Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
KHẢO SÁT CÁCH DÙNG TỪ TRÊN BÁO TUỔI TRẺ

KHẢO SÁT CÁCH DÙNG TỪ TRÊN BÁO TUỔI TRẺ

Ratings: (0)|Views: 99 |Likes:
Published by nganhangdethicuatoi

More info:

Published by: nganhangdethicuatoi on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2011

pdf

text

original

 
ĐỀ ZÀK 1 CDẬC TËZ ]Ề GÈGD JÛCN Zỡ ZYÁC IÈO ZVỚK ZYằWộ YH Zỡ CNÀ[ 86 Ęếc cnà{ 98/7/9088$WỐ ==">9/9088+K#Zụ cnữ zkếcn cưổg cnoàk8# Zác ykácn zkếcn cưổg cnoàk1Zdfo zdỘcn eá, zyác ièo ZZ gèg wỘ zyác Ęç wỢ jỦcn pdỖ ikếc 7 jẨcn whv1" ]kếz cnv{ác jẨcn1 Bkef, Avwzkc Ikfify, Fykg Wgdkjz, Ehz{ Pfyy{,… $ZZ, wỘ=>, zy#89+" ]kếz zdfo zkếcn Hcd }à zkếcn Pdèp ĘỘk }ổk zác ykácn edúcn jûcn }ćc zỸ Lhzkcd1 Zoe{o, Lhqo}kg, Yvikc Ehqhc, Mvak Jfcek# $…+" ]kếz zdfo éb Dèc ]kỎz1 ẩ YẢp ZdỘcn CdẦz, ]kỆc Đúcn, Ò, … $ZZ, wỘ =>,zy#8=+! Zyocn Ę÷, gdỮ {ếv }ấc là jẨcn $8+# GỦ zdệ zyocn wỘ ièo…Lò nkầk “zẨk who jẨcn }kếz $8+ Ęưủg jûcn pdỖ ikếc là jo1…cdưcn…Zác ykácn zkếcn cưổg cnoàk tvẦz dkỎc zẢp zyvcn ở gèg gdv{ác bỦg1 zdệ zdho}à xvỘg zế#9# Gèg zụ cnữ zkếcn cưổg cnoàk edèg1" Zụ cnữ cưổg cnoàk là zdvẢz cnữ gùc th lẨ }ổk gúcn gdñcn, ièo zyâgd cnv{ácjẨcn eäb jễgd cndīh doẾg nkầk zdâgd cndīh1 …" Zụ cnữ cưổg cnoàk Ęưủg cdéc }Ảz cào Ę÷ c÷k yh }à ièo gdâ zyâgd jấc lẨk1 …" Zụ cnữ cưổg cnoàk Ęưủg wỢ jỦcn cdư v{ệc cnữ, zdh{ zdế gdo zụ zkếcn ]kỎzĘç g÷ wẶc Ęệ nkầb zdkệv wỸ zdú zỦg1 …" Zụ cnữ zkếcn cnoàk Ęưủg wỢ jỦcn Ęệ né{ Ầc zưủcn }ổk gúcn gdñcn, zẨo yhwỸ dẦp jấc gỮh iàk ièo, zỒ ièo1 …" Zụ cnữ cưổg cnoàk Ęưủg wỢ jỦcn Ęệ gdƨk gdữ, }vk Ęûh1 …" Zụ cnữ cưổg cnoàk Ęưủg wỢ jỦcn }ì Ęç xvfc jûcn1 Mfwzk}hl $ZZ, wỘ>0, zy 89, 87+!Zyocn Ę÷, wỢ jỦcn cdkỈv cdẦz là…KK# Bớz wỘ lổp zụ zyocn }ćc iầc ièo gdâ
8#
Zụ cnữ edoh dỂg }à eâ dkỎv edoh dỂg#h# ZdvẢz cnữ edoh dỂg#" ZdvẢz cnữ d÷h dỂg1 htkzioykg, cozyoc, iừg tẨ nhbbh $ZZ…+" ZdvẢz cnữ cnàcd ekcd zế1 zị nkè, zdễ zyưỒcn gdủ Ęfc, zyẮc lçk tvẦz, iớk gdkcnéc wègd, … $ZZ…+!WỸ tvẦz dkỎc gỮh zdvẢz cnữ zyocn ièo gdâ là zẦz {ếv zyocn zdỒk ĘẨk edoh dỂgeī zdvẢz Ęhcn pdèz zykệc bẨcd# Zv{ cdkác, gúcn gdñcn zkếp cdẢc lẨk g÷ bớz wỘdẨc gdế#i# Eâ dkỎv edoh dỂg1Đớ jàk1 bJkỎc zâgd1 dh

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->