Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rochen J.W. Yokochi C. - Anatomia człowieka. Atlas fotograficzny 11 - Kończyna dolna

Rochen J.W. Yokochi C. - Anatomia człowieka. Atlas fotograficzny 11 - Kończyna dolna

Ratings: (0)|Views: 336 |Likes:
Published by Grzegorz Okraska

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Grzegorz Okraska on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2011

pdf

text

original

 
426
Mi_¢snieucla
I,
k<,ulczynaprawa
-wldokadprzedu.
13
14
i5
Hi
B
17
Mil,!Snieuda
U.
MiesieticzworQgl'owyuda
(m.qullddcepsfemoris)
i
warstwa
pOwierzehownaprz,ywodzicieli,koliczynaprawa-widokodprzodu.
Mi\;sieilkraw.ecki
(m,sr;rrioriU$)
przedero.
1
SpjlT~
j'/iacfl
an!.,up,
(kalee
biodtowy',pizeooi
g6my)_
2
/.ig,
irlguilwl~
lwi~zadjopachwlnowe)
J
M.
iIIaPSllfl5
(m,biodrowo-l~d:hi'iOWy')
~,A.
femorilli~
(I.
udowal-
5
M.
1~1/s(lr'
fw;ci
~e
in.tae
1m.
napin~rzf1owi~zlszerQki
trj}
o
M.
,~rrllti~
(rn,kraw!ecki)
7
M:
fddus
fmwri$
(rn.prasty
udal
8Trm:hr$ilioliIJia!i,
(pasrnobmdrOwO-pi$zcze!owel
9MliaslllSial,
1m,
obsi:,O'rITYbocz:ny)
10Pillil/ll
Irzepkaj
11
LiS.l)nfdll1e
(williadlQ'i.fpki)
11
A/lomwosi$m,
Qi!h'qw'
atltial1liilisexi.
(ro7.d~gno
m,
s'_ko~nego
briUcho_
tewn,)
l.lF~fljnjli<>
'p~/'''mlic(15
IpDwr6zeknaslenny)
14V.
jemamUs
I?.
udq\l'a)
t5M,
pCC~i"1!1I9
(m,
grzebleniowy)
1()
M.
IIdr/lld-at
longus
(m,po,ywodziciel
dh!gil
17M.
grl!r.ilis
(m.srnukly)
11:1
M.
u~.'flls
;ned,
(m.obs~ernyprzysrcdkowy)
III
Pes
li-u5~flplI'ls
(8'fSia~opk,a)
20M"
ndductorbrrwfs
(m,
przywodzkiel.
kr6t~i)
1.l
A.
!IJTnorali.
(t.
udowal'
j.
d".
__".prze_well
Clem
22
V.fi.fmo.rah'
(z.UdDW~)
dk.-I.d.,
J.
23
Nh
0
~nau
pn:-ywIJ
zioeu
:sa
dP
1If1U$
I..'
'(cal1alis
addflc!orhJ,)
(n.
II
owq-goeniowy).
:U
'LlImipw
ml'loa.dd~do,ip
(bl.saka!'I~gl1.lsh1
kana!!;,
p«ywodzicieli)
Mi~$l"\teucla
IlL
'M.i~sjen
czwomglol'q
uda
i
warstwasrodkowa
Przywodziclelfi
koiiczynaprawa
-widok
cd
pt.lo1::l__
u.
Dodatkowo
zoslal
przeci~ry
rnio/si~i)
p
rzywodzicieldlugi.
{m,~ddi'ctorlot!~
usj.
Bigalki
wSka'.i:LlJ~
rruesien
pn;ywodziciel
wielki
{In,trddl.dor
irlllgllHS).
1Spilln
iIi(lf1l~rll,
(kole~bicdrowvprzedi1l)
1.
Lig.
jPlgH
i
rIa
Ie.
(wi~;mdJl'I
p2l~.hw!n<i
W'lj
]M.
iliopsolU
(In,
biodrowo-Ml:iwi~l\')')
4-
M.
sarlar;"s
IITlkra"'~edd)
5MOU/Jji-jilot
m.
(m.
~s\aJ]iilr;t
z.~md
,6M,
fensor
fn,dar
lalae
(m,napifu1tl-p
~wi~~I.
szerokiei)
M,
red!,sfemoris
(Ill.
prostyuda)'
TmciliS
ilia/illill/is
(pasmobi[)(lmwo-pi5Zc~elowe)
9-M
pddl,lrior
-iOt[gJiS
(In-
przywodzicieldlugil-
p!7.eciety
to
M
~uslt~,
1111,
[jTI,
ob~~t:mybo~y)
 
Miesnie
uda
427
2
1
12
3
2
4
3
9
5
6
13
2'1
14
7
2
~
4
15
9
7
16
3
10
17
11
MlesnieudalV.Wal'stwa
gl~bo)(a
pnywo
dzici
eli,koficzynaprawa
-widokcdprzodu,Demonstracja
mi~snia
przywodzicie.awidkiego.Mi~§nie:grzebieniowy
(m,
pectiI1I'U5),
przywodzidel
wielki
i
przywodzicle]
kr6~ki
("II.
adriuctor
brevis)
z:ostal
y
przeciete.
Przebieg
:mi!!sni
przywodzicief
(rys,schematyczny),
J
M,
pec'/lllel'S
(m.'gr7.ebieniowy)
-kolorniebieski
2.
lvI,
mldlltlor
111/.11111115
(m,przywedzidel
najmniejszy)
-C2.erw,my·
3M,
addlldor
brevis
(rn
przywodzidel
~r6tkl)
-lljehieski
4
M.
,f<1ddlIG/or
lot,gll';
(rn.przywcdzlcleldlugi)
-niebieski
5
'lvi,
adri!.c/or
magrll<S
eI
>Hl11iJllU$
(m.przywodziciel
wielki
i
najmnleiszy)-ezerwony
6Mgmdli.
(m.
smukly]-niebil!Ski
11
iVr.',OMhlS
l11ed,
(m.
obszerny
przystodkov,ty)
12
lv/..
peEHne(1S
(m,
gr:£t!'.bitmiowy)-przeci(lty
13
M.
11iid~cl!Jr
milliHIIj,i
(m,
przywodzidel
najmnjeis~yl
H
M.
l!~dJjclor
brsuis
[m,prqwQdzlt:l~1kr6tki)-
przed~~y
15,M.
nddrfCI()r
/1InglJlj£
(m,
przywudzlorel
wieJki)
L~
M
~mdli~
(m.
sntukly)
17Calla/is
addudQrillS
(kanaiprzywodzicieHl
1'3
/..mIlitia
!,qsfGaddll~/oriJ:l,
(blas.zka
sci~gnistiJka)latlJ
przywodzicieli)
19
Dinphl'qgl'llll
(przeponal
20
M,
I/lmrltnlllS
Illm/xmfm
(m,czworoboeznyl~diwi)
21M.
illacu:
(m.biodrewy)
2.2
M.
uashls
mllmrwdius
(l'l1,
ebszerny
posredni)
23Ffiahl5aortic,l>
(ro~,wDramtow}')
24Cosln
xn
(zebra
dWlJnasle)
25M.
I'SMS
Illinar(m,I~d:iwiowymniejszyl
26M.
psoasmaior
(m.I,~d.iwjowywi~kszy)
27Amlsiliopeth"leII5
(iukbiodrowo-lonowy]
M:i~nieudaV.Warstwanajglebsza,konczyna
prawa-widokadprzodu,
Demnnstrada
mi~ia
btodrowo-ledawtowego
(m.iliopsoas)
i
mi~snip~ywodzici.eIi'.
Przeci~~o:
mi~ief1przywodzi.cieJdlugi
i
kr6tkiorazmi~sienprostyuda
(m.reclus
fernoris).
 
428Mi~5nie
posla.dk6w
7
B
12
1.0
9
13,
14
3
10
15
16
a
4
11
1?
5
Mi~snieposla.dko}vLwarstwapowierzehowna.stronaprawa
-widokod
tylu
T----S
....,._~~-2b
9
Mi(:sniel'(Isladkow11,
warstwagl(!:boka,
.!:t6i\a
pE@i,..Ja
-widokodty!u.
Przebiegmil?iinip05Jadk6w:polewe]-
powierzehcwnych,
po
prawe]-glebokkh
(rys..
schematyczny),

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->