Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
2Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RP PI T5

RP PI T5

Ratings: (0)|Views: 4,395|Likes:
Published by Nor Fazlina Rizwan

More info:

Published by: Nor Fazlina Rizwan on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/05/2011

pdf

text

original

 
Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN ISLAMTINGKATAN LIMA
MINGGUBIDANG/TAJUPEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&PKONSEP/ISTILAHALATBANTUMENGAJARPENERAPANNILAI1/13/1/08 -4/1/08KEFAHAMANAL-QURAN:LAYANAN BAIK KEPADAORANG BUKANISLAM ; SURAHAT-TAUBAHAYAT 6
Aras 1
Menyatakan maksud ayatsecara menyeluruh.
Menyatakan maksud kalimahAl-Musyrikin dan konsepperdamaian.
Aras 2
Menjelaskan tanggungjawabMuslim selepas perdamaian.
Menghuraikan strategiberdakwah.
Aras 3
Menjelaskan kepentingan dankebaikan memberi layananbaik kepada bukan Islam.
Menjelaskan kesan peperangandan kesan perdamaian.
Menjelaskan pengajaran-pengajaran ayat.
Bacaan Contoh:
Bacaan guru, alat rakamanatau CD.
Perbincangan:
Ciri-ciri pendakwah, strategidan teknik berdakwah,sasaran dakwah, perananbadan-badan dakwah diMalaysia.
Kajian Perpustakaan:
Berkenaan mualaf terkenal.
Lawatan Sambil Belajar:
Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam,PERKIM, JAKIM.
Menulis Semula TeksBerkaitan Dakwah KeDalam Tulisan Jawi.
MusyrikinPerdamaianPeperanganPitarakamanatau CD.Memberi maaf apabiladiminta.GigihmemahamkanIslam kepadarakan sebaya.IBADAT:PERKAHWINANDALAM ISLAM
Aras 1
Menyatakan konsepperkahwinan dalam Islam.
Menyatakan hukum-hukumperkahwinan.
Menyatakan hikmahperkahwinan mengikut hukumsyarak dari aspekkesihatan(rohani atau jasmani),ekonomi dan sosial.
Soal Jawab danPenerangan:
Konsep perkahwinan dalamIslam dan adat perkahwinanmasyarakat Malaysia.
Perbincangan:
Pengertian perkahwinan daribahasa dan istilah, hikmahperkahwinan, keruntuhanrumahtangga masa kini danPerkahwinanNotaedaranRencanayangberkaitanMenjagamaruah dankehormatan.Bertindaksecara rasionaldan berfikiranwaras.
1
 
Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5
Aras 2
Menerangkan galakanberkahwin berdasarkansunnah.
Aras 3
Menjelaskan implikasiperkahwinan yang tidakmengikut syariat Islam.
Menyenaraikan langkah-langkah mengatasi masalahperkahwinan yang tidakmengikut syariat Islam.langkah-langkah ke arahperkahwinan yang menepatidengan syariat Islam.
Perbincangan DalamKumpulan:
Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV 
Menulis Rencana RingkasDalam Tulisan Jawi:
Berdasarkan pengalamanpelajar mengenai majliswalimatulurus.2/17/1/08 -11/1/08IBADAT:KAIFIYAHPERKAHWINANDALAM ISLAM(PEMILIHANCALON SUAMIDAN ISTERI &PEMINANGANDAN BATASPERGAULAN)
Aras 1
Menyatakan ciri-ciri bakalsuami dan isteri yang dituntutoleh ajaran Islam.
Menyatakan syarat-syaratbakal suami dan isteri.
Menyatakan tentang mahramkekal dan mahram sementara.
Menyatakan pengertianpeminangan.
Menyatakan cara-carapeminangan mengikut syariatIslam.
Menyatakan hukum melihatdan batas-batas terhadap bakalsuami dan isteri semasameminang.
Menyatakan perempuan-perempuan yang bolehdipinang.
Aras 2
Menerangkan panduan memilihbakal suami dan isteri yangdisarankan oleh Islam.
Menjelaskan hikmah-hikmah
Sumbang Saran:
‘Calon Suami Atau Isteri’ 
berdasarkan pengetahuanpelajar dan mengaitkan ciri-ciri bakal suami dan isteriyang dituntut oleh syarak.
Perbincangan Kump. 1:
Ciri-ciri bakal suami dan isteriyang diharamkan berkahwinkerana keturunan, susuandan persemendaan.
Perbincangan Kump. 2;
Mahram kekal dan mahramsementara.
Perbincangan Kump. 3:
Akibat mengabaikantanggungjawabrumahtangga, hukumpengharaman berkahwin danalasan-alasan berdasarkanpenyusuan, keturunan danpersemendaan.
Perbincangan Kump. 1:
HaramSelamanyaHaramSementaraPenyusuanPersemendaanKeturunanMerisikMeminangBatasPergaulanNotaedaranGambar-gambarberkaitanpeminangan.Sentiasamementingkannilai-nilaiagama semasamemilih temanhidup.Beranimenghadapirisiko memilihbakal suamiatau isteri.Memeliharamaruah diridaripadaterjebak kelembahperzinaan.Bersangkabaik antarasatu sama lain.Sentiasamenepati janjidalam urusan
2
 
Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5
perlu adanya peminangan.
Aras 3
Menghuraikan akibatmengabaikan ciri-ciri bakalsuami dan isteri yang dituntutoleh Islam.
Menghuraikan tingkahlakuyang betul menurut hukumsyarak semasa pertunanganyang telah disempurnakan.
Menerangkan tingkahlaku yangmenyalahi peraturan hukumsyarak sepanjang tempohpertunangan.Hikmah melihat pasangansemasa proses peminangan,adab-adab yang perludipatuhi dalam tempohpertunangan.
Perbincangan Kump. 2;
 Tingkahlaku yang betul danmenyalahi peraturan hukum,mencari jodoh melalui lamanweb(internet)
Perbincangan Kump. 3:
Mencari jodoh melalui lamanweb dan risikonya.
Menulis Senarai Semak:
Barangan yang seringdijadikan hadiah dalam majlispeminangan dengan tulisan jawi.kehidupanharian.AKIDAH: IMANMUTIARAHIDUP
Aras 1
Menyatakan konsep martabat-martabat iman dan dalilmartabat iman bertambah danberkurang iaitu ayat 2, SurahAl-Anfal.
Menyatakan ciri-ciri orang yangbertambah imannya dan cara-cara melakukannya.
Aras 2
Menghuraikan setiap martabatiman.
Menyatakan sebab-sebab imanbertambah dan berkurangan.
Menjelaskan kebaikan imanbertambah dan keburukaniman berkurangan terhadap
PerbincanganBerkumpulan:
Iman yang tetap: iman paramalaikat, iman yang sentiasabertambah: iman para nabidan rasul, iman yang sentiasaberkurang: iman orang fasik,iman yang boleh jadibertambah dan berkurang:iman orang mukmin yangmelakukan perintah danlarangan Allah, iman yangditolak(mardud): iman orangmunafik.
Pembentangan HasilPerbincanganBerkumpulan:
ImanKemanisanimanNotaedaranCDNasyidKumpulanRaihanIkhlas berdoamemohonditingkatkaniman kepadaAllah.Sentiasamemeliharatingkahlaku
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->