Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23087, 2.4.2011]

Oslobođenje [broj 23087, 2.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 229 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
StjepanMesi}
o najnovijimde{avanjima u BiH
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 2. 4. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.087Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Posljednji pozdrav
bh. nogometu
FIFA i UEFASuspenzija N/FSBiH stupila na snagu
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
46. strana
VALENTIN INZKO
IMA I PRAVAI OVLASTI
3. strana
Umro na~elnik Ilid`e
Amer ]enanovi}
18. strana
 
Ju~er u Sarajevu
 
OSLOBO\ENJE
subota, 2. april 2011. godine
U @I@I
2
Izmirenje stare devizne {tednje
Vlada FBiH: Tre}aemisija obveznica
Vlada FBiH je jednoglasno usvojila odluku o tre}ojemisijiobveznicaFedera- cijeBosne i Hercegovine za izmirenjeoba- veza po osnovuverifciranihra~unasta- re devizne {tednje. ObavezeFBiH po ovomosnovuprocije- njene su na 1.150.000.000 KM, dok se nji-hovrealaniznosutvr|uje u postupkuve- rifkacije. Do sada je verifcirano717,05 mi- liona KM, od ~ega624,86 miliona KM u re- dovnom postupku i 92,19 miliona KM u drugostepenompostupku. Izmirenjeveri- fciranihobavezavr{i se gotovinskomispla- tom u iznosu do 1.000 KM i emisijomvri- jednosnihpapira. Federacija je do sadaiz- vr{iladvijeemisijeobveznica- prvaemi- sijanominalnevrijednosti346,515 miliona KMizvr{ena je 2009, a drugaemisijano- minalnevrijednosti42,067 miliona KM, iz- vr{ena je 2010. godine. Prema Zakonu o izmirenju obaveza po osnovura~unastaredevizne{tednje u Fede- raciji BiH, verifciraneobavezepreostalena- kongotovinskeisplate do 1.000 KMizmiru- ju se putemobveznicaemitiranihnajkasni- je do 31. martanarednegodine, u odnosu na godinu u kojoj je izvr{enaverifkacija. VladaFBiH je usvojila i prijedlogodluke o gotovinskomisplatamaverifciranihtra`bi- na po osnovu ra~una stare devizne {te- dnje u FBiH za 2011. godinu. Svakompoje- dinomvlasnikura~unastaredevizne{tednje, kojem je izdatapotvrda o verifkacijistarede- vizne {tednje, isplatit }e se gotovinskim putem maksimalan iznos od 1.000 KM, odnosno do 1.000 KM, ako je manjiiznosve- rifkacije, a nakon toga se preostali dio izmirujeputemobveznica. U gotovinskuisplatu su uklju~eni i vla- snicistaredevizne{tednjekoje je Komi- sija za verifkaciju ra~una stare devizne {tednje kao drugostepeni organ u upra- vnom postupku pozitivno rije{ila.
VIJESTI
[estisusretBiskupskekoneren- cije BiH s ~lanovimaKonerencijevi- {ihredovni~kihpoglavara i poglava- rica BiHokusirao se na vjerskiod- goj u vrti}ima u BiH i natemunoveili drugeevangelizacijeCrkve, koja u BiH obilje`ava 130. obljetnicu uvo|enjaredovnebiskupskehijerar- hije. No, imons. Ivo Toma{evi}, se- kretarBKBiH, svjestanje da je sve {toje o pomenutom susretu re~eno u saop}enju, palo u sjenuposljednjeg pasusa u kojem se ka`e: “Osje}aju}ikolikuzbunjenost, pa i strah u narodunosistvaranjepo- liti~kekrize i poku{aja da se predsta- vnici hrvatskog naroda, izabrani ve}inskomvoljomtoganaroda, is- klju~e iz strukturazakondodavne i izvr{nevlasti, biskupi i vi{iredovni~ki poglavari i poglavaricepozivaju sve odgovornedoma}epoliti~are i pred- stavnikeme|unarodnezajednice da u svojimodlukama i nalozimapo- {tuju~injenicu da je hrvatskinarod u BiH konstitutivan. Ako je, dakle, konstitutivan, a jeste, onda se ni vlast ne mo`ekonstituirati bez pred- stavnika za koje se taj narodve}in- skiopredijelio...”
Bez stran~arenja
Da li su pojedinimediji ovu izja- vu ispravno protuma~ili kao da se vrh KC opredijelio za jednupoliti~ku opciju, pitamoToma{evi}a, kojiis- ti~e da da su u~esnicisusreta nagla- siliapstrahiranje od opasneborbe me|ustrankama za vlast:“...Stranke se bore za otelje, pa i one koje, navodno, kritikujudruge. Ali, ta~no je kako je punorazloga za postaljanjepitanja: Postoji li grani- cadekonstituiranjuhrvatskognaro- da u BiH i komu i ~ijemdobru bi toimalo slu`iti?! Moj je dojam da binajve}ibrojHrvata toupitao“, sma- traToma{evi}, podsje}aju}i na to da je Dejtonskiustav, entitetskompo- djelom, legalizovao neprav du, o ~ijimposljedicamagovori i to da je u RS-u, tokomratnihgodina`ivje- lo3 postoHrvata, kojima se u me|u- vremenu pridru`ilo isto toliko ili neznatnovi{e: “Uglavnom je to starisvijet, apo- znato je da 49 posto teritorije BiH pripada RS-u, u kojem se od ratani- {tanijepobolj{aostatusHrvata. A sa- da se dogodilo da i na raziniFede- racijevlastmo`ebitiormirana bez voljeve}inskihpredstavnikahrvat- skognaroda“, govoriToma{evi}, ne odbijaju}ikomentarisatiizjavubis- kupaPereSudarakakopolitika SDP- a, u su{tini, radiprotivinteresa tog najmanjegnaroda.
Ve}ina je ve}ina
“Biskupi, po svomeposlanju,ne mogustati na stranustranke, jer je stranciciljvlast, svakojstranci- po- nav ljam. Ali, u ovakvoj situaciji, mislim da je tojasno i onimakojini- suHrvati. Zaklju~ujem to po ono- me{to sam~uo od gra|anaSaraje- va, Hrvatinisujednakopravni, a to i ne mogubiti sve dok se ne budu stvarnopo{tivali i etni~ki igra|an- skiprincip“, ka`esekretarBKBiH, a na tvrdnju da se nerijetkomanipu- liraizbornimrezultatima, pa se, re- cimo, ka`e da su dva HDZ-a dobi- la90 postoglasovahrvatskognaro- da, Toma{evi}odgovara: “Nijebilo90 posto, ali su sigur- no ipak dobili ve}inu. No, onda imaju i obavezu da zastupaju i Hrvate u Doboju i u BanjojLuci i u Gora`du. Kao i da, brane}izako- nitim politi~kom sredstvima je- dnakopravnostHrvata, {tite i vital- ni interes zemlje BiH.“
E. KAMENICA
Ivo Toma{evi} o Biskupskojkonferenciji BiH
BKBiH: Pozvalipoliti~areda po{tuju~injenicu da je hrvatskinarodkonstitutivan
Zbunjenii upla{eni
Hrvati nisu jednakopravni, a to i ne mogu biti sve dok se ne budu stvarno po{tivali i etni~ki i gra|anski princip
Hrvatskinarodnisabornajvje- rojatnije ne}e biti odr`an 16. trav nja, kako je ranijenajav lje- no, jer se na taj datum obi-lje`avagodi{njicaratnihzlo~ina u Trusini i Ahmi}ima, doznaje Oslobo|enje od izvora iz vrhaHDZ-a BiH. Tako|er, u dvaHDZ-a smatrajukako ne treba `uriti s odr`avanjemSaboraka- ko se ne bi donijelenikakveis- hitreneodluke. - Nije jo{ utvr|en termin odr`avanja Sabora i to zbog poklapanjapredlo`enogdatu- ma od 16. trav nja s obilje`ava- njem obljetnica po~injenih ratnih zlo~ina u Trusini i Ahmi}ima. Ne `elimonikoga i ni na kakav na~in uvrijediti. Cijenimo kako bi sarajev ski medijimoglizlorabiti~injeni- cu da se Sabor odr`ava upra-vo na taj dan,te }emostogara-zmisliti o novomterminu, ka- zao je na{ izvor.
Odluka u ponedjeljak 
Ivan Musa, predsjednik  HKDU i ~lanOrganizacijskog odboraSabora, kazaoje kako nijeodlu~enoho}e li do}i dopomjeranjadatumaodr`ava- nja Sabora.- Prijeponedjeljka vam ni{ta ne mogukazati, jer je tadazaka- zana sjednica Organizacijskog odbora. No, jestebilorazgovo- ra o tome, izjavio je Musa. Tako|er, doznajemokako}e na Saborubitinazo~no~ak 700 izaslanika, te kako}e bitipozva- ni i Hrvati iz stranakapotpisni- caplatorme SDP-a, uklju~uju}ii @eljkaKom{i}a, ~lanaPredsje- dni{tva BiH.- U ponedjeljak}e se odr`ati sastanak Organizacijskog odboraSabora i tada}e sve bi- ti dogovoreno. Tada }emo odlu~iti kakvi }e zaklju~ci bi- tipredlo`eni za usvajanje, tko }e govoriti te kakva bi ko- na~na poruka Sabora trebala biti, rekao je na{ sugovornik. Neslu`beno se doznaje i ka- ko dva HDZ-a ~ekajukakvu}eodlukudonijeti OHR i to po pi- tanjususpenzijeodlukaSredi{- njegizbornogpovjerenstva BiH, kojima je biloprogla{eno da se nisubilistekliuvjeti za odr`ava- njekonstituiraju}esjedniceDo- ma naroda Parlamenta FBiH. VesoVegar,v.d. glavnogtaj- nika HDZ-a 1990,kazaonamje kako nema inormacija o pomjeranjuterminaodr`ava- njaSabora, no kazaoje i kako }e dva HDZ-a kroz sljede}ihnekolikodanapo~eti s podu- zimanjem konkretnih kora- ka, koji bi naposljetku trebali dovesti po ponovnogkonstitu- iranjaDomanarodaFBiH, a ti- me i Vlade FBiH.
^ekajuInzka
Iz HDZ-a BiH, pak, doznaje- mo kako se dva HDZ-a dvo-ume u kojem smjeru trebaju djelovati. - Jo{ ~ekamokona~nuodluku OHR-a, a potom}emo se odre-ditikakokonkretnodjelovati. U svakomslu~aju, ne}emoizlazi- ti iz okvirapostoje}egUstava i za- kona BiH, jer to nam je najja~eoru`je u borbi za hrvatskuravno- pravnost. Znamo da politi~ko Sarajevojedva~eka da u~inimo ne{toneustavnokako bi na nas poslalidugecijevi i sve nas po- hapsili. No, to ne}edo~ekati, ka- zao je za Oslobo|enje izvor izvrha HDZ-a BiH.
Jurica GUDELJ
Nije jo{ utvr|en termin odr`avanja Sabora i to zbog poklapanja predlo`enog datuma, 16. travnja, s obilje`avanjem obljetnica po~injenih ratnih zlo~ina u Trusini i Ahmi}ima
Odga|a seHrvatskisabor
“Strah“ odsarajevskih medija, ili
...
Ne `ele(nikoga) uvrijediti
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 2. april 2011. godine
3
Josipovi} - Lipova~a
Alkalaj s Pack i Leighom
Razgovor oaerodromu @eljava
PredsjednikHrvatske Ivo Josipovi}primio je ju~erizaslanstvoUnsko-sanskogkantona, koje je predvodiopremijerHamdijaLipova~a i predstavnikeCREAM-a(CommunityReali- zation European Aid Masterplan) Croatia PPP Alliance. Josipovi}u je predstav ljen, izme|u ostalih, projekt Cargo Biha} za obnovuzra~neluke@eljava u Biha}u, najve}e podzemnezra~neluke i nekada{njebaze JNA na granici BiH i Hrvatske. Josipovi} se krajem ebruara u Biha}ususreo s ~elnicima USK- a i tada je izrazio nadu da }e stru~njaci ubrzoprovjeritimo`e li se i na kojina~inaero- drom@eljavaprivestisvrsi.
Osigurati daljnji napredak 
Ministarvanjskihposlova BiH SvenAl- kalajju~er se u Bruxellesusastaos izvjes- titeljicom Evropskog parlamenta za BiH DorisPack i generalnimdirektorom u Ge- neralnojdirekciji za pro{irenjeEvropskeko- misijeMichaelomLeighom. “Organivlas- titrebajuimatikapacitet da provedupotre- bne reorme i osiguraju daljnji napredak  BiH u procesu evropskih integracija, a Evropskiparlament}e u okvirusvojihna- dle`nostinastaviti da pru`apodr{ku“, rekla je Pack. “Ukolikoispunidefniraneuvjete, BiH ima realnumogu}nostapliciranja za ~lanstvo u EU“, rekao je Leigh.
U @I@I
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)
OdlukavisokogpredstavnikaValentina Inzka na putu je da stvarivrati na praviko- losijek, dakle da o njimaodlu~uju oni ko- ji to pravo i obvezu i imaju, ka`ebiv {ihr- vatskipredsjednikStjepanMesi} za Oslo- bo|enje, komentiraju}i najnovija do- ga|anja u Bosni i Hercegovini. “Dovo|enje u pitanje prava visokog predstavnika da povla~i poteze koji se ovoj ili onoj strani ne svi|aju, jednako je izravnom dovo|enju u pitanje Dejton- skogsporazumakoji je defniraonjegova prava i ovlasti“, isti~e Mesi} i dodaje da Daytonnije{vedskistol s kojega}e svatko uzimatisamo ono {to mu se svi|a.
Politi~kakultura
Dayton, kakoveli, ili prihva}ate, ili odbi- jate - sa svim konzekvencama {to iz toga proizlaze.“Aktualno stanje u BiH je, bez sumnje, slo`eno i trebat}e politi~kepameti, smisla za realno, ali i spremnost da se ‘presko~i prekovlastitesjene’ da bi se na{aoizlaz iz krize“, nagla{avaMesi}. Kakva je njegovaprognozadaljnjegra- zvojasituacije u BiH? “Mogu samo re}i kako bih volio da se stvarirazvijaju, a ne kako}e se one doista i razvijati. A volio bih da BiH napokonkre- neputempremaistinskojdemokraciji, da svi akteri na politi~kojsceniprihvatedemo- kratskapravilaigre i da se u skladu s njima i pona{aju - ~ak kada im se to i ne svi|a“, ka`eMesi} i dodajeda izborinisupopissta- novni{tva, negoizja{njavanjegra|ana na temeljuponu|enihprograma. Ili bi to, kakoveli, baremtrebalibiti, a vlast sastav ljaonaj, ili oni, kojiimajupotrebnu ve}inu za to.“Zar mislite da je njema~kojkancelar- kiAngeliMerkeldrago{to }e u je- dnoj od klju~nihpokrajinanje- zinastranka, CDU, si}i sa vlas- tiiako je osvojilanajvi{eglaso- va? Da, oni imajunajvi{egla- sova, ali socijaldemokrati u zajednici sa Zelenimaimaju vi{e. I pokrajinom na ~ijem}e ~eluprvi put u povijestiNje- ma~kestajatijedan‘zeleni’ predsjednik, uprav ljat}e ta koalicija, a ne kr{}anskide- mokrati“, nagla{avaMesi} i dodaje da kancelarka to prihva}a, jer takva su pra- vilademokracije. Takvupoliti~kukulturu on bi voliovidjeti i u Bosni i Hercegovini. U slu~ajuprodubljivanja krize, u slu~ajuja~anjasave- zaonihkoji- objektivno-ne bi trebaliimatiprakti~noni- kakvih dodirnih to~aka, u slu~aju osporavanja uloge me|unarodne zajednice, uz istodobnopodgrijavanjenaci- onalnihantagonizama, nagla{ava na{ sa- govornik, mogu}e je sva{ta. “Volio bih vjerovati da }e ipakpobijedi- tispoznajakako je o~uvanje i razvojjedin- stvenedr`ave BiH prioritetnizadatak i ka- ko je u interesu sva tri konstitutivnanaro- da“, isti~ebiv {ihrvatskipredsjednik. Na konstataciju da se o jednakopravnos- ti i konstitutivnostihrvatskognaroda u BiH govoriisklju~ivo na prostoruFBiH,a zane- maruje~injenica da se na prostorsrpskogen- titeta u BiH vratiominimalanbrojprogna- nihHrvata, Mesi}poru~ujekako je tosamo jedan od “nusproizvoda neprincipijelnih koalicijakoje su sadavrloglasne u BiH”.
Bez mije{anja
“Moje je mi{ljenjeuvijekbilo, a i danas je, da se konstitutivnost i jednakopravnosthrvat- skognarodamo`eposti}isamo i jedinotako {to }e svakipripadniktoganaroda u BiH u sva- kometrenutku i na svakomedjeli}udr`avno- gapodru~jabitipotpunoravnopravan s pri- padnicimadruga dva konstitutivnanaroda. Nagla{avam: svaki, svuda i uvijek.“ Govore}i o pomo}i Republike Hrvat- ske, Mesi}isti~ekako se najvi{emo`epo- mo}ijasnim i principijelnimstanovi{tem, ne zanemaruju}isvojuustavnuobvezubri- ge za pripadnikehrvatskognaroda u BiH, ali i ne mije{aju}i se ni na kojina~in u unu- tarnjeposlovesusjedne i prijateljskedr`ave.
Jadranka DIZDAR
Valentin Inzko ima
i prava i ovlasti
StjepanMesi} onajnovijim de{avanjima u BiH
U slu~aju ja~anja saveza onih koji objektivno ne bi trebali imati prakti~no nikakvih dodirnih to~aka, u slu~ajuosporavanjaulogeme|unarodnezajednice, uz istodobnopodgrijavanjenacionalnihantagonizama, mogu}e je sva{ta
DAYTONDovo|enje u pitanje prava visokog predstavnika da povla~i poteze koji se ovoj ili onoj strani ne svi|aju, jednako je izravnom dovo|enju u pitanje Dejtonskog sporazuma koji je definirao njegova prava i ovlasti KONSTITUTIVNOSTMoje je mi{ljenje uvijek bilo, a i danas je, da se konstitutivnost i jednakopravnost hrvatskog naroda mo`e posti}i samo tako {to }e svaki pripadnik toga naroda u BiH u svakome trenutku i na svakome djeli}u
 
dr`avnoga podru~ja biti potpuno ravnopravan
Lagumd`ija sa diplomatama u UN-u
Ustavom osigurati jedinstvo BiH
Drugi dan posjete New YorkuZlatkoLa- gumd`ija se u odvojenimsusretimasastao sa {eovimamisija SAD-a i Turske u UN-u Su- sanRice i ErturulomApakanom, kao i am- basadorom SAD-a u UN-u Rosemary di Carlo. Sagovornici su najvi{epa`njeposve- tiliaktuelnimpoliti~kimpitanjima u BiH i de- blokadiputana{ezemlje ka euroatlantskim integracijama. Lagumd`ija je upoznao sagovornike o de{avanjima u postizbornom periodu, od objav ljivanjarezultata do trenutkakada su dva HDZ-a odbilaponudume|unarodneza- jednice da postanu dio parlamentarne ve}ine. Govore}i o trenutnojsituaciji u BiH, rekaoje da je na scenisukob dva sistemavri- jednosti, jednogkoji se zala`e za jednakost svih na prostoru~itavedr`ave i drugogkoji i daljepotenciraisklju~ivoetni~kepodjele. On je istakao da BiH jestedr`ava tri konstituti- vnanaroda i ostalih, ali istovremeno i svihnje- nih gra|ana i da je konstituisanje Vlade FBiH prvi korak u procesu izjedna~avanja pravasvihgra|ana i naroda BiH na njenoj ~itavojteritoriji. Poredtoga, Lagumd`ija je naglasio da su problemikoje je novavladaFBiHnaslijedi- la od prethodnevlastiizuzetnoozbiljni,ali je umjerenooptimisti~an s obzirom na ~inje- nicu da ova vlada ima jasanprogram i def- nisaneprioritetekrozplatormu na osnovu koje je dogovorenave}ina u FBiH. Istakaoje da je SDPBiHspreman da ormiravlast na ni- vou BiH koja }e raditi u ime i za ra~un obi~nihljudi, koji su u velikombroju na pro- teklimizborimapoklonilipovjerenjebosan- skohercegova~kojljevici. Lagumd`ija je tako|er naglasio da nova vlast u BiH, izme|uostalog, moraprovestius- tavnereormekoje}e moratiinstitucionali- ziratimogu}nostdr`ave da osigurasvojeje- dinstvo i samaispunikriterije za ~lanstvo u NATO-u i EU.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->