Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rap or 11

Rap or 11

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by fikriyasamak
Rap or 11
Rap or 11

More info:

Published by: fikriyasamak on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

 
..R
_HguSlus
ayQ~.
a0lgi~~itoP~---
191.
 
IHTiLALCiTESKiLA
T
DURUMC,6ZUMLEMESi
STRATEJi"ETAKTiKUZERiNE
SalibMiRZABEYOGLUBAPOR'ABAKIS:Buturi
il?
veha.reketlerimfzdcsuyuc;ekihnerni§
vekatIkslz
-islam
asasma
yolvericiba§hca
usulsar-tirmzm
«Alfah
ir;in
a~.kve
All
ah
i<;in
nef'ret»
olW-suolarakaltrrncizrnisbunagoreilkplandaC.H.P._kii-
fur
ocagi.vekomtrmstler'Ieonlarrn
mariasrna
tersolssn-lar.avrrimrmyaprrustnk.
Bizim
zuhuredecegimtz:':\;lartla-rmIacsa.brIcirrde
Rapor'un
takipettigistyaset,
antayana,
C.H.P.vekorrruntstler-kar'sismda,tezdegilreaksiyonifade
edenhareketlerin.
aricalc
btzimmensubu
oldugumuz
fikirmfhr'akiyuzllnden
birmanayaka~~Jgunu
ve
bunun
«btztmfikrinLiz.olma.sa,karliu
olus
c;;izg'__sinde
bulurrus
se-
bebimizkalmaz,hanginizolursa
olsuri.»
manaSIDJI.
da
ve-
rir.,Oyleyse
bu
apacrk
'taVlr
Islarnthareet
idd.iasJlnda
1ofarrlar'm'buyukbir
krsmmca
rrictriarilasurnaz?
Sa.hsi
<;1-
kan
ve
i~i
h;in
siirekH
tertipler
iCir..
e
otantar,
da
varrm
vrkanioinbunudusunmez..dU§Unece...::eanlayaca..kd'u-
rumagelrnenfn
vcarestne
bakmazve
Us:e'
m,ahnrr.nuql-
.duklan
imanln
ofkesi
veta:vizsiztavrrnalikiyrni§
g
ibf,
ucuztaraflndan
-bangtst
olursa
ol.suri
.2~psi
bITderken.
tavlrlannln
muhtevasmdan«ben
tiirdiiklerini.gor'rnezler',
Rapor.4·de.toplumun
du.rum
c;:Oz:-
rnestne
uygun
stratejimizin
Qzetihalinde.
biri
,kiif-'--'
GH.Pl
dig-art
kal-
pazan(M.S.P')yanlndaba.ska.c;are
"'o<=;-
_"a.:nasa.rtrnabag-hotarak,n.e
kadar
carrkqUrUkolsae.a_P.veM.H.P.
..rnaria.srm
ttrt-
m,erdive:hlerininzar-ureti
belirtiUyo
hesaphbirpolitikave
strateji
nasi;
KadarInoeve
:--t:
da
arrlaeikms-
40
 
yor
ve.
«harp
Irud
adrr
hadisinintarn
yeri
ola.nbuvazzi-
yet
onfard
anohnak
sanlhyor?»(1)
diyesoruluyo.rdu.
Bu.
sorununcevabicta
yukarlda.kisorulann
cevabi
gibi
«sam-
yell»
veonun
neticesi
arrla.yrssizh.k
tesh.isr
ictnde.
I
Rap
orl
ar;yontayinine
crkmadari
pusulakullanmayI
ogrenmekisteyenlerIcin,hangihedefeve«nasrl-
gidile-
cegfm
bilmezken
ve
ustelrlc
takipedilen
cizgfden
supfre
etmeninmaddivemarievt
saz-tla.rrrra
malik
d.eg.llkeri
guya
gidilen
yqnden1;?uphe
edenlerdenayn1an
iQin.baatarr
ba-
~~t
dinamikptanclaifadesi
oldugu
diinyagoru$unun
ha-
drseler'
uzerfndepel
telesttrflmesj(akstyorru)
olarak;durum
c;6zii:n:ilemesine.
bunauygunstratejive
taktik
'iizerine,tes-bit.
teshfs,
tedavivetavsiyelerden
oriilud-Lir.
ilerideIslamcrmucadelenin
klasikleri
olarak
elea.Ii-
nacakRapor'lardan.busuur'Ia,en
kuc;uk
caplarIcirrde
bi-.
Ie
lcul.larulrna.si
gereken
serna.yrcrka.rrna.kve
buna
gore
Buyulc
Dogu-Rapor'un.t.aktpedilebUmesinisa.glam.akis-terken.biitune·hakim.olacak
g;uC;
tdr-aklasmrnguciine·
eri-
sebtlmentn.
geregini
yerine
6e1iriyoruz.
DOGRUBiR
C;iZGi
VETAVIR:
.Dog.ru
birsiyasi<;izgiolInadandogrubirsiyasimucadeledenbahsedtlemeyecegthakikatinegrrre,ihtilal-inkllapc;abir
siyasi
cizgtruntesbiti
uzerinde
g6zoniindettrtulrnasrgereken
Irususturr
Isa.ret-
lersek:
1)
Bir
dtrnya
g6rii~iine
gore
siyaset,k.ur-ucu,koruyu-euved'uzerrleytci
rolu
He
-Ic-
ve«dl~»a
dog.ruvanlacak
hedefdog
ruttuaurida,
hedeflerin/tesbitinin
sonuclaridrrrlr-
~l
olarak.brr-aksiyonifadesi;fikri·hayatagec,;:irmenin,rne-rnvelasrvesistemebagh
birsube.
Buhusussiyasetinte-
melha:reket
rioktasryla,
birliktesebebtru
de
gostertr.
·,2)Btr
topfumd
ak.i
sosval,
siyasi..
-iktisadive
sair
ili§-'

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->