Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilten Opcine Kakanj - broj 1

Bilten Opcine Kakanj - broj 1

Ratings: (0)|Views: 246 |Likes:
Published by KakanjOnline

More info:

Published by: KakanjOnline on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

 
 
 
UVODNIK 
2
Poštovani graðani!
Pred vama je prvi broj Biltena Opæine Kakanj, informativnogglasila koje æe prezentovati aktivnosti zakonodavne i izvršnevlasti kakanjske lokalne zajednice. Bilten predstavlja jošjedan naèin približavanja opæinskih institucija graðanima kaonositeljima suvereniteta koji svoje pravo odluèivanja putemslobodnih, demokratskih i višestranaèkih izbora prenose naizabrane predstavnike. Naša težnja je da graðani natemeljima dobre informiranosti postanu još više aktivnisudionici svih procesa koji predstavljaju njihov interes.Svjesni èinjenice da je lokalna samouprava nivo vlasti koji jenajbliži graðanima i nivo na kojem graðani ostvaruju najveæidio svojih potreba, graðanima želimo prezentovati jasne,razumljive i lako dostupne informacije, a gradimo imodalitete za prikupljanje povratnih informacija od graðanaèime se u praksi ostvaruju institucije neposredne demokratijekoje su najznaèajniji postulati demokratske teorije i prakse(javne rasprave, ankete, peticije, inicijative...).U proteklomperiodu poduzet je niz aktivnosti kako bi se ojaèaotransparentan i otvoren rad izvršne i zakonodavne vlastiOpæine Kakanj. Usvojene su Strategija partnerstva OpæineKakanj i graðana, Strategija razvoja opæine Kakanj,uspostavljena je službena internet-stranica Opæine Kakanj,postavljen je službenik za informisanje i odnose s javnošæu,postavljen je službenik za informisanje, dokumentaciju iposlove komisija i drugih radnih tijela Opæinskog vijeæa,implementiran je Zakon o slobodi pristupa informacijama,sjednice Opæinskog vijeæa se prenose putem lokalne TV...Opæina Kakanj trenutno radi u partnerstvu sa NVO“Alternative” Kakanj na izradi strategije komuniciranjaOpæine Kakanj i graðana koja æe definisati strateške pravcejaèanja dvosmjerne komunikacije izmeðu institucija OpæineKakanj i graðana, nevladinih organizacija,medija i drugihciljnih grupa.Ovaj Bilten je jedan od koraka koje Opæina Kakanj sprovodiu nastojanjima za boljom i jaèom saradnjom sa svojimgraðanima, interaktivnim pristupom u komunikaciji inaravno, pravovremenom informiranošæu.
Evelin Memiæ glavni i odgovorni urednikBiltena Opæine Kakanj
OPÆINE KAKANJOPÆINA KAKANJAlije Izetbegoviæa 12372240 KakanjTel. 032/771-800, 771-801Fax 032 771-803www.kakanj.com.bae-mail: opcinaka@bih.net.baIZDAVAÈ:OPÆINA KAKANJREDAKCIJA BILTENAOPÆINE KAKANJ:Tel: 032/555-301Fax 032/771-803e-mail:opcinaka@bih.net.ba;evelin.memic@gmail.comGlavni i odgovorni urednik:Evelin MemiæNovinari:Evelin Memiæ,Azra Fejziæ,Alma OdobašiæMersud KovaèFahrudin HardaušFotografija:Mersud KovaèLektor:Azra FejziæGrafièka obrada i DTP:Labirint ZenicaŠtampa:Štamparija Labirint ZenicaTiraž:1000 primjeraka
 
RADNE AKTIVNOSTI OPÆINSKOG VIJEÆA 
3
ODRŽANA 40. REDOVNA SJEDNICA OPÆINSKOG VIJEÆA 
Opæinsko vijeæe je 40. sjednicu održalou dva dijela: 29. 05. i 04.06. 2008.godine. Na prvom dijelu od 29.05. 2008.godine usvojene su Strategijapartnerstva izmeðu Opæine i graðana iInformacija o stanju bruceloze napodruèju opæine Kakanj, a 04.06. 2008.godine usvojene su sljedeæe odluke:Odluka o uspostavi poduzetnièke zone„Vrtlište“ i pristupanju izradiregulacionog plana poduzetnièke zoneVrtlište u Kaknju, Odluka o stipendiranjuðaka i studenata sa podruèja opæineKakanj, Odluka o davanju saglasnosti zautvrðivanje namjene i parcelacijemikrolokaliteta, Odluka o davanjusaglasnosti za dodjelu zemljišta u Kaknju zaizgradnju poslovno administrativnog objekta zapotrebe Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DOkantona, Odluka o davanju saglasnosti Upravnomodboru JU „Gradska biblioteka“ za imenovanjeÈišije Senada za direktora JU, Odluka oimenovanju: èlanova Skupštine JP za upravljanjei korištenje sportskih objekata „Kakanj sport“d.o.o. i vršioca dužnosti direktora JP zaupravljanje i korištenje sportskih objekata„Kakanj sport“ d.o.o, Informacija o poduzetimmjerama u rješavanju problemavodosnabdijevanja higijenski ispravne vode u OŠ„Rešad Kadiæ“ Brnjic, Zahtjev Sindikata radnikaOpæine za pomoæ oboljeloj radnici OpæineKaldžija Nermini.Donošenjem Odluke o davanju saglasnosti zadodjelu zemljišta u Kaknju za izgradnju poslovnoadministrativnog objekta za potrebe Ministarstvaunutrašnjih poslova ZE-DO kantona se riješiovišegodišnji problem smaještaja Policijskestanice koja æe konaèno dobiti novu zgradu, a istotako æe se riješiti problem Opæinskog suda kojemje Visoko sudsko i tužilaèko vijeæe je preko MMF-ai banaka obeæalo renoviranje zgrade Suda „iztemelja“.Odlukom o imenovanju: èlanova Skupštine JP zaupravljanje i korištenje sportskih objekata„Kakanj sport“ d.o.o. i vršioca dužnosti direktoraJP za upravljanje i korištenje sportskih objekata„Kakanj sport“ d.o.o, za vršioca dužnostidirektora JP odabran je Elvedin Šehagiæ, a zaèlanove skupštine: Anton Lukiæ, SedmedinAmidžiæ i Džemal Hadžiæ.Aktom dobre volje, usvajanjem ZahtjevaSindikata, vijeænici su se odrekli naknade od po50KM (ukupno 1500KM) za prisustvo sjednici zalijeèenje radnice Opæine Kaldžije Nermine.Više informacija o ovoj i svim ostalimsjednicama Opæinskog vijeæa možete naæi našojslužbenoj stranici Opæine www.kakanj.com.ba
Napomena
: Zapisnici sa sjednica Opæinskogvijeæa su dostupni javnosti nakon usvajanja nanarednoj sjednici.
Zabilježeno na sjednici Opæinskog vijeæa

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Haris Bukvic liked this
Haris Bukvic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->