Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matematika 1

Matematika 1

Ratings: (0)|Views: 157|Likes:
Published by Amer

More info:

Published by: Amer on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
-v.a
TEMAC
PROGRAMIRANI
UDZBENICI
Uputstvo
za
studente
Na
stranicama
ove
knjige
se
nalaziniz nepotpunih
tvrdnji,koje treba
dopunjavati
odgo-
vorima.
Na
desnom delu
svake stranice,
koji
treba
da
se
drL{
prekrivenptasiienim
zasio-
rom,
nalaze
se
tadni
odgovori,
direktno
pored
odgovarajudegpitanja.
Sve
dok
s9
ne
napiSe
sopstveni
odgovor
na
zato
predvidenoj
praznoj
liniji
(ili
posebnom
listuhartije),
ne
treba
povladiti
zastor
na
dole
i
tako videti
Stampani
odgovor.
PRIMER:
Postavitiplastidni
zastor
tako
da
prekriva
kolonuodgovorana
desnomdeluprvestranice.
Pogledati
pitanje
broj
jedan.
Za
odgovor
je
predvidenomesto
(ili
se
prema
uputstvima
profesoraodgovara
na
po-
sebnom
papiru).
Proditatipitanje
i
napisati
odgovor.
PovlaEenjem zastora
na dole
otkriti
odStampani
odgovorpored
pitanjabroj
jedan
i
upo-
rediti
ga
sa
sopstvenim odgovorom.Pogledati
sada
pitanje
broj
dva.
Napisati
odgovor
i
ponovo
povladenjem
zastora
otkriti
Stampani
odgovorpored
pitanja
broj
dva.
Na taj
nadindovr5iti
sva
pitanja
saove stranice,
pa
preii
na
slede6u.
YaLnoje imati
na
umu
da
je
ova
knjiga
deo
programa
koji
treba
da
pomogne
u
udenju.
Ako
se
na
svako
pitanjeodgovara
tadnim
redosledom,
materijal
ie
biti
brzo
i
dobro
sa-
vladivan.
PoSto
suodgovori
lako
dostupni
oni
se
mogu
pogledati
i
pre
poku5ajaodgova-
ranja,
ali
ako
se
tako radi,
razume
se
da
se
materijalneie
nauditi
i
na
kraju
kursa
se
ne6e
biti u
stanju da
se
pokaZe
potrebno
poznavanje
predenog
gradiva.
 
l.
U
infinitezimalnom
radunu
i
u
mnogim
d-rueig
oblastima
matema-
tike
nas
interesujumnoZin.
uro;.*;
["r"i
u
alge-bri
mi
koristimo
i
slova
i
cifre
ou
uir-o'Ju'##iil;jr"r
Na
prim.r,"Iftu
5
se
koristi
da
oznadi
broj
,,azvar.
,,nli!*r-riJ"o-tiri"
3
se
koristi
da
oznadi
broj
lrazvan
tri
2.
Broj
Lp6ran,,sedamnaest"
se
obidno
obelezavaciframa
-'
17
nazvan,,jedanaest"
se
obidno
obeleZava
cif-Broj,
ll
4.
da
3.
rama
ViSe
je
oznadiosam"
8.
Simboldava
broj,
5.
cifre
koje
se
koriste
za
oztadavanje-
odredenih
brojeva
se
ponekad
Da
nazivaju
broine
konstante;
naprimer
"ift.
3,.8
i
42su
broinekonstante
po$to
predstavf:"j""Or.i1.o,
'bt;t;;..
pa
ii
je
64brojna
konstanta?
6.
Ako
se
slovo
abecede
upotrebi
za
oznaku
broja,
$9vose
zoYe
Ne
opitibroj;
na
primel
a\9
"
oriiliua
broj,
onda
je
i
opltibroj'
Da
lije
simbol
14oP5ti
broj?uobidajeno
da
se
kaZe
,,broj
5"
nego
';c1f1a
5
upotrebljena
broj
nazvan
p.l;;
tak"
jt
i+u:
-,,6roj
8"
skraienica
::^^
if
"poitebljena
da
obeleZi
16
oznalava
brojnu
a
akoslovo
t
ozna'
onda
se
/
naziva
cifra,
broj
7.
Pretpostavimoda
b
oznadavabroj;onda
se
b
zovebroj'
op5ti
konstantu,
op5tibrojkonstantni
oPSti
broj
g.
Opsti
brojevi
mogudabudu
dvojalc.i:
promenljivi
i
opste
konstante'
promenljivi
-;;;--d;*ipujy
bilo
k"j"
vrednosi
iz
mnostvabrojeva;
konstantni
op5tibrojevi
imaju
-samo
1.d11
odredenu
vrednost'
Ako
u
nekomposebnom
proble-,,
a
ima
samo
jednuvrednost,onda
kazemo
da
je
b
-.
I
I
I
I
{
I
 
10.
Konstantniop$ti
brojevi
se
ponekad
nazivajttproizvoljnekon-
stante
i
smatra
;
d;
ftaj"
i"an"tt"'f""
vrednost.
Promenljive,medutim,
mogu
da
uzmu
bilo
koju,vrednost
iz
11.
u
ovom
kursu
mi
6emo
koristiti
slova
sa
p.o6etka.
abecede
(kao
ii"
ro
;,i,
c)
za
obeleZavanje
konstantnihop5tihbrojeva.Slova
na
tiU"-"U""rd.
ituo
sto
su.
x,-!,
z)
6e
se.koristi{i
za
obeleZavanje
opstih
promenljivih
u'ro:r"u_
Mi
'eemo'
zvati
i
brojne
konstante
i
opste
kon-
It"t"
-iJti-
imen-om
,,konstanta".
Tako
su,
xf
c
i
z*3
sume
promen'
ljive
i
-
12.
U
matematici
su
mnostvapredmeta
razliditihvrsta
od
velikog
ia1aja;
Uifo
kakvo
mnoStvopredmeta
6e
se
zvatiskup.
Nas
ie
poselnointeresovati,,mno5tva"
ili
,,rk
rponi"
brojeva.Skup
koji
sesastojiiz
brojeval,2i3je
brojeva'
13.
Predmeti,
koji
dine
skup,bez
obzira
stapredstavliSjt'
nazivaju
geelemenrf
skufr.'nie-e"ti
^skupa
koji
se.sastoji
od
celihbrojeva
l,
V,
-S
su
celi
&ojevi
1,7,
-j.'ercmenti
skupa-
koji
se
sastoji
iz
svih
"ifin
U-jruu
izmeclu
S
i
tO
uklju6ivo
su
celibrojevi
14.
Mi
smo
skupopisivali
redenicom,,skup
koji
se
sastoji
od
..
'
'
"'
Matematidari
skraduju
ovu
redenicu
poillvljanjem..velike
zagrade
oko
elementa
stupa
ipiSi,{.....}.,,Skupko.ji
se
sastoji
oq.-l,
2:it,*
treba
A"
rr
pise
tl,
i,-gT.-
-Sii"ptoji'se
sisto3i
od
2,
4,
6,8"
trebada
bude
napisan
ovako:
15.
Skup
je
bilo
koje
mnoStvopredmeta,
aovi
predmeti
se
nazivaJu
elementi
18.
Skup
je
2
mno5tva
brojevakonstanteskup
5,6,7,8,9,
10
{2,4,6,
8
}
16.
vaju
Skup
je
bilo
koje
mnoStvopredmeta,
i
ovi
predmeti
se
nazt-
elementi
skuPa
17.
Bilo
koje
mno5tvo
predmetasenaziva
skupskupa
bilo
koje
mno5tvopredmeta

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->