Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilten Opcine Kakanj - Broj 16

Bilten Opcine Kakanj - Broj 16

Ratings: (0)|Views: 417 |Likes:
Published by KakanjOnline

More info:

Published by: KakanjOnline on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2011

pdf

text

original

 
BILTEN
2
BILTEN
OPĆINE KAKANJ
interno informativno glasilo
OPĆINA KAKANJ
Alije Izetbegovića 12372240 KakanjTel. 032/771-800, 771-801Fax 032 771-803
www.kakanj.com.ba
e-mail: opcinaka@bih.net.baIZDAVAČ
Općina Kakanj
REDAKCIJA BILTENA OPĆINE KAKANJ:
Evelin MemićAzra FejzićMersud KovačTel: 032/555-301Fax: 032/771-803e-mail: opcinaka@bih.net.baevelin.memic@gmail.com
DTP I ŠTAMPA:
Labirint d.o.o. Zenicalabirintzenica@gmail.com
Tiraž:
1000 primjeraka
UVODNIK 
U kakanjskom kraju u kojem su
duševni mir i vječiti smiraj pro
-
našli plemeniti srednovijekovniBošnjani, već nekoliko mjesecitraje realizacija projekta Tajnazgošćanskih stećaka kojeg je po
-
krenulo Udruženje za kulturnonaslijeđe „Art-Sef“, uz pomoć ipodršku Općine Kakanj i drugihinstitucija.Projekat koji je već dijelomrealiziran obuhvata snimanjedokumentarnog lma o istraživa
-
njima koja su provedena od 23.jula do 13. augusta 2010. godineu Zgošći, mjestu gdje su 1891.godine otkriveni stećci koji susvojom ljepotom i drugačijimnačinom obrade dugo plijenilipažnju i budili zanimanje arheo
-
loga i historičara. Osim istraživa
-
nja, dokumentarni lm će obu
-
hvatiti čitanje natpisa sa zgo
-
šćanskog stupca metodom skeni
-
ranja, analizu starosti kostiju ianalizu artefakata koji su prona
-
đeni tokom nedavnih istraživa
-
nja, te segment izrade replikestećka iz Zgošće.Izrada replike započela je uponedjeljak 20. septembra 2010.godine u dvorištu Javne ustanoveza kulturu i obrazovanje u Kaknju.Tokom izrade replike stećka izZgošće koja će trajati desetakdana, planirani su brojni sadržajipoput narodnog univerziteta to
-
kom kojeg će, na mjestu izradestećka, o bosanskom srednovije
-
kovlju govoriti prof. dr DubravkoLovrenović, prof. dr Emir Filipovići prof. dr Lejla Nakaš sa Filozof
-
skog fakulteta u Sarajevu, VojoVujanović, pozorišni i likovni kri
-
tičar, te mr. Lidija Fekeža, arhe
-
olog Zemaljskog muzeja u Saraje
-
vu. Planirani su i obilasci arheo
-
loškog lokaliteta u Zgošći i lokali
-
teta Vilin kamen u Brnju, promo
-
cija knjige prof. dr Dubravka Lo
-
vrenovića, promocija knjige o
Zgošćanski stećak na mjestu pronalaska, fotos iz 1903. godinePrsten pronađen tokom nedavnihistraživanja na lokaciji nekropolestećaka u ZgošćiRadi se o srebru visoke kvaliteteKamen za izradu replike stećka izZgošće dovezen je iz Brnja na platoDoma kulture u Kaknju
 
BILTEN
3
UVODNIK/AKTUELNOSTI
Program prijateljskogokruženja sa općinomKakanj za izgradnju Blo
-
ka 8 u TermoelektraniKakanj i Ugovor o reali
-
zaciji ovog Programapotpisani su u ponedje
-
ljak, 20. septembra2010. godine, u ureduopćinskog načelnikaMensura JašarspahićaSurija. Program i Ugovorsu potpisali općinski na
-
čelnik Jašarspahić i AmerJerlagić, generalni di
-
rektor JP „Elektroprivre
-
da BiH“.
Potpisani Program prijateljskog okruženja sa OpćinomKakanj za izgradnju Bloka 8 u Termoelektrani Kakanj iUgovor o realizaciji ovog Programa
Potpisivanju Sporazu
-
ma prisustvovali su sa
-
radnici načelnika Jašar
-
spahića, te gosti: NihadKadić, izvršni direktor zaproizvodnju, mr. Alme
-
din Skopljak, v.d. izvršnidirektor za kapitalneinvesticije Elektropri
-
vrede BiH, Jusuf Merić,rukovodilac Sektora zapripremu i izgradnjutermoelektrana, te Mir
-
sad Jašarspahić, direktorRMU Kakanj.Prioritetni projektimjesnih zajednica iz okru
-
ženja Termoelektrane Ka
-
kanj koji će biti nansira
-
ni od strane Elektroprivre
-
de kroz Program prijatelj
-
skog okruženja deniranisu Odlukom Općinskogvijeća Kakanj od 31. maja2010. godine.Utvrđeni infrastruktur
-
ni objekti u mjesnim za
-
jednicama će se nansi
-
rati sredstvima JP „Elek
-
troprivreda BiH“ Sarajevou okvirnom iznosu od3.000.000,00 KM.U okviru implementa
-
cije Programa prijatelj
-
skog okruženja i izgrad
-
nje infrastrukturnihobjekata iz sredstava JP„Elektroprivreda BiH“,opredjeljena sredstvaraspoređuju se na slje
-
deće mjesne zajednice:Mjesna zajednica Pa
-
pratnica 500.000,00 KM,Mjesna zajednica Termo
-
elektrana 500 000 KM,Mjesna zajednica Čatići700.000 KM, Mjesnazajednica Slapnica700.000,00 KM, Mjesnaz a j e d n i c a D o b o j400.000,00 KM, Rekon
-
strukcija grijanja100.000 KM, Zamjenaazbest – cementnih cije
-
vi 100.000 KM.
Detalj sa potpisivanja Programa i UgovoraProgram i Ugovor su potpisali načelnik Jašarspahić iAmer Jerlagić, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH
Lazi Drljači, posljednjem bogumi
-
lu, izložba Zdravka Anića, muzič
-
ko-scenski program u kojem ćenastupiti Nada Đurevska, SelmaAlispahić, Vladimir Jokanović iAdnan Mušanović, muzičko-scen
-
ski nastup Dramskog studija izKaknja, planiran je i koncert Si
-
nana Alimanovića, te koncertjedne kakanjske grupe...Iz Kaknja, koji se uz susjedneopćine smatra kolijevkom Bosne,ovih dana šaljemo poruku da smoodlučni u čuvanju historijskihčinjenica koje govore o srednjo
-
vijekovnoj bosanskoj posebno
-
sti, viševjekovnom kontinuitetupostojanja naše domovine, odobrim Bošnjanima i njihovomhrabrom usudu da, u vrtlogusrednjovijekovnih burnih zbiva
-
nja, sačuvaju vlastiti bogumilskikulturni identitet. Istraživanji
-
ma u Kaknju pišu se novi detaljibosanskohercegovačke historije,upotpunjava se mozaik našespoznaje o nama, piše se istinao Bosni, u inat onima koji falsi
-
kuju historijske fakte i negira
-
ju kontinuitet postojanja Bosnekroz vijekove.
Zgošćanski stećak u vrt Zemaljskog muzeja u Sarajevu prenesen je 1913.godine, fotos iz 1914. godine

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->