Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
10Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5598, 2.4.2011]

Dnevni avaz [broj 5598, 2.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 11,154|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
-
~
j,~
il1
.~
...
r
0"
f'
~
i
SUSPEnOIRAn
~i1
.nSBIH,nl~POTEZUSU~~~~~_FIF_A_I
U_E_FA____;",;,,_,J~...;;....;..a:.==--
:13-godisnjak~~BudevremenaNesigurni~~:.zarionOlugrudi'dasenemaraeunibh.
L__________J.i
2D-godisnjaku~--..nizahljeba
!
~:.t.:::;_J
polilieara!
SANKCIJEIRISELA
U
1
KakocenovaVladaFBiHuvestiredsesnaest.ministarstavaima150automobila.Koikakokoristi65sluzbenihstanova
V
ladaFBiHi
njenih,e-
tog
broia,
prerna
raniiirnpodaci-
ku,ali
i
sluzbenimstanovima
zdesetakorgana(zavo-rna,oko150auromobila
U
posje-VladeFBiH,trebalibibitipo-
di,
slu_zbe,uprave,u_re-duje16£_ederaJnihrn_iu_iSlar>;_-lllvaznatiuskoro,jerienovoi_za_bra-
di)raspolaius"cak
i
vrijednisuoko
Jf
rniliona
KM.
navlastodlucil.sagledatiko-1.000sluzbenihautomobile..OdNovijipodaci
0
voznompar-mpletnostanie,
9.
slTlm"
L____------'
U'BHTELECOMU'PROnEUJEREnO
s
100MILI'OnAHM
 
PredsjednlkRSnezelisplattormasima
DodlllnazuaoHSPustasllom:partuom
PredsjednikRSMiloradDodikocij
e-
niojepreksinocuIstccnomSarajevudajebaxican
problem
u
BiHtosto
0""
rnakapaciteradabudenapravljenakaodrzavakoja
bi
moglafunkcionira-
tiriaizvornimdejtonskirnprincipima,
uvazavaiucikonsnrurivnostnaroda,-Miuecemoprihvatitinikakvupla-
rformusa
SDP-om.Mi
nikakavzaje-
dnickisporazum
0
vrsenjuvlastinecernopravitisaSDP-om-izjaviojeDodik,kojijegovorionajavno]
IT-
ibilli"RS
nadobrornputu",iavila
je
Srna..
On
j
ekategorickiodbaciabilokakverazgovoresaHSP-om.-Toieustaskapolitiekapanijakoiasemaloumiriladoknedodeupozicijudarnoze
propagirari
svojuideclogiju"kazaojeDodik.
IzvjestiteljicaEvropskogparlamenta
DorisPaHZabrinutaZbOgSilUacileu
BiH
IzvjestiteljicaEvropskogparlamentazaBiHDorisPak(Paqck)izrazilaiezabrinutostzbogsituaciieuBiH,jerprocesformiranjavlasti
jos
nijezavrsen,Tokomjucera~lljegrazgovorauBriselusmi-nistromvanjskihposlovaBiHSvenomAlka-Jaiem,cnajeistakladaorganivlastitrebajuimajukapacitetdsproveduporrebnereforme
i
osiguraiudaljnjinapredakBiHuprocesuevropskihinregraci
ja,
PakiedodaladaceEvropskiparlarnentuokvirusvoiihnadJeZllos
ti
nasravi
ti
daprusapcdrskuBiH,saopcenoie
iz
Minisrars-rva
va-njskihposlovaBiH,prenijelaie
Srna,
Psk:Provesl!reforme
Hadnaposjeta
bh.
delsgacije
RadmanoUicuponedjeliakUBugarskoi
PredsjedavajuciPredsiednisrvaBiHNeboisaRadmanovic
II
ponedie-Ijak.,.4.aprila,odlazi
U
dvodnevnuzvanicnuposieruBugarskoi,napozivbugarskogpredsjednikaGeorgijaPrvanova,Bit
ce
odrzani
i
plenarnirazgovorizvanicnihdelegaciiadvijezemlje,aplaniranje
i
razgovorspremiieromBugarskeBoikomBorisovom
i
sporpredsjednikomSobranjaAnastasornAnastasovom,javilajeSrna.
Jucer
u.
poslijepodnsvnimsatima
Umro
AmerCenanOUICnaCelniMO.DClnemilia
AmerCenanovic,nacelniksaraievskeOpeineIlidza
IImfO
jeiuceruposliiepo-dnevnimsatimau51.godini,Kakonam
jekazaodezurnidispecerHitnepomoci
uSarajevu,upitaniujeprirodnasrnrt,a
ekipeHimepornociiDcrnazdravljaIlidzaucinilisusve"tojebilounjiho-vo]mocikakobispasiliiivot
Cenanovicu,
Prernanezvanicniminformaciiema,uzrok
srnrti
b
io
j
e
srCall
i
udar.
N.
G.
Spec
Regulatornaagencijazakomunikacije(RAK)podrfava
odd.vanjeskupa
0
terni"Ranein
tervencije
koddjecespore"mecaiima
II
razvoju",koii
te
biti
odrZa.!!uponedieliak
ria
Akade-mijinauka
i
umiemostiBiB,auorganizacijiAkademije
i
Udruzenia..Edus-edukaeijazasve",saopceno[eiucer
iz
RAK-a,prenijelaieFena,
Ridspredstavnicimafinansijskihinstitucija
DIPIOmezastUdUSMOputouanleUSAD
FinansijskisektorjedanjeodnajuapreduijihsektorauBiB,ukojemsuproteklihgodinaposliguuteznacajoereforme,aliPlltBiHkaelanstvu
II
EUzahrijeval
te
visereformi
i
poboljsanja,istabojedire-ktorUSArD·auBiHAlanRid(AllanReed).
On
jeI1adodjelidiplomaza
lIcesce
na
studijskomputovanjuuSADpreds!avuicimaC.enualnebankeBiH,Agencijezaosiguranjedepozi-la,Agencijezaosiguranjeteagencija
7.ll
bankarstvoFEiHiRSrekaodaseocekujedace"znanjekQjesuSleklipomoCiuk.reiranjuiimpIe-rnentacijiLnteruaciOl!aloihprincipa,javil.jeSma.
PORTAl-komentardana
Rudariuzpodrlkuostalebracepomucispremajugencralnistrajk!
-Dragirudari,zalVoriteruclnike
i
II
strojkdokraja!Imalenasupodrllku.UNjemackojI1ldarprimaod3:000do4.500eurn
ne!O
pia-re,acijenasLrUjemaloje
viiia
negoovdje.Na
t1galj·
se
i
oe
grii
u.(etnoselo)
2
Onevnia.az.subola,
aktue...lno
2.
apriV1raia~j
2011.
Basplatnosanudiotuziocima·
Sulievicseuposrupkuprotiv
direktora..
BH
Telecoms"
Residbegovica
i
ostalihvisoko-
pozicicniranibkadrovau!OJ
kompanijiruziccimaaudioda
kaoa
V
Iailten
i
$U
dsk
j
vjestak,
zajednosniima,besplainoproceslja"BHTelecom".-Akonebudeobjektivneistra-ge,necemonacinista,
to
jestnifening.
1a
znarngdjetrebatrazi
Ii
i
statrebatrazi
ti-
tvrdi
Suljevic.
MilionsHaCitra
-Svivecitenderiaakoiimane
uspijuisporueiociizgrupe
.,sedmorice
velicansrvenih",
nakondugeanalizeseponisra-vaju!Dugaanaliza
traje
kako
bi
seurneduvremenuevenrua-
lno
Hubijedili"
drugiponudacidaodustanu
od
boljepouude,
a
"BHTelecom"to
"neee
l'JI-
boraviti",Trebavidjetikoliko[ekablova
i
oprerneuposlje-
dnjihdesetgodinanarucenoiplacenofirmi"Walel"izZagr-ebatefirrniizTurske,
i
po
kojirncijenama,Sigurnoseradi
0
milionskirn
ciframaotkrivaSuljevie,
SVJEDOCENJA
lnzinjerMusaSuljevic
za
.Dnevni
avaz"
,
A'koobjektivnomistragom
ne
budenadenkriminal,spremansamotici
na
Goliotok
Akocesljanjemposlovanjauposljednjihdesetgodina,
0
dn
0-
snoispravnom
i
obiektivnomistr-agorau"BHTelecornu"nebibi-Ianadenapronevjerateska100milionaKM,spremansamoticinaGobotok,kaZe
U
razgovoruza"Dnevniavaz"MusaSulievic,di-plomiraniinzinjerelelmotehni-keivlasnikkornpanije"DigitelTe"lekom"
i~
Gradacca.
Crna
lista
Ova;
sudskivjestakdesetgodi-naieradiounekadasnjernPT-TBiH,a1989.jeosnQvaoprivatoukomp"n.iju,kojaje,uprkosSuli""vicevojviiOkojsu,"ucnosti
i
magi"st".rskom
radII
izVeLikeBrimnije,s
I"
vIjena!1aernuIistuoepodo-bnihkompanijau"BHTelecomll".Suljevi('jc2002.poclniokri-
"i
enuprijavuprolivakrueLnogdi-rekmr"BHTelecoma"NedZadaResidbegovica,kojijebioigener-alnidireklOfnekadasnjegJPPT-TBiH.DnajeodbacenasarnorridanaprijenegostojeRdiidbego-vic2007.postaadirektor"BHTe"lecoma",
 
aktuelno
3
Komentardana
Dnevniavaz,subota,2.•priVtr.vanj2011.
Pile:SatlitaROZAJAC(sam'tar@avaz.ba)
Cou-all
HZ
drzBus
Praznibankovniracuniotpustenihvojnika
.i
nepotpisanarj.esenj.a
0
penzionisaniugovorekolikosupollticar:istrajniusvojimobetanjima
Sluzitidr~..avi
i
bitidienjene
voiskenekadajebila
CaSl
svakorn
volniku.PaEricarisu
ih
postova-Li,dievoikeobozavate,nmaikese
ponosileniimaNakongodinapr-
ovedenihuaktivno]voiaoisluzbi
spokojnosu
odlazili
upenzijuko-
ja
im
ie
po
stare
dane
omogueava-
lazi
VOl
des
[0
jan~ovjeka,
Danassesveprornijenilo.
Vojniciorpusreniizaktivnevo-[nesluzbeuOruzanimsnagama
BiR,
koj
i
SU
rokomramnaprvimlinijarnaspuskamaurukamabr-anilionou
!ira
suvjerovali,poli-
6car!ma
susadanatereru,asu-
prugama
i
d
i
eci
0
emoguosigu-
rati
ni
koricuhljeba.
Pravdajuciniihovotpustpo-
[rebornzapodmladivan
i
em
vo-
inogkadra,kaoneophodnim
uvietomzapriblifavanjeBiB
NATO-u"vladajucagarniruraovecasnernomkeisrjeralaiena
ulicu,nerazrnisljajudi
0
njihovoj,ali
nisudbininjihovihporcdic
a.
Vee
13
mjesecipripadaici
OS-BiH
kojisu
"otvarili
sezonu"otpustanjavojuikanemajunika-kvaprirnanja.
anismaloboliommemori-jornsjeriteesedasusedrzavni
parlamentarcium
j
esecirnako
j
i
ceprethoditiproslogodisniim
izborirnatakrniciliurome
Gij;
ee
prijedlogzaizrnjeneZakona
0
sluzbiuOrufanimsnagarnaBiRdobi
ti
podrsku
j~
0
cenatome
pcentirati,Menunjimajebio
i
aktuel
0
i
cionPredsjednistvaBiH,atadasniiposlanikBakirIzetbegovic,('iji[eprijedlognakoncudobiopodrskuParlame-
"BHTelecom"
le
bazaSDAPonudeza30postaskupljeadtriisnih
-POZllllIO
jedaie,,EHTelecom"
bazaSDApartije,Godinamasu[unjenikadrovi.animazdanesvakidan,ali
makaesedmicno
idupornislienieuCentraluSDA.Postojeidrug;kadrovi.Kaoprimjernavo-dimbi~egdirekmtafiksnelelefo-nije
Ibrahima
Koludeca,ko
j
i
jeka-darizStrankezaBiH.OnjeprekoRasima(:.,lika,rakoderizSBiH,
i
njegovefirme"Tclefongradnja"du-
gi
niz
godi
naodradivaosveposlovecMislimdaidan.srakofade.Vjeru-jemdaukupni!wooposlova,kajisuceswdiiclieni
i
mimo[endera,niiemalljioddesermilionamaraka-prieaSuljevi':za"Avaz",Smalra
da
u»BHTelecomu"djelujeigradevill5kamafija!Obj.sniavsjuCinskojiSeIl"Cind
i
jeleposloviuvadecojdri.avnojkompaniji,kaoprimiernavodii.zgradnjuselate!efonskihmrcianapodruciuGradac.;aod2006.do
lOOK
godille.-Tosu.mre.Ze:Vuckovci,Mio-nica.Ill,ZclinjaSrednia,ZelioiaDonia,Kerep,.BiberovoPolje,MedidaDonia,MediSeedlljaiMedidaGornja.Prvosezapotrebeovihmrezamenadzmentkompanijenumlio"S
i
sporu~ioc
i
rnakablova
i
opremeiz
Turske
i
Zagreba,Ciieriesuzana-
jmanjedescrposwvi~eodIrZi~nih.MenadZmem"BHTeleroma~oku-pipjenekolikoizvodaCkihfirm;
pozna
t.i
h
podimenom:!')sedmoricaveli
C8
nstven
i
b~!j:.
N"prav
iIi
sutakozvanuprcdse-kkciju,cit"j-odobirpodobuihfi-rmi.PO!1udesuUltrazenesarnoodov
i
hfirm
i
Rezu
I
ta
t
so
POll
udezaIlajmanje
30
po.stosku~pljeodtrZiilnih!Netrehabitipr"vi;,ep.-memnpazakljucili
ilia
sedogod10Sovih
30
posto,Naravno,potomsuu$liiedilii.neksin"ugovore.Konacno,zaiznosvee;addesetmi-l.iallaizgmdenesunovemreze,paraleloo
S
postojeCim
ka
blovirna.avojesarnoprimjer,naidendca!lnacioradisediliemBiH-objaslljva.Suljevie.
ImaIi
"mesa"
Niegovafirmanud.ilaje"BHTelecomu"damumreienaistompodruciuuGradaccu,koiejeizgr-adila.upravopoprojekmim:zada-cimarefirme,prodazasvegadvamiliona
KJ\~!
0
kvali[ernmreza
ko-
j
esuizgradilepodobnefirme,kaZeSuljevic,govoriicinjenicadananjirnanernoguraditiADSuredaiizainrernel!?Nadalje,SuljevickaZedajeKa-ntonalnotuZilastvoSarajevoodba-cilohivicneprijavepmli
V
direkto-faRdidbegoviea,s[lemustimobjasnjenjemd.tuima"mes'"ipovEedaposlavanja.-Premanjihovommisljenjn,ne-m.ahivicnogdjela.TuiilacM.irko
LeCic,
koi
i
ieradiona
10m
slucaju,kasnijejekao"nagradu"dobiouna-predenje
i
p05aouDl"ZavnorntuZilaStvu..KakvadJ"Zava,takviituiioci.Moglobise!!apisat;neko-likatomo""roman"
"Rat
imir"h-kotuiioci.rade,"daIlislaneHadu.Narucuiunekolikovjcilaeenja,pak"daimse!leSlOHesvidi,narucedJ:-ugo.Mijelljaiumisljenie.,prevrCuuiziavama,pravescIlevini
i
naivn;'NistanekuZe-ogorc~llopricaSu-ljevic..
F.VELE
(Surra:Kllkosedijele
poslavi
"4/)o.vllom()bi/"i"
lele/o.",u
"BH
rolecomu")
nta.Tadaie,kasnijecesepoka-
zati,same
na
papiruorpuste-
nimvoinicimakojiispuniavaiu
odredeneuvieteosigurana
doZivornapenziia,Praznibankovniracuniine-porpisanarjesenja
0
penzionisa-
niuoko1,600orpustenihvojni-
kaskorogodinu
odorvarania
ovogpitanja,najboljegovore
0
(Orne
kolikosuIzetbegov
ie,ali
i
njegovkolega
teljko
Kornsic,kojitvrdid.surnubranioci
svetinja,
ueinili
zaove
ljude,Zid
sutnje,
kojirnsuse
clanoviPredsjednistvaBiHodpoCe
rnamandataogradili,postao
jepraksa
unjihovom
radu,U[Om
S
IiI
U
n
is
usecglasili
11
i
kada
je
prijedva
dana
uzblagoslovpo-[edinihministara
izredaEva
ITi
narodadrzavnavladapodrfalasr-arnninacrtbudzeta
kojiu
fina-nsijskomsmislunepredvidazbrinjavanieorpustenihvojnika,ISl;ua,n
i
Izetbegovic
ni
Kornsicnisumoglisprijeciri
odlukudrzavnevlade,kojabi
nas,uovo
III
sastavuiznenadila
kada
bi
u
Ci
niIa
0
e.sto
dobrazasvoiegradane.Al.isumoglivoi
ni-
keumiri
ti
0
b
ecanj
emdacePre-
dsjednistvoBiH,kadanacrrbudzeradodeuniegoveruke,
ispravi
ti
nepravdukoiu
im
jena-niieloVijec"
minisrara
NatajnacinnjihovaobecaniacBiHkaoddavizacovjekaba-
rem
bi
dielimicnobilaispunjena.
Ovako,ostajegorakokusdaieuovoizemli
i
coviekostaobezdrzave
i
svegastobimuonarr-ebalapruziri.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MunibTahira Alic liked this
lalapodipsi liked this
Vehid Tulek liked this
Nermina Avdic liked this
Nermina Avdic liked this
Nermina Deljkic liked this
Vehid Tulek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->