Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PastoralLetter2011Tagalog

PastoralLetter2011Tagalog

Ratings: (0)|Views: 251|Likes:
Published by rudolph13

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: rudolph13 on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2011

pdf

text

original

 
1
EDISYONG FILIPINO
“Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin”
 
( Lukas 22, 19 )
LIHAM NG PASTOL
buhat kayOBISPO PAUL HINDER, OFM Cap.Bikaryo Apostoliko ng Arabya
KUWARESMA2 0 1 1
 
2
BIKARYA APOSTOLIKA NG ARABYA BIKARYA APOSTOLIKA NG ARABYA BIKARYA APOSTOLIKA NG ARABYA BIKARYA APOSTOLIKA NG ARABYA LIHAM NG PASTOLIHAM NG PASTOLIHAM NG PASTOLIHAM NG PASTOL 2011L 2011L 2011L 2011
“Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin”
Lukas 22, 19Mga Kapatid kay Kristo,Ipagkaloob nawa sa inyo ng Panginoon ang kapayapaan at kaligayahan sa Espiritu Santo.Sa liham na ito ay nais kong talakayin ang ilang bagay hinggil sa Banal na Eukaristiya. Magmulanang dumating ako sa rehiyon ng Gulpo, nakatawag ng aking pansin ang inyong malalim napananampalataya sa Banal na Eukaristiya. Ito ay nakikita ko sa mga taong nakadadalo sa misa nangmalimit at maging yaong nagnanais na makasimba bagama’t wala silang pagkakataon. Sariwa pa saaking ala-ala ang nakita kong luha sa mga mata ng ilang mananampalataya nang magkaroon ako ngpagkakataong magdiwang ng misa sa mga lugar na kung saan walang kalayaang ipahayag at ipakitaang kanilang pananampalataya. Sa mga ganoong pagkakataon, inisip ko na sana ang mga taongnaninirahan sa mga bansang may kalayaang sumamba subalit hindi nakikita ang kahalagahan nito aynaroon din upang kanilang maunawaan kung ano ang damdamin ng isang taong nananabik sasakramento ng eukaristiya.
Paggalang sa pang-araw-araw na pagkain
1.Ang paggalang sa sakramento ng Banal na Eukaristiya ay nagsisimula sa paggalang natin sa atingpang-araw-araw ng pagkain na ating hinihingi mula sa panalangin na “Ama Namin”. Ang sumusunodna karanasan sa aking pagkabata ay dala-dala ko habang buhay. Kami ay mayroong maliit na lupainat ilang mga hayupan. Nagtatanim kami ng trigo na kung saan nanggagaling ang aming sarilingtinapay. Mahirap lang kami at kailangan naming magtrabaho upang may pagkain sa araw-araw.Kapag kami ay nasa hapag-kainan at bago hatiin ang bagong lutong tinapay, ang aking ama o ina ayhihiwa ng pa-krus sa tinapay sa pamamagitan ng kutsilyo. Iyon ay tanda ng paggalang sa pang-araw-araw na tinapay na regalo ng Diyos at bunga ng aming pag-gawa. Ang tinapay ay itinuturing namingisang bagay na banal. Naala-ala ko pa kung paano magalit ang aking ama kapag nakikita niya angtinapay na itinapon. Malimit niyang sabihin sa amin “huwag na huwag ninyong itatapon ang tinapay,iyan ay banal.”
 
3
Mula sa pang-araw-araw na tinapay tungo sa tinapay ng buhay
2. Bago pa itinatag ni Hesus ang Banal na Eukaristiya sa Huling Hapunan itinuro niya sa kanyangmga alagad ang isang likas na paggalang sa mga biyaya ng Diyos. Nang pakanin ni Hesus angmaraming tao
Siya’y tumingala sa langit, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang tinapay at ibinigay sa mga alagad”
(Mateo 14, 19). Matapos makakain at mabusog ang mga tao, maingat natinipon ng mga alagad ang mga lumabis hindi lamang upang ipakita ang kadakilaan ng milagro kundibilang paggalang na rin sa magandang handog mula sa Diyos:
“Tipunin ninyo ang lumabis upanghindi masayang”
(Juan 6, 12). Ganito rin ang ating ugali kagaya ni Hesus kapag tungkol sa pagkain.Ang pagbabasbas sa pagkain ay bahagi ng kaugaliang Judio na ipinagpatuloy ng mga Kristiyano. SaHuling Hapunan matatagpuan natin ang mga salitang ito:
“Habang sila ay kumakain, dumampot ngtinapay si Hesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mgaalagad at sinabi, ‘Kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan’”
(Mateo 26,26). Subalit sapagkakataong ito ang pagbabasbas ay may kakaibang kahulugan sapagkat ito ay nakalaan sa isangpagkaing magiging higit pa sa pang-araw-araw na pagkain, ang “tinapay ng buhay”, ang katawan niKristo mismo. Ang tinapay na ito ay dapat nating igalang hindi lamang bilang pagkain at biyaya ngDiyos, kundi ito rin ay karapat-dapat nating sambahin.
“Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan”
3. Ating pakinggan ang mga salita mula sa ika-6 na kapitulo ng ebanghelyo ni San Juan na kung saanipinahayag ni Hesus ang Eukaristiya. Diyan natin sa katunayan tinatanggap ang “Tinapay ng Buhay”na higit pang banal kaysa sa tinapay na ating kinakain sa ating tahanan. Sinabi ni Hesus:
“Ako angbuhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakalianman ang sinumang kumainnito. At ang pagkaing ibibigay ko para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. …. Tunayna sinasabi ko sa inyo, malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyangdugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay”
(Juan 6, 51, 53). Ang karaniwang tinapay at iba pang mgapagkaing kinakailangan ay sapat para sa ikabubuhay ng tao. Ang tinapay na binabanggit ni Hesus ayang pangunahing pagkain para sa buhay espiritwal na ang ibig sabihin ay: Ang buhay espiritwal naito ay patuloy pa rin kahit na manghina ang ating mga katawan, at kung isang araw tayo ay mamatay.Kaya sinabi ni Hesus:
“ Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay nawalang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw”
(Juan 6, 54). Tunay ngangnakaiskandalo ang mga salitang ito at hindi nakayanan ng mga nakarinig nito noon:
“Paanomaibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang ating kainin?”
wika nila (Juan 6, 52).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->