Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilten Opcine Kakanj - broj 9

Bilten Opcine Kakanj - broj 9

Ratings: (0)|Views: 161|Likes:
Published by KakanjOnline

More info:

Published by: KakanjOnline on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2014

pdf

text

original

 
UVODNIK 
2
“Turpe est in patria esse peregriunum”(Sramota je biti stranacu vlastitoj domovini)
Car Hadrijan Publije Elije (76-138. godina)
Oni što nam kazuju da je historija uèiteljica života zabilježiše da sutog davnog 30. marta 1945. godine prve proljetne sunèane zrakenagovještavale raðanje slobode u kakanjskom kraju. Sudbina je htjelada se u ratu zlo, smrt i oružje mrskih okupatora obièno vrzmaju okonajveæih simbola života, željeznièkih stanica i mostova. Baš zato sutih slobodarskih dana pod udarima oslobodilaca kakanjsko nebo žarilevatre u kojima su gorjele neprijateljske èeliène aždaje zvane oklopnivozovi, baš zato se crni dim izdizao iz utvrðenja uz kakanjski most...Ispod užarenog neba raðala se sloboda u zagrljaju boraca koji suse, tog martovskog dana, sreli na mostu, nakon što su se borili jednina lijevoj, drugi na desnoj obali rijeke Bosne. Oko 12 sati poèeo jeprelazak Šeste krajiške narodnooslobodilaèke udarne brigadepreko mosta na desnu obalu rijeke Bosne. Išli su u susret borcimaPrvog bataljona koji su otišli iz sastava te brigade prije 99 dana. Toje bio srdaèan bratski susret dok su u pozadini gorjeli vagonioklopnih vozova.Ove borbe i žrtve nisu bile posljednje u konaènom osloboðenjuKaknja i njegove okoline. Odstupajuæi iz Sarajeva, poslije 5.aprila1945. godine, neprijatelj je jedno vrijeme ponovo držao uži diokakanjskog podruèja na kojem su ga konaèno razbile jediniceDesete krajiške divizije, tako da je Kakanj 8. aprila 1945. godinedoèekao slobodu. U borbama potekla je krv boraca kako sloboda,život, mir i tolerancija ne bi presušili. Opæina Kakanj je i ovegodine dostojanstveno obilježila 8. april - Dan osloboðenja Kaknja.U historijskim dokumentima zapisano je da je 15. aprila 1392.godine kralj Stjepan Dabiša darovao vojvodi Hrvoju Vukèiæu dva sela uokolini Kaknja. S obzirom da se radi o prvom pominjanju imenaKakanj u pisanim izvorima, Opæinsko vijeæe Kakanj je 14. marta 1996.godine odluèilo da se 15. april proglasi Danom Opæine Kakanj. Onimakoji Bosnu nose u srcu mistièno srednjovjekovlje zagolica maštu inameæe misli kako je zasigurno tog davnog aprilskog, 15. po redudana 1392. ljeta, bosanski kralj Stjepan Dabiša zastao u svom diktatukojeg je crnim mastilom dijak prostirao po žutoj pergameni. Zamisliose kralj Dabiša nad svojim rijeèima! Dijak je zapisao da kralj poklanjaHrvoju Vukèiæu dva sela u okolini Kaknja, a možda bi prava istina bilada se zapisalo da je kralj darovao dio sebe i svoje duše jer je historijazabilježila da je bosanskim banovima i kraljevima Bosna, posebno onauža, bila srcu prirasla. Iako je života u kakanjskom kraju bilo i prije1392. godine, dobro je što je pergamena ispisana jer nama treba“crno po bijelom” da bi se sprijeèili pokušaji falsifikovanja historijskihèinjenica. Ponosni na viševijekovni kontinuitet života u svome krajuKakanjci su programskim sadržajima kojima su se obilježili 8. april-Dan osloboðenja Kaknja, 15. april- Dan Opæine Kakanj i Dan ArmijeRBiH odaslali poruku da nisu stranci u vlastitoj domovini.
OPÆINE KAKANJ
interno informativno glasilo
OPÆINA KAKANJ
Alije Izetbegoviæa 12372240 KakanjTel. 032/771-800, 771-801Fax 032 771-803
www.kakanj.com.ba
e-mail: opcinaka@bih.net.ba
IZDAVAÈ:
Opæina Kakanj
REDAKCIJA BILTENAOPÆINE KAKANJ:
Evelin MemiæAzra FejziæMersud KovaèTel: 032/555-301Fax 032/771-803e-mail:opcinaka@bih.net.ba;evelin.memic@gmail.com
DTP i štampa:
Labirint Zenica
Tiraž:
1000 primjeraka
 
3
EKO-SLIKA MOGA KRAJA 
Odgovor naèelnika na dopisUprave za inspekcijskeposlove FBiH
U Zenièko-dobojskom kantonu nisu doneseniprovedbeni propisi koji se tièu usklaðivanja safederalnim propisima za postupanje usluèajevima prekoraèenja pragova graniènihvrijednosti kvaliteta zraka
Nakon što je na adresu opæinskog naèelnika stigaodopis (odgovor na zahtjev naèelnika) iz Uprave zainspekcijske poslove F BiH u kojem se, izmeðu ostalog,konstatuje da je tužba Opæine Kakanj na Rješenje oodobravanju Plana aktivnosti TC Kakanj, koji jeodobren od strane nadležnog Ministarstva okoliša iturizma F BiH, obustavila postupak izdavanjaokolinske dozvole za navedenog operatora što jeotežalo rad inspekcije zaštite okoliša „jer uvjetipropisani Planom aktivnosti i mjere date okolinskomdozvolom za inspektora predstavljaju osnov zakontrolu rada operatora“ opæinski naèelnik MensurJašarspahiæ-Suri je uputio odgovor u kojem se kaže:„Navod kojim konstatujete da je, podnošenjemtužbe na Rješenje o odobrenju Plana aktivnosti TCKakanj odobrenog od strane Ministarstva okoliša iturizma F BiH, postupak izdavanja okolinske dozvoleza navedenog operatora obustavljen, je neosnovan ineprihvatljiv. Taèno je da je Opæina Kakanj u svojstvuzainteresovane strane, a zbog niza propusta i moguæihnesagledivih štetnih posljedica 18. januara 2008.godine protiv Ministarstva okoliša i turizma F BiHpodnijela tužbu radi poništenja Rješenja kojim seodobrava Plan aktivnosti TC Kakanj, meðutim želimovas upoznati da je navedeno Rješenje kojim jeodobren Plan aktivnosti konaèno i izvršno, što znaèi ipodrazumijeva, da isto proizvodi sve pravne uèinke.Takoðer, želimo naglasiti da postupak podnošenjatužbe nije ni u kom sluèaju Rješenje stavio vansnage“, kaže se u odgovoru opæinskog naèelnika.U svom dopisu Uprava za inspekcijske poslove F BiHnavodi kako „TE Kakanj kao operator znatno utjeèe nakvalitet zraka u Kaknju što je vidljivo iz izvještaja oemisijama koje operator kontinuirano prati. Po svimparametrima vrijednosti emisija u zrak su dalekoiznad dozvoljenih graniènih vrijednosti emisija zanova postrojenja. Za postojeæa postrojenja, odnosnoovog operatora, nadležno ministarstvo æeodobravanjem Plana aktivnosti i mjerama iz okolinskedozvole propisati i graniène vrijednosti za emisije uzrak. Buduæi je Plan aktivnosti dostavljen nadležnomministarstvu i isti je na razmatranju, inspekcijazaštite okoliša do odobravanja Plana aktivnosti nije umoguænosti poduzeti mjere u cilju smanjenja emisijau zrak kod ovog operatora.“Na ovu konstataciju opæinski naèelnik odgovara:„Vaš navod kojim konstatujete da inspekcija zaštiteokoliša do odobravanja Plana aktivnosti nije umoguænosti poduzimati mjere u cilju smanjenjaemisija u zrak je takoðer neutemeljen i neprihvatljiv iu najmanju ruku predstavlja tipièan primjer bježanjaod Zakonom propisanih nadležnosti, pa samim tim iodgovornosti. Iz vaše navedene konstatacije moglo bise zakljuèiti da trenutno do odobravanja Planaaktivnosti i izdavanja okolinske dozvole u najmanjuruku vlada jedno haotièno stanje u pogledu kontrolezagaðenja okoliša te zaštite okoliša, što apsolutnonije taèno. Kategoriènog stava smo, da u ciljuspreèavanja zagaðenja okoliša, potrebno je iscrpitisve pravne mehanizme i postupke kao i institucije kojesu nadležne za navedenu problematiku, pa shodnonavedenome od Vas oèekujemo puno ozbiljniji iodgovorniji pristup u povjerenim vamnadležnostima“.Na preporuke Uprave za inspekcijske poslove F BiHda Opæina Kakanj rezultate monitoringa emisijaproslijedi „...Ministarstvu za prostorno ureðenje,promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK kao organunadležnom za postupanje u sluèajevima prekoraèenjapragova graniènih vrijednosti kvalitete zraka“,opæinski naèelnik odgovara:„Što se tièe rezultata monitoringa, za koje namsavjetujete kao i Kantonalni inspektor za zaštituokoliša, da iste dostavljamo Ministarstvu za prostorno
U cilju spreèavanja zagaðenja okoliša, potrebno jeiscrpiti sve pravne mehanizme i postupke

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dejan Filipovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->