Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea 500/2002 a Finantelor Publice (Actualizata 2011)

Legea 500/2002 a Finantelor Publice (Actualizata 2011)

Ratings:
(0)
|Views: 4,023|Likes:
Published by vy0r3l

More info:

Published by: vy0r3l on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

 
www.buget-finante.ro ian. 2011
 Actualizarea are numai un caracter informativ. Autorii materialului î 
ş
i declin
ă
 raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera consultarea
ş
i utilizarea materialelor
Legea finan
ţ
elor publice
Legea nr. 500/2002 (publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 597 din 13.08.2002), modificat
ş
i completat prin: - Legea nr. 314/2003 (publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 506 din 14.07.2003) - Legea nr. 96/2006 (publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 380 din 03.05.2006) - HG nr. 1865/2006 (publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 12 din 08.01.2007) - OUG. nr. 34/2009 (publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 249 din 14.04.2009) - Legea nr. 305/2009 (publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 680 din 09.10.2009) - OUG. nr. 57/2010 (publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 436 din 29.06.2010) - OUG. nr. 121/2010 (publicat
ă
 în Monitorul Oficial nr. 890 din 30.12.2010). Parlamentul României adopt
ă
 prezenta lege.
CAPITOLUL I Dispozi
ţ
ii generale Obiectul legii
 Art. 1. - (1) Prezenta lege stabile
ş
te principiile, cadrul general
ş
i procedurile privind formarea, administrarea, angajarea
ş
i utilizarea fondurilor publice, precum
ş
i responsabilit
ăţ
ile institu
ţ
iilor publice implicate în procesul bugetar. (2) Dispozi
ţ
iile prezentei legi se aplic
ă
 în domeniul elabor 
ă
rii, aprob
ă
rii, execut
ă
rii
ş
i raport
ă
rii: a) bugetului de stat; b) bugetului asigur 
ă
rilor sociale de stat; c) bugetelor fondurilor speciale; d) bugetului trezoreriei statului; e) bugetelor institu
ţ
iilor publice autonome; f) bugetelor institu
ţ
iilor publice finan
ţ
ate integral sau par 
ţ
ial din bugetul de stat, bugetul asigur 
ă
rilor sociale de stat
ş
i bugetele fondurilor speciale, dup
ă
 caz; g) bugetelor institu
ţ
iilor publice finan
ţ
ate integral din venituri proprii; h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat
ş
i ale c
ă
ror rambursare, dobânzi
ş
i alte costuri se asigur 
ă
 din fonduri publice; i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.
 
www.buget-finante.ro ian. 2011
 Actualizarea are numai un caracter informativ. Autorii materialului î 
ş
i declin
ă
 raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera consultarea
ş
i utilizarea materialelor
Defini
ţ
ii
 Art. 2. - În în
ţ
elesul prezentei legi, termenii
ş
i expresiile de mai jos se definesc dup
ă
 cum urmeaz
ă
: 1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprob
ă
 bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie
ş
i se încheie la data de 31 decembrie; 2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent
ă
, potrivit legii, afecteaz
ă
 fonduri publice unei anumite destina
ţ
ii, în limita creditelor bugetare aprobate; 3. angajament legal - faz
ă
 în procesul execu
ţ
iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezult
ă
 sau ar putea rezulta o obliga
ţ
ie pe seama fondurilor publice; 4. articol bugetar - subdiviziune a clasifica
ţ
iei cheltuielilor bugetare, determinat
ă
  în func
ţ
ie de caracterul economic al opera
ţ
iunilor în care acestea se concretizeaz
ă
 
ş
i care desemneaz
ă
 natura unei cheltuieli, indiferent de ac
ţ
iunea la care se refer 
ă
; 5. autorizare bugetar 
ă
 - aprobare dat
ă
 ordonatorilor de credite de a angaja
ş
i/sau de a efectua pl
ăţ
i, într-o perioad
ă
 dat
ă
, în limita creditelor bugetare aprobate; 6. buget - document prin care sunt prev
ă
zute
ş
i aprobate în fiecare an veniturile
ş
i cheltuielile sau, dup
ă
 caz, numai cheltuielile, în func
ţ
ie de sistemul de finan
ţ
are a institu
ţ
iilor publice; 7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate
ş
i consolidate pentru a forma un întreg; 8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prev
ă
zute la art. 1 alin. (2),  în limitele
ş
i potrivit destina
ţ
iilor stabilite prin bugetele respective; 9. clasifica
ţ
ie bugetar 
ă
 - gruparea veniturilor
ş
i cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie
ş
i dup
ă
 criterii unitare; 10. clasifica
ţ
ie economic
ă
 - gruparea cheltuielilor dup
ă
 natura
ş
i efectul lor economic; 11. clasifica
ţ
ie func
ţ
ional
ă
 - gruparea cheltuielilor dup
ă
 destina
ţ
ia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activit
ăţ
i sau obiective care definesc necesit
ăţ
ile publice; 12. contabil - denumire generic
ă
 pentru persoana
ş
i/sau persoanele care lucreaz
ă
 în compartimentul financiar-contabil, care verific
ă
 documentele  justificative
ş
i întocmesc instrumentele de plat
ă
 a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice; 13. compartimentul financiar-contabil - structur 
ă
 organizatoric
ă
 din cadrul institu
ţ
iei publice, în care este organizat
ă
 execu
ţ
ia bugetar 
ă
 (serviciu, birou, compartiment); 14. credite destinate unor ac
ţ
iuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective
ş
i altele asemenea, care se desf 
ăş
oar 
ă
 pe o perioad
ă
 mai mare de un an
ş
i dau loc la credite de angajament
ş
i credite bugetare;
 
www.buget-finante.ro ian. 2011
 Actualizarea are numai un caracter informativ. Autorii materialului î 
ş
i declin
ă
 raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera consultarea
ş
i utilizarea materialelor
15. credit de angajament - limita maxim
ă
 a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exerci
ţ
iului bugetar, în limitele aprobate; 16. credit bugetar - sum
ă
 aprobat
ă
 prin buget, reprezentând limita maxim
ă
 pân
ă
 la care se pot ordonan
ţ
a
ş
i efectua pl
ăţ
i în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerci
ţ
iului bugetar
ş
i/sau din exerci
ţ
ii anterioare pentru ac
ţ
iuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonan
ţ
a
ş
i efectua pl
ăţ
i din buget pentru celelalte ac
ţ
iuni; 17. cofinan
ţ
are - finan
ţ
area unui program, proiect, subproiect, obiectiv
ş
i altele asemenea, par 
ţ
ial prin credite bugetare, par 
ţ
ial prin finan
ţ
area provenit
ă
 din surse externe; 18. consolidare - opera
ţ
iunea de eliminare a transferurilor de sume dintre dou
ă
 bugete componente ale bugetului general consolidat, în vederea evit
ă
rii dublei eviden
ţ
ieri a acestora; 19. contribu
ţ
ie - prelevare obligatorie a unei p
ă
ţ
i din veniturile persoanelor fizice
ş
i juridice, cu sau f 
ă
ă
 posibilitatea ob
ţ
inerii unei contrapresta
ţ
ii; 20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce dep
ăş
e
ş
te veniturile bugetare într-un an bugetar; 21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat
ă
 ordonatorului principal de credite de c
ă
tre Ministerul Finan
ţ
elor Publice prin trezoreria statului,  în limita c
ă
reia se pot efectua repartiz
ă
ri de credite bugetare
ş
i pl
ăţ
i; 22. dona
ţ
ie - fonduri b
ă
ne
ş
ti sau bunuri materiale primite de o institu
ţ
ie public
ă
 de la o persoan
ă
 juridic
ă
 sau fizic
ă
 cu titlu nerambursabil
ş
i f 
ă
ă
 contrapresta
ţ
ie; 23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce dep
ăş
e
ş
te cheltuielile bugetare într-un an bugetar; 24. execu
ţ
ie bugetar 
ă
 - activitatea de încasare a veniturilor bugetare
ş
i de efectuare a pl
ăţ
ii cheltuielilor aprobate prin buget; 25. execu
ţ
ia de cas
ă
 a bugetului - complex de opera
ţ
iuni care se refer 
ă
 la  încasarea veniturilor
ş
i plata cheltuielilor bugetare; 26. exerci
ţ
iu bugetar - perioada egal
ă
 cu anul bugetar pentru care se elaboreaz
ă
, se aprob
ă
, se execut
ă
 
ş
i se raporteaz
ă
 bugetul; 27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prev
ă
zute la art. 1 alin. (2); 28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc
ş
i destina
ţ
iile acestora; 29. impozit - prelevare obligatorie, f 
ă
ă
 contrapresta
ţ
ie
ş
i nerambursabil
ă
, efectuat
ă
 de c
ă
tre administra
ţ
ia public
ă
 pentru satisfacerea necesit
ăţ
ilor de interes general; 30. institu
ţ
ii publice - denumire generic
ă
 ce include Parlamentul, Administra
ţ
ia Preziden
ţ
ial
ă
, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra
ţ
iei publice, alte autorit
ăţ
i publice, institu
ţ
iile publice autonome, precum
ş
i institu
ţ
iile din subordinea acestora, indiferent de modul de finan
ţ
are a acestora; 31. lege bugetar 
ă
 anual
ă
 - lege care prevede
ş
i autorizeaz
ă
 pentru fiecare an bugetar veniturile
ş
i cheltuielile bugetare, precum
ş
i reglement
ă
ri specifice exerci
ţ
iului bugetar; 32. lege de rectificare - lege care modific
ă
 în cursul exerci
ţ
iului bugetar legea bugetar 
ă
 anual
ă
;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->