P. 1
F klavye egitim çalışması

F klavye egitim çalışması

Ratings: (0)|Views: 6,868 |Likes:
Published by sonmez
Buro yonetimi ve sekreterlik bölümü öğrencileri icin hzırlanmıs f klavye calışması..
Buro yonetimi ve sekreterlik bölümü öğrencileri icin hzırlanmıs f klavye calışması..

More info:

Published by: sonmez on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
BÜRO YÖNET
İ
M
İ
VE SEKRETERL
İ
KF KLAVYE 1
ANKARA 2009
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER......................................................................................................................... iAÇIKLAMALAR....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
........................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1 .....................................................................................................21. OTURU
Ş
VE DURU
Ş
U AYARLAMA...............................................................................21.1. Oturu
ş Ş
ekli...................................................................................................................21.2. Kollar
ı
n Duru
ş
u.............................................................................................................31.3. Ellerin Duru
ş
u...............................................................................................................31.4. Parmaklar
ı
n Duru
ş
u.......................................................................................................31.5. Ayaklar
ı
n Duru
ş
u..........................................................................................................4UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
.................................................................................................5ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.......................................................................................6PERFORMANS TEST
İ
.......................................................................................................7Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2 .....................................................................................................82. HARF TU
Ş
LARINI KULLANMAK...................................................................................82.1. Parmaklar
ı
Temel S
ı
raya Yerle
ş
tirme...........................................................................82.1.1. Klavyede Bulunan S
ı
ralar....................................................................................102.1.2. Aral
ı
k Çubu
ğ
u......................................................................................................102.1.3. Enter Tu
ş
u............................................................................................................102.2. Temel S
ı
ra Harfleri (U,
İ
,E,A,Ü,T,K,M,L,Y)...............................................................112.3. Temel S
ı
ra D
ışı
ndaki Harfler ......................................................................................17UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................35ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................37PERFORMANS TEST
İ
.....................................................................................................38Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
3....................................................................................................393. KLAVYEDE NOKTALAMA
İŞ
ARETLER
İ
N
İ
N YERLER
İ
VE TU
Ş
LANMASI..........393.1. Shift Tu
ş
u....................................................................................................................393.2. Nokta Tu
ş
u..................................................................................................................403.3. Virgül Tu
ş
u..................................................................................................................413.4.
İ
ki Nokta......................................................................................................................423.5. Noktal
ı
Virgül..............................................................................................................423.6. Ünlem
İş
areti...............................................................................................................433.7. Parantez
İş
areti............................................................................................................443.8. Tire Tu
ş
u.....................................................................................................................443.9.
İ
nceltme
İş
areti............................................................................................................45UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................56ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................57DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
..........................................................................................59CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................60MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...............................................................................................61KAYNAKLAR.......................................................................................................................64
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Betül Atmaca liked this
Alim Şadan liked this
Mustafa Cahan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->