Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoekse Krant week 14

Hoekse Krant week 14

Ratings:
(0)
|Views: 255|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2011

 
14e Jaargang nummer 659 • donderdag 7 april 2011
Gratis huis aan huis blad met nieuws en advertenties uit Hoek van Holland
De
Hoekse Krant
 
The Hookersgehuldigd 
Strandwachtpostkrijgt facelift
Fietsenstallinggeopend 
Jessie van Vugtkampioen vanZuid Holland 
en nogveel meer...
In deze Hoekse Krant:
v.d. Kasteelestraat 20, ’s-GravenzandeHortensiastraat 2, Monster 
 
          
Optie-Lease
Uw bril gespreid betalen zonder extra kosten. Vraag naar informatie in onze winkel
Prins Hendrikstraat 250Hoek van Holland - Tel. 0174-384138www.henkdevisser.nl
 
pt 
 
ic 
 
iën 
enk de Visse
 
 
 
 
 
 
is 
 
 
 
Mevrouw Kortsmit-Steeman heeftafgelopen zaterdag uit handen vandeelraadsvoorzitter Hestia Reukemade Hoek van Holland speld ontvan-gen. De uitreiking gebeurde tijdensde viering van de 80ste verjaardag vanmevrouw Kortsmit, welke werd ge-houden in Hoeve de Viersprong.“Het dagelijks bestuur van de deelge-meente Hoek van Holland heeft beslo-ten om mevrouw M.A. Kortsmit-Stee-man te onderscheiden met de zilverenHoek van Holland-speld vanwege hetvele vrijwilligerswerk dat zij heeftverricht voor de Hoekse gemeenschap.Zo is mevrouw Kortsmit-Steemanjarenlang vrijwilligster geweest bijde voormalige voetbalvereniging VVHoek van Holland, de tennisvereni-ging VT De Hoek, de nationale ver-eniging De Zonnebloem en het vakan-tieschip Henri Dunant van het RodeKruis. Met veel enthousiasme heeft zijop vele terreinen haar betrokkenheidgetoond. Mevrouw Kortsmit-Steemanstaat altijd voor iedereen klaar en nietsis, en was, haar te veel”, aldus HestiaReukema namens de deelgemeente.De Hoek van Holland-speld wordtuitgereikt aan mensen die een bijzon-dere prestatie hebben geleverd voor deHoekse samenleving of aan mensendie al meer dan 10 jaar belangeloosvrijwilligerswerk verrichten.
Hoek van Holland speld voormevrouw Kortsmit
Afgelopen zaterdag 2 april opendeJon Meijer, Directeur Schone Stad,Roteb samen met Wim de Groot,portefeuillehouder Buitenruimteen Economie van de deelgemeentehet nieuwe Milieupark in Hoek vanHolland.
Het milieupark in Hoek van Holland isverhuisd van het terrein van Gemeen-tewerken aan de Prins Hendrikweg 56naar Zekkenweg 100a. Ten opzichtevan de andere milieuparken wordtin Hoek van Holland minder afvalgebracht en was het terrein van hetmilieupark te groot. Daarnaast warener praktische problemen met de open-stelling van het Milieupark, dat voort-aan nog maar drie dagen in de week geopend is. Wim de Groot maaktetijdens de opening duidelijk dat het ei-genlijk de bedoeling was geweest hetmilieupark in Hoek van Holland hele-maal op te heffen, maar dat er geluk-kig overeenstemming over de kostenwas bereikt. “We hebben beiden watwater bij de wijn moeten doen” beves-tigde Jon Meijer.Overigens zullen er nog aanpassingenworden gedaan op het milieupark, zois het onderkomen van het personeelalleen nog met een kleine containergeregeld en zal in de nabije toekomstwaarschijnlijk de naastgelegen loodsook voor het park beschikbar komenen zal Rotterdam Schoon daar haar in-trek nemen.Op het nieuwe milieupark kunnen in-woners van Hoek van Holland terechtmet restafval, bruin- en witgoed, puin,groen, hout, asbest, metaal, KleinChemisch Afval (KCA), dakafval envlakglas. Voor grofvuil kunnen in-woners online een afspraak makenop www.rotterdam.nl/roteb of 14 010bellen. Het milieupark is drie dagenin de week geopend: op woensdag envrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en opzaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Voorwie het nieuwe milieupark nog nietweet te vinden: Op de Prins Hendrik-weg tussen Gemeentewerken en AutoSchoenmeijer rechts af, dan rij je errecht op af.
Nieuwe milieupark geopend
Wim de Groot en Jon Meijer opendenhet milieupark 
 
Op 11 april a.s. start een nieuw on-derzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond om de gezondheid vande jeugd van 4 tot 12 jaar in kaartte brengen. Het onderzoek wordtgehouden in Rotterdam en de re-giogemeenten. Ook de ouders/ verzorgers van kinderen uit dedeelgemeente Hoek van Hollandworden door de GGD benaderdmet behulp van een steekproef uithet bevolkingsregister.
 De ouders/verzorgers worden ver-zocht een vragenlijst in te vullen.Bij het verwerken van de antwoor-den worden naam en adresgegevensvernietigd, zodat antwoorden nietmeer gekoppeld kunnen wordenaan persoonsgegevens. Onderwer-pen die aan de orde komen zijn degezondheid en opvoeding van hunkind, leefgewoonten en voorzie-ningen die ouders missen voor hunkind. De GGD is wettelijk verplichtgegevens te verzamelen over de ge-zondheid van kinderen en jongerenen doet dit in opdracht van de ge-meente. De uitkomsten van het on-derzoek ‘Jeugd Rijnmond in Beeld’dragen bij aan de invulling van hetgemeentelijk jeugdbeleid. Zo kanhet nodig blijken meer hulp te bie-den aan bepaalde groepen kinderenof extra voorzieningen op te zettenin een gemeente of wijk. De GGDhoopt op veel reacties. DirecteurOnno de Zwart: “Hoe meer oudersde vragenlijst invullen, des te meergegevens worden verzameld en hoebetrouwbaarder het beeld is van degezondheid van de kinderen in eengemeente. Meedoen is dus heel be-langrijk. Ook als het allemaal goedgaat met een kind of als een kind inzorg is”. Meer informatie is te vin-den op www.ggd.rotterdam.nl.
Nieuw onderzoek GGD:
Jeugd Rijnmond in Beeld
Fietsen verwijderd
Medewerkers van Stadstoezicht heb-ben tien etsen bij de fi etsenstallingin de Rietdijkstraat verwijderd. De rij-wielen waren al geruime tijd van eensticker voorzien waarop stond dat derijwielen, als ze niet naar de nieuwestalling verplaatst werden, verwijderdzouden worden.
Dief na brutalediefstal gepakt
Een bewoner van de Schelpwegdie bezig was met een verbou-wing had verleden week dins-dag zeven radiatoren buiten ge-plaatst, met de bedoeling dezelater terug te hangen.
Op een gegeven moment kwamentwee Bulgaren hem vragen of zij deradiatoren mochten hebben, waar-op de man ontkennend antwoord-de. Toen de man even weg was enlater weer terug kwam, bleken deradiatoren verdwenen te zijn.Donderdag zag de man het busjevan de Bulgaren voor zich op deDirk van den Burgweg rijden enwaarschuwde direct de politie.Deze kon de bestuurder staandehouden en er bleek in de laadruim-te nog een gestolen radiator te lig-gen. De Bulgaar is aangehouden.De politie wijst er op dat mensen,indien zij iets verdachts constate-ren, altijd kunnen bellen met 112.
Moderne50 plussers zijnlevensgenieters
Om dat lang vol te houden biedtDe Boetzelaer 50+ AEROBICS, elkemaandag- en dinsdagmorgen om 11:00 uurVoor meer informatie www.deboetzelaer.nl
Madeweg 36 te Monster
Telefoon 0174-28 66 10
Neem eens een kijkje opwww.deboetzelaer.nl voor het aanbod 
12
 
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 2
Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Persoonlijke begeleiding 
Henk van der KruijkJolanda Sonneveld - Tijhof 
Zandeveltweg 75 • 2692 AS `s-Gravenzande.Tel. 0174-412230E-mail: gmeer@caiway.nlwww.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
 
BEGRAFENISSEN EN CREMATIES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
 
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandighedentellen alleenpersoonlijke wensen.
 
Gedipl. pedicure& manicureLaura Dekkers
 
Hèt adresvoor hand- envoetverzorging
0174 - 387283
b.g.g. 06 - 45750535
Nog geen 2 weken meer!
 
Alles voor uw dierbenodigdheden! 
Rietdijkstraat 80 • Hoek van Holland
Sociaal emotioneel weerbaarheidstraining
Voor kinderen die zich “natuurlijk” weer sterk en blij willen voelen! 
www.ankher-kindercounseling.nl Hoek van Holland. Tel.: 06-38166104
 
"Als ik kon toveren"
Na een paar moeilijke laatste maanden, van eenoverigens gelukkig leven, overleed op 3 april 2011mijn innig geliefde man, lieve dappere vader, zoon,broer, schoonzoon en onze oom
Paul van Eijk
in de leeftijd van 61 jaar.Greta NoordewierYannick van EijkMevrouw J.H. SteenhoekMevrouw G. Noordewier-VosMarjan van der DoesRuudEveline en TuyJoke Groeneweg Sjoerd, Lars, Yara NoordewierChrysantstraat 93135 HG VlaardingenPaul is thuis.De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in de aulavan crematorium "Hofwijk", Delftweg 230 teRotterdam-Overschie op vrijdag 8 april om 15.00 uur.Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid totcondoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
 
Vrijwilligers gevraagd!
Er zijn al aanmeldingen, maar we kunnen nog vrijwilligers gebruiken! 
VVV Hoek van Holland zoekt informatrices/informateurs voor één à twee dagen in de week 
Doel van de functie is het verstrekken van actuele in-formatie aan inwoners en (zakelijke) toeristen overtoeristische en recreatieve mogelijkheden in Hoek van Holland en omgeving.
De werkzaamheden
Het verstrekken van informatie en advies aan de balie,per telefoon en per e-mai.Bemiddelen en boeken van overnachtingenVerkoop en kassa afhandeling van winkelartikelen engeschenkbonnen
We zoeken
Iemand die het toeristisch product Hoek van Holland eenwarm hart toedraagtZelfstandig kan werkenKennis van de Duitse en Engelse taal heeftDienstverlenend en flexibel isVoor aanmelden en/of informatie kunt u contact opnemenmet Annie van den Bos, VVV Store / Stichting Get Hoekt!,Prins Hendrikstraat 281, 3151 AK Hoek van Holland,tel: 0174-519575 mailadres annie@hoekvanholland.nl
Marja van DijkWilleke den HollanderLilly ter LaakTel. dag/nacht (0174) 623456horizon@kabelfoon.nlwww.horizonuitvaart.nl
Naar mijn hart
Want wat is erpersoonlijker daneen uitvaart?

Nu ace bij Amanda’s Nails! 
Wegens opening van mijn nieuwenagelstudio, de hele maand aprileen nieuwe set gelnagelsvoor maar
35,-
!!
(incl. nailart of french).
Amanda’s Nails
Oudelandstraat 101 2691 CD ’s-Gravenzande
06 24769443
Ook voor manicure, voetbehandelingen en bruidsnagels
.
De organisatie van Body Beauty en Fashion Beurs wil de volgende bedrijven en personen die de meta- morfoses hebben mogelijk gemaakt tijdens de beurs bedanken voor hun inzet: 
Het gehele team van: Team Kapsalon Hoek van Holland;Mariska vd Brug; Annie vd Pluym van Oriflame, Sandra van Uffelen visagie; Charme Mode; Flirt Mode & Accessories;Gezellige Party.nl; Alle metamorfose kandidaten: Petra,Desire, Rita, Lilian, Ria, Elly, Cindy en Tonny. Zonder jullieallemaal was het nooit zo’n groot succes geworden
Super Girls 
Danique Wolfs,Mariska vd Brug, Jennifer Dominigos, Iris Wevers enDominique den Hoedt Jullie zijn allemaal kanjers,bedankt voor jullie hulpachter de schermen van deBody, Beauty enFashion Beurs, zonder jullieis het niet te doen!Monique Theunissen
BliekSchilders
voor kleur & kwaliteit
Schilderwerk 
Wandafwerking
Hoek van Holland
0174 - 38 59 29
info@bliekschilders.nl
voorSTEUNZOLEN,CORRECTIEZOLEN
EN
PEDICUREN
 
Margreet Lohman
Joh. Mauritsstraat 89
tel 385213
Ja, Ja het is echt waar
Willem Pronk 
is 50 jaarvan hartegefeliciteerd van je3 vrouwenSabine, Natasja,Mandy
door haar dierbaren omringd op weg gegaanmet in de prille nacht haar laatste ademtocht is vredig van ons heengegaanonze lieve Moeder en Oma
Elizabeth de Kan-Vlot 
weduwe van Anthony de Kan5 juni 1923 2 april 2011Rien (in liefdevolle herinnering) en JokeArieEvaLoesWim en YolandaMarieke en RensBob en BibicheRomko en Margriet Marja en Pieter-Jan, NorahAnton en MariekeJelle (in dierbare herinnering)Albert en Gerda
Correspondentie-adres:Matrice Uitvaartbegeleidingt.a.v. Familie de KanPostbus 399, 3100 AJ SchiedamVrijdag 8 april komen wij om 13.00 uur samen in deaula bij de begraafplaats, Kerkhofweg 8te Hoek van Holland.Aansluitend begeleiden we moeder naar haar laatsterustplaats, waarna er gelegenheid is tot condoleren inde ontvangstruimte bij de begraafplaats. Daarna nodigen wij u uit om wat langer samen te zijnop een nader te bepalen locatie.
ja ja het is echt waar vandaag wordt 
Rene Tillemans
70 jaar! van harte gefeliciteerd Martijn
Voor 
5,- per maand brengt u zieke kinderen en hun oudersdicht bij elkaar.Word nu donateur vanhet Ronald McDonaldKinderfonds.www.kinderfondsknuffels.nl
 
7 april 2011 De Hoekse Krant pagina 3
HOME DECORATIONS
Your Home is your Castle 
Yvonne van Luyk & HansTersteege
Zuidwind 27 • 2691 RV ’s-Gravenzande(0174) 417344 • www.home-decorations.org
Gordijnengratismetenengratisgemaat
Erkend RDW-inleveradresvoor uw sloopauto, -bus
 
AUTOBEDRIJF DE VOEGHT 
Veilingweg 30, 2675 BR Honselersdijk,de Honsel Noord, Tel. 0174-630938 
www.devoeght.nl 
OOK OPHAALSERVICE
direct vrijwaringsbewijs
!!
Hans Ooms
adres
Marnixlaan 22692 DS’s-Gravenzande
telefoon
(0174) 41 49 85
e-mail
info@hansooms.nl
website
hansooms.nl
Belastingadvies- en Administratiekantoor
Belastingaangiften• Boekhoudingen• ErfbelastingJaarrekeningenLoonadministratiesStartersbegeleiding
• Snelle service• Geen voorrijkosten• Ruim 25 jaar ervaring• Ook levering nieuwe apparaten• Bosch/Siemens service partner
Herman Brouwer Storingopgave op:witgoedservicewestland.nl0174-712805
Huis en Boedel ”Westland” 
TE KOOP GEVRAAGD:
NETTE INBOEDEL
Wij kopen vooral eiken meubels.Ook voor uw verhuizingenof leeg opleveren van uw woning.
Telefoon: 06-55832654
ADVOCATEN & PROCUREURS
W.C. DE JONGE
Hoofdvestigingte Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand, Wvg en Reïntegratie
Nevenvestigingte Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht,Incassozaken, Huurrecht, Verbintenissenrecht
U GAAT TOCHOOK LIEVERNAAR DESCHARREL-SLAGER
.
Als u van vlees houdt enom dieren geeft kunt u nietom scharrelvlees heen. Dankiest u natuurlijk voor eendiervriendelijk geprodu-ceerd stukje scharrelvlees.Eet smakelijk en bewust
 
 
Westenwind tuinarchitectuur
Hoveniers Groep NederlandLandelijk erkend Hoveniersbedrijf
• Aanleg en onderhoud van tuinen• (Sier)bestrating/natuursteen• Grondverzet• Ontwerpen van tuinen• Beplantingsplannen• Snoeiwerkzaamheden• Houtbewerking, erfafscheidingenen vlonders
Van ontwerp tot complete realisatie!
Adriaan van der Kloosterstraat 683151 JB Hoek van Holland
Voor de scherpste offerte belt u met
Tel. 0174-387048 - Mobiel 06-24317498
Westenwind Hoveniers
TOYOTA
I
ntern
T
ransport 
S
ervice
Westland
Lierweg 75 • 2678 CT De LierTelefoon 0174 - 52 11 96 • Fax 0174 - 52 18 85Mobiel 06 - 22 49 16 26
www.itswestland.nl
uit voorraad te huur
Harwichweg (nabij station)Hoek van Hollandtel 0174 - 385166
Sliptong
500 gram 7,00 1 kilo
.......................
 
12,00Gebakken sliptong
1 kilo
.....................
 
14,00
Vraag niet hoe het kan, profiteer er van! 
Ook voor uw heerlijke salades: Zalm - Haring - Tonijn - Gamba’s in Dille - Krab etc.
Diverse gebakken vis, zo uit de pan!Superharing, gesneden waar u bij staat!
Aé é n ag en zaeag
VANAF 1 APRIL TE KOOP: goed onderhouden extragrote garagebox
aan de Johan Mauritsstraat. Box isaangesloten op elektriciteitsnet .Voor informatie mail naar: josephi@softhome.net
Iets om in uw agenda te zetten!
Ha-Ra milieu vriendelijk schoonmaaksysteem.Wegens het beëindigen als Ha-Ra consulente:
Dinsdag 12 april a.s. laatsteHa-Ra inloopdagbij Nienke Jekel,
 van 9.30 tot 16.00 uur, Spechtstraat 12,3145 XK Maassluis. Info: 010-5918797.jekel@kabelfoon.nl
OLIVET TO CALVARYJ.H. MAUNDER
uitgevoerd door zangvereniging
C r e s c e n d o 
uit Hoek van Hollandop zondag 10 april 2011 in de UNIEKERK Langestraat 181 ‘s Gravenzande
m.m.v. Jean-Léon Klostermann tenorMatthijs Mesdag baritonTon Kos orgelWim de Korver alg. leidingAanvang: 16.00 uur - Kerk open: 15.30 uurTOEGANG GRATIS
Drukkerij SK
Zekkenstraat 36 - 3151 XP Hoek v. HollandTel. 0174 - 38 52 52 - Fax 0174 - 38 53 52info@drukkerijsk.nl - www.drukkerijsk.nl
Wij maken druk werk van uw drukwerk
Kleintje erbij...?
Regel dan op tijd uw geboortekaartjes.Vraag naar onze uitgebreide collectiegeboortekaartjes.
Het is weer zover
TUINONDERHOUD
Knippen snoeien, bladruimen en gezonbemesting enz.Alle voorkomende werkzaamheden van uw tuin dooreen 40 jaar ervaren tuinman.Vraag een vrijblijvende prijsopgave
Na. 18.00 uur tel. 06-20559121
SNACKBAR WILLEMPIE
Huydecoperstraat 23A tel. 0174-385450
ZOEKT PERSONEEL
zowel fulltime als parttime 
Zondag, 10 april zal “Cres-cendo” in de Uniekerk in deLangestraat 181 te ‘s-Gra-venzande, de passiecantate“Olivet to Calvary” van deEngelse componist John Hen-ry Maunder uitvoeren.
De componist John HenryMaunder heeft dit prachtigestuk geschreven. Zijn Olivet toCalvary zag hij als een” heiligecantate, die een aantal gebeur-tenissen uit de laatste dagenvan het leven van de Verlosserop aarde in onze herinneringoproept” Voor de tekst koos hijvoor verzen uit het Mattheus enhet Johannes evangelie en ge-dichten van tijdgenoten.Deze Anglicaanse cantate, diein Engeland traditioneel jaar-lijks overal uitgevoerd wordt,is een aangrijpende en wellui-dende geestelijke cantate. Hetverhaal neemt ons mee terugnaar de turbulente gebeurtenis-sen tijdens de laatste dagen vanJezus op aarde.Het werk dat ongeveer een uurduurt bestaat uit twee delen.In het eerste deel wordt be-schreven hoe Jezus naar Jeru-zalem komt om het Pascha tevieren. Hoe de menigte Hemontvangt en Hem vervolgens inde steek laat als hij zijn eenza-me stille weg van uiterste ver-nedering gaat op de Olijfberg.Het tweede deel opent met hetavondmaal waarbij Jezus devoeten wast van de discipelenen hen een nieuw gebod mee-geeft: dat gij elkander liefheb,gelijk ik u hebt liefgehad.De stemming wordt grimmiger.De menigte is vijandig. Jezusverhaal wordt gevolgd van zijneenzaamheid in de hof van Ge-thsemane, het verhaal en hetvonnis, tot aan de kruisiging opGolgotha. De dood van Jezus isniet het einde van het verhaal.Een prachtig gezongen geloofs-belijdenis besluit dit magistralewerk.Het koor staat onder leidingvan haar vaste dirigent Wim deKorver en verder zullen tenorJean-Léon Klostermann, bari-ton Matthijs Mesdag en orga-nist Ton Kos hun medewerkingaan dit concert verlenen.Het concert begint om 16.00uur. De kerk gaat open om15.30 uur.De Toegang is gratis. (bij deuitgang is er een collecte ter be-strijding van de onkosten).
Crescendo brengt Passie-cantate Olivet to Calvary
Ter afsluiting van het Kinder-theaterseizoen organiseert deHoekstee in samenwerking metStichting Kinderspelen haarlaatste Kinderevenement vandit seizoen: Paasevent.Dit nieuwe evenement vindtplaats op woensdagmiddag20 april en start om 14.00 uurin de Hoekstee. De Paashaasgaat met de een groep kinde-ren naar de zonneweide van hetzwembad om daar de eieren tezoeken. De andere groep gaatpaasmanden knutselen en daar-na wisselen de groepen. Om16.00 uur zal in de Grote zaaleen verrassingsshow zijn en dieduurt tot 17.00 uur. Bij slechtweer is overigens ook het paas-eieren zoeken in de Hoekstee.Voor dit nieuwe evenementmoet vooraf worden ingeschre-ven, want er kunnen maximaal300 kinderen meedoen.De inschrijfformulieren zijnte verkrijgen bij de Hoeksteeen bij de VVV store Hoek vanHolland op het Brinkplein.Deelname kost 3,50 en moetdirect worden voldaan bij hetinleveren van het inschrijf-formulier aan de balie van deHoekstee. Telefoon of via demail reserveren is niet moge-lijk.
Paasevent voor kinderen

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->