Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muhammed EFSANESİNİN Doğuşu

Muhammed EFSANESİNİN Doğuşu

Ratings: (0)|Views: 385 |Likes:
Published by DeCanter
muhammet , efsane , din , islam , kuran , hadis , hakikat
muhammet , efsane , din , islam , kuran , hadis , hakikat

More info:

Published by: DeCanter on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

 
Muhammed EFSANESİNİN Doğuşu
Bu yazının başlangıçdaki amacı, Kuran’da geçen elçi, peygamber,
muhammad 
vs. gibiterimlerin Arap peygamberi
uhammed 
’i ne kadar kastettiğine bir açıklık getirmekti. Yöntemolarak ise, 9., 10. yüzyılda ortaya çıkmış olan İslam Literatürünün etkisinde kalmayarak vesadece elde bulunan eşzamanlı tarihi belgelere dayanarak konuyu irdelemek amaçlanmıştı.Konu ilerledikce yazının kapsamı da arttı. Kuran’ın oluşumu, gelişimi, İslam’ın ortaya çıkışı gibikonulara, bunlarla birlikte elde az da olsa günümüze kadar erişebilmiş tarihi belgelere değinmekzorunluluğu ortaya çıktığı için, yazının konusu genişlemek zorunda kaldı.İnternet taramaları haricinde yararlanılan kaynaklar: K.H. Ohlig, Volker Popp, Christopher Luxenberg, A. Sprenger, çeşitli kitapları ve/veya makleleri.Elde bulunan kaynaklara ulaşma, dil ve tarih konusunda bilgi yetersizliği gibi sorunlardan dolayı,elbette açık kalmış bir çok konu bulunuyor. Bunu garipsememek gerek, çünkü İslam Tarihinde,özellikle de Erken İslam zamanında (7. yüzyılın başları) karanlıkta kalan çok fazla konular mevcut. Ama umarım, eleştiriye ve tartışmaya açık bir yazı ortaya çıkmıştır. 1.Kuran2.Hadis derlemeleri:2.1. Buhari (Ö. 870). Sahih-i Buhari.2.2. Müslüm (Ö. 875). Sahih-i Müslüm.2.3. Ebu Davut (Ö. 888). Kitab as-sunan.2.4. Tirmizi (Ö. 892). al-Dschami as-sahih fi s-sunan.2.5. Nesai (Ö. 915). Kitab as-sunan.2.6. İbn Mace (Ö. 886). Kitab as-sunan.1.Biyografiler:3.1. İshak (Ö. 768) tarafından başlanıldığı sanılan fakat Hişam (Ö. 833) tarafından bitirilenSiyer.3.2. Waqidi’nin (Ö. 822) yazdığı Savaşların Tarihi (Kitab al Magazi).3.3. Ibn Saad’ın yazdığı “Kuşaklar” (veya “Sınıflar”) (Kitab at tabakat al kabir)3.4. Taberi’nin (Ö. 922) yazdığı “Tarih”.1.İkincil kaynaklaKuran; hem İslam tarihi hem de
uhammed 
’in yaşamı konusunda tarihi kaynak olarak işeyaramaz. Kuran’da
muhammad 
kelimesi sadece dört yerde geçer ve bunların sadece birisindeArap peygamberi ifade edilir –ki bu yazının ana konularından birisidir-. Kuran’da sadece bir yerde
Mekke Vadisi 
geçse de, ne veya nerede olduğu hakkında somut bir ip ucu bulunmaz. Dörtyerde
medine
kelimesi geçse de, “Yesrib şehri” (şimdiki ismi ile: Medine şehri) anlamında mı,yoksa sadece
medine
kelimesinin karşılığı olan “
şehir 
” anlamında mı kullanıldığı belli değildir.Arap Yarımadası hakkında ise Kuran’da hiç bir bilgi yoktur.Arap peygamberi
uhammed 
için “bilgi” içeren ilk eserler yukarda verilen hadis derlemeleri vebiyografilerdir. Geleneksel İslam Tarihi ise Taberi’nin “Tarih” kitabından ibarettir.Geleneksel İslam tarihinin iddiasına göre Muhammed 570 ile 632 yılları arasında yaşamıştır.Fakat bu verinin kaynağı olan ve isimleri yukarda belirtilen eserlere baktığımızde, hemen göze
 
batan bir nokta var:
Bu eserlerin yazarları
’den 200-300 yıl sonra yaşamışlar.
Tek başınabu gözlem dahi, Muhammed’in yaşam tarihinden şüphelenmemiz için yeterli bir nedendir.Ama tarihsel sorunlar bununla da bitmiyor: Bu eserlerin orijinalleri mevcut değil. Elimizdebulunan el yazmaları ancak, eser sahiplerinin ölümünden yüzlerce yıl sonra, başka kişilerinel yazmaları olarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Yani
elimizde bulunan en eski elyazmaları; orijinal eserlerin (eğer gerçekten var idiyseler) kopyalarının kopyalarınınkopyalarının... kopyasıdırlar.
Bu kopyalama esnasında sık sık yapılan yazım hataları,değiştirmeler, eklemeler, çıkarmalar konusunda ise henüz bilimsel bir araştırma, incelememevcut değildir.
uhammed 
biyografileri Kuran’da geçen bazı imaları alır, süsler, püsler ve masalımsı bir dil ileefsaneler anlatırlar. Anlatılan efsane içindeki
tarihi bilgi 
nin ise; önce efsanenin çerçevesindensüzülmesi gerekir ki, yine de tutarlı bir bilgi edinmek çoğu zaman mümkün değildir.İsmi geçen biyografiler bize ancak 9. ve 10. yüzyılın yazarlarının,
kendi zamanları içindeki 
İslamve
uhammed 
görüşünü yansıtabilirler. Fakat kendi zamanlarından 200-300 yıl önceki olaylar için kaynak olamazlar. En azından ama, birincil kaynak olamazlar.
İslam’ın ilk iki yüzyılı için elimizde hiç bir tane eşzamanlı islami literatür bulunmamaktadır.
 
Eşzamanlı Pers ve Bizans kaynakları da Arap Yarımadası’nda ortayaçıkmış yeni bir peygamberden veya yeni bir dinden bahsetmezler.
Maalesef bu basitve temel gerçek, İslam Tarihini konu edinen eserlerde dile getirilmez. Dile getirildiğinde ise,önemsenmez, göz önüne alınmaz.Origenes’in (Ö. 253) yazılarına dayanarak bir İsa biyografisi yazmaya kalkmak ne kadar anlamsızsa, şu biyografilere dayanarak bir 
uhammed 
yaşamı yazmaya yeltenmek de o kadar akıl dışıdır. Günümüzde; Origenes’den tarihi bir İsa yaşamı çıkarmaya çalışan birisi, kendisiniçok gülünç bir duruma düşürdüğünü bilir. Fakat maalesef, Siyer ve benzeri biyografilerden bir tarihi
uhammed 
yaşamı yazanlar, kendilerini İslam bilimcisi ilan etmeye yeltenir.Aslında bu kadarı dahi Arap peygamberi
uhammed 
’in hiç bir zaman yaşamamış olduğunuanlamak için yeterlidir. 
İslam Literatürü Dışında Kalan Kaynaklar 
 İsalam Literatürü haricinde günümüze kadar gelebilen kaynaklar şunlardır:1.Yahudi ve özellikle hristiyan kaynakları. Yedinci yüzyılın hristiyanları sadece Çine kadar misyonlarını yayıp kiliseler, manastılar yapmakla kalmadılar, günümüze kadar ulaşabilenliteratür de bıraktılar: Kronikler, mektuplar, vaizler, konsey kararları, apocalypseler,mezheplerarası tartışmalar vs. Bu konuda bir araştırmanın Türkçe tercümesi(henüz tamamlanmamış hali ile) burada veya şurada mevcut. Bu araştırmadan daanlaşılacağı gibi, yazarlarının bir çoğu Orta Doğu’da yaşadığı halde, eşzamanlı hristiyanliteratüründe, yani 7. yüzyılda, Erken İslam’ın ve
uhammed 
’in izine raslamak mümkündeğil. Bu literatürde Arap Yarımadası da bulunmamaktadır.Eğer 7. yüzyılda yeni bir din ve bunun peygamberi ortaya çıkmış olsaydı, Orta Doğu’da yaşayanhristiyan yazarları, sadece mezhep tartışmaları ile yetinmez, bu yeni din ile de tartışmayagirerlerdi.Bu eserlerde bölgede araplar egemendirler. Onlardan
ismaililer 
ve
sarazenler 
diye bahsedilir. Az
 
da olsa bir 
 Arabiya
’dan bahsedilir. Fakat bu
 Arabiya
ile Arap Yarımadası değil, ya Mezopotamyabölgesi kastedilir, ya da Bizans’ın
 provincia arabia
’sı olan Ölü Deniz’in çevresi.
İsmaili 
ve
sarazenlerin
inançlarına değinildiğinde ise, bu inanç sistemi bir Hristiyanlık mezhebiolarak eleştirilir. Yani bölgeye hakim olan araplar hristiyandırlar.1.Yazıtlar: Bulabildiğim kadarı ile2.1.Ürdün’de Gadara kaplıcaları’ndaki Muaviye’nin yazıtı. Tarihi 664.2.2.Mısır’da Fustat’da (şimdi Kahire’nin bir parçası) bir köprü üzerindeki yazıt (691).2.3.Kudüs’de Abdul Melik tarafından 693 yılında yaptırılan Kaya Kubbesi’nin içinde vedışında bulunan yazıt.2.4.Yine Abdul Melik tarafından, Şam-Kudüs yolu yapımında dikilmiş olan bir kayaüzerindeki yazıt (695).2.5.Şam’da I. Velid tarafından yaptırılan mabet üzerindeki yazıt (708) (Şimdiki ismi: EmeviCamisi).2.6.Suriye’de, Humus yakınlarında Qasr al-Hayr üzerindeki yazıt. Muhtemelen Hişamtarfından 732’de yazdırılmış.2.7.Medine’de mabetdeki (Şimdiki ismi: Peygamber Camisi) yazıt (757).Bu yazıtlardan bazılarına bu yazıda da değiniliyor. Bu yazıtlardan da anlaşıldığı kadarıyla, 750yıllarına dek ne bir İslam var Orta Doğu’da, ne de onun peygamberi olduğu iddia edilen bir 
uhammed 
. 1.Sikkeler:
Muhammed 
ve peşinden gelen dört halifeye dair para mevcut olmadığıgibi; bu kişiler eşzamanlı tek bir tarihi iz bırakmamışlar.
İsmi de bilinen ilk sikkeler Muaviye tarfından bastırılmış olup açık seçik Hristiyanlık sembolleri taşımaktadırlar: Haçişaretleri, balık, palmiye vs. Bu durum 8. Yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir.Sikkelerde bulunan bu semboller de, Orta Doğu’da yaşamış olan hristiyanların verdiği literatür ile örtüşmektedirler:
8. yüzyılın ortalarına dek bölgedeki arapların inancı Hristiyanlıktır.Bu süre içinde bölgede ne bir İslam dini mevcuttur ne de onun peygamberi olduğu iddiaedilen bir 
.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Deniz Atalay liked this
DeCanter liked this
DeCanter liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->