Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA KEPADA PT. BUMI FLORA

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA KEPADA PT. BUMI FLORA

Ratings:
(0)
|Views: 934|Likes:
Published by Chandra Darusman S

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Chandra Darusman S on Apr 04, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2012

 
8
PFLHEWHCHHC PFBIFYKHC DHE NVCH VWHDHEFPHJH PZ# IVBK MLOYH JK EFGHBHZHC IHCJH HLHBEHIVPHZFC HGFD ZKBVYWEYKPWK
Jkhavehc Efphjh Mhevlzhw Dvevb Vck}fywkzhw W{khd EvhlhNvch Bfbfcvdk Pfyw{hyhzhc Vczve BfbpfyolfdNflhy Whyahch DvevbOlfd1
GDHCJYH JHYVWBHC W
CKB 1 0:78880086
MHEVLZHW DVEVBVCK]FYWKZHW W[KHD EVHLHJHYVWWHLHB " IHCJH HGFD9080
 
9
HIWZYHEGDHCJYH JHYVWBHC W,9080PFLHEWHCHHC PFBIFYKHC DHE NVCHVWHDH EFPHJH PZ# IVBK MLOYH JKEFGHBHZHC IHCJH HLHB EHIVPHZFCHGFD ZKBVY
Mhevlzhw Dvevb Vck}fywkzhw W{khd Evhlh$k}, 67+, pp#,zhil#,ikil#,
Phwhl 94 Vcjhcn"Vcjhcn Coboy 6 Zhdvc 8;=0 zfczhcn Pfyhzvyhc Jhwhy Poeoe"Poeoe Hnyhykh bfc{hzhehc ihd~h Dhe Nvch Vwhdh jkifykehc hzhw zhchd {hcn jkevhwhklhcnwvcn olfd cfnhyh# Jhlhb dhl kck, pyowfw pfbifykhc wzhzvw Dhe Nvch Vwhdh dhyvwbfbfcvdk w{hyhz"w{hyhz {hcn jkhzvy jhlhb Pfyhzvyhc Bfczfyk Cfnhyh Hnyhykh/EfphlhIhjhc Pfyzhchdhc Chwkochl Coboy ; Zhdvc 8;;;, {hkzv hjhc{h pfybodochc wfghyhzfyzvlkw efphjh Bfczfyk, bfbklkek kqkc loehwk hzhv wvyhz kqkc pfcvcavehc pfcnnvchhc zhchdjhc jk hzhw zhchd {hcn jkbodocehc Dhe Nvch Vwhdh zkjhe zfyjhphz dhe"dhe lhkc Chbvc,efc{hzhhcc{h jk lhphcnhc, zfyjhphz zkcjhehc {hcn zkjhe wfwvhk jfcnhc pfyhzvyhc dvevb{hcn ifylhev wfdkcnnh bhwkd ihc{he zfyahjk pfc{kbphcnhc jhlhb pfbifykhc Dhe NvchVwhdh#Pfcvlkwhc weykpwk kck ifyzvavhc vczve bfcaflhwehc pyowfw pfbifykhc Dhe NvchVwhdh efphjh PZ# Ivbk Mloyh ifyjhwhyehc pfyhzvyhc dvevb {hcn ifylhev jhc vczve bfcnfzhdvk pfc{kbphcnhc hph whahehd {hcn zfyahjk jhlhb pfbifykhc Dhe Nvch Vwhdhwfyzh vczve bfcnfzhdvk hekihz dvevb {hcn zkbivl jhyk pfbifykhc Dhe Nvch Vwhdhzfywfivz#Vczve bfbpfyolfd jhzh jhlhb pfcvlkwhc weykpwk kck jklhevehc pfcflkzkhcefpvwzhehhc $
lkiyhy{ yfwfhygd+
jfcnhc bfcnvbpvlehc ivev"ivev hzhv lkzfyhzvy"lkzfyhzvy,wfyzh pfyhzvyhc pfyvcjhcn"vcjhcnhc {hcn hjh dvivcnhcc{h jfcnhc bhwhlhd {hcnjkihdhw# Wfjhcnehc pfcflkzkhc lhphcnhc $
 mkflj yfwfhygd+
jklhevehc jfcnhc bf~h~hcghyhkphyh kcmoybhc wfihnhk pflfcnehp jhzh efpvzhehhc {hcn hjh#Ifyjhwhyehc dhwkl pfcflkzkhc jkefzhdvk pfbifykhc Dhe Nvch Vwhdh hzhw zhchd {hcnjkeflolh olfd PZ Ivbk Mloyh iflvb wfwvhk jfcnhc hzvyhc dvevb {hcn ifylhev# Dhl kckzfylkdhz jhyk zkcjhehc PZ# Ivbk Mloyh {hcn bflhevehc bfbhcmhhzehc lhdhc bhw{hyhehzzhcph bflhlvk bvw{h~hyhd jfcnhc pfbklke lhdhc wfdkcnnh pyowfw nhczk yvnk zkjhe wfwvhkjfcnhc efzfczvhc ifylhev jhc bhw{hyhehz zfyphewh bfcfykbh nhczk yvnk {hcn jkzfzhpehcwfpkdhe olfd pfyvwhdhhc# Wflhkc kzv, lvhw oiafe Dhe Nvch Vwhdh PZ#Ivbk Mloyh zkjhe wfwvhk jfcnhc kqkc loehwk wfdkcnnh bfckbivlehc pfybhwhlhdhc jhc efzkjhephwzkhc dhe hzhw zhchd zfywfivz#Whyhc efphjh pfbfykczhd hnhy wfnfyh bfc{flfwhkehc wfcnefzh pfyzhchdhc kck jhcbflhevehc pfckcahvhc efbihlk zfydhjhp wfyzkmkehz Dhe Nvch Vwhdh hzhw chbh PZ# IvbkMloyh, {hkzv wfyzkmkehz DNV Co# ;4 {hcn jkzfyikzehc olfd Ihjhc Pfyzhchdhc ChwkochlEhivphzfc Hgfd Zkbvy, Zhcnnhl 8> Co}fb}fy 8;;:, zfybhwve jfcnhc bflhevehcpfcnvevyhc efbihlk zfydhjhp lvhw zhchd wfdkcnnh jhphz jkefzhdvk wfghyh aflhw ihzhw"ihzhwzhchd hyfhl Dhe Nvch Vwhdh PZ# Ivbk Mloyh jhc zhchd bhw{hyhehz wfyzh bfcjfwhe PZ#Ivbk Mloyh bflhevehc pfbih{hyhc nhczk efyvnkhc zfydhjhp hyfhl zhchd bhw{hyhehz {hcnzflhd jkbhcmhhzehc, ehyfch nhczk efyvnkhc {hcn zflhd jklhevehc zkjhe lh{he jhcbfckbivlehc pfybhwhlhdhc#
 
7
IHI KPFCJHDVLVHCH# Lhzhy Iflhehcn
Cfnhyh wfihnhk wvhzv hlhz
$hnfcg{+
{hcn bfcnhzvy jhc bfcnfcjhlkehcpfywohlhc ifywhbh hzhw chbh yhe{hz
8
wvjhd wfdhyvwc{h ifyvwhdh bf~vavjehcefdkjvphc {hcn hjkl jhc bhebvy jhlhb ifyihnhk hwpfe efdkjvphc ~hynh cfnhyh#Vczve bfcghphk zvavhc zfywfivz cfnhyh jkifyk efevhwhhc
$hvzdoykz{+
{hcn jhphzbfbhewh wflvyvd hcnnozhc{h $wflvyvd flfbfc bhw{hyhehz jhc hphyhzvy cfnhyh+vczve bfbhzvdk wfnhlh pfyhzvyhc pfyvcjhcn"vcjhcnhc {hcn zflhd jkzfzhpehc,zfybhwve ihnhkbhch cfnhyh bfcnvhwhk hwfz wvbify jh{h hlhb {hcn hjh# Jhlhbdhl kck zfybhwve pvlh zhchd jhc hph whah {hcn zfyehcjvcn jkjhlhbc{h#Zhchd bfbklkek bhech {hcn whcnhz pfczkcn ihnk efdkjvphc bhw{hyhehzjhc cfnhyh# Wflhkc wfihnhk zfbphz pfbvekbhc, zhchd avnh bfyvphehc wvbifypfcndkjvphc ihnk bhw{hyhehz {hcn bfcghyk chmehd bflhlvk vwhdh pfyzhckhc,pfyzhbihcnhc jhc pfyefivchc# Jhlhb efdkjvphc bhcvwkh zhchd bfbpvc{hk cklhk{hcn whcnhz zkcnnk, zkjhe dhc{h ifycklhk feocobkw, zfzhpk avnh bfc{hcnevzbhwhlhd cklhk"cklhk wowkhl jhc polkzke# Wfdkcnnh, ihnk ihcnwh Kcjocfwkh zhchdbfbpvc{hk dvivcnhc hihjk jhc ifywkmhz
bhnkw
yflknkvw, {hcn dhyvw jkahnh,jkeflolh jhc jkbhcmhhzehc jfcnhc ihke wfihnhk hbhchd Phwhl 77 h{hz $7+ Vcjhcn"Vcjhcn Jhwhy 8;:6#Pfyzhchdhc bfyvphehc ikjhcn dvevb {hcn whcnhz bfcjhphz pfydhzkhcwfzflhd Kcjocfwkh bfyjfeh, {hkzv jfcnhc jkeflvhyehcc{h Vcjhcn"Vcjhcn Coboy
8
Ivjk{hczo,
 Jhwhy"jhwhy Klbv Zhzh Cfnhyh,
Fylhcnnh, Ahehyzh, 9000, dhl# 9

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Samsir Patholmuin liked this
Tedy Kizz liked this
Tedy Kizz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->