Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORTA GERILIM TESISLERINDE KORUMA VE KONTROL

ORTA GERILIM TESISLERINDE KORUMA VE KONTROL

Ratings: (0)|Views: 4,964 |Likes:
Published by Ramazan Paltun

More info:

Published by: Ramazan Paltun on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
 1
 
SIRA NO K O N U SAYFA NO11. SAYAÇLARIN YER
İ
NDE TESTLER
İ
............... 29012. ÜÇ TER
İ
ML 
İ
SAYAÇLAR............................... 29712.1. Sayaç Karakteristikleri ve Özellikleri............ 29712.2. Üç Terimli Aktif Sayac
ı
n Zaman Saati ileBirlikte Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
............................... 29812.3. Üç Tarifeli Zaman Saati Karakteristikleri veÖzellikleri.................................................... 298ORTA GER
İ
İ
M DA
Ğ
ITIM S
İ
STEMLER
İ
NDEOTOMAT 
İ
K TEKRAR KAPAMA ÖZELL 
İ
KLER
İ
 VE
İ
LKELER
İ
 1. G
İ
R
İŞ
........................................................... 3002. ARIZA TÜRLER
İ
........................................... 3002.1. Geçici Ar
ı
zalar............................................. 3002.2. Yar
ı
Geçici Ar
ı
zalar...................................... 3002.3. Devaml
ı
Ar
ı
zalar.......................................... 3013. TANIMLAR................................................... 3014. O.G. DA
Ğ
ITIM
Ş
EBEKELER
İ
NDE TEKRARKAPAMA...................................................... 3045. O.G. TEKRAR KAPAMA TERT 
İ
PLER
İ
N
İ
 ETK
İ
LEYEN FAKTÖRLER............................. 3055.1. O.G. Sistemlerinde Tekrar Kapama ÖlüZaman
ı
n
ı
n Mü
ş
teri Yüklerine Etkileri.......... 3066. KES
İ
C
İ
KARAKTER
İ
ST 
İ
KLER
İ
...................... 3076.1. Çal
ı
ş
ma Zaman
ı
(Kontak Aç
ı
lma + ArkSönme)........................................................ 3076.2. Antipompaj.................................................. 3076.3. Mekanizma Sükunete Gelme Zaman
ı
........... 3086.4. Kapama Zaman
ı
.......................................... 3087. ARK ÜRÜNLER
İ
N
İ
N TEM
İ
ZLENMES
İ
............ 3097.1. Ar
ı
za Yeri Deiyonizasyonu............................ 3098. KORUMA RÖLELER
İ
N
İ
N TEKRAR KAPAMAYÖNÜNDEN ÖZELL 
İ
KLER
İ
........................... 3098.1. Rölenin Sükunete Gelme Zaman
ı
................. 3098.2. Toparlanma Zaman
ı
..................................... 3099. TEKRAR KAPAMA SAYISI............................. 310FAYDALANILAN ESERLER........................... 312
 
 2
 
PR
İ
MER TEÇH
İ
ZATIN TANITIMI
1. GÜÇ TRAFOLARIGüç trafolar
ı
, belirli bir gerilimdeki elektrik enerjisini ba
ş
ka bir gerilimeçevirmek için kullan
ı
l
ı
r.Güç trafolar
ı
, birkaç kVA’l
ı
k küçük trafolardan 500-1000 MVA’l
ı
k büyüktrafolara kadar de
ğ
i
ş
ik güçlerde imal edilirler.1.1 Nominal Ak
ı
mBir güç trafosunun (etiketinde belirtilen) nominal gücüne kar
ş
ı
ş
en primerveya sekonder taraf 
ı
n
ı
n ak
ı
m
ı
d
ı
r.Örnek: Gücü 100 MVA olan 154/34,5 kV’l
ı
k bir trafoda primer taraf 
ı
nnominal ak
ı
m
ı
:N
nom
100000 kVA
 
I
p.nom
= --------- = ---------------- = 375 A’d
ı
r.
3.V
ff 
3.154 kVSekonder taraf 
ı
n nominal ak
ı
m
ı
ise;100000I
s.nom
= ------------ = 1673 A’d
ı
r.
3.34,5Baz
ı
güç trafolar
ı
n
ı
n güçleri, cebri so
ğ
utma ile % 25 oran
ı
nda artt
ı
r
ı
labilir.Bu durum, trafo etiketinde belirtilir. Buna göre gücü artan trafonun nominalak
ı
mlar
ı
da o oranda artar.1.2. Nominal Gerilimgüç trafolar
ı
, yüksek gerilimli enerjiyi dü
ş
ük gerilimli enerjiye çevirerekenerjinin tüketilmesine imkan sa
ğ
lar. Santralarda üretilen enerjinin uzakbölgelere iletimi, yüksek gerilimle yap
ı
ld
ı
ğ
ı
nda ekonomik olur. Fakatenerjinin tüketilmesi söz konusu oldu
ğ
unda gerilimin dü
ş
ürülmesi
ş
artt
ı
r.Örnek: 154/34,5 kV; 100 MVA trafoda;N
p
= primer güç =
3.154.375 = 100000 kVAN
s
= sekonder güç =
3.34,5.1673 = 100000 kVA
 
 3
 1.3. K
ı
sa Devre GerilimiBir trafoda, sekonder sarg
ı
k
ı
sa devre edildi
ğ
inde, primer sarg
ı
dan nominalak
ı
m
ı
n geçmesini sa
ğ
layan gerilime, k
ı
sa devre gerilimi U
k
denir. Bugerilimin primer nominal gerilime oran
ı
na da, nisbi k
ı
sa devre gerilimi %U
k
denir. (
Ş
ekil-1).% U
k
= 100.(U
k
/V
nom
)%U
k
= (U
k
/U
n
).100 dür.%U
k
= (I
n
.Z
k
/I
n
.Z).100%U
k
= (Z
k
/Z).100Sekonderi k
ı
sa devre edilip primer sarg
ı
nominal gerilimle beslendi
ğ
i zaman(teorik olarak) geçen ak
ı
ma nominal KISA DEVRE ak
ı
m
ı
denir.U
n
U
n
/Z I
n
 I
k
= ------- = ------------ = ------Z
k
Z
k
/Z U
k
 I
n
 I
k
= ------ olur.U
k
 Örne
ğ
in, U
k
= %5 olan bir trafoda k
ı
sa devre ak
ı
m
ı
 I
k
= I
n
/0,05 = 20 x I
n
olur.Nominal ak
ı
m
ı
örnek olarak 100 A. olan bir trafonun %U
k
‘s
ı
5 iseI
k
= I
n
/U
k
= 100/0,05 = 2000 A. bulunur.

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ueberschall liked this
ueberschall liked this
ueberschall liked this
Murat Akın liked this
my1967 liked this
Baris GURBUZ liked this
Yüksel Doğar liked this
Yüksel Doğar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->