Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziekenhuiskrant, 6 april 2011

Ziekenhuiskrant, 6 april 2011

Ratings:
(0)
|Views: 844|Likes:
Published by goudamediagroep
Ziekenhuiskrant, Jaargang 5 - nummer 7 - 6 april 2011
Ziekenhuiskrant, Jaargang 5 - nummer 7 - 6 april 2011

More info:

Published by: goudamediagroep on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 

Jaargang 5nummer 76 april2011
Studie gezondheidverpleegkundigen
03 08 23 27
Prijs verouderingsonderzoek Kindergeneeskunde Hybride OK St. Antonius Thermen Holiday
De Eerste Kamer heeft vorige week woens-dag in overgrote meerderheid het wetsvoor-stel voor de invoering van het landelijk Elek-tronisch Patiënten Dossier (EPD) verworpen.De senaat vindt dat het systeem beter eerstin kleinere regio’s kan worden getest voordathet landelijk wordt ingevoerd.
Minister Edith Schippers (VWS) probeerde,tevergeefs, de Kamer nog op andere gedachtente brengen door toe te zeggen dat een patiëntaltijd toestemming moet geven voor de aanlegvan zijn EPD. Ook de VVD, de eigen partijvan de minister, ziet niets in een EPD. VolgensSchippers wordt het EPD nu eerst regionaalingevoerd. Zij merkte daarbij wel op dat degegevensuitwisseling niet veilig is. In de afge-lopen jaren is dertig miljoen euro gestoken inhet EPD-project.
Eerste Kamer tegeninvoering EPD
Professor Patrick Serruys, interventie cardio-loog van het Erasmus MC in Rotterdam, ont-ving afgelopen maandag de prestigieuze‘2011 Lifetime Achievement Award’ van deAmerikaanse cardiologen vereniging.
Serruys is de tweede Nederlander in de ge-schiedenis die met deze prijs wordt beloond.De vereniging kent hem deze internationaalprestigieuze prijs toe vanwege zijn buiten-gewone bijdragen aan de ontwikkeling van debehandeling van hart- en vaatziekten. Daar-naast ontvangt professor Serruys de prijs van-wege zijn functie als rolmodel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, patiënten-onderzoek en op het gebied van onderwijs.
Cardioloog krijgtprestigieuze prijsvoor levenswerk
Voorrangskaart darmkankerpatiënten
Het Nederlands Kanker Instituut - Antonivan Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) inAmsterdam start een onderzoek naar demogelijke relaties tussen het beroep en degezondheid van (voormalig) verpleegkun-digen. Deze Nightingale Studie, wordt uitge-voerd in samenwerking met het Institute forRisk Assessment Sciences van de UniversiteitUtrecht.
“Verpleegkundigen, maar ook voormaligverpleegkundigen, worden benaderd om aanhet onderzoek mee te doen. Het onderzoek zit momenteel nog in de testfase. Daarvoor is nu een beperkte groep benaderd. Reactiesvan deze groep zijn van groot belang voor de uiteindelijke studie opzet”, vertelt onder-zoeker en projectcoördinator Anouk Pijpe(NKI-AVL). De offi ciële start volgt waar-schijnlijk in september. De onderzoekerswillen met dit landelijke onderzoek nagaanof op de lange termijn bepaalde ziekten engezondheidsproblemen vaker, of juist minder vaak voorkomen bij deelnemers die bepaaldeblootstellingen op het werk (of in de leef-omgeving) hebben gehad in vergelijking totdeelnemers die zulke blootstellingen niethebben gehad. Er zal onder meer gekekenworden naar het werken met bepaalde appara-tuur zoals MRI of röntgenapparatuur, het inaanraking komen met medicijnen zoals cyto-statica en nachtwerk. Voorbeelden van ziektenen gezondheidsproblemen die in deze studieonderzocht zullen worden zijn hart- en vaat-ziekten, kanker en neurologische aandoenin-gen.
Het NKI-AVL start een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen het beroep en de gezondheid van verpleeg-kundigen.
Ter afsluiting van de darmkankermaand heeftTweede-Kamerlid voor GroenLinks LindaVoortman op 30 maart in CORPUS de eerstevoorrangskaart voor darmkankerpatiëntenuitgereikt. Met deze kaart kunnen darm-kankerpatiënten bij toiletten in de publiekeruimte duidelijk maken dat voorrang voor hen een medische noodzaak is. Linda Voort-man overhandigde de eerste voorrangskaar-ten aan drie darmkankerpatiënten. Daarnaastvoorzag zij, samen met Huub Lazarom,directeur van CORPUS, een van de toilet-groepen van CORPUS van een voorrangs-sticker. Met deze sticker is CORPUS de eer-ste locatie in Nederland die erkenning geeftaan de voorrangskaart (foto Johan G. Hahn).
Kort voor hun menstruatie kunnen vrouwensomber, sneller geïrriteerd en stressgevoeligerzijn dan anders. Tegelijkertijd kunnen ze meerzin hebben in eten, seks, shoppen en zelfsschoonmaken. Allemaal een kwestie van hor-monen. En geen aanstellerij: psycholoog enhersenwetenschapper Lindsey Ossewaardeheeft vastgesteld dat de hormoonschomme-lingen in de menstruatiecyclus ook te zien zijnin de hersenen.
Lindsey Ossewaarde, die op 14 april promo-veert aan de Radboud Universiteit in Nijme-gen, liet vrouwen (die geen hormonale anti-conceptie gebruikten) in verschillende stadiavan hun menstruatiecyclus naar enge fi lmpjeskijken en mat daarvoor en daarna op verschil-lende manieren hoe zij reageerden op emotio-nele prikkels. Een deel van de metingen werd gedaan terwijl de vrouwen in een MRI-scan-ner lagen, waar hun hersenactiviteit werd vast-gelegd. Zo ontdekte Ossewaarde dat premen-struele gevoeligheid voor stress in de hersenenzichtbaar is, ‘dus objectief aan te tonen’.
Hersenen latenpremenstruelestress zien
Zorg Carrière Beurs
Zie pagina 11 t/m 18
Kort voor hun menstruatie krijgen veel vrouwen zin inchocola.
 
2
Actueel
Nummer 76 april 2011
IC’s ziekenhuizengaan samenwerken
De intensive care-afdelingen van het Haga-Ziekenhuis in Den Haag, de Reinier de GraafGroep in Delft en het Vlietland Ziekenhuis inSchiedam werken voortaan samen. Hiervoorhebben zij op dinsdag 29 maart een overeen-komst gesloten.
De samenwerking betreft de volledige zorgdie op de intensive care (IC)-afdelingen kanworden verleend voor de regio’s Den Haag,Delft, Westland en Nieuwe Waterweg Noord.Door de samenwerking van de IC-afdelingenwillen de ziekenhuizen de kwaliteit van depatiëntenzorg in de regio’s verhogen. HetHagaZiekenhuis heeft de functie van regio-coördinator. Het verschil in IC-niveau tussende drie ziekenhuizen is een belangrijke redenvoor de samenwerking. Het HagaZiekenhuis ismet het hoogste IC-niveau 3 aanvullend op dezorgverlening van de Reinier de Graaf Groep(IC-niveau 2) en het Vlietland Ziekenhuis(IC-niveau 1). Dankzij het samenwerkings-verband worden patiënten zoveel mogelijk behandeld op een IC-afdeling van het vereisteniveau en maken de drie ziekenhuizen beter gebruik van de beschikbare capaciteit ophun IC-afdelingen. De IC-afdelingen van hetVlietland Ziekenhuis en de Reinier de Graaf Groep kunnen hun patiënten die zwaarderezorg nodig hebben dan het eigen IC-niveauoverplaatsen naar respectievelijk de Reinier de Graaf Groep en het HagaZiekenhuis.Andersom kunnen de IC-afdelingen vanhet HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep patiënten met een lagere indicatiedan het eigen IC-niveau overplaatsen naar respectievelijk de Reinier de Graaf Groep enhet Vlietland Ziekenhuis. De samenwerkingtussen de drie ziekenhuizen is in overeen-stemming met de richtlijn ‘Organisatie enwerkwijze op Intensive Care-afdelingen’ vanhet Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheids-zorg CBO. Deze richtlijn pleit ervoor dat alleIC-afdelingen in Nederland participeren ineen regionaal zorgnetwerk.
Van links naar rechts: Iwan Meynaar (medisch manager IC Reinier de Graaf Groep), Piet Melief (vakgroepvoor-zitter IC HagaZiekenhuis) en Martha de Bruin (medisch vakgroep coördinator IC Vlietland Ziekenhuis) onderte-kenen de samenwerkingsovereenkomst (foto Frank van der Burg Fotografi e).‘Nederland is opvallend gevoelig voor de argumenten van de tabaksindustrie’.
Na een geslaagde testfase stelt het AntoniusZiekenhuis (Sneek) het unieke alarm- en loka-liseringssysteem Geomedic nu voor een breedpubliek beschikbaar. Tegelijkertijd wordt deinzet van de Antonius Ambulanceboot forsuitgebreid. “Hierdoor wordt recreëren op deFriese wateren nóg veiliger”, verklaart KoertBiermann, zorggroepmanager in het AntoniusZiekenhuis.
Het principe van Geomedic is even eenvoudigals doeltreffend. Bij een calamiteit op hetwater activeert de gebruiker de noodknop diein de boot is geïnstalleerd. Het noodsignaalkomt binnen bij de SEH van het AntoniusZiekenhuis. Dankzij het zogeheten track- entracesysteem ziet de SEH-verpleegkundige inéén oogopslag waar de patiënt zich bevindt.Omdat Geomedic is uitgerust met een inge-bouwde spraakverbinding kunnen patiënt enhulpverlener mondeling informatie uitwisse-len. Bovendien kan de snelle ambulancebootvan het Antonius Ziekenhuis worden inge-schakeld om eerste hulp te bieden. De inzetvan de Antonius Ambulanceboot wordt forsuitgebreid. Was dit vaartuig voorheen alleentijdens grote evenementen in de vaart, sinds4 april staat de ambulancebemanningpermanent paraat. “Bij een calamiteit in devaarregio Sneek zijn we dan pijlsnel ter plaatseom eerste hulp te bieden”, licht de zorggroep-manager toe. De ambities van het AntoniusZiekenhuis reiken echter nog verder. “Binneneen jaar willen we vier ambulanceboten inde vaart brengen en zodoende heel Fries-land bedienen. We gaan van ambulancebootnaar ambulancevloot”, verklaart Biermann.In geval van een calamiteit op het water rijdtde ambulancedienst naar de dichtstbijzijndeambulanceboot. Die zet meteen koers naar depatiënt om eerste hulp te bieden en vervolgensterug te keren naar de wachtende ambulance.Die brengt de patiënt in een mum van tijd naar het ziekenhuis.
Antonius maakt varen veiliger
De invloed van de tabaksindustrie op hetNederlandse en Europese beleid gaat veelverder dan vaak wordt aangenomen. Tabaks-fabrikanten hebben ervoor gezorgd dat zemee beslissen over de koers die de EUvolgt op het gebied van volksgezondheid.Dat stelt Anna Gilmore, hoogleraar publiekegezondheidszorg aan de Universiteit vanBath. Gilmore was een van de sprekerstijdens de Europese conferentie over tabak engezondheid (ECTOH) die van 27 tot 30 maartin Amsterdam werd gehouden.
Anna Gilmore ontdekte dat de tabaksindus-trie er voor heeft gezorgd dat de belangenvan het bedrijfsleven bij ingrijpende gezond-heidsplannen als eerste worden meegewogen.Zo worden dankzij de lobby van BritishAmerican Tobacco (BAT) alle voorgenomenbesluiten van de EU op het gebied van devolksgezondheid eerst op hun economischeimpact getoetst. Ook Mariaelena Gonzalez,onderzoekster bij de Universiteit van Califor-nia en spreker op hetzelfde ECToH-congres,hekelt de invloed van de tabakindustrie op hetoverheidsbeleid. Zij heeft specifi ek onderzoek gedaan naar de rol van de tabaksindustrie rond de rookvrije horeca in Nederland. Gonzalezstelt dat deze rol strategisch niet anders is ge-weest dan in andere landen, maar dat Neder-land opvallend gevoelig was voor de argumen-ten van de tabaksindustrie. Met als gevolg datde invoering van het rookverbod is vertraagd en uiteindelijk ook deels is teruggedraaid voor de kleine horeca. Gonzalez concludeertdat de Nederlandse overheid de economischebelangen van de tabaksindustrie zwaarder heeft laten wegen dan de gezondheid van debevolking. Het is op zich te begrijpen dat detabaksindustrie voor haar belangen opkomt,bij publiek en overheid. Probleem is echter datdit niet transparant gebeurt.
‘Invloed tabaksindustrie groter dan gedacht’
De inzet van de Antonius Ambulanceboot wordt fors uitgebreid (foto’s card-rich.nl).
Het is onrechtvaardig dat patiënten naarziekenhuizen gaan waarvan bekend is dat zevoor hun aandoening slecht presteren. Cijfersover medische prestaties moeten zo snelmogelijk openbaar worden. Dat vindt voor-malig minister van Volksgezondheid Els Borst.Zij zegt dit in het aprilnummer van Uniek, hetmagazine van het UMC Utrecht.
Els Borst nam kortgeleden afscheid alsvoorzitter van de Nederlandse Federatie vanKankerpatiëntenorganisaties. In magazineUniek spreekt ze onder meer over het ver-gelijken van ziekenhuizen. Ze wil dat aanartsen overlaten. “Zij kunnen afspraken makenover wat goede uitkomsten zijn en daarin allecomplicerende factoren meenemen. En vaak gebeurt het ook op deze manier, maar die ge-gevens zijn niet openbaar. Dat blijft onrecht-vaardig. Vooral voor die patiënten die naar een ziekenhuis gaan, waarvan het bekend is dat dat wat betreft hun aandoening slechtpresteert. Daarom moeten die cijfers tochnaar buiten, wat mij betreft zo snel mogelijk.”Borst was tussen 1976 en 1986 medisch direc-teur van de voorloper van het UMC Utrecht.In twee paarse kabinetten tussen 1994 en 2002was ze minister van Volksgezondheid, Welzijnen Sport.
De afgelopen maanden wisselde bijna achtprocent van zorgverzekeraar, tegen vier endrie procent de laatste jaren. Vooral jongerenstappen over. De premie is veruit de belang-rijkste reden om te wisselen.
Na de invoering van de Zorgverzekeringswetin 2006 stapte een vijfde van de bevolkingover naar een andere zorgverzekeraar. In dejaren daarna nam het aantal verzekerden datwisselde af tot zes procent in 2007, vier pro-cent in 2008 en drie procent in 2009. Dit jaar wisselde 7,6 procent van zorgverzekeraar, zoblijkt uit cijfers van het ConsumentenpanelGezondheidszorg van het NIVEL. Nog steedsstappen jongeren vaker over dan ouderen.De hoogte van de premie blijkt verreweg debelangrijkste reden om te wisselen: 52 pro-cent noemt de premie als reden om over testappen en dat is aanmerkelijk meer dan invoorgaande jaren. NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “In 2011 steeg de gemid-delde jaarpremie van de basisverzekering met9,1 procent tot 1.256 euro. Dat is de grootstepremiestijging sinds de invoering van hetnieuwe zorgstelsel in 2006. Daarbij zijn deverschillen tussen verzekeraars groot. Tussende goedkoopste en duurste basisverzekeringzit een verschil van 276 euro per jaar. Hetloont dus om te wisselen.” Kwaliteit blijktnauwelijks een overweging om te wisselen.Slechts een procent is overgestapt vanwege dekwaliteit.
‘Cijfers medische prestaties moeten openbaar’Meer mensen wisselen van zorgverzekeraar
 
3
Actueel
Nummer 76 april 2011
Prijs voor onderzoeknaar veroudering
Professor Jan Hoeijmakers, geneticus van hetErasmus MC in Rotterdam heeft de Prijs voorAkademiehoogleraren 2011 gewonnen. Dezeprijs van de Koninklijke Akademie van Weten-schappen (KNAW) ondersteunt de besteonderzoekers op een bepaald vakgebied inhun verdere wetenschappelijke carrière. Hetteam onder leiding van Hoeijmakers onder-zoekt hoe het komt dat mensen verouderen.Hij neemt op 22 juni de prijs voor zijn levens-werk in ontvangst. Het gaat om een bedragvan één miljoen euro.
Hoeijmakers staat bekend als de veroude-ringsprofessor. ‘‘Hij is de belangrijkste expertin de wereld op het gebied van DNA-onder-zoek’’, aldus de KNAW. De geneticus heeftonder meer onderzocht hoe het DNA schadeoploopt en hoe eiwitten die schade herkennenen weer repareren. Deze schade en de matewaarin deze hersteld kan worden, spelen eenbelangrijke rol bij het verouderingsproces vanmensen. De internationale jury kent de prijstoe aan Hoeijmakers omdat “hij een grootorganisator is. Hij heeft in de loop der jarendiverse wetenschapsgebieden samengebrachtom zijn ontdekkingen op het gebied vanDNA-herstel te vertalen naar klinische toepas-singen. Het wereldwijd geaccepteerde inzichtdat DNA-herstel cruciaal is in de fysiologie,bij celdeling, metabolisme en veroudering, endat het een sleutelrol vervult bij de preventievan kanker, danken we aan hem’’, aldus dejury. Hoeijmakers (60), die sinds 1981 aanhet Erasmus MC is verbonden, droomde er als kind al van om veroudering te begrijpenen om methoden te ontdekken die het ont-staan van verouderingsziekten voor komen of vertragen. Een voorwaarde daarvoor is ommeer inzicht te krijgen in de werkelijke oor-zaak van ziekten die te maken hebben metleeftijd, zoals kanker, hart-en vaatziekten,botontkalking en Alzheimer. Het onderzoek van Hoeijmakers en zijn team heeft in de loopder jaren een indrukwekkende prijzenoogstopgeleverd. Zo was er in 1986 de Snoo van‘t Hoogerhuys Prijs voor de isolatie van heteerste menselijk gen dat DNA repareert. In1995 ontvingen Hoeijmakers en zijn voor-ganger Bootsma de Louis-Jeantet Prijs voor onderzoek naar DNA-reparatie. Vier jaar later kreeg hij de gerenommeerde Spinozapremievan de NWO. In 2001 de Josefi en NefkensPrijs voor kankeronderzoek, in 2008 deSENECA-Medaille van de Industrie-Club.Ook viel hem de Advanced Scientist Award ten deel van de European Research Council.Eerder dit jaar kreeg hij de Brupbacher Prijs.
Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is vrijdag 18 maart na een verbouwingsperiode van zes jaar, offi cieel heropend in aanwezigheid van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, Pieter van den Hoogenband en cabaretier Youp van ‘t Hek.Gezamenlijk verrichtten prof. mr. Pieter van Vollenhoven en Pieter van den Hoogenband de openingshandeling door het beeld Circle of Love te onthullen. Dat beeld werd gemaakt door beeldhouwer Kees Verkade.
St. Anna Ziekenhuis offi cieel heropend
Een team onderzoekt methoden die het ontstaan van verouderingsziekten voorkomen of vertragen.
Burgemeester en wethouders van de ge-meente Hardenberg achten de gevraagdeborging van vijftien miljoen euro ten behoevevan de fi nanciering van de nieuwbouw vanhet Röpcke-Zweers Ziekenhuis politiekonhaalbaar. Hiervan hebben B en W het zie-kenhuisbestuur dinsdag 29 maart op de hoog-te gebracht. De Raad van Bestuur en de Raadvan Toezicht van het ziekenhuis zijn ‘zeerteleurgesteld’ over de uitkomst.
Het streven is in de gemeente Hardenberghet bestaande Röpcke-Zweers Ziekenhuis tevervangen door een toekomstgericht, effi -ciënt, dynamisch en klantgericht ziekenhuis.De Raad van Bestuur presenteerde daartoeeen ondernemingsplan om het gewenste ennoodzakelijk nieuwe ziekenhuis voor 2014 terealiseren. Publieke voorzieningen als zieken-huizen vallen vanaf 2005 onder een veel meer marktgericht nancieel regime dan daarvoor.Economisch gezien moet het ziekenhuis danook een gezond bestaan leiden en in staat zijnom ook op de lange termijn aangegane fi nan-ciële verplichtingen in te lossen. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is volgens de Raad vanBestuur een nancieel gezond ziekenhuis enis al sinds tientallen jaren in staat geblekengoede kwaliteit van zorg te leveren en innova-tief te ondernemen. Op grond van haar huidigenanciële positie, haar vastgoedpositie enhaar positie in de landelijke discussie rond-om spreiding en concentratie van kwalitatief verantwoorde zorg is er volgens de Raad vanBestuur geen enkele aanleiding om te beden-ken dat er in het Vechtdal en de regio zuidoostDrenthe geen plek is voor een ziekenhuis.
Geen borgstelling nieuw Röpcke-Zweers
Mensen die altijd nerveus en gespannen zijn encontinu piekeren, zijn goed van hun klachtenaf te helpen. Driekwart van hen herstelt metde juiste behandeling. Dat blijkt uit onderzoekvan het Erasmus MC en PsyQ, waarop Colinvan der Heiden vrijdag 1 april promoveerde.Veel mensen met deze klachten zoeken nugeen hulp of krijgen een verkeerde therapie.Daardoor zijn hun vooruitzichten slecht.
Eén op de twintig mensen krijgt ooit zoveellast van nervositeit en piekeren dat sprake isvan een zogenoemde gegeneraliseerde angst-stoornis (GAS). Deze mensen zijn continu ge-spannen en tobben voortdurend over dagelijk-se dingen, zoals school, werk en gezondheid.“Ze slapen slecht en krijgen allerlei klachten.Sommigen hebben echt het gevoel dat ze gek worden”, zegt Colin van der Heiden, onder-zoeker en docent klinische psychologie. Daar-naast blijkt de aandoening een voorspeller van latere depressies. Tot nu toe bestond er geen goede therapie voor deze piekeraars. Depromovendus heeft nu echter twee therapieënontdekt die wèl goed helpen. Hij testte tweebehandelingen die speciaal ontwikkeld zijnvoor mensen met een piekerstoornis. Bij éénvan de therapieën herstelde driekwart van depatiënten volledig. Bij nog eens vier op de vijf verbeterde de situatie. De meest succesvollebehandeling (metacognitieve therapie) leertde piekeraars anders denken over hun getob.Van der Heiden: “Ze leren inzien dat ze ooitzijn begonnen met piekeren omdat dat zinvolwas. Ze wilden bijvoorbeeld iets vervelendsvoorkomen. Later werd het piekeren onbe-heersbaar en had het geen enkele zin meer.Als mensen dat inzien verdwijnt hun pieker-gedrag.” De huidige therapieën gaan vooral inop de onderwerpen waar mensen over pieke-ren. De onderzoeker hoopt dat meer mensenmet een piekerstoornis naar de dokter stap-pen. “Nu we weten welke therapieën helpen,kunnen we voorkomen dat mensen doorlopenmet klachten en later een depressie krijgen.”Als mensen geen hulp zoeken, is de kans opspontane genezing slechts tien tot vijftienprocent.
Nerveuze piekeraar is goed te behandelen
Atrium MC in Heerlen, Zorggroep LevesteMiddenveld in Emmen en UMC St. Radboud inNijmegen hebben de handen ineen geslagenen de Vereniging voor Curatieve Zorg (VVCZ)opgericht. Binnen deze non-profi t verenigingwillen de drie ziekenhuizen kennis delen metcollega-instellingen op het gebied van veilig-heid.
Het gaat daarbij vooral om de invoering van deTOP-richtlijnen (Toezicht Operatief Proces),in de vorm van de zogenaamde MedischeMetrolijn, zoals die door de Inspectie van deGezondheidzorg (IGZ) zijn voorgeschreven.Door lid te worden van de vereniging, kangebruik worden gemaakt van de expertise vande drie initiatiefnemers en wordt de invoeringvan de nieuwe richtlijnen sneller mogelijk engebruiksvriendelijker. In ConferentiecentrumWoudschouten in Zeist vond donderdag24 maart het oprichtingssymposium vanVVCZ plaats dat door vertegenwoordigersvan ruim dertig geïnteresseerde ziekenhuizenwerd bezocht. “Waarom zou je als zieken-huis het wiel opnieuw gaan uitvinden als jedoor het lidmaatschap van VVCZ redelijk eenvoudig kunt beschikken over middelenom het toch al zo complexe implementatie-traject gemakkelijker te doen verlopen”, geeftdr. Hans Kerkkamp, lid Raad van Bestuur Atrium MC en bestuurslid van VVCZ aan.De ziekenhuizen die het initiatief hebben ge-nomen tot de oprichting van de vereniginghebben alle drie de Medische Metrolijn algeïmplementeerd. In deze ziekenhuizen heeftde Medische Metrolijn zijn functionaliteit be-wezen. Die ervaringen wil Kerkkamp graagdelen met andere ziekenhuizen. “We moetenallemaal aan de IGZ-richtlijnen voldoen.Waarom zouden we dat niet samen doen? Dedrie initiatiefnemers zijn ziekenhuizen metieder een eigen proel: een groot perifeer ziekenhuis, een klein ziekenhuis en een aca-demisch ziekenhuis. Alle expertise is dus inhuis.” Ziekenhuizen die lid willen worden,krijgen standaard eerst een intakegesprek, danvolgt een scan van het ziekenhuis en vervol-gens wordt door een masterclass de scholingverzorgd. Intensievere begeleiding is moge-lijk, maar dat behoort niet tot het standaard lidmaatschap. Kijk voor meer informatie opwww.vvcz.nl.
Samen naar een veiligere ziekenhuiszorg

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rita Temmink liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->