Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kemija - Ionska i metalna Veza

Kemija - Ionska i metalna Veza

Ratings:
(0)
|Views: 2,067|Likes:
Published by Robby Režan
Kemija, 1. razred:
teorija ionske i metalne veze

Kemija, 1. razred:
teorija ionske i metalne veze

More info:

Published by: Robby Režan on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
 
IONSKA VEZA
Ionska vezaje veza koja uzrokuje elektrostatsko privlaenje suprotno nabijenih iona, a nastaje pri spajanjuatoma metala s atomima nemetala.Pri nastajanju ionske veze, elektron potpuno prelazi s jednog atoma na drugi pa nastajuioni, a NE zajednikielektronski parovi.Gustoa elektronskog oblaka izmeu iona vrlo je mala.
KAKO NASTAJU IONI?
Metali imaju malu energiju ionizacije* I lako tvore pozitivne ione katione.
3
Li Li
+
+ e
-kation litija
Zato litij otputa jedan, a magnezij dva elektrona?
Atom litija na valentnoj (vanjskoj) ljusci ima 1 elektron
12
Mg Mg
2
+
 
+ 2e
-
kojeg otputa, a magnezij ih ima 2. eli li ovo provjeriti, napiielektronske konfiguracije litija i magnezija.
kation magnezija
Prisjetimo se:Energija ionizacije energija koju je potrebno dovesti atomu ili ionu u plinovitom stanju da otpusti jedanelektron.Nemetali imaju velik a
 
finitet prema elektronu* i lako tvore negativne ione anione.
16
S + 2e
-
S
2-
Zato sumpor prima 2, a duik tri elektrona?
7
N + 3e
-
N
3-
Sumporu trebaju 2 elektrona da bi popunio valentnu ljusku, a duiku za totrebaju 3 elektrona. eli li ovo provjeriti, napii elektronske konfiguracijesumpora i duika.
Prisjetimo se:Afinitet prema elektronu promjena energije koja se oslobaa ili troi kada atom ili negativno nabijen ion uplinovitom stanju primi elektron.
ZAKLJUAK:
 Koliko elektrona atom otpusti, toliko mu je pozitivan naboj. Koliko elektrona atom primi, toliki mu je negativan naboj.
POLUMJER ATOMA / IONA
 
Polumjer kationa uvijek jemanjiod polumjera Polumjer aniona uvijek jeveiod kovalentnog njegovog atoma, jer je broj elektronskih ljusaka manji, polumjera njegovog atoma, jer jezgra slabije privlaibroj protona vei je od broja elektrona pa jezgra jae poveani broj elektrona.privlai elektrone. pr.pr.Cu
2+
< Cu
+
< Cu O < O
2-
 
  Za estice s istim brojem elektrona kaemo da suizoelektronske.Tablica, str. 78 - - - - > ako ioni imaju isti broj elektrona, vei je onaj koji ima manji broj protona.
NASTAJANJE IONSKE VEZE
Na+ Cl Na
+
+ Cl
-
Na
+
Cl
-
NaClLewisovim simbolima (tokicama) prikazujemo broj elektrona na vanjskoj ljuski Atom moe otpustiti elektrone samo onda kad postoje drugi atomi koji e te elektrone primiti.U gornjem primjeru, prikazali smo nastajanje ionske veze Lewisovim simbolima. Pokuajmo prikazatinastajanje istog spoja kemijskim jednadbama:Na Na
+
+ e
-
/ x 2 ( mnoimo sa dva, jer broj primljenih i otputenih elektrona mora biti jednak)Cl
2
+ 2e
-
2Cl
-_____________________________________________________________________
2 Na 2Na
+
+ 2e
-
 +Cl
2
+ 2e
-
2Cl
-
___________________________________________2Na + Cl
2
2Na
+
+ 2Cl
-
2NaClZadatak: Koritenje jednadbi izvjebajte na sljedeim primjerima: Mg+F
2
, Mg+O
2
, Mg+N
2
.OKSIDACIJAproces otputanja elektrona (pr. Na Na
+
+ e
-
)REDUKCIJAproces primanja elektrona (pr. Cl
2
+ 2e
-
2Cl
-
)REDUKCIJSKO-OKSIDACIJSKI PROCESI ( REDOKS-PROCESI)- procesi tijekom kojih dolazi do otputanja elektrona 
VEZA ELEKTROSTATSKE PRIRODE
 izmeu iona djeluju jake elektrostatske privlane sile i vrijedi Coulombov zakonCoulombov zakon:
F = k

 
 ionska veza NIJE usmjerena u prostoru, pa jedan kation privlai sve anione koji su u blizini, a odbija svekationi, to uzrokuje njihovopravilno razmjetanjeu prostoru zbog toga to ionska veza nije usmjerena u prostoru, ne postoji molekula ionskog spojaFORMULSKA JEDINKA formula ionskog spoja koja predstavlja najmanji omjer kationa i aniona u ionskomspoju ( pr. NaCl, MgF
2
, Cu
2
O )
 

F  sila privlaenjaQ1,Q2  naboji ionar  zbroj ionskih polumjerak- konstanta
 
 
VALENCIJA U SPOJEVIMA S IONSKOM VEZOM
  u ionskom spoju, valencija elementa jednaka je broju elektrona koje je atom metala otpustio ili atomnemetala primio valencija je brojano jednaka broju pozitivnih ili negativnih naboja iona i nema predznakpr. NaCl i Na i Cl su jednovalentni jer je natrij otpustio jedan elektron i klor primio jedan elektronMg
3
N
2
Mg je otpustio dva elektrona sa valentne ljuske, on je dvovalentan, a duik je trovalentan( primio je 3 elektrona)jednovalentni ioni dvovalentni ioni trovalentni ioniNa
+
, Cl
-
, F
-
, Cs
-
Mg
2+,
O
2-
, S
2-
, Be
2-
Al
3+
, Fe
3+
, N
3-
, P
3-
 
 
NABOJNI BROJ- broj pozitivnih ili negativnih elementarnih naboja iona- oznaava se kao gornji desni indeks simbola elementa, naprije se pie broj naboja, a ondaCu
2+
njegov predznak neki elementi mogu imati razliite valencijepr. bakar Cu
+
, Cu
2+
 eljezo Fe
2+
, Fe
3+
 VJEBA:1. Prikai Lewisovim oznakama nastajanje veze izmeu:a) kalcija i klora b) litija i kisika2. Koja od navedenih estica ima najmanji polumjer i objasni razlog tomu.a) X b) X
2+
c) X
4+
d) X
4-
3. Napii elektronske konfiguracije sljedeih iona:a) Al
3+
b) Cu
+
c) Cl
-
d) P
3-
 4. Kemijskim jednadbama prikai nastajanje veze izmeu:a) kalija i fluorab) litija i sumporac) kalcija i bromad) stroncija i kisikae) natrija i kisikaU svakoj jednadbi naznai oksidaciju i redukciju!5. Koji ioni nastaju raspadom formulskih jedinki:a) Na
2
O b) AlCl
3
c) Fe
2
O
3
d) CaH
2
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danijela Gajdek liked this
Diana Kovačić liked this
Simona Kučar liked this
Lea Dunatov liked this
Samra Spahić liked this
Klara Fabijanić-Pozderec liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->