Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5598, 2.4.2011]

Dnevni avaz [broj 5598, 2.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 2,685|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
-
~
j,~
il1
.~
...
r
0"
f'
~
i
SUSPEnOIRAn
~i1
.nSBIH,nl~POTEZUSU~~~~~_FIF_A_I
U_E_FA____;",;,,_,J~...;;....;..a:.==--
:13-godisnjak~~BudevremenaNesigurni~~:.zarionOlugrudi'dasenemaraeunibh.
L__________J.i
2D-godisnjaku~--..nizahljeba
!
~:.t.:::;_J
polilieara!
SANKCIJEIRISELA
U
1
KakocenovaVladaFBiHuvestiredsesnaest.ministarstavaima150automobila.Koikakokoristi65sluzbenihstanova
V
ladaFBiHi
njenih,e-
tog
broia,
prerna
raniiirnpodaci-
ku,ali
i
sluzbenimstanovima
zdesetakorgana(zavo-rna,oko150auromobila
U
posje-VladeFBiH,trebalibibitipo-
di,
slu_zbe,uprave,u_re-duje16£_ederaJnihrn_iu_iSlar>;_-lllvaznatiuskoro,jerienovoi_za_bra-
di)raspolaius"cak
i
vrijednisuoko
Jf
rniliona
KM.
navlastodlucil.sagledatiko-1.000sluzbenihautomobile..OdNovijipodaci
0
voznompar-mpletnostanie,
9.
slTlm"
L____------'
U'BHTELECOMU'PROnEUJEREnO
s
100MILI'OnAHM
 
PredsjednlkRSnezelisplattormasima
DodlllnazuaoHSPustasllom:partuom
PredsjednikRSMiloradDodikocij
e-
niojepreksinocuIstccnomSarajevudajebaxican
problem
u
BiHtosto
0""
rnakapaciteradabudenapravljenakaodrzavakoja
bi
moglafunkcionira-
tiriaizvornimdejtonskirnprincipima,
uvazavaiucikonsnrurivnostnaroda,-Miuecemoprihvatitinikakvupla-
rformusa
SDP-om.Mi
nikakavzaje-
dnickisporazum
0
vrsenjuvlastinecernopravitisaSDP-om-izjaviojeDodik,kojijegovorionajavno]
IT-
ibilli"RS
nadobrornputu",iavila
je
Srna..
On
j
ekategorickiodbaciabilokakverazgovoresaHSP-om.-Toieustaskapolitiekapanijakoiasemaloumiriladoknedodeupozicijudarnoze
propagirari
svojuideclogiju"kazaojeDodik.
IzvjestiteljicaEvropskogparlamenta
DorisPaHZabrinutaZbOgSilUacileu
BiH
IzvjestiteljicaEvropskogparlamentazaBiHDorisPak(Paqck)izrazilaiezabrinutostzbogsituaciieuBiH,jerprocesformiranjavlasti
jos
nijezavrsen,Tokomjucera~lljegrazgovorauBriselusmi-nistromvanjskihposlovaBiHSvenomAlka-Jaiem,cnajeistakladaorganivlastitrebajuimajukapacitetdsproveduporrebnereforme
i
osiguraiudaljnjinapredakBiHuprocesuevropskihinregraci
ja,
PakiedodaladaceEvropskiparlarnentuokvirusvoiihnadJeZllos
ti
nasravi
ti
daprusapcdrskuBiH,saopcenoie
iz
Minisrars-rva
va-njskihposlovaBiH,prenijelaie
Srna,
Psk:Provesl!reforme
Hadnaposjeta
bh.
delsgacije
RadmanoUicuponedjeliakUBugarskoi
PredsjedavajuciPredsiednisrvaBiHNeboisaRadmanovic
II
ponedie-Ijak.,.4.aprila,odlazi
U
dvodnevnuzvanicnuposieruBugarskoi,napozivbugarskogpredsjednikaGeorgijaPrvanova,Bit
ce
odrzani
i
plenarnirazgovorizvanicnihdelegaciiadvijezemlje,aplaniranje
i
razgovorspremiieromBugarskeBoikomBorisovom
i
sporpredsjednikomSobranjaAnastasornAnastasovom,javilajeSrna.
Jucer
u.
poslijepodnsvnimsatima
Umro
AmerCenanOUICnaCelniMO.DClnemilia
AmerCenanovic,nacelniksaraievskeOpeineIlidza
IImfO
jeiuceruposliiepo-dnevnimsatimau51.godini,Kakonam
jekazaodezurnidispecerHitnepomoci
uSarajevu,upitaniujeprirodnasrnrt,a
ekipeHimepornociiDcrnazdravljaIlidzaucinilisusve"tojebilounjiho-vo]mocikakobispasiliiivot
Cenanovicu,
Prernanezvanicniminformaciiema,uzrok
srnrti
b
io
j
e
srCall
i
udar.
N.
G.
Spec
Regulatornaagencijazakomunikacije(RAK)podrfava
odd.vanjeskupa
0
terni"Ranein
tervencije
koddjecespore"mecaiima
II
razvoju",koii
te
biti
odrZa.!!uponedieliak
ria
Akade-mijinauka
i
umiemostiBiB,auorganizacijiAkademije
i
Udruzenia..Edus-edukaeijazasve",saopceno[eiucer
iz
RAK-a,prenijelaieFena,
Ridspredstavnicimafinansijskihinstitucija
DIPIOmezastUdUSMOputouanleUSAD
FinansijskisektorjedanjeodnajuapreduijihsektorauBiB,ukojemsuproteklihgodinaposliguuteznacajoereforme,aliPlltBiHkaelanstvu
II
EUzahrijeval
te
visereformi
i
poboljsanja,istabojedire-ktorUSArD·auBiHAlanRid(AllanReed).
On
jeI1adodjelidiplomaza
lIcesce
na
studijskomputovanjuuSADpreds!avuicimaC.enualnebankeBiH,Agencijezaosiguranjedepozi-la,Agencijezaosiguranjeteagencija
7.ll
bankarstvoFEiHiRSrekaodaseocekujedace"znanjekQjesuSleklipomoCiuk.reiranjuiimpIe-rnentacijiLnteruaciOl!aloihprincipa,javil.jeSma.
PORTAl-komentardana
Rudariuzpodrlkuostalebracepomucispremajugencralnistrajk!
-Dragirudari,zalVoriteruclnike
i
II
strojkdokraja!Imalenasupodrllku.UNjemackojI1ldarprimaod3:000do4.500eurn
ne!O
pia-re,acijenasLrUjemaloje
viiia
negoovdje.Na
t1galj·
se
i
oe
grii
u.(etnoselo)
2
Onevnia.az.subola,
aktue...lno
2.
apriV1raia~j
2011.
Basplatnosanudiotuziocima·
Sulievicseuposrupkuprotiv
direktora..
BH
Telecoms"
Residbegovica
i
ostalihvisoko-
pozicicniranibkadrovau!OJ
kompanijiruziccimaaudioda
kaoa
V
Iailten
i
$U
dsk
j
vjestak,
zajednosniima,besplainoproceslja"BHTelecom".-Akonebudeobjektivneistra-ge,necemonacinista,
to
jestnifening.
1a
znarngdjetrebatrazi
Ii
i
statrebatrazi
ti-
tvrdi
Suljevic.
MilionsHaCitra
-Svivecitenderiaakoiimane
uspijuisporueiociizgrupe
.,sedmorice
velicansrvenih",
nakondugeanalizeseponisra-vaju!Dugaanaliza
traje
kako
bi
seurneduvremenuevenrua-
lno
Hubijedili"
drugiponudacidaodustanu
od
boljepouude,
a
"BHTelecom"to
"neee
l'JI-
boraviti",Trebavidjetikoliko[ekablova
i
oprerneuposlje-
dnjihdesetgodinanarucenoiplacenofirmi"Walel"izZagr-ebatefirrniizTurske,
i
po
kojirncijenama,Sigurnoseradi
0
milionskirn
ciframaotkrivaSuljevie,
SVJEDOCENJA
lnzinjerMusaSuljevic
za
.Dnevni
avaz"
,
A'koobjektivnomistragom
ne
budenadenkriminal,spremansamotici
na
Goliotok
Akocesljanjemposlovanjauposljednjihdesetgodina,
0
dn
0-
snoispravnom
i
obiektivnomistr-agorau"BHTelecornu"nebibi-Ianadenapronevjerateska100milionaKM,spremansamoticinaGobotok,kaZe
U
razgovoruza"Dnevniavaz"MusaSulievic,di-plomiraniinzinjerelelmotehni-keivlasnikkornpanije"DigitelTe"lekom"
i~
Gradacca.
Crna
lista
Ova;
sudskivjestakdesetgodi-naieradiounekadasnjernPT-TBiH,a1989.jeosnQvaoprivatoukomp"n.iju,kojaje,uprkosSuli""vicevojviiOkojsu,"ucnosti
i
magi"st".rskom
radII
izVeLikeBrimnije,s
I"
vIjena!1aernuIistuoepodo-bnihkompanijau"BHTelecomll".Suljevi('jc2002.poclniokri-
"i
enuprijavuprolivakrueLnogdi-rekmr"BHTelecoma"NedZadaResidbegovica,kojijebioigener-alnidireklOfnekadasnjegJPPT-TBiH.DnajeodbacenasarnorridanaprijenegostojeRdiidbego-vic2007.postaadirektor"BHTe"lecoma",
 
aktuelno
3
Komentardana
Dnevniavaz,subota,2.•priVtr.vanj2011.
Pile:SatlitaROZAJAC(sam'tar@avaz.ba)
Cou-all
HZ
drzBus
Praznibankovniracuniotpustenihvojnika
.i
nepotpisanarj.esenj.a
0
penzionisaniugovorekolikosupollticar:istrajniusvojimobetanjima
Sluzitidr~..avi
i
bitidienjene
voiskenekadajebila
CaSl
svakorn
volniku.PaEricarisu
ih
postova-Li,dievoikeobozavate,nmaikese
ponosileniimaNakongodinapr-
ovedenihuaktivno]voiaoisluzbi
spokojnosu
odlazili
upenzijuko-
ja
im
ie
po
stare
dane
omogueava-
lazi
VOl
des
[0
jan~ovjeka,
Danassesveprornijenilo.
Vojniciorpusreniizaktivnevo-[nesluzbeuOruzanimsnagama
BiR,
koj
i
SU
rokomramnaprvimlinijarnaspuskamaurukamabr-anilionou
!ira
suvjerovali,poli-
6car!ma
susadanatereru,asu-
prugama
i
d
i
eci
0
emoguosigu-
rati
ni
koricuhljeba.
Pravdajuciniihovotpustpo-
[rebornzapodmladivan
i
em
vo-
inogkadra,kaoneophodnim
uvietomzapriblifavanjeBiB
NATO-u"vladajucagarniruraovecasnernomkeisrjeralaiena
ulicu,nerazrnisljajudi
0
njihovoj,ali
nisudbininjihovihporcdic
a.
Vee
13
mjesecipripadaici
OS-BiH
kojisu
"otvarili
sezonu"otpustanjavojuikanemajunika-kvaprirnanja.
anismaloboliommemori-jornsjeriteesedasusedrzavni
parlamentarcium
j
esecirnako
j
i
ceprethoditiproslogodisniim
izborirnatakrniciliurome
Gij;
ee
prijedlogzaizrnjeneZakona
0
sluzbiuOrufanimsnagarnaBiRdobi
ti
podrsku
j~
0
cenatome
pcentirati,Menunjimajebio
i
aktuel
0
i
cionPredsjednistvaBiH,atadasniiposlanikBakirIzetbegovic,('iji[eprijedlognakoncudobiopodrskuParlame-
"BHTelecom"
le
bazaSDAPonudeza30postaskupljeadtriisnih
-POZllllIO
jedaie,,EHTelecom"
bazaSDApartije,Godinamasu[unjenikadrovi.animazdanesvakidan,ali
makaesedmicno
idupornislienieuCentraluSDA.Postojeidrug;kadrovi.Kaoprimjernavo-dimbi~egdirekmtafiksnelelefo-nije
Ibrahima
Koludeca,ko
j
i
jeka-darizStrankezaBiH.OnjeprekoRasima(:.,lika,rakoderizSBiH,
i
njegovefirme"Tclefongradnja"du-
gi
niz
godi
naodradivaosveposlovecMislimdaidan.srakofade.Vjeru-jemdaukupni!wooposlova,kajisuceswdiiclieni
i
mimo[endera,niiemalljioddesermilionamaraka-prieaSuljevi':za"Avaz",Smalra
da
u»BHTelecomu"djelujeigradevill5kamafija!Obj.sniavsjuCinskojiSeIl"Cind
i
jeleposloviuvadecojdri.avnojkompaniji,kaoprimiernavodii.zgradnjuselate!efonskihmrcianapodruciuGradac.;aod2006.do
lOOK
godille.-Tosu.mre.Ze:Vuckovci,Mio-nica.Ill,ZclinjaSrednia,ZelioiaDonia,Kerep,.BiberovoPolje,MedidaDonia,MediSeedlljaiMedidaGornja.Prvosezapotrebeovihmrezamenadzmentkompanijenumlio"S
i
sporu~ioc
i
rnakablova
i
opremeiz
Turske
i
Zagreba,Ciieriesuzana-
jmanjedescrposwvi~eodIrZi~nih.MenadZmem"BHTeleroma~oku-pipjenekolikoizvodaCkihfirm;
pozna
t.i
h
podimenom:!')sedmoricaveli
C8
nstven
i
b~!j:.
N"prav
iIi
sutakozvanuprcdse-kkciju,cit"j-odobirpodobuihfi-rmi.PO!1udesuUltrazenesarnoodov
i
hfirm
i
Rezu
I
ta
t
so
POll
udezaIlajmanje
30
po.stosku~pljeodtrZiilnih!Netrehabitipr"vi;,ep.-memnpazakljucili
ilia
sedogod10Sovih
30
posto,Naravno,potomsuu$liiedilii.neksin"ugovore.Konacno,zaiznosvee;addesetmi-l.iallaizgmdenesunovemreze,paraleloo
S
postojeCim
ka
blovirna.avojesarnoprimjer,naidendca!lnacioradisediliemBiH-objaslljva.Suljevie.
ImaIi
"mesa"
Niegovafirmanud.ilaje"BHTelecomu"damumreienaistompodruciuuGradaccu,koiejeizgr-adila.upravopoprojekmim:zada-cimarefirme,prodazasvegadvamiliona
KJ\~!
0
kvali[ernmreza
ko-
j
esuizgradilepodobnefirme,kaZeSuljevic,govoriicinjenicadananjirnanernoguraditiADSuredaiizainrernel!?Nadalje,SuljevickaZedajeKa-ntonalnotuZilastvoSarajevoodba-cilohivicneprijavepmli
V
direkto-faRdidbegoviea,s[lemustimobjasnjenjemd.tuima"mes'"ipovEedaposlavanja.-Premanjihovommisljenjn,ne-m.ahivicnogdjela.TuiilacM.irko
LeCic,
koi
i
ieradiona
10m
slucaju,kasnijejekao"nagradu"dobiouna-predenje
i
p05aouDl"ZavnorntuZilaStvu..KakvadJ"Zava,takviituiioci.Moglobise!!apisat;neko-likatomo""roman"
"Rat
imir"h-kotuiioci.rade,"daIlislaneHadu.Narucuiunekolikovjcilaeenja,pak"daimse!leSlOHesvidi,narucedJ:-ugo.Mijelljaiumisljenie.,prevrCuuiziavama,pravescIlevini
i
naivn;'NistanekuZe-ogorc~llopricaSu-ljevic..
F.VELE
(Surra:Kllkosedijele
poslavi
"4/)o.vllom()bi/"i"
lele/o.",u
"BH
rolecomu")
nta.Tadaie,kasnijecesepoka-
zati,same
na
papiruorpuste-
nimvoinicimakojiispuniavaiu
odredeneuvieteosigurana
doZivornapenziia,Praznibankovniracuniine-porpisanarjesenja
0
penzionisa-
niuoko1,600orpustenihvojni-
kaskorogodinu
odorvarania
ovogpitanja,najboljegovore
0
(Orne
kolikosuIzetbegov
ie,ali
i
njegovkolega
teljko
Kornsic,kojitvrdid.surnubranioci
svetinja,
ueinili
zaove
ljude,Zid
sutnje,
kojirnsuse
clanoviPredsjednistvaBiHodpoCe
rnamandataogradili,postao
jepraksa
unjihovom
radu,U[Om
S
IiI
U
n
is
usecglasili
11
i
kada
je
prijedva
dana
uzblagoslovpo-[edinihministara
izredaEva
ITi
narodadrzavnavladapodrfalasr-arnninacrtbudzeta
kojiu
fina-nsijskomsmislunepredvidazbrinjavanieorpustenihvojnika,ISl;ua,n
i
Izetbegovic
ni
Kornsicnisumoglisprijeciri
odlukudrzavnevlade,kojabi
nas,uovo
III
sastavuiznenadila
kada
bi
u
Ci
niIa
0
e.sto
dobrazasvoiegradane.Al.isumoglivoi
ni-
keumiri
ti
0
b
ecanj
emdacePre-
dsjednistvoBiH,kadanacrrbudzeradodeuniegoveruke,
ispravi
ti
nepravdukoiu
im
jena-niieloVijec"
minisrara
NatajnacinnjihovaobecaniacBiHkaoddavizacovjekaba-
rem
bi
dielimicnobilaispunjena.
Ovako,ostajegorakokusdaieuovoizemli
i
coviekostaobezdrzave
i
svegastobimuonarr-ebalapruziri.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MunibTahira Alic liked this
lalapodipsi liked this
Nermina Avdic liked this
Nermina Avdic liked this
Nermina Deljkic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->