Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
surat pekeliling kewanagan

surat pekeliling kewanagan

Ratings:
(0)
|Views: 128|Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Ensiklopedia Pendidikan Malaysia on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

 
KEMENTERIANPENDIDIKANMALAYSIABAHAGIANKEWANGAN.PARAS
4,
BLOK
J,
PUSATBANDARDAMANSARA.50604KUALALUMPUR
Telefon:
KL2586900
Kawat:
"PENDIDIKAN"
Te/exNo.:
MA21153
FaxNo.:
03-2544501
L
Ruj.
TlIOII:
Rl.(j.
KaIlKP.1573/17
/Jld.14(4)
Tilrikh:
16Oktober2002TimbalanKetuaPengarahPendidikan(JabatanSekolah)TimbalanKetuaPengarahPendidikan(JabatanPendidikanTeknikal)TimbalanKetuaPengarahPendidikan(JabatanPendidikanKhas)TImbalanKetuaPengarahPendidikan(JabatanPendidikanIslam
&
Moral)SemuaPengarahPendidikanNegeri
SURATPEKEULINGKEWANGANBIL5TAHUN2002PEMBERJANBANTUANPERKAPITAUNTUKSEKOLAH
L
1.
TUJUAN
SuratPekelilinginibertujuanuntukmenggariskanperaturandantatacarapemberianBantuanPerKapitamatapelajarandanbukanmotapelajarankepadasekolah.
2.LATARBELAKANG
2.1BantuanPerKapita
(PerCapitaGrant-peG)
merupakansatubantuankewanganyangdiperuntukkankepadasetiapmuridsekolahsamaadasekolahyangbertarafSekolahKerajaanatauSekolahBantuanKerajaan.lameliputipeGmatapelajarandanpeGbukanmatapelajaran.SelarasdenganperkembangandankeperluansemasadalamsektorpendidikanmasakinibeberapaperubahankeatasPCGperludilakukanbagimemastikanpelaksanaanpengajarandanpembelajarandisekolahberjalanlancar.DiantaraperubahanyangdicadangkanadalahmenaikkankadarpeG,menyusunsemulakumpulanPCGmatapelajarandanbukanmatapelajaransertamemudahkantatacaratuntutanolehpihaksekolah.PenyusunansemulakumpulanpeGjugaakanmemberilebihfleksibilitidanakauntabilitikepadaPengetua/Gurubesardalammenguruskankewangansekolah.2.2Berdasarkancadanganbcru.kumpulanpeGmatapelajarantelahdikurangkankepadaempat(4)iaituTeras,Wajib,Tambahan/BahasaASingdanElektif.ManakalapeGBukanMataPelajarandikurangkanmenjaditiga(3)iaituPusatSumberSekolah,BimbingandanKaunseling,sertaLain-LainPerbelanjaanBerulangTahun/Lain-LainPerbelanjaanKhas(LPBT/LPK)
 
Sekolah.Disampingitu,suratpekelilinginijugamengambilkiraLPBT/LPKAsramadanPCGbagiAktivitiProSekolah.
3.KUMPULANPCGDANMAKSUDPERBELANJAAN
3.1KumpulanbarupeGmotapelajarahdanbukonmotapelajaranbagisemuajenissekolah(sekolahrendah,sekolahmenengah,sekolahberasramapenuh,sekolahsukon.sekolahteknik/vokoslonol.sekolahpendidikankhasdanprogrampendidikankhasintegrasi)dibawahKementerianPendidikanMalaysiaadalahsepertidi
lampiran
A.
lampiranB
pulamenggariskanmaksudperbelanjaanbagisetiapkumpulanPCGmotapelajarandanbukanmotapelajaran.BagisetiapmotapelajaranbaruyangakandiperkenalkanolehKementerianPendidikan,iaperludiletakkandibawahkurnpulcn-kurnpulcnPCGyangbersesuaian.3.2Bagitingkatanenam,untukmemudahkantuntutandanperekodanolehpihaksekolahmakamatapelajaranyangditawarkandikategorikan
secarapentadbiran
sebagaimanakumpulanmotapelajarantingkatanempatdanlima.
4.KADARPCGMAlAPELAJARANDANBUKANMAlAPELAJARAN
Bagimemudahkantuntutandibuatolehsekolah,kategorienrolmenmuriddikurangkandaripadalima(5)kepadaempat(4)kategorisahajaiaitukategorienrolmenmurid100dankebawah,101hingga500murid,501hingga1,000muriddanenrolmenmurid1,001dankeatas.KadarPCGseterusnyaditetapkanpadasatukadarmengikutkategorienrolmenmuriddandisenaraikansepertidi
lampiranC
mengikutjadual-jadualberikut:-(a)ProSekolahJadual1
-....../
(b)SekolahRendahHarian/SekolahRendahSukan
-
Jadual2
(c)
SekolahMenengahHarian/SekolahBerasramaPenuh/SekolahMenengahSukanJadual3(d)SekolahMenengahTeknikDanVokasionalJadual4(e)SekolahPendidikanKhas/ProgramPendidikanKhasIntegrasi(Rendah)-MasalahPenglihatanJaduaI5(i)
(f)
SekolahPendidikanKhas/ProgramPendidikanKhasIntegrasi(Rendah)-MasalahPendengaranJaduaI5(ii)(g)ProgramPendidikanKhasIntegrasiRendah(MasalahPembelajaran)Jadual5(iii)(h)SekolahPendidikanKhas/ProgramPendidikanKhasIntegrasi(Menengah)-MasalahPendengaran
-
JaduaI6(i)
2
 
(0
SekolahPendidikanKhas/ProgramPendidikanKhasIntegrasi(Menengah)-MasalahPenglihatanJaduaI6(ii)
0)
ProgramPendidikanKhasIntegrasiMenengahJadual6(iii)(MasalahPembelajaran)
5.PROSEDURTUNTUTAN
5.1Prosedurtuntutan
peG
olehsekolahterbahagikepadaduo(2)iaitu:-
(i)SekolahYangMenyelenggaraAkaunKumpulanWangKerajaan(SemuajenissekolahdiSemenanjungMalaysiadanSekolahTeknik/Vokasional,SekolahBerasramaPenuhsertaSekolahPendidikanKhasdiSabah,SarawakdanWilayahPersekutuanLabuan)
Sekolahiniperlumengemukakantuntutan
peG
kepadaPusatTanggungjawab(PTJ)masing-masingyangakanseterusnyamengemukakankepadaPejabatPembayarbagiurusanpembayarandanmengkreditkanteruskedalamAkaunSekolahberkenaan.SekolahakanmencatitkanjumlahyangditerimadalamAkaunKumpulanWangKerajaanmengikutkumpulan
peG
yangditetapkaniaituTeras,Wajib,Tambahan/BahasaAsingdanElektif(dipecahkanmengikutjeniselektif).UrusanperolehandibuatmengikutperaturanyangditetapkandalamBukuTatacaraPengurusanKewangandanPerakaunanSekolahyangdikeluarkanolehBahagianKewangan,KementerianPendidikanMalaysia.
(ii)
SekolahYangTidakMenyelenggaraAkaunKumpulanWangKerajaan(BagisekolahrendahdanmenengahdiSabah,SarawakdanWilayahPersekutuanLabuan)
BagisekolahyangbertarafPTJ,tuntutan
peG
akandisalurkankesekolahmelaluiwaranperuntukankecilmengikutkadarberdasarkanbilanganenrolmenmuridyangditetapkan.Sekolahakanmencatitkanjumlahyangditerimadalambukuvotmengikutkumpulan
peG
yangditetapkaniaituTeras,Wajib,Tambahan/BahasaAsingdanElektif(dipecahkanmengikutjeniselektif).BagisekolahrendahyangtidakbertarafPTJ,peruntukan
peG
akandisalurkanmelaluiwaranperuntukankecilkePPB/PPDmengikutkadarberdasarkanbilanganenrolmenmuridyangtelahditetapkan.Semuaurusanperolehandibuatolehsekolah/PPB/PPDhendaklahmengikutperaturankewangandanperolehanyangsedangberkuatkuaso.5.2Peruntukan
peG
yangditerimaolehsekolahhendaklahdibelanjakanpadatahunsemasadan
tidakmelebihi10%daripadajumlahasal
peG
yangditerimadalamtahunberkenaanyangdibenarkandibawaketahunhadapan.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sifu K liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->