Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 162, 1.4.2011]

Kakanjske novine [broj 162, 1.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 618|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Godina VII, broj 162 - 01.04.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
JUNIORI FK RUDAR NA PRAGU PLASMANA U FINALE OMLADINSKOG KUPA BIH
RADOVI NA IZGRADNJIOMLADINSKOGCENTRA IGALERIJE UZAVRŠNOJ FAZI
Premijera13. aprila
Remake predstave„Smrt Omera i Merime“Na izlazu iz Kaknja
Golfom udarioosmogodišnju
djevojčicu
Uskoro u„Domuzdravlja sapoliklinikom“Kakanj
HEMODIJALIZNICENTAR IDIJABETOLOŠKA AMBULANTA 
 
2 broj 162, 01.04.2011.
KAKANJSKE NOVINE
dobiti svoje „sje-dište” jer se usko-ro osniva i Hoke-jaški klub „Ru-dar” Kakanj. Ka-
da smo već kod
Rudara, od jedne
milarde eura ko
-liko je EU izdvo-
jila za „pomoć”
Kaknju, stadionFK „Rudar” Ka-kanj bi do krajagodine trebao do-
biti četiri velikareektora, koji će„susjedima” omogućiti da, koliko, toliko,normalno pale gume. Ova sredstva ćepomoći i izgradnju tribina na pomenutomstadionu, kapaciteta 15 hiljada sjedećihmjesta, a čelnici Nogometnog saveza BiHveć su razmatrali predlog da se utakmicereprezentace igraju na stadionu FK „Ru
-
dar” ako ne dubu suspenzu FIFA-e iUEFA-e.
13 miliona KM za stambenozbrinjavanje mladih
Toliko o projektima i nansiranju EU.Da vidimo šta naši „čelnici” kažu o izdava
-
nju budžetskih sredstava. Na jučerašnjojsjednici (31.03.) Općinskog veća Kakanj,većnici su iz budžeta izdvojili 6 milionaKM za put D.Kakanj – Brnjic i 13 miliona
KM za stambeno zbrinjavanje mladih. Što
se tiče paušala s jučerašnje sjednice, već
-nici su se istih odrekli u korist demobilisa-nih boraca i ratnih vojnih invalida naše
općine. Također je odlučeno da iznos od200.000 KM ide za nansiranje nova 32
pripravnika koji nisu dobili „podršku”prošle godine, s tim da su pretpostavke da
bi mogli početi sa radom već u maju ove
godine. Da su Termoelektrana i Rudnik
mrkog uglja Kakanj uvek bili „široke ru
-ke” i pomagali kakanjski sport, govori i
odluka tih kakanjskih preduzeća da u Ko
-
šarkaški klub Kakanj dovedu NBA pojača
-
nje, koje bi bilo isplačeno u vidu dionica tihpreduzeća. Kada smo već kod Rudnika iElektrane, da li ste čuli da su i rudari ko
-
načno dobili plate kao i proizvođači struje.Odlukom Komise za dodjelu petnae
-
stoaprilskih priznanja općine Kakanj,Kakanjske novine će dobiti jednu od na
-
grada, čime se jasno daje do znanja daOpćina itekako ceni i podržava lokalnemede.Ovo su otprilike neka najnova deša
-
vanja iz naše općine, a svi oni koji za svenavedeno nisu čuli niti vidjeli,
podsjeća
-
mo da je danas Svjetski dan šale
, stoga
će nam trebati barem još stotinu godina dabudemo barem dio ove priče.
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakca:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma BjelopoljakMirsad Mujagić
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakce:
Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
Fotograje:
Redakca
Gračka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu
sa Zakonom o informisanju, a naosnovu rješenja broj 10-40-14367/04upisan u evidencu javnih glasilaBosne i Hercegovine pod rednim
brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke broj
05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine
“Kakanjske novine” su proizvod na
koji se ne plaća porez na promet
proizvoda.
Žiro račun:
134-020-00000083244 kod IK banke Zenica
UVODNIK 
N:
Ko kaže da smo zaostali, grdno se
prevario! Evo i zašto! Kakanj je 10. i 11.
marta učestvovao na sajmu stotinu grado
-
va jugoistočne Evrope. Predstavio se nanajbolji i najdostojanstveni način, kakopo tradici (minaturne replike stećaka izZgošće, minaturne rudarske lampe, su
-veniri sa kakanjskim motivima itd.), tako
i dragim i druželjubivim ljudima. Tomprilikom je Evropska una odlučila u Ka
-
kanj „poslati” manja nansska sredstvaod jednu milardu eura koju je izdvojila u
okviru svojih stalnih projekata podrške
jugoistočnoj Evropi, s obrazloženjem daKakanj ima ogroman potencal u svim
segmentima privrede i spreman je da po-
stane jedan od najrazvenih i najmoder
-
nih evropskih gradova.
Kakanj nema nezaposlenih
S obzirom da se radi o manjem iznosu,
ova sredstva će biti usmjerena u manjeprojekte, a koji će, ipak, imati velike kori
-
sti za lokalnu zajednicu. Za kratak periodizgradit će se veliki gradski bazeni otvo
-renog i zatvorenog tipa, koji bi sa radom
trebali početi već 1. juna ove godine. Svo
-
jom veličinom i uređenošću, zatvorenibazen ujedno će biti „sjedište” vaterpoloreprezentace BiH. Da se ne dešava svepreko noći govori činjenica da je na Indu
-
strskoj zoni Površinskog kopa Vrtlište,krajem marta, poštena u pogon fabrika za
proizvodnju automobila i automobilskih
delova koja djeluje u sastavu Mercedes
grupacije. Obzirom da naš grad nema
nezaposlenih, radnici za rad u ovoj fabriciangažovani su iz drugih općina. U tekućoj
godini planirana je izgradnja pogona zaproizvodnju namještaja velikog Švedskog
koncerna „Ikea”, koji bi trebao angažova
-ti 3-4 hiljade radno sposobnog stanovniš-tva. Osim toga, još pet svjetskih kompani-ja zainteresovano je za izgradnju velikih i
malih preduzeća.
Formula 1 na Bijelom Polju
Da nam se kojim slučajem ne bi desile
nuklearne „neugodnosti” poput onih u
Fokušimi, Kakanj uveliku razrađuje pro
-
jekat izgradnje 100 hidrocentrala jačine 100mW u kanjonu reke Trstionice. Da negovorimo koliko će to imati uticaja nakakanjsku privredu, ali će najveći problembiti kojeg čovjek i koju političku strankustaviti na čelo ovog giganta.BiH će biti dio Evropi pre nego štoneko može i zamisliti, a to sigurno morazahvaliti Kaknju, jer će već u narednojgodini takmičenje Formule 1 preći na bo
-
sanskohercegovačku tlo, jer je izgradnjastaze za ovo prestižno takmičenje već unalnoj fazi, a nalazi se nedaleko od grad
-
skog jezgra, u (na) Belom Polju. Još neštošto se tiče sporta. Svi ljubitelji hokeja će
Kakanj - jedan od najrazvijenijih inajmodernijih evropskih gradova
Piše Alma Kahvedžić
 
broj 162, 01.04.2011. 3
KAKANJSKE NOVINE
AKTUELNOSTI
U Općini Kakanj nedavno je odr
-
žan sastanak između predstavnikamjesnih zajednica Povezice, Donji
Kakanj i Dumanac sa predstavnici-
ma izvođača radova koridora 5C, nadelu puta Kakanj-Bilješevo. Koor
-
dinator za mjesne zajednice OpćineKakanj Bahrudin Arnaut kao razlogsazivanja ukupno trećeg sastanka
navodi zahtjeve mještana pomenu-tih zajednica za izlaskom na licemjesta kako bi se uvidjeli problemi,propusti i zahtjevi mještana oko
izvođanja radova na pojedinim lo
-
kalitetima koje koriste rme za iz
-gradnju autoputa, te ukazivanje na
nepravilnosti pri određenim arhi
-tektonskim radovima.
Kao jedan od najvećih problema
u Donjem Kaknju, predsjednik
mjesne zajednice Idriz Čizmić jenaveo podružnicu Karaulsko Poljedo dela prema Donjem Kaknju,poznatijim pod nazivom Plavi
most, gdje spominje kako je put
totalno uništen te se nada da ćeizvođači radova izaći na teren kakobi procenili nanesenu štetu.Kako kaže predsjednik MZ Du
-
manac Asim Haračić, preko 400domaćinstava je odsječeno od gra
-
da, prolaz je nemoguć zbog, kakokaže, blata do koljena. Mještani većdve godine trpe posljedice izgrad
-
nje autoputa, i ukoliko se ne učine
Da li je na pomolunova prevara?
Put u MZ Papratnica prije radovaUništen i nikad saniran putnakon radova
Kakanjske novine su u prote-klom periodu u nekoliko navrata
javno prozivale, pre svega općin
-
ske vlasti, zbog neekasnog pri
-stupa rješavanju brojnih problema
sa kojima se suočavaju mještani
mjesnih zajednica koje gravitirajuautoputu, uzrokovanih bahatim
odnosom predstavnika izvođača
radova na dionicama autoputa
koje prolaze kroz našu općinu.„Narodni bunt“ mještana MZPapratnica i MZ Termoelektrana
koji je kulminirao blokiranjemradova na autoputu, kao i saobra-
ćaja na istom u nekoliko navrata,ugušen je praznim obećanjimapredstavnika izvođača radova,
potpomognutim vrlo sumnjivim
ubjeđivanjem od strane nekih op
-
ćinskih službenika koji su učestvo
-
vali u pregovorima. Obećanja su,čak, pretočena i na papir: izvođačisu se pismeno obavezali da će sa
-nirati uništene puteve i drugu in-
frastrukturu, ali, kao što se u na
-
rodu kaže, sve je ostalo mrtvoslovo na papiru. Zato se s pravompostavlja pitanje: Hoće li mještani
mjesnih zajednica oko dionice
autoputa Kakanj-Bilješevo biti nasličan način izigrani?
F.K.
Sastanak predstavnika mjesnih zajednica i predstavnikaizvođača radova na autoputu
Izlazak na teren je najboljiput ka rješavanju problema
Predstavnici tri mjesne zajednice jasno dali do znanja ukolikose ne ispoštuju njihovi zahtjevi, da će bojkotovati radove
Jasminko Omić: Još nikad ništanismo od njih dobiliRazgovor predstavnika izvođačaradova za predstavnicima mjesnihzajednica
konkretni potezi, spremni su boj-kotovati radove.
Problem korištenja cesta od straneizvođača radova na autoputu u MZPovezice traje od 2008. godine. Pre
-
ma tome, predsjednik MZ PoveziceJasminko Omić je još 2008. godinepodnio zahtjev u kojem se traži re
-
konstrukca i asfaltiranje tog delaputa kojeg je, prema svemu sudeći,najviše koristila rma „Intergral“ iz
Laktaša, a za korištenje i uništavanjecesta nikada nisu ništa naplatili. On
traži da se ne priča o projektu u bu
-
kvalnom smislu, nego da se predočiplan izgradnje dionice Kakanj-Bilje
-
ševo, gdje interesnu tačku imaju ove
tri mjesne zajednice.
Po završetku obraćanja predsjed
-nika mjesnih zajednica, obratio se i
šef projekta ispred investitora nadionici Kakanj-Bilješevo, Amir Šika
-
lo koji se složio sa prisutnim da seobiđe teren i na taj način utvrdezahtjevi mještana, zabilježe eventu
-alni propusti, te naglasio kako su
izvođači radova dužni da svu infra
-
stutkuru održavaju na najbolji na
-
čin.
Emerin Ahmetašević

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->