Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5601, 5.4.2011]

Dnevni avaz [broj 5601, 5.4.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,751|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Plan:Ministarstvo odbrane potvrdilo
SRBIJAMEDALJAMANAGRA\UJEZLO^INCE
Standard:Upozorenje potro{a~ima
CIJENE NAMIRNICATREBAJUPO^ETI PADATI
U januaru i februaru ove godine stope uglavnom vi{e nego krajem 2010.
Porast sa 9,68 na10,22 posto
Gra|ani osjete razliku i na kratkoro~nim kreditima
Zamke i na karticama
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 5. 4. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5601
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
KAMATE OPET POVE]ANE!
PODACI
Centralna banka BiH o kreditima kod komercijalnih banaka
A
ktivne kamatne stopekomercijalnih banakau BiH na kredite sta-novni{tvu od po~etkaove godine uglavnom su vi{enego krajem 2010.Vidljivo je to iz najnovije ta-bele Centralne banke BiH, nakojoj je prikazan prosjek mje-se~nih kamatnih stopa komerci-jalnih banaka na kratkoro~ne idugoro~ne kredite odobrene pri-vatnim preduze}ima, udru`enji-ma i stanovni{tvu, iskazanih nagodi{njem nivou.
 3. strana
 
SANEL JAHI]
Zbog bijesnihnavija~a taksijemna utakmicu
6. strana
Film holivudske zvijezde privodi se kraju
Bh. glumci idu kod \oli
 \uri} s An|elinom na snimanju: U ekipi koja putuje u Los An|eles i Marjanovi}, Sijamija, [tukan, Bravo, Terzi}, Ler, Glo|o
48. strana
NSBIH
Slovenacsre|uje stanjeu bh. fudbalu
TUZLA
Uni{tenskupocjeni’mercedes’
16. str.65. str.67. str.
Srebrenica:Nastavljena nezakonita gradnja crkve na Budaku
DURAKOVI]: INSPEKTOR
ISMIJAN NA GRADILI[TU
A va z sa zna je
   7 .  s   t  r .
 Vodimo vas na prvomajska putovanja
05.04.2011.
Idemou svijet
Nagradna igraDnevnog avaza
1. kolo
Kupon br.
Pariz
Istanbul
Dubai
Anadolija
DisneylandSicilija
 21. strana
22
8. strana
 
Dnevni avaz, utorak,5. april/travanj 2011.
2
aktuelno
Dokumenti
Vojna saradnjaBiH i Njema~ke
Plan bilateralne odbr-ambene saradnje izme|uministarstava odbraneBiH i Njema~ke za 2011.godinu potpisan je ju~eru Sarajevu.Plan je u ime Ministar-stva odbrane BiH potpi-sao Zoran [ajinovi}, po-mo}nik ministra odbraneBiH za me|unarodnu sar-adnju, a u ime njema~kogministarstva vojni ata{e uBiH brigadir Ingo KlausGnojke (Gnoyke).
Najave
Novi zakon oPIO u NSRS
Ministar rada i bo-ra~ko-invalidske za{titeRS Petar \oki} najavioje da }e se Nacrt zakonao PIO u aprilu na}i predNarodnom skup{tinomRS (NSRS).On je nakon razgovora spotpredsjednikom VladeSrbije Jovanom Krkoba-bi}em u Beogradu rekaoda je dogovoreno da se uovaj zakon ugrade isku-stva koja je Srbija ve}imala u procesu reformiPIO, javila je Srna.
Slu~aj „Grbi}“
Potvr|enaoptu`nica
Kantonalni sud u Bi-ha}u potvrdio jeoptu`nicu MiroslavuGrbi}u za ratni zlo~inpo~injen protiv civila napodru~ju op}ine Bosa-nski Petrovac.Tu`ilac u Tu`ila{tvuUSK Jasmin Mesi} kazaoje da je tokom istrageoptu`eni Grbi} priznaopo~injenje djela i izraziokajanje, javio je BIRN.
Programi
Ja~anje pravnepomo}i
Nevladina organizaci-ja TRIAL uprili~ila jeprvu fazu programa obu-ke za pravnike organiza-cije „Va{a prava BiH“ ofunkcioniranju me|una-rodnih mehanizama lju-dskih prava relevantnihza BiH, s akcentom nadjelovanje UN-ovog Ko-miteta za ljudska prava iEvropskog suda za lju-dska prava.Program se uglavnomodnosi na porodice ne-stalih osoba iz razli~itihdijelova BiH, a TRIALplanira pro{iriti rad sostalim kategorijama`rtava rata u BiH.
Ukratko
 Potpisivanje plana
Predsjednik RSMilorad Dodik ustvr-dio je ju~er da je EU„vjerovatno pod priti-skom iz Sarajeva“ do-bila prava da sankci-onira sve osobe u BiHkoje potkopavaju su-verenitet i teritorijalniintegritet dr`ave teda }e „pod udarom“biti funkcioneri iz RS.- Sada }e krenuti op{tamedijska galama na funkci-onere iz RS da bi se napra-vio pritisak da se oni {to pr-ije stave na te spiskove. A tispiskovi su upotre-bljavani i do sadanekoliko stotina pu-ta, pa nisu napravi-li `eljenu BiH, pane}e ni ovi - kazao jeDodik, navode}i daBiH u dejtonskomkapacitetu nikadanije bila sporna zanjegovu stranku i toniko nije negirao.Ali, tvrdi, za njega je ne-prihvatljiva „imaginarna iiluzorna BiH“, i kao „tak-va“ nema podr{ku i „d`abepi{u te kriterije“.
Dodik o najavljenim sankcijama EU
Sada }e na udarubiti politi~ari iz RS
Biv{i tu`ilac Ha{kog tribu-nala D`efri Najs (GeoffreyNice) izjavio je da bi prihva-tio da brani Ratka Mladi}a ka-da bi on bio uhap{en, ali da jesve manje vjerovatno da }e sebiv{i komandant snaga bosa-nskih Srba na}i u Hagu.Najs je za „FrankfurterAllgemeine Zeitung“ rekao dabi Mladi}a „principijelno bra-nio“, ali da „sumnja da bi u pr-aksi to bilo mogu}e“, jer bi sena{ao u sukobu interesa.- Bilo bi u`asno da gener-ala Mladi}a uhapse, a da nebude mjesta gdje bi mu se su-dilo, jer Ha{kom tribunalu ist-je~e rok - kazao je Najs, prenioje Tanjug.
Ameri~ki ~asopis „Conde Nast Traveler“
BiH me|u 15 svjetskih destinacija
Renomirani ameri~ki tu-risti~ki ~asopis „Conde Na-st Traveler“ u svom apri-lskom izdanju donosi speci-jalni dodatak „15 mjesta ko-ja treba posjetiti ODMAH“,a me|u tim preporu~enimsvjetskim destinacijama je iBiH, prenijela je Fena.Izbor je napravljen uzpomo} eksperata za putova-nja, akademika, ekonomi-sta i drugih analiti~ara kojianaliziraju brojke i procje-njuju ~injenice. „Conde Na-st Traveler“ navodi i razlo-ge zbog kojih BiH treba po-sjetiti ba{ sada - „zbog skija-nja kroz planinske pejza`ekoji su zapanjili svijet tokomZimske olimpijade 1984. go-dine“.
Zlatko Lagumd`ija u Va{ingtonu
Platforma{i spremniformirati ve}inu
Predsjednik SDP-aZlatko Lagumd`ija re-kao je u Va{ingtonu daje SDP sa strankamapotpisnicama platfor-me spreman da u na-jkra}em roku formiravladaju}u ve}inu nanivou BiH i da bi na-jprakti~nije bilo da imse u tome pridru`i ivladaju}a ve}ina iz RS.Lagumd`ija je iznio stavda je formiranjem no-ve vlasti u FBiH zau-stavljeno ru{enje usta-vnog poretka FBiH.On je dodao „da je ci-lj ru{enja Ustava biloizazivanje haosa i be-zakonja te neispl-a}ivanje primanja zaogroman broj bud`et-skih korisnika“, sa-op}io je SDP, prenije-la je Srna.
SUD BiH
Su|enje za teroristi~ki napad u Bugojnu
Policajka Hindi} nesje}a se ni~ega!
U no}i u kojoj se dogodio napad bilo anga`irano ukupno 15 policajaca
Zgradu Policijske uprave i Sulejmana Tihi}a ~uvao po jedan policajac
Izvo|enjem svjedoka ko-je je predlo`ilo Tu`ila{tvoBiH, Mersihe Ljubu{ki} iEdine Hindi}, ju~er je u Su-du BiH nastavljeno su|enjeHarisu ^au{evi}u i jo{ peto-rici optu`enih za napad naPolicijsku upravu u Bugojnu27. juna pro{le godine.Osim ^au{evi}a, optu`e-ni su i Adnan Hara~i}, Na-ser Palislamovi}, EminOsmanagi}, Haris [pago iNed`ad Ke{ko.
Bez pla}e
Na po~etku glavnog pre-tresa tu`iteljica OzrenkaNe{kovi} kazala je da su Hi-ndi} i Ljubu{ki} pozvanemnogo vi{e u svojstvuo{te}enih nego svjedoka.Mersiha Ljubu{ki}, supr-uga poginulog policajca Ta-rika Ljubu{ki}a, policijski is-tra`itelj u PU Bugojno, ju~erje u prisustvu optu`enih zasmrt mu`a svjedo~ila o do-ga|ajima od 27. juna pro{legodine te posljedicama kojetrpi njena porodica.Te no}i, supruga je Tar-ika, kako je kazala, ispratilana posao oko 4.35 sati, jer jebio vanredno anga`iran naosiguravanju „Ajvatovice“.Samo petnaestak minuta ka-snije za~uli su se eksplozija,vika i alarmi. Kada je pogle-dala kroz prozor, vidjela jedim i zgradu PU, koja je bi-la sru{ena. Nedugo zatimobavije{tena je da je njenmu` poginuo.- K}erka je imala pet, a sindeset godina kada je Tarikpoginuo. Sin je posebno biovezan uz oca, bili su kao dr-ugovi. Svi mi osje}amo veli-ke posljedice, kao da se to tekdesilo. Dugo nakon te trage-dije osje}ali smo se kao da jeTarik oti{ao na neko putova-nje i da }e se uskoro vratiti.Ali, nije se vratio - ispri~ala jeMersiha Ljubu{ki}.Pogibijom supruga, kojije bio omiljen u Bugojnu,Mersiha Ljubu{ki} ostala jei bez 560 maraka, koliko jemjese~no zara|ivao kao po-licajac u PU Bugojno, gdje jeanga`iran od 1995. godine.Novac }e joj, kako je kazala,posebno nedostajati kadanjena k}erka uskoro krene u{kolu.Zgradu PU Bugojno, uno}i sa 26. na 27. juni, osigu-ravala je policajka Edina Hi-ndi}, koja je ju~er kazala dase ne sje}a doga|aja prije iposlije eksplozije. Ono ~egase sje}a jeste da je u no}i ka-da se napad dogodio biloanga`irano ukupno 15 poli-cajaca te jedan operater.
Te{ke ozljede
- Do{la sam na posao u 23sata. Vo|a smjene bio je Ma-rinko Kolak. Zadatak mi jebio vanjsko i unutra{nje obe-zbje|enje zgrade. Sje}am seda je jedan policajac osigur-avao motel u kojem je trebaoodsjesti Sulejman Tihi}, doksu ostali bili na drugim zada-cima - kazala je Hindi}.Ona je u eksploziji zado-bila te{ke ozljede, od kojih sei dan-danas oporavlja. [estdana bila je u komi, ao{te}eni su joj lice, o~i, sluh,plu}a...Advokati optu`enih ju~ersu najavili da }e Edinu Hi-ndi} pozvati kao posljednjegsvjedoka, nadaju}i se da }e sevratiti njeno pam}enje, jer je,kako su kazali, ona jedan odnajva`nijih svjedoka.
 F. KARALI]
 Hindi}: Te{ko povrije|ena policajka
(Foto: M. @ivojevi})
Predsjednik Pretresnogvije}a Goran Radevi} ju~ernije mogao ni odobriti nitiodbiti molbu advokataoptu`enog Ned`ada Ke{keda se ovome i jo{ dvojicioptu`enih uru~e pice i so-kovi, dok, kako je kazao, nevidi kakvi su propisi.Tri pice i tri soka, nai-me, ju~er je u Sud donijelaKe{kina majka.
Ke{kina majka donijela pice
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
Otkriveno vi{e od 100.000 pogre{nih mati~nih brojeva
- To je jo{ jedan pokazatelj ko-liko su vlast dr`ave BiH i njena admi-nistracija nemarne, aljkave, neodgo-vorne, nezainteresovane, a iza svega toga pokazuje se ({toje ve} poznata ~injenica) koliko ima kriminala u falsifiko-vanju li~nih podataka i dokumenata. CIPS-ova baza po-dataka i njeni dokumenti zapravo nisu sigurni, samo za-to {to su vlastodr{ci ili totalno nesposobni i nezaintereso-vani, ili im je ovo sve u interesu.
(Fadil Stil)
PORTAL - komentar dana
Spec
„Transparency International BiH“ (TIBiH) i Minista-rstvo sigurnosti BiH potpisat }e danas u Sarajevu Memo-randum o saradnji u aktivnostima prevencije i borbe pr-otiv korupcije, s posebnim fokusom na provo|enje Sra-tegije za borbu protiv korupcije, javila je Fena.
S prethodnih ro~i{ta: Nastavljeno su|enje ^au{evi}u i ostalima Dodik: Op}a galama
Biv{i tu`ilac Ha{kog tribunala
Najs: Branio bih Ratka Mladi}a
 Lagumd`ija: Zaustavljeno bezakonje
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,5. april/travanj 2011.
3
 Pi{e: Erol AVDOVI]
Pravi lijek zaislamofobiju
Za{to u SAD i na Zapadu jo{ nema ta~ke na„Bu{ovu doktrinu“, koja podrazumijeva i„kri`arske ratove“ protiv neistomi{ljenika
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er  je „Google Analytics“ zabilje`io 184.269 posjetilaca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
 Pitanje: Podr`avate li inicijativu da biv{i premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} bude postavljen za novog direktora „BH Telecoma“?
A) Da, on je pravo rje{enje 17,28%B) Ne, naravno 74,07%C) Ne znam 8,65%
Biv{i premijer nebi trebao biti novidirektor „BH Telecoma“
AB
INICIJATIVE
MVP poslao zahtjev Vije}u ministara BiH
Dr`avna rezidencija ubiv{oj Ambasadi SAD?
Rezidencija bi se koristila za prijeme, boravak stranih delegacija, va`ne sastanke
Nakon {to je vlada SAD napra-vila novu zgradu za svoju ambasa-du, na mjestu biv{e kasarne „Mar{alTito“ u Sarajevu, Ministarstvo va-njskih poslova (MVP) BiH zatra`iloje od Vije}a ministara da mu ustu-pi objekt u Alipa{inoj ulici 43, ko-ji su Amerikanci ranije koristili.Kako „Dnevni avaz“ saznaje,plan MVP-a je da od ove zgrade na-pravi dr`avnu rezidenciju koja bibila kori{tena za sve~ane prijeme,boravak stranih delegacija, va`nesastanke.- To bi bila rezidencijalna, a nezgrada za potrebe MVP-a. Mi bi-smo ostali u sada{njoj zgradi, iakoi sami imamo ogromnih problemas prostorom. Ne{to vi{e od dvijetre}ine zgrade koristi MVP, dok je-dnu tre}inu koriste „@eljezniceBiH“. Ministarstvo se znatnopro{irilo i dobro bi bilo kada bismorije{ili pitanje prostora, pogotovokada je rije~ o prijemnim prostor-ima - kazali su nam u MVP-u.Nezvani~no saznajemo da zbogli~ne netrpeljivosti prema {efu bh.diplomatije Svenu Alkalaju i nje-govom radu predsjedavaju}i Vije}aministara BiH Nikola [piri} ovajzahtjev ne}e staviti na dnevni redsve dok se nalazi na ovoj poziciji.Iako smo ju~er u Generalnomsekretarijatu VIje}a ministara BiHpoku{ali provjeriti {ta je sa za-htjevom MVP-a, generalni sekretarZvonimir Kutle{a nije odgovaraona na{e pozive.
S. RO@AJAC
Aktivne kamatne stope komerci-jalnih banaka u BiH na kredite sta-novni{tvu od po~etka ove godineuglavnom su vi{e nego krajem 2010.Vidljivo je to iz najnovije tabe-le Centralne banke BiH (CBBH),na kojoj je prikazan prosjek mje-se~nih kamatnih stopa komercija-lnih banaka na kratkoro~ne i du-goro~ne kredite odobrene priva-tnim preduze}ima, udru`enjima istanovni{tvu, iskazanih na go-di{njem nivou.Osnova za izra~unavanje odre-|enih prosjeka jesu iznosi kreditakoji su, uz pripadaju}u kamatnustopu, realizirani u izvje{tajnommjesecu. Tako su, naprimjer, ka-mate na kratkoro~ne kredite uKM za stanovni{tvo u nove-mbru i decembru pro{le godi-ne iznosile 9,68, odnosno 9,67posto, a u januaru i februaru 2011.porasle su na 10,45, odnosno 10,22posto.Sli~no je i s dugoro~nim kredi-tima u istoj kategoriji. Visina kama-te u novembru je iznosila 9,09, u de-cembru 9,10, u januaru 9,93, a u fe-bruaru 9,31 posto.Za stanovni{tvo su porasle ikamatne stope na kratkoro~ne kr-edite u KM s valutnom klauzulom.U novembru 2010. kamata je izno-sila 9,39 posto, mjesec kasnije po-rasla je na 9,51, u januaru 2011. na10,45, a u februaru na 10,61 posto.Kada je rije~ o dugoro~nim kr-editima u toj kategoriji, kamata sekretala od 8,60 posto u novembru,8,70 u decembru, 8,48 u januaru, dabi se u februaru popela na 8,77 po-sto.
 B. TURKOVI]
 Podaci su prosjeci odobrenih kredita
Po~etkom godine porasle su ikamatne stope na kratkoro~nekredite po kreditnim karticama zastanovni{tvo. U novembru i dece-mbru 2010. one su iznosile 11,94,odnosno 11,93 posto, a u januarui februaru ove godine porasle su na12,37, odnosno 12,02 posto. Ka-mate na dugoro~ne kredite osta-le su, uglavnom, iste - 14 posto unovembru i decembru, 13,99 u ja-nuaru i 14 posto u februaru.
Kreditne kartice
Glavnokomanduju}i NATO-a u Afganistanu, ameri~ki gene-ral Petreus (Petraeus), paljenjeKur’ana od 20. marta ispravno jeopisao kao ~in „mr`nje, krajnjegnepo{tovanja i enormne netole-rantnosti“. Jer, jedan lokalniameri~ki sve}enik, kojem niko le-galno nije na vrijeme stavio solina rep, uspio je, kako to ve} du-go prijeti, proizvesti globalneposljedice.Naravno, u pravu je predsje-dnik Obama kada ka`e da niovakvo (ne)djelo, koje je osudiokao „ekstremnu netoleranciju inetrpeljivost“ prema islamu, neopravdava ubijanje nevinih ljudi!Iz osvete je u Afganistanu ve} po-bijeno vi{e od 20 civila i radnikaUjedinjenih naroda. To je, zapr-avo, sasvim neislamski ~in!No, odgovornost ne le`i samona ekscentri~nom popu s Floride!Odgovornost za svu tu „kolateral-nu {tetu“ koja se pla}a ljudskim`ivotima treba ve} sasvim preciznofakturirati na prave adrese.Predugo se, naime, tolerirapotpirivanje ignorantskog poi-manja islama, upravo u nekimameri~kim medijima. Sve to o~itokonzumira i prevelika koli~ina pi-romana raznih fela, {irom svije-ta. Tim autorima (medijske)mr`nje dugo se ne odgovara isti-nskim i njima prigodnim zna-nstvenim, umjesto uli~nim kontr-aargumentima lin~a.Nema jo{ ta~ke i na simplifici-ranu verziju „Bu{ove doktrine“,koju je ovaj teksa{ki kauboj ~ak iizgovorio, spominju}i „kri`arskeratove“ protiv neistomi{ljenika. Tokao da ostaje i baterija za punjenjerezervoara, u biti, „dobrovoljaca“za produ`ene ameri~ke ratove.Demoniziranje muslimanapotrajalo je suvi{e dugo uo~i i to-kom ratnih pohoda na Irak iAfganistan! Otuda je sada shva-tljiv i Obamin naknadni oprez uvezi s Libijom. Na`alost, primje-tno kasne i du`nosnici Organiza-cije islamske konferencije (OIC),koji }e ove sedmice imati susrets generalnim sekretarom UN-aBan Ki-munom. Na dnevnomredu je monitoring ljudskih pra-va u izra`enom trendu islamofo-bije u mnogim (zapadnim) ze-mljama.Ali, pametne glave iz OIC-amoraju mnogo vi{e raditi da „za-ludjelim“ zapadnjacima sasvimkonkretno i najjednostavnijeobjasne da je Kur’an i njhovaKnjiga, jer sadr`i i biblijsko {tivo,koje poziva na po{tivanje svihBo`ijih poslanika od Ibrahima(Abraham) do Isaa (Isus). I Mu-hammeda.
 Biv{a zgrada Ameri~ke ambasade: Ogroman prostor 
Prema podacima Centralne banke BiH
Pove}ane kamateza stanovni{tvo!
C
U januaru i februaru ove godine kamatne stopeuglavnom vi{e nego krajem 2010.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aajna Grbić liked this
Dženis Gadara liked this
Viorel Barbu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->