı
kan, olu
ş
an durum,ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü i
ş
, hadise, vaka”olarak anlam bulur. Ayr 
ı
ca,
vak’a herhangi bir alaka ile bir arada bulu-nan veya birbirleriyle ilgilenmek mecburiyetinde kalan fertlerden en azikisinin kar 
ş
ı
ı
kl 
ı
münasebetlerinin tezahürüdür 
(Akta
ş
2005: 47).Kurgu ve imge dünyas
ı
n
ı
içinde bar 
ı
nd
ı
ran türlerde vak’a öyküyübir zincirin halkalar 
ı
gibi birbirine ba
ğ
layan, geni
ş
leten, artt
ı
ran düzenle-yen bir özellik ihtiva eder.
Olay örgüsü,
 
eserdeki kahramanlar 
ı
n ki
ş
ili
ğ 
i,
ş
üncesi, geli
ş
mesi ile ilgili ili
ş
kilerin, çat 
ı
ş
malar 
ı
n, vak’alar 
ı
n belli bir kar 
ş
ı
tl 
ı
k çizgisi boyunca olu
ş
an sistemidir 
(Abd
ı
llayev 1972: 151).
 
Ede-biyata has metin düzleminde kurgulanan dünyada ya
ş
anan, ya
ş
anm
ı
ş
,ya
ş
anabilir olan
ı
hem gerçekçi hem de dü
ş
sel olarak aktaran vak’a için;
Roman
ı
bitirip iki avucumuz aras
ı
na ald 
ı
ğ 
ı
m
ı
zda ya
ş
ad 
ı
ğ 
ı
m
ı
z tatl 
ı
mu-hasebe, genellikle bu noktada yo
ğ 
unla
ş
ı
r. Hat 
ı
ı
m
ı
zda kalan nedir? Ro-man
ı
n hayat 
ı
ça
ğ 
ı
ş
ı
ran yönüdür: bir kelimeyle vak’ad 
ı
r.”
denilebilir (Tekin 1989: 64).A
ş
k-
ı
Memnû, ya
ş
l
ı
bir dul olan ayn
ı
zamanda zengin biri olarak tan
ı
nan Adnan Bey ile kötü
ş
öhretli bir aileye mensup (Melih Bey tak 
ı
m
ı
)Bihter ile evlenme iste
ğ
i çevresinde geli
ş
en vak’a ile ba
ş
lar. Bihter, hafif-me
ş
rep bir anne Firdevs’in k 
ı
z
ı
d
ı
r. Olay Adnan Bey’in kendisinden çok küçük olan Bihter ile evlenmesine ba
ğ
l
ı
olarak geli
ş
ir. Adnan Bey’inyal
ı
s
ı
na yerle
ş
en Bihter, düzeni kendi istekleri do
ğ
rultusunda de
ğ
i
ş
tirme-ye ba
ş
lar. Adnan Bey’in biricik k 
ı
z
ı
Nihal (Vak’an
ı
n en önemli halkas
ı
,ya
ş
ananlar 
ı
n Nihal’e etkileridir.) babas
ı
n
ı
n kendisinden uzakla
ş
mas
ı
nadayanamaz. Bihter’in kendisine dü
ş
man oldu
ğ
unu dü
ş
ünür. Sonra duru-mun böyle olmad
ı
ğ
ı
n
ı
anlayarak yak 
ı
nla
ş
ı
rlar. Bihter, zenginlik ve refahiçin ya
ş
l
ı
bir insanla evlendi
ğ
ine pi
ş
man olmu
ş
tur. Adnan Bey’in çapk 
ı
n,hovarda akrabas
ı
olan (zaman
ı
n ço
ğ
unu k 
ı
sa flörtlerle, kad
ı
nlarla geçir-mesi ile ön planda) Behlül, Bihter’in güzelli
ğ
ine, gençli
ğ
ine ve çekicili-
ğ
ine dayanamaz. Yasak oldu
ğ
unu bildikleri hâlde yasak a
ş
k ba
ş
lar. Gece-leri bulu
ş
up, görü
ş
ürler, sevi
ş
irler. Yasak a
ş
ı
n tad
ı
, onlar 
ı
birbirlerineçelikten bir ba
ğ
la ba
ğ
lar. Bihter Behlül’e â
ş
ı
kt
ı
r. Onsuz olmaya, vakitgeçirmeye dayanamaz. Romantizmin kollar 
ı
na birbirlerini b
ı
rakm
ı
ş
ikigenç için toplumsal yap
ı
, aile kurumu art
ı
k önem arz etmez. Annelik içgüdüsünü ve ruhunu maddiyata tutsak etmi
ş
Firdevs Han
ı
m
ı
z
ı
n
ı
nyasak a
ş
ı
n
ı
fark eder. Ancak nafile… (Bihter annesinin uyar 
ı
lar 
ı
n
ı
dik-kate almaz. Ne de olsa Firdevs Han
ı
m, namusuna dü
ş
kün biri olarak ta-n
ı
nmaz; ahlaki bo
ş
lu
ğ
unun fark 
ı
ndad
ı
r çevresindekiler.) Behlül’ü k 
ı
z
ı
n-dan ay
ı
rmak ister. Amac
ı
ı
z
ı
n
ı
n ailesinin y
ı
ı
lmas
ı
tehlikesinden ziyade
ı
z
ı
n
ı
n mutlulu
ğ
unu k 
ı
skanmas
ı
d
ı
r. Bu sebeple Nihal ile Behlül’ü birbiri-ne yak 
ı
nla
ş
t
ı
ran entrikalar haz
ı
rlar. Zamanla Nihal (Dad
ı
s
ı
n
ı
n Behlül’denuzak dur! ihtarlar 
ı
na ra
ğ
men) Behlül’ü sever, â
ş
ı
k olur. Nihal’in arzular 
ı
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Metin Balcı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->