Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
99Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Locul Si Rolul Disciplinelor in Cadrul Curriculumului

Locul Si Rolul Disciplinelor in Cadrul Curriculumului

Ratings:
(0)
|Views: 13,627|Likes:
Published by mihaelaradu_ro8096

More info:

Published by: mihaelaradu_ro8096 on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
1
CAPITOLULL88::AANNAALLIIZZEEDDISCIPLINE
 
2
LIMBA MATERN
Ă
(LIMBA ROMÂN
Ă
)
 Institutoare, gr. I Manuela-Sabina Costache Prof. gr. I Liliopi Burcea Prof. gr. I Ileana Sanda
Drumul sinuos parcurs de societatea noastr 
ă
dup
ă
1989 se reg
ă
se
ş
te
ş
i în înv
ăţă
mântul românesccare, timp de aproape un deceniu, a încercat diverse c
ă
i pentru”alinierea proiect
ă
rii
ş
i a dezvolt
ă
riicurriculare la rezultatele recente ale cercet
ă
rii
ş
i ale practicii în domeniu pe plan interna
ţ
ional”,deziderat care s-a realizat, sub forma unei concep
ţ
ii unitare, abia în anul 1998 prin elaborarea nouluiCurriculum Na
ţ
ional ce desemneaz
ă
”ansamblul proceselor 
ş
i al experien
ţ
elor de înv
ăţ
are prin caretrece elevul pe durata parcursului s
ă
u
ş
colar”.Reforma din înv
ăţă
mântul românesc actual propune, prin toate componentele sale, un nou idealeduca
ţ
ional care define
ş
te”profilul de personalitate dezirabil la absolven
ţ
ii sistemului de înv
ăţă
mânt,în perspectiva evolu
ţ
iei societ
ăţ
ii române
ş
ti”De aceea în capitolul 4 se specific
ă
:« Profilul de formare reprezint
ă
o component
ă
reglatoare a Curriculum-ului Na
ţ
ional. Acestadescrie a
ş
tept
ă
rile exprimate fa
ţă
de elevi la sfâr 
ş
itul înv
ăţă
mântului obligatoriu
ş
i se fundamenteaz
ă
 pe cerin
ţ
ele sociale exprimate în legi
ş
i în alte documente de politic
ă
educa
ţ
ional
ă
, precum
ş
i pecaracteristicile psiho-pedagogice ale elevilor.Capacit
ăţ
ile
ş
i atitudinile vizate de profilul de formare au un caracter transdisciplinar 
ş
i definescrezultatele înv
ăţă
rii, urm
ă
rite prin aplicarea noului curriculum.Din aceast
ă
perspectiv
ă
, noul plan de înv
ăţă
mânt, programele
ş
colare, ariile curriculare,manualele alternative
ş
i alte materiale auxiliare ofer 
ă
cadrelor didactice o abordare fundamentalmodificat
ă
a procesului înv
ăţă
rii. Rolul formator al dasc
ă
lului devine indiscutabil în m
ă
sura în care eleste capabil s
ă
în
ţ
eleag
ă
 
ş
i s
ă
aplice spiritul documentelor reglatoare ale reformei, în a
ş
a fel încât lasfâr 
ş
itul înv
ăţă
mântului obligatoriu elevii s
ă
ă
spund
ă
unor obiective ce vizeaz
ă
integrarea individuluiîntr-o societate româneasc
ă
dinamic
ă
, dornic
ă
de integrare european
ă
.
Locul
ş
i rolul disciplinei limba român
ă
în cadrul Curriculum-ului Na
ţ
ional
 No
ţ
iunea de arie curricular 
ă
modific
ă
structural viziunea asupra disciplinelor de înv
ăţă
mânt carenu mai sunt tratate separat. F
ă
ă
nici o leg
ă
tur 
ă
una cu cealalt
ă
. Ele se înrudesc, se completeaz
ă
, seîntrep
ă
trund pe baza unor programe
ş
i manuale altfel gândite
ş
i structurate decât cele vechi.Aria curricular 
ă
« Limb
ă
 
ş
i comunicare » cuprinde urm
ă
toarele discipline : limba
ş
i literaturaromân
ă
, limbile materne ale minorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale, limbile moderne, limba latin
ă
 
ş
i op
ţ
ionale.În cadrul celor 
ş
apte arii curriculare, consider 
ă
m c
ă
aceasta are un rol important, deoarece puneaccentul pe”fundamentarea pe modelul comunicativ-func
ţ
ional, destinat capacit
ăţ
ilor de comunicaresocial
ă
",”vehicularea unei culturi adaptate la realit
ăţ
ile societ
ăţ
ii contemporane”
ş
i”con
ş
tientizareaidentit
ăţ
ii na
ţ
ionale ca premis
ă
a dialogului intercultural
ş
i a integr 
ă
rii europene". Nu lu
ă
m în discu
ţ
ie locul
ş
i rolul celorlalte discipline din cadrul ariei, dar trebuie s
ă
privim cuseriozitate
ş
i responsabilitate importan
ţ
a limbii române, principalul mijloc de comunicare, limbaoficial
ă
a
ţă
rii în care tr 
ă
im, care se studiaz
ă
ă
ă
întrerupere, din clasa I pân
ă
la sfâr 
ş
itul liceului, deaceea
ş
i scopul studierii acestui obiect vizeaz
ă
toate laturile personalit
ăţ
ii umane. Obiectul
limbaromân
ă
î
ş
i propune, prin programa elaborat
ă
în 1998, s
ă
formeze progresiv”un tân
ă
r cu o cultur 
ă
comunica
ţ
ional
ă
 
ş
i literar 
ă
de baz
ă
, capabil s
ă
în
ţ
eleag
ă
lumea din jurul s
ă
u, s
ă
comunice
ş
i s
ă
interac
ţ
ioneze cu semenii, s
ă
se integreze efectiv în contextul viitorului parcurs
ş
colar, respectiv profesional, s
ă
-
ş
i utilizeze în mod eficient
ş
i creativ capacit
ăţ
ile proprii pentru rezolvarea unor  probleme concrete în via
ţ
a cotidian
ă
, s
ă
poat
ă
continua în orice faz
ă
a existen
ţ
ei sale procesul deînv
ăţ
are, sensibil la frumosul din natur 
ă
 
ş
i la cel creat de om.” Noul curriculum de limba
ş
i literatura român
ă
propune o modificare de structur 
ă
la nivelulstudierii acestei discipline, deoarece modelul comunicativ-func
ţ
ional, mai sus amintit, înlocuie
ş
te
 
3
compartimentarea rigid
ă
, nefireasc
ă
 
ş
i artificial
ă
a disciplinei în « limb
ă
»
ş
i « literatur 
ă
». Accentulse pune pe formarea competen
ţ
ei de comunicare a elevului, care se realizeaz
ă
în mod concret prinfamiliarizarea elevilor cu situa
ţ
ii diverse de comunicare oral
ă
 
ş
i scris
ă
, cu texte literare
ş
i non literareadecvate fiec
ă
rui nivel de
ş
colaritate sau ciclu curricular.Suntem convin
ş
i c
ă
obiectul limba român
ă
poate contribui, într-o m
ă
sur 
ă
covâr 
ş
itoare, laformarea unui tân
ă
r al c
ă
rui profil s
ă
corespund
ă
a
ş
tept
ă
rilor formulate clar în noul curriculum, lasfâr 
ş
itul înv
ăţă
mântului general
ş
i obligatoriu :(1) s
ă
demonstreze gândire creativ
ă
.(2) s
ă
foloseasc
ă
diverse modalit
ăţ
i de comunicare în situa
ţ
ii reale.(3) s
ă
în
ţ
eleag
ă
sensul apartenen
ţ
ei la diferite tipuri de comunit
ăţ
i.(4) s
ă
demonstreze capacitate de adaptare la situa
ţ
ii diferite.(5) s
ă
contribuie la construirea unei vie
ţ
i de calitate.(6) s
ă
în
ţ
eleag
ă
 
ş
i s
ă
utilizeze tehnologiile în mod adecvat.(7) s
ă
-
ş
i dezvolte capacit
ăţ
ile de investigare
ş
i s
ă
-
ş
i valorifice propria experien
ţă
.(8) s
ă
-
ş
i constriuasc
ă
un set de valori individuale
ş
i sociale
ş
i s
ă
-
ş
i orienteze comportamentul
ş
icariera în func
ţ
ie de acestea.
Aprecieri generale asupra concep
ţ
iei care st
ă
la baza noilor programe
ş
i manuale
 Noile programe
ş
i manuale de limba român
ă
pornesc de la idealul educa
ţ
ional al înv
ăţă
mântuluiromânesc, formulat în Legea înv
ăţă
mântului, nr. 85/1995, Art. 3)
ş
i reluat în Curriculum Na
ţ
ional – cadru de referin
ţă
:«(1) Înv
ăţă
mântul urm
ă
re
ş
te realizarea idealului educa
ţ
ional întemeiat pe tradi
ţ
iileumaniste, pe valorile democratice
ş
i pe aspira
ţ
iile societ
ăţ
ii române
ş
ti
ş
i contribuiela p
ă
strarea identit
ăţ
ii na
ţ
ionale(2) Idealul educa
ţ
ional al
ş
colii române
ş
ti const
ă
în dezvoltarea liber 
ă
, integral
ă
 
ş
iarmonioas
ă
a individualit
ăţ
ii umane, în formarea personalit
ăţ
ii autonome
ş
icreative. »Consider 
ă
m c
ă
atât programele cât
ş
i manualele de limba român
ă
corespund, în general,reperelor de politic
ă
educa
ţ
ional
ă
, au în vedere finalit
ăţ
ile nivelurilor de înv
ăţă
mânt
ş
i obiectiveleciclurilor curriculare, profilul de formare pentru înv
ăţă
mîntul obligatoriu cât
ş
i dominantele arieicurriculare limb
ă
 
ş
i comunicare.Privite în ansamblu, noile programe
ş
i manuale aduc schimb
ă
ri fundamentale în tabela de valoria educa
ţ
iei, contribuind la îmbog
ăţ
irea
ş
i dezvoltarea liber 
ă
 
ş
i armonioas
ă
a elevilor.Renun
ţ
ând la modelul didactic tradi
ţ
ional, structurat în dou
ă
domenii, « limb
ă
»
ş
i « lecturiliterare», prin asimilarea modelului comunicativ-func
ţ
ional programele
ş
i manualele îi apropie pe elevimai mult de în
ţ
elegerea textului literar în toat
ă
complexitatea lui
ş
i a actului cultural, dezvolt
ă
capacit
ăţ
i cognitive superioare, abilit
ăţ
i aplicative
ş
i creative, sus
ţ
in motiva
ţ
ii epistemice
ş
i culturale,dezvolt
ă
atitudini
ş
i comportamente sociale, îi preg
ă
tesc pentru via
ţ
a privat
ă
 
ş
i pentru participarea lavia
ţ
a social
ă
Aceste programe
ş
i manuale reflect
ă
dinamica valorilor socio-culturale specifice unei societ
ăţ
idemocratice, stimuleaz
ă
dezvoltarea unei gândiri critice
ş
i creative, îi ajut
ă
pe elevi s
ă
se cunoasc
ă
, s
ă
-
ş
i descopere calit
ăţ
ile, s
ă
le dezvolte
ş
i s
ă
le valorifice în folosul lor 
ş
i al societ
ăţ
ii în care tr 
ă
iesc.În general, noile programe
ş
i manuale au deschis o perspectiv
ă
nou
ă
în planificarea
ş
iconducerea instruirii. În mare m
ă
sur 
ă
, ele ofer 
ă
cadrelor didactice un sprijin profesional real, bazat pealegerea
ş
i utilizarea unor metode moderne, variate, de predare-înv
ăţ
are
ş
i de evaluare, acesteacontribuind la o apreciere obiectiv
ă
a progresului elevilor.A
ş
a cum sunt concepute, cu plusurile
ş
i minusurile inerente oric
ă
rui început, aceste componentecurriculare au un merit care nu poate fi negat : promoveaz
ă
un înv
ăţă
mânt activ, formativ, suplu, ceofer 
ă
cadrului didactic mult
ă
libertate în formarea personalit
ăţ
ii elevilor, iar ace
ş
tia, la rândul lor, î
ş
i pot descoperi
ş
i valorifica nestingherit disponibilit
ăţ
ile.

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vatamaniuc Diana Diana added this note
nu imi trebuie asa ceva :))
Irina Gafita liked this
Loredana Vatamaniuc liked this
Floarea Pitu liked this
Lary Larya liked this
Lary Larya liked this
Ioana Daniela liked this
Alina Ivascu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->