Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 750, 31.3.2011]

Slobodna Bosna [broj 750, 31.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,106|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
Ljubav pod pokroviteljstvom Josipa Broza Tita
www.slobodna-bosna.ba
ELIZABETH TAYLOR I RICHARD BURTON
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
WOLFGANGPETRITSCHZASB:NISUMIDOPUSTILIDAODBiHGRADIMDR@AVU
D`inovski skandallake dame sarajevskogpravosu|a
SutkinjiLejli Fazlagi}
ogroman stan dodijelioALIJA DELIMUSTAFI]za presudu protiv FDS-ate{ku 8 miliona maraka
KORUPCIJSKAAFERASUTKINJEKOJAJEZA[TITILALAGUMD@IJUIDRUGOVE OD SLOBODNEBOSNE
 
KULMINACIJAFEDERALNE KRIZE
SDP priprema zavr{ni obra~un sHrvatima
Nova Vlada Federacije BiH, kojoj CIKosporava legalitet a dva HDZ-a i legalitet ilegitimitet, u`urbano priprema izmjenePoslovnika o radu kojim se legaliziradono{enje odluka preglasavanjem;Slobodna Bosna otkriva za{to je SDPinsistirao na preuzimanju makar jednehrvatske pozicije u federalnoj Vladi i kako}e se novi na~in odlu~ivanja reflektirati napoziciju tri konstitutivna naroda
SDP PROTIV MEDIJA
Dr`ava za nat~ovjeka
Uhodani SDP-ov trojac za tu`be i sahraneproblemati~nih medija, @ELJKO KOM[I],ZLATKO LAGUMD@IJA, DAMIR HAD@I],poja~an provjerenim reketa{em-platfor-ma{em finansijskog smjera MARINOMIVANI[EVI]EM, na sudskom ro~i{tu potu`bi protiv nekada{njeg izdava~a “Dana“SENADA PE]ANINA, a zbog navoda utekstovima o aferi “REKET“ objavljenih uovom magazinu, u{li su preko reda i uzpratnju naoru`anih stra`ara, te prekr{ili svapravila koja vrijede za svakog “obi~nog~ovjeka“. Pe}anin, uhva}en u klopkunezavisnog pravosu|a, profesionalnepolicije i “Platforme SDP-a“, tra`io jesuda~ku nadoknadu - izuze}esutkinje koja je dozvolila da novinari usudnici svoju istinu govore u prisustvunaoru`anih SDP-ovih “simpatizera“
POGLED IZ BE^A
Propu{tene {anse BiH
Austrijski diplomata WOLFGANGPETRITSCH, nekada{nji visoki predstavniku BiH, nepunu deceniju nakon odlaska sdu`nosti {efa OHR-a u razgovoru s na{omnovinarkom govori o uspjesima, nedosljed-nostima i proma{ajima me|unarodnezajednice u BiH, komentira aktuelnupoliti~ku scenu, govori za{to se anga`iraou za{titi generala JOVANA DIVJAKA
SKUP[TINA NS BiH
Lo{ vic o Iliji i Sulji
Po~etkom nedjelje u Sarajevu je odr`anadugo najavljivana vanredna sjednicaSkup{tine NS BiH na kojoj se glasalo oizmjenama Statuta na kojima ve} godinamainsistiraju FIFA i UEFA; na{ novinar pratio je vanrednu Skup{tinu NS BiH, razgovaraos njenim najva`nijim akterima i analizirazbog ~ega je zapravo dobro da svjetska ievropska nogometna asocijacija suspendi-raju ovakav Nogometni savez u BiH
SIDRAN - PRVI PUT SA”OCEM” U BEOGRADU
SB na premijeri
Oca na slu`benomputu
u Ateljeu 212
U beogradskom Ateljeu 212 premijerno je,27. marta, izvedena predstava OTAC NASLU@BENOM PUTU, koja je jo{ prije dvamjeseca u srbijanskoj prijestolnici najavlje-na kao pozori{ni doga|aj godine; za SBgovore: pisac ABDULAH SIDRAN, rediteljOLIVER FRLJI], pjesnik GORAN BABI],glavni akteri predstave: \UZASTOJILJKOVI], HANA SELIMOVI],BRANISLAV TRIFUNOVI], MIODRAGKRSTOVI], IVAN JEVTOVI], sarajevskiglumac ZIJAH SOKOLOVI]...
KO TO TAMO MISLI
Dragan Sakan (1950. - 2010.)
U sarajevskoj galeriji “Black Box“ 24. martaotvorena je izlo`ba radova DRAGANASAKANA, kreativca koji je bio pionir mar-ketinga u biv{oj Jugoslaviji i svojim radomstekao svjetski ugled; izlo`ba “New IdeaWoman“ posljednji je projekat ovog magareklamne industrije, ~ovjeka stvorenog zaglamur i bijela odijela a postavljanjem oveizlo`be njegovi prijatelji iz BiH su mu kaoro|enom Bosancu `eljeli odati posljednjupo~ast
31.3.2011.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1222305058
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
64

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Davor Dakic liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->