Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
workazine-2011-03

workazine-2011-03

Ratings: (0)|Views: 444 |Likes:
Published by workazine

More info:

Published by: workazine on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
คนทำงำน มีนำคม
2554 >>
 
1
 
คนทางาน (
Workazine
)
 
วารสารออนไลนของคนทางานเพือคนทางาน (ฉบับที 
15
ประจาเดือนมีนาคม
2554)
ความเคลื่อนไหวแรงงานโลก [หนา 2] รายงานพิเศษ
>>
เมื
แอร
-
สจ๊วต
งัดขอ
การบินไทย
ชี้เลือกปฏิบัติ 
มาตรการลดน้าหนัก
” [
หนา 6] รายงานพิเศษ
>>
พิษเศรษฐกิจผลักคนเปนแรงงานนอกระบบ แมเศรษฐกิจฟน ตัวกลับยังยากจนตอเนือง [หนา 10] รายงานพิเศษ
>>
เผยภัยพิบัติญีปุน กระทบแรงงานไทย
ออเดอรลด
-
งดโอที
-
ประกาศใชมาตรา 75
[
หนา 11] บทความ
>>
การโตกลับของทุนอเมริกัน (1) : สมรภูมิวิสคอนซิน [หนา 14]จับตาประเด็นรอน [หนา 16] ความเคลือนไหวแรงงานไทย [หนา 18]
 
 
2 <<
คนทำงำน มีนำคม
2554
ความเคลือนไหวแรงงานโลก
>>
ผูนาควบาชะลอแผนลอยแพพนักงานของรัฐครึงล้านคน
 
1 มี.ค.
54
-
ประธานาธิบดีราอูล คาสโตร ของคิวบา ยอมรับว่าแผน ปลดพนักงานภาครัฐ 500,000 คน ภายในเดือนมีนาคมล่าช้ากว่า กาหนด และจะต้องชะลอออกไปเพือบรรเทาผลกระทบจากการปลด คนจานวนมาก สถานีโทรทัศน์ของรัฐรายงานว่า คาสโตรบอกกั คณะรัฐมนตรีว่าโครงการทีมีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมาก เช่นนี ไม่สามารถตีกรอบในช่วงเวลาตายตัวได้เขาแนะนาให้ปรั กรอบเวลาในการดาเนินงาน พร้อมกับยาว่าทางการจะไม่ปล่อยให้ ใครถูกทอดทิง ประธานาธิบดีคาสโตรขอให้รัฐบาลปลดพนักงานที ไม่มีประสิทธิภาพลง 500,000 คน ภายในสินเดือนมีนาคม และอี 500,000 คนในอีก 2
-
3 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ของแรงงานทังประเทศ เพือลดค่าใช้จ่ายและกระตุ้นประสิทธิภาพในการทางาน เขาระบุว่า การปฏิรูปนีจาเป็นต่อการฟืนเศรษฐกิจของประเทศ ชาวคิวบาส่วน ใหญ่เห็นด้วยกับการปลดพนักงานของรัฐ โดยเห็นว่าควรทามานาน แล้ว ขณะทีหลายคนเกรงจะตกงาน ชาวคิวบามีเงินเดือนเฉลียคนละ 20 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 600 บาท) มีข่าวว่าแผนนีล่าช้าเพราะการ สือสารบกพร่องและคณะกรรมการคัดเลือกคนออกยัง ไม่พร้อม ทางาน รัฐบาลเผยว่าจะเสนองานในภาคทีขาดแคลนแรงงานแก่คน ทีถูกปลด เช่น การเกษตร ก่อสร้าง การศึกษา ขณะเดียวกันกาลั ออกใบอนุญาตจ้างงานตนเอง 250,000 ใบ ทาให้ธุรกิจรายย่อย เฟืองฟู
 
ปูนขึนเงนเดือนขรก. กอนเลือกตังหลายสนาม
5 มค. 54
-
สานักข่าวอินเตอร์แฟ็กส์ของรัสเซียรายงานวานนีว่า นายกรัฐมนตรีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียให้คามันจะปรับขึนเงินเดือน ข้าราชการ ผู้รับเงินบานาญและทหารในกองทัพ ในช่วงทีรัสเซี กาลังเตรียมการเลือกตังหลายสนามปีนีและปีหน้า ผู้นารัสเซีย ประกาศระหว่างการประชุมพรรคยูไนเต็ด รสเซีย พรรครัฐบาลว่า เงินเดือนข้าราชการจะปรับขน 2 ครัง ครังแรกปรับขนร้อยละ 6.5 ในวันที1 มถุนายนและครังที2 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมบอกว่า คนทีเข้าใจความรู้สึกของประชาชนเท่านัน ทีจะสามารถตอบสนอง ต่อความคาดหวังและมีชัยชนะได้ในทีสุด ปูตินยาว่า พรรคจะต้อง ทางานด้านการพัฒนาระดับภูมิภาคให้มากขึนรวมถึงส่งเสริมผลผลิตของ แรงงานมีฝีมือและกลุมชนชันกลาง ในวันที13 มีนาคม จะมีการเลือกตังในระดับท้องถินของรัสเซีย จากนันเดือนธันวาคม จะเลือกตังรัฐสภา ซึงมีความสาคัญมาก ตามมาด้วย การเลือกตั ประธานาธิบดีในปีหน้า ซึงหลายฝายจับจ้องว่า ปูตินจะลงสมัครเลือกตังชิงตาแหน่งประธานาธิบดีอีกครังหรือไม่
 
สหพันธ์ครูแห งประเทศสวาซแลนด์อหวดรวมตัวประท้วงรัหลังรัฐบาลไมปรับขึนเงนเดือนมากกวา 3 ปี
 
5 ม.ค.
54
-
สปวีมาซิบูโค ประธานสหพันธ์ครูแห่งสวาซิแลนด์  ประเทศในแถบแอฟริกาใต้ กล่าวว่า ครูกาลังใช้การประท้วงทีมี ต้นแบบมาจากประเทศอียิปต์ลิเบีย และตูนิเชีย มาเป็นแรงผลักดั ในการเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลในการตัดลดเงินเดือนครู โดยมีแม่พิมพ์ของชาติราว 2,000 คน ได้รวมตัวกันเพือหารือวิถีทาง ในการต่อสู้กับรัฐบาล ซึงทางสหพันธ์เชือว่าเป็นผู้ทีนาพาเศรษฐกิ ของประเทศล้มจม อย่างไรก็ตาม ทางสหพันธ์ยังคงไม่มีการระบุว่า การประท้วงจะเกิดขึนเมือใด และจะเกิดขึนทีไหน สวาซิแลนด์เป็น นแ ิกป้ว สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเต็มไปด้วยปญหาคอร์รัปชัน กลุ่มฟรี ดอม เฮ้าส์รายงานว่า สวาซิแลนด์เป็นหนึงใน 25 ประเทศในโลกที ปฏิเสธระบบประชาธิปไตยในปี 2010
 
แรงงานเวียดหลายพันคนผละงานประท้วงโรงงานยามาฮ
 
 
คนทำงำน มีนำคม
2554 >>
 
3
8
มี
.
.
 
54
-
เจ้าหน้าทีของบริษัท ยามาฮ่า กล่าวว่า แรงงานหลาย พันคนของโรงงานรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในเวียดนาม ผละงาน ประท้วงต่อเนืองในวันนี (8 มี.ค.) เรียกร้องค่าแรงและสวัสดิการ ต่างๆ เพิมขึน ในช่วงทีบรรดาผูบริโภคต่างต้องเผชิญกับภาวะเงิ เฟอทแตะเลขสองหลักแล้ว เจ้าหน้าทีรายเดิม ระบุว่า พนักงาน โรงงานกว่า 3,000 คน จากโรงงานของบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ใน กรุงฮานอย ผละงานประท้วงตังแต่เมือวาน (7 มี.ค.) และพนักงาน อีก 2,000 คน หยุดงานอยู่กับบ้านในวันนี (8 มี.ค.) ระหว่างทีการ เจรจากับสหภาพแรงงานยังคงดาเนินต่อไป พนักงานพยายามเรียกร้องขอเพิมเงินเดือนจาก 1.65 ล้านด่ง (ประมาณ 2,400 บาท) เป็น 2.03 ล้านด่ง ตามการปรับเพิมขนของราคาค่าเช่าบ้านและ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงทางบริษัทเห็นชอบทีจะมีการปรับเพิมค่าแรง ให้กับพนักงานบางส่วน แต่การตัดสินใจของบริษัทมีขึนก่อนที รัฐบาลจะประกาศปรับเพิมราคานามันอีก 18% ในปลายเดือน กุมภาพันธ์และปรับเพิมค่าไฟอีก 15% ตังแต่วันที1 มีนาคม
 
ไต้หวันยอมรับไมตรีฟปปนส์ ยกเลกมาตรการเข้มงวดแรงงาน
 
10 มี.ค.
54
-
ไต้หวนยอมรับมิตรไมตรีของฟิลิปปินส์และพร้อม ยกเลิกมาตรการกาหนดเงือนไขทีเข้มงวดสาหรับแรงงานฟิลิปปินส์ นายทิโมธีหยาง รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน กล่าวว่า ฟิลิปินส์ได้ แสดงถึงมิตรไมตรีทีดีทังการกระทาและลายลักษณ์อักษร ไต้หวันจึ พร้อมทีจะยกเลิกการกาหนดเงือนไขทีเข้มงวดสาหรับการออก ใบอนุญาต เข้าทางานในไต้หวันสาหรับแรงงานฟิลิปปินส์ในทันที  และว่าไต้หวนพร้อมทีจะกระชับความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์ให้แน่น แฟนยงขึน ก่อนหน้านีไต้หวันแสดงความไม่พอใจฟิลิปปินส์ที ตัดสินใจส่งตัวชาวไต้หวัน 14 คน ทีถูกจับกุมเนืองจากต้องสงสัยว่า เป็นแก๊งต้มตุ๋นฉ้อโกงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ไปดาเนินคดีทีจีน และขู ว่าจะทบทวนความสัมพันธ์หากฟิลิปปินส์ไม่ขอโทษ ทังนี ฟิลิปปินส์ ยึดมันในนโยบายจีนเดียว โดยจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกั ไต้หวัน เว้นเพียงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 
สหภาพแรงงานกัมพูชาขูจะผละงานประท้วงรางกฎหมายใหม
 
15 มี.ค. 54
-
แกนนาสหภาพและนักเคลือนไหวเผยว่า ข้อเสนอของ พวกเขาไม่ได้รับความใส่ใจ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเอือให้รัฐบาล ขัดขวางการประท้วง จาคุกแกนนา ยุบสหภาพ และสกดไม่ให้ตั สหภาพขึนใหม่ ขณะทีรฐบาลแย้งว่า ร่างกฎหมายนีคุ้มครอง ผลประโยชน์และสิทธิของแรงงาน เนือหาของร่างกฎหมายองค์กร นอกภาครัฐ (เอ็นจีโอ) และสหภาพแรงงานระบุว่า สหภาพแรงงาน หรือสมาคมจะถูกศาลสังยุบหรือระงับได้หากมีบุคคลทีสามหรือ รัฐบาลร้องเรียน แกนนาสหภาพแรงงานจะถูกจาคุกหากจัดการ ประท้วงหรือผละงานผิดกฎหมาย สมาพันธ์สหภาพแรงงานกัมพูชา เตือนว่า ร้อยละ 70 ของแรงงานสิงทอ 300,000 คน จะผละงานหาก ไม่มีการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว อุตสาหกรรมสิงทอสร้างรายได้ ให้กัมพูชามากเป็นอันดั3 รองจากเกษตรกรรมและการท่องเทียว เศรษฐกิจของกัมพูชาทังประเทศมีขนาด 10,000 ล้านดอลลาร์สหรั (ราว 300,000 ล้านบาท)
 
บรษัทญีปุ่นยืนยันยังคงปรับขึนเง นเดือนประจาปีแกพนักงาน
 
16
มี
.
.
 
54 -
บริษัทผู้ผลิต ขนาดใหญ่ของญีปุ นหลายรายเปิดเผยว่บริษัทจะยังคงปรับขึนเงินประจาปีในปีนี โดยโตโยต้า มอเตอร์ตก ลงจ่ายโบนัสเต็มจานวนตามข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานเป็นครังแรกในรอบ 3 ปี ส่วนบริษัทด้านอิเล็คทรอนิค เช่น พานาโซนิค ฟูจิตสชาร์ป และ เอ็นอซีกล่าวต่อสหภาพแรงงานว่า บริษัทจะ ยังคงปรับเงินเดือนประจาปีตามข้อเรียกร้องของสหภาพ ในการ เจรจาต่อรองเงินเดือนระหว่างผู้บริหารและแรงงานประจาฤดูใบไม้ ผลินี สหภาพแรงงานหลายแห่งได้ลดข้อเรียกร้องขอขึนเงินเดือนลง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทยังคงมีความไม่แน่นอน ทังนี ผลการ เจรจาเรืองค่าจ้างของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิ เล็คทรอนิคนันถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีมีอิทพลต่ออุตสาหกรรมอืนๆ โดยในบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โตโยต้าตกลงจ่ายโบนัสจานวน 5 เดือน บวก 70,000 เยน สาหรับปีงบการเงินซึงจะเริมต้นในวันที1 เมษายน ซึ เพิมขน 10,000 เยนจากโบนัสเฉลียทีระดับ 1,800,000 เยนในปีที แล้ว ในขณะเดียวกัน นิสสัน มอเตอร์และ ฮอนด้า มอเตอร์ได้เลือน การตัดสินใจออกไป เนืองจากการเผชิญกบเหตุแผ่นดินไหวครั รุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคตะวันออกของญีปุ นเมืวันศุกร์ทีผ่านมา
 
คนงานผลตชินสวนไอแพดเหยือสารพษ ขอคารักษาพยาบาลจากสตีฟ จ็อบส์ 
17 มี.ค. 54
-
คนงานชาวจีน ซึงเป็นแรงงานอพยพจากชนบทกว่า 100 คนของโรงงาน ยูไนเต็ต วิน เทคโนโลยี (
United WinTechnology)
ในเมืองซูโจว
,
มณฑลเจียงซูซึงเป็นของบริษัทวินเท็ (
Wintek)
ของไต้หวัน ล้มปวยด้วยอาการกล้ามเนือลีบ และระบบ ประสาทถูกทาลายในระหว่างป2551
-
2552 หลังจากทางโรงงานมี

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->