Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
02. Capitolul 2. Alcatuirea Si Clasificarea Pamanturilor

02. Capitolul 2. Alcatuirea Si Clasificarea Pamanturilor

Ratings: (0)|Views: 450|Likes:
Published by DonMikele

More info:

Categories:Types, Research
Published by: DonMikele on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL2
AlcATurREA~ICLASiFICAREA
PAMINTURILOR
Geotehnicadefinest.epaniinturileca
mediidisperse
alcatuitedin
111
a:
multefaze(fig..
2.'1):.
-faza
solida
(particulelesolide
careIormeaza
scheletulmineral):-fazalichida(apadin
por
ii
raruasiintrepart
iculo}:
:-fazagazoasJ.
(aerul§1
gazele
dinpori).Intrefazele
paminturilorexist.a
0
interact
iune.Raporturile
caresest
a-bilescIntrefazenusintfixe,
ci
sepotmudificasubact.iuneadileritilorfactol·i
exter
ior
i,c
a:
lncarcar
ilctransmisedeconstruct
ii
saudestrateledepc'imintded~asupl'a~variat.iiledetemperatura
etc.
f
nceleceurrneaza
se
YOI'
exam
ina
princip
alele
caracterist
ic
i
ale
fazeisolide
;'1
p{ul1inturiloJ':gl'anulozitatea
sicorupozit.ia
minel'alogici:l.
2.1.
GRANULOZITATEAPAMINTUR1LOR
DUPi)_
cums-aarcHa\,unuldincriteriiledup,'(caresepoate
apl'\'u<J
r('lll!
purninLului
jJ
coust.ituiemarimca
p
aiticulelorcare
il
alcat.uiesc.fns{(
llU
estesulicient
S8
se
~tiecJiut
r-un
pJmint
dat
se
gJsescpart
iculcdeanum
it
e
l1li{-
rim
i,
{'1
trcbuie
Stl
sepreciz.eze:;;i_inccproporticintervin
pal'ticulel(l
de
direl'ilf'
miil'imi..
Inacestscop
pste
necesar.i
CUllOH9lel'ea
gl'a-
nuloz
it
at
ii
jliimlntului,prill
care
se
lll\clege
rep
art
it
ia,
in
pl'Ol:~l1tll..
dill
~n'llLlteH
tntali\
Hm
aterialulu
i
uscat.
iJ
difcl'iteill!
fliHiiull!~1'(llHd[(I'(1
c.u«
aic,ttllies"
pi1-
nunt
ul
Fnw(
iUlll'il
L!',UltdcU'i't
Sf'
ddillC9lc
dl'l'pl
gl'UPil.
de
fl'a~melll('
sl\lil1l'
(1\111<1
dinwllsiulli
clljll'inse
ill
int
erva!edet'Crmil1ate..
I
11:-:
c'
Ii
p
l!
Id
ct
sir
i
c
;-U'
i
i
P
am
i
rl
t
ur
1
j()
1'..
S1\S
1
:2'd-7
I,
define9te
UlilliHlldl'ele
{['dct
iu
ni
gnultdal't',
in
ord
ilJP:l
deSCl'es('iHnal'l'
il
m.uimi.
fl'agIl1entelul'
solidi":
-blul'ul'i,peste200
nun;
-h()l()\i)ili~..
:2u..:2Uu
m
m:
nietris.
:2.....
:2U
mrn:
l'
-nisip,
.2.....
U,U5
mm:
-111S]P
mare,
0,;).....:2
nun:.
nISI})
mijlociu,0.2;)....
o,e)
mrn:
t"()..)-
II
-r
nISI})Ill,.
,C
J...,_J
111m:.
I'
o
0-.")lY'-
prar,
,J....\.,
IjJ
nun:
argile),sub
0,005
mm.
Oper
atiadelaborator
pr'l!1
carC'
se
deterlllin{l
granulozitalenunu
t
FiH.
~:.li.
Sec\iullt'
pri
n-
t
r-op!ul,C!
ct"
p,}mlni:
/-p:lI[iclIl;ts'Jlid'-I:.~-
:lp:t;
3-·:.1"1'
oclus
!)umlnt
pOarUlnum
elede
anali
.:J(l??iilomctlii'(1
Si
este
reglenwntaUt
jlrIl1
24
 
STAS1913/5-74.
In
Iunctie
de
marimeu
gl'allulelor,granulozitatease
deterrnina
prin:-metoda
cernerupc
ciururi,
pentrugranulemaimaride2mm;-metoda
cerneriipc
site,
pentrugranuleintre29i0,05mm;-metoda
sedimenidrii
(cuareometrulsaueupipeta)pentrugranulemaimieide0,05mm.Ineazulpaminturiloreare
cont
inatitgranule
m
aimaride0,05mm
cit
9imaimicide0,05mm,analizagranulometricasedeterminaprintr-ometoda
combinate
(cernere9isedimentare).Inanexa
I
seprezintacletaliireferitoarelamoduldeefect.uareadeter-rninarilordegranulozitateprincernere9iprinsedimentare.
Heprezentarea
grafica
agranulozitatii.
Curbadegranuiozitate
este
0
reprez.entaresemilogai'itmic{(
in
carepcaxa
of'izontalasintdiametrele
granu-Ielorlascaralogal'itmic8.iarpeaxaverticalaproeenteledinacestea(fig.2.2,
a).
UnpunctJldepecurb.iare
drep
t
coordonateundiametru
d
9iunpro-cent
a
careseint.erpreteazaastfel:
a
%
dinmaterialu1
analizatarediarnetrul
malnile
deeit
d.
Dee.xerup
lu,pentrupunctul
JI
de
p
ecurba
d
infigura
2.2,
a:
45%
dinmaterial
are
diam
euul
m
ai
micdccitU.3
111m,
Curb
a
se
construiest
e
prinpuncte,nurnaruldepuncte
fii
nd
egcd
eLI
n
umarul
deciu
rur
i
saudesite,incaz.ulanalizeiprincernerc,9i
ell
numaruldeprelevaricupipetasaudecitiripeareoruetruincazulanalizeiprinsedimentare.
Hisiograma
(fig.
:2..
2,
b)
este
0
diagrama
in
Lrept.e,
Iiecare
t.reapt.acores-
pu
nziud
Ir
ac
t
iunii
granulare
def'init.a
de
cell'
doua
d
iametre
intrecare
se
8'\-
t.indetreapta..
fn8.1timPd
tl'epteirenrez.int.a!I!'ocentu!c1.fel'f'nt
fn1.c-
1.
r
t
iuniiI'eslledi\('
.TI'eu:ica
del
a
c\ll'bade
()n1.-
~
nulozitatela
hisl(lgt';Ullc1.
estpexem-
plificata
pri
n
curb
a
din
figlli"l.
:22.
(f.
Pcnt.rua
aflanrncentulalerentune
i
anum
it
ofl'actiuni.seduevert
icaiedin
dr'cpt
111
celor
cloudd
iaruetre
Carl"
define:::cfractiunea
p
inaIaintersec-
t
i
a\.u(.
U
r
b
a
cl
e
g
ranu
10
lit
ate.
S
e
eitcscpe
H.',a
ordonatelorproceritele
cCll'espull;[;toare
cclordouad
iame-
tre.
Difer'entacelordoua
proccnte
reprez.int«
procentulcautat.
adica
inaltime»
t
['epteil'8'Oj}8cti,e
din
his-
loglcuni'l..
Di.agraniaternor«
utilizcaza
pl'oprieUl~
iit'
Lr'iunghiuluiechilate-ral.Cele
li'pi
laturisintgt'adatede
Fin.
:!.:!.
Curbade
granulozlt
atc
(a)
~i
llis-
la0Ia
lUi)
(procente)sisintatr
i-
tograrna
(b).
buitef'iecareuneianumiteIractiunigranulal'c.
In
diagramadinfjg~ra2.3,
a,
laturilesintatribuit.ecelor
t
reifractiunigranulareprincipale:nisip.praf,argila.Cranuloz.itateaunuiparnintseexprimaindiagramaternaraprintr-unpunct.Fieunpamintcuurmatoarcagranuloz.itate(fig.2.3,
a):
nisip50%,praf
30%,
argil§t
20%.
Dindreptulprocentului
50
de
pe
scara"nisip';
seduce
oparalel~ellscaraprecedenta
(argila),
iardindreptulprocentului30depc
COl
03
to
iD
,too
(1
r."·'m
7
V:.i
il.'·/
"j
b..
togd[mmj
 
scar-a"praf'
0
p
aralelacuseara~,nisip((.Celedouaparaleleseint.ilnescinpunctul
B,
Cat'edef'inestegl'anulozitateapamint.uluirespectiv.
Diagramsternaracsteutilizata
~i
inprohlemclce1earncstecur!
int
rcpamlntun.Din-du-sedouapamintur
i
alecarol'granulozitat!sin
t
rcprczentatcprinpunct.ele
B
siCindia-gramaternara(fig.2..3,
b),
un
parnint
obtinutprinamcstcculinoriccproporttoapamintur+lor
a
Praf
b
FiH.2.:1.
Oiagr,ll1lii
tcrnar.i
(a)
~i
Io
loxirea
e
i
laamcstccuriinl.rcparninturi
(h).J;
si
C
l'stercprcz.cuta
t
printr-un
PUIlCt
I)
atla
t
pc
clrC:lpla
careulll';_;te
lJ
ell
C..
Fie,de
C:\Cl1l-
plu,unp.im
in
L
/J,
:l\
ind
urruatoarca
compozi]
ic:
J)=
(m
(;0)
n
--,_PRAF------
(005
.0[()S
.tuv.
"
A'-r;_';/6
pr(jfsc~/j
nlsl,wJ.Sc
standard
Pcn
t
runtlnrcapamin-
t
ului
fJ
scproccdcadiastfc1:
s('inipartcdreap
t.a
nc
ill
J
(J(J
di
vi
z
i
uni.Sc
lll:lSO:lI;'i
n
di
viziuni,
inccpiuddill/1,
o
hl
iuiudu-scpunctulcautat
ill
cxcruplu!din
ligura
2l.
b
17i
cc.c
:l()
%,
n
=1()
I-iind
;111:1[
punct
ul
l),
dllc1ndparalclclacell'
t
rc
i
lat
uri,Se
afla
(oll1pozi(ia::\Ia-
nulomcuidl.
(ill
proccn
t
c
dill
Irac
l
i
uni
lc
priur
i
palc)ap;l-
min
t
ului
J)
rczulta
t
dill:1111('S-
Iccu
l
ill
proport
iudat:l
;1
paminl
mi
lor
JJ
siC
Grauulozit.atcucon-
st
it
uieuncriter-iudebazdpent
I'll
(I
asif'icareapamin-
t
urilor.
Tn
ST
\S
124.3-74
sin
l
cuptinse
t
abelc
care
aIii.i.il
ceplocentedinditcriteIractiunigranulal'e,uebuies;-1continaun
anurnit
p(~mint
spn:_
Cl.
fi
clasif
icat.deexem
plu,
dreptnisip,prafnisipossau
argilCl
prafoas;)
dc
Instandardestedata
~i
diagrama
t
ernaradinfigut'i:l:2.4,
ellaju
tor'ul
careiasepoatec
l
asif'ica
d
int
r-cd
ata
pamintul
dUp[l
ee
i
sesta-
bilestepozil
ia
in
diagrarna.
.26

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Andushyk Andy liked this
Cirnatu Dana liked this
Alina Marchis liked this
Ciuca Iulian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->