Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilten Opcine Kakanj - broj 11

Bilten Opcine Kakanj - broj 11

Ratings:
(0)
|Views: 299|Likes:
Published by KakanjOnline

More info:

Published by: KakanjOnline on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
UVODNIK 
3
Ima li nafte u Kaknju?
Listajuæi Kakanjske novine broj 75. od 10. marta 1982. godine našumaštu zagolicao je tekst kojeg potpisuje Luka Radoš. Tekst je prenesen iznekog od brojeva „Osloboðenja“ u 1982. godini. S obzirom da pomisao naizvor nafte u našem kraju podrazumijeva znaèajnu dozu fantastike, tekstprenosimo u cijelosti jer autor navodi èinjenice koje pokazuju da je naftadaleke 1930. godine ipak pronaðena u Kaknju:„Ne znam kome pitanje da li ima nafte pod Kaknjem, treba postaviti, aliza odgovor nudim slijedeæu pomoæ:Inžinjer Ervin Pšorn, direktor Direkcije državnih rudarskih preduzeæa, usvom referatu od 12. decembra 1930. godine, koji je uputio Rudarskomodjeljenju Ministarstva šuma i ruda u Beogradu, navodi slijedeæe:-Izvještavam da je 10. decembra 1930. godine duboka bušotina broj X na347 metru naišla na naftu. Na 300 metara nabušen je jedan sloj uglja, kojije dosta izjalovljen, debljine oko dva metra, a na 347. metru nabušena jenafta u laporovitom pješèeniku. Nad ovim pješèenikom su ilovasti lapori.Preènik bušotine je 120 mm. Do 12. decembra izvaðeno je kašikom oko 2280 litara nafte. Taènim mjerenjem je utvrðeno da je priliv 22 do 25 litarana sat. Vode nema. Nafta je dosta gusta, vrlo tamno smeðe boje sa dostajakim mirisom. Prema viskoznosti se zakljuèuje da sadrži mnogo parafina.Do sada je pritok konstantan, plinovi neprekidno izlaze. Nafta se nalazipod pritiskom, jer se nivo odiže u koloni.Svoj izvještaj inženjer Ervin Pšorn završava:„Svakako æe se veæ sa nekoliko bušotina moæi dobiti taèna slika oizdašnosti ovog nalazišta, ne govoreæi o eventualnim dubljim naftonosnimhorizontima“.Iz raspoloživih podataka vidi se da je nastavljeno bušenje do konaènedubine od 392 metra, a da se nafta pojavljivala do 355 metara ili da jenaftonosni sloj konstatovan u moguænosti od èetiri metra. U septembru1934. godine cijevi su izvaðene i bušotina je zatvorena.U studiji geologa Tihomira Jakšiæa koja je štampana uRudarsko-geološkom vjesniku, brojevi 11 i 12, 1934. godine ustanovljenoje da se nafta pojavljuje u kreènjaèkom i laporovitom materijalu. Uvrijeme pojave nafte u Kaknju pozvani su tada vodeæi struènjaci da dajuocjenu: Profesor Vagen, šef Geološkog zavoda u Beèu, profesor Krepaè,direktor naftinih zavoda Gibelina u Èehoslovaèkoj i od domaæih inžinjeraJakšiæ, Belanèiæ i Turina, generalni direktor Rudnika. Po njihovom savjetunastavljeno je istraživanje i 1933. godine kod bušenja na lokalitetu potokaPrimaè, na dubini od 92 metra, pojavila se nafta sa pritokom, prvih dana120 litara, a kasnije 5 litara na dan“.Ocjena geologa tog vremena je razlièita, a veæina smatra da jenaftonosni horizont sekundaran i da je nastao migracijom uz rasjeline izdubljih horizonata, to jest iz primarnog ležišta. Koliko se zna ni ocjenageologa tog vremena nije drugaèija. Navode se indikacije na bušotinama 1,78, 43, 46, 64, 78, 99, 154. i 336.Na strani 91. Tehnièkog dokumenta 1967. godine piše:„Dosadašnji rezultati istraživanja gasnih karakteristika slojeva ukazuju naekonomski najznaèajnije podruèje za eksploataciju uglja kod najmanjedubine eksploatacije i ekonomski znaèajno ležište nafte na podruèju Kaknja“.Tehnièka dokumentacija sa kojom se raspolagalo nije imala za cilj dautvrðuje postojanje nafte nego uglja. Ovim putem ne dokazujem na naftuu Kaknju, nego upuæujem na moguænosti. Za sada teško je kazati „imanafte na podruèju Rudnika Kakanj“, ali ne bi bilo nekorisno , ponovo„preorati“ i dokumentaciju i zemlju“.
OPÆINE KAKANJ
interno informativno glasilo
OPÆINA KAKANJ
Alije Izetbegoviæa 12372240 KakanjTel. 032/771-800, 771-801Fax 032 771-803
www.kakanj.com.ba
e-mail: opcinaka@bih.net.ba
IZDAVAÈ:
Opæina Kakanj
REDAKCIJA BILTENAOPÆINE KAKANJ:
Evelin MemiæAzra FejziæMersud KovaèTel: 032/555-301Fax 032/771-803e-mail:opcinaka@bih.net.ba;evelin.memic@gmail.com
DTP i štampa:
Labirint Zenica
Tiraž:
1000 primjeraka

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->