Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilten Opcine Kakanj - Broj 6

Bilten Opcine Kakanj - Broj 6

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by KakanjOnline

More info:

Published by: KakanjOnline on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2011

pdf

text

original

 
UVODNIK 
2
OPÆINE KAKANJ
OPÆINA KAKANJ
Alije Izetbegoviæa 12372240 KakanjTel. 032/771-800, 771-801Fax 032 771-803
www.kakanj.com.ba
e-mail: opcinaka@bih.net.ba
IZDAVAÈ:
Opæina Kakanj
REDAKCIJA BILTENAOPÆINE KAKANJ:
Tel: 032/555-301Fax 032/771-803e-mail:opcinaka@bih.net.ba;evelin.memic@gmail.com
Glavni i odgovorni urednik:
Evelin Memiæ
Novinari:
Evelin MemiæAzra FejziæMersud KovaèAlma OdobašiæFahrudin Hardauš
Grafièka obrada:
Mersud Kovaè
Lektor:
Azra Fejziæ
DTP i štampa:
Labirint Zenica
Tiraž:
1000 primjeraka
Poštovani èitatelji!
U vremenu u kojem je naš zavièaj pritisnula olovna zima (snijeg„obijelio“, poslije “odjužio”, pa se u pohode nama opet sprema) dokoèima milujemo ljupke pejzaže svoga kraja išèekujuæi smirivanjesnježne vijavice , razornih vjetrova, i novo buðenje prirode “kad ševazapjeva” obilježili smo Dan državnosti Bosne i Hercegovine.Od svih dogaðaja što ih je preturila u svojoj dugoj, oduvijek burnoj inajèešæe nasilnoj historiji, Bosna i Hercegovina najviše pamti datumekada se sticala sloboda, te èuvala i obnavljala državnost. Imala je Bosnai Hercegovina sretnih predaha izmeðu vojni, kuga, suša i svakojakihnevolja. S ponosom istièemo èinjenicu da je kolijevka Bosne u našemkraju i da su Kakanjci i Kakanjke dali veliki doprinos u odbrani bosanskeposebnosti što je ostavilo neizbrisiv trag u kolektivnom pamæenjunaroda.Cijeneæi slavnu bosansku historiju Kakanj je i ove godinedostojanstveno obilježio 25.novembar - Dan državnosti BiH.Ljubav prema rodnoj grudi Kakanj izražava šaljuæi signale progresa,uspjeha, predanog rada, optimizma, nade, snage i htijenja da se budebolji, napredniji,uspješniji, da se osigura napredak u srcu Bosne, nazelenom busenju koje pokriva bogata rudna polja, na obalamanajljepših rijeka, na plodnim oranicama...Most preko rijeke Bosne na izlazu iz Kaknja je asfaltiran, radovi seprivode kraju. Naš Kakanj izrasta u moderan centar sa jakim urbanim iinfrastrukturnim konturama.U gradskoj jezgri zabilježili smo radove na proširenju saobraæajnicekoja povezuje ulicu Alije Izetbegoviæa i Ulicu branilaca. Radi se oaktivnostima kojima se osiguravaju neophodni uslovi za uspostavujednosmjernog saobraæaja kroz centar Kaknja.Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Džemal Maslo, direktorpreduzeæa “GM-AC” d.o.o. Kakanj, potpisali su Ugovor o izvoðenjuradova na objektu Gradske galerije u Kaknju. Ukupna ugovorena cijenapredmetnih radova sa uraèunatim PDV-om i svim ostalim zavisnimtroškovima iznosi 59 999,15 KM.U uredu Opæinskog naèelnika u petak 28. novembra 2008.godineuprilièeno je potpisivanje dva ugovora o izvoðenju radova.Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Iso Zaimoviæ, direktor“Trgošpeda”, potpisali su Ugovor o izvoðenju radova na izgradnjiigrališta za djecu u Modrinju (vrijednost radova 8 908 KM), u Vehabima -“Èarad” (vrijednost radova 24 888 KM), u Brežanima (vrijednost radova 9038 KM) i u Povezicama (vrijednost radova 8 748 KM).Opæinski naèelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri i Asima Bjelopoljak u ime“Beta-company” Kakanj, potpisali su Ugovor o izvoðenju radova naizgradnji sportskog igrališta za djecu u Sopotnici (vrijednost radova 10484 KM).U MZ Doboj 4 sredinom novembra uprilièena je sveèanost na kojoj jepušten u funkciju novoizgraðeni sistem daljinskog grijanja. Izgradnjomovog sistema i proširenjem mreže toplovoda ugašeno je oko 10kotlovnica i 70 individualnih ložišta.Vrijednost investicije je veæa od 600 000 KM, investitori su OpæinaKakanj, Ministarstvo za prostorno ureðenje, promet i komunikacije izaštitu okoline ZDK, GAP, JP “Grijanje” Kakanj, te graðani koji su uložilisvoja sredstva.“Uèešæe Opæine Kakanj u ovom projektu je preko 240 000 KM i sazadovoljstvom mogu kazati da ovim projektom gasimo ložišta èime sepoboljšava ekološka slika Doboja”, kazao je opæinski naèelnik MensurJašarspahiæ-Suri.Zapis o svemu nabrojanom donosimo u šestom broju Biltena OpæineKakanj.
 
Konstituisano Opæinsko vijeæe
Opæinsko vijeæe je u petak, 12. decembra 2008. godine,održalo konstituirajuæu sjednicu.Nakon usvajanja dnevnog reda Opæinsko vijeæe izabralo jeVerifikacionu komisiju a ista je, nakon uvida u: OdlukuCentralne izborne komisije Bosne i Hercegovine opotvrðivanju rezultata Lokalnih izbora 2008. godine broj:01-07-1-3324/08 od 04. novembra 2008. godine („Službeniglasnik Bosne i Hercegovine“, broj : 89/08); potvrde oprijemu uvjerenja o dodjeli mandata i izjave o prihvatanjumandata, Opæinskom vijeæu podnijela Izvještaj overifikaciji mandata vijeænika Opæinskog vijeæa u kojem jepredložila da Opæinsko vijeæe isti Izvještaj usvoji i doneseOdluku o verifikaciji mandata za svih 30 vijeænika shodnopomenutoj Odluci Centralne izborne komisije Bosne iHercegovine. Verifikaciona komisija je predložila de sedavanje sveèane izjave za dva vijeænika koji su opravdanoodsutni odloži za narednu sjednicu Opæinskog vijeæa.Poslije usvajanja Izvještaja Verifikacione komisijeuslijedilo je donošenje Odluke o verifikaciji mandatavijeænika.Na konstituirajuæoj sjednici Opæinskog vijeæa sveèanuizjavu, od ukupno 30, dalo je 28 vijeænika (dva opravdanoodsutna).Za Predsjedavajuæeg Opæinskog vijeæa predloženi suPetroviæ Ivica i Aždajiæ Mijo, a za zamjenikaPredsjedavajuæeg Ismiæ Mejrema i Balorda Senka.Potrebnu veæinu za Predsjedavajuæeg Opæinskog vijeæadobio je Petroviæ Ivica, a za zamjenika PredsjedavajuæegIsmiæ Mejrema. Izborom Predsjedavajuæeg i zamjenikaPredsjedavajuæeg Opæinskog vijeæa, shodno èlanu 18. stav4. Statuta Opæine Kakanj, konstituisano je Opæinsko vijeæe.Nakon konstituisanja Opæinsko vijeæe razmatralo jeIzvještaj o radu Opæinske izborne komisije i provedenimLokalnim izborima 05.10.2008. godine na podruèju opæineKakanj. Izvještaj po ovoj taèki dnevnog reda podnio jeispred Opæinske izborne komisije gospodin Mimiæ Hamdo, aisti je nakon provedene diskusije jednoglasno usvojen.Na kraju, Predsjedavajuæi Opæinskog vijeæa je pozvaoOpæinskog naèelnika, predstavnike politièkih subjekata kaoi ostale prisutne goste da se prigodnom rijeèju obrateOpæinskom vijeæu.Više informacija o ovoj i svim ostalim sjednicamaOpæinskog vijeæa možete naæi na službenoj internet straniciOpæine Kakanj www.kakanj.com.ba.Napomena: Zapisnici sa sjednica Opæinskog vijeæa sudostupni javnosti nakon usvajanja na narednoj sjednici.Opæinsko vijeæe verifikovalo je mandate vijeænicima:SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH: Èuševiæ Hasan, MešiæIrfan, Balorda Senka, Aždajiæ Mijo, Mijoè Eldin-Šelda,Ðondraš Tomislav, Imamoviæ Nusret-Nuno i Spahiæ Ejub.STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE: Kovaè Nusret, MandraMuamer, Gaèiæ Dževad, Imamoviæ Sead, Lopo Muhamed,Šahman Hatiða, Kukiæ Elmedin, Bliznoviæ Asif, Kovaè Mirsad,Ismiæ Mejrema i Veispahiæ Haris. STRANKA ZA BOSNU IHERCEGOVINU: Dželo Rahman, Merdiæ Rešad, Merdiæ Rifet iDeliæ Adem. NEZAVISNA LISTA ZA KAKANJ-K1: Haraèiæ Rizah,Šišiæ Kemal i Neimarlija Mahir. BOSANSKOHERCEGOVAÈKAPATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIÆ: Piljug Mirzet.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BiH: Petroviæ Ivica iKatièiæ Slaven.NACIONALNE MANJINE: Ahmetoviæ Ðevad.
3
OPÆINSKO VIJEÆE
Detalj sa sjednice Opæinskog vijeæaPotrebnu veæinu za Predsjedavajuæeg Opæinskog vijeæadobio je Petroviæ IvicaTrenutak davanja sveèane izjave

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->