Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PDF SP Home 4

PDF SP Home 4

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by Wutichai Ho

More info:

Published by: Wutichai Ho on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2011

pdf

text

original

 
15 พฤศจิกายน 2553
ทีปรึกษาไทยในมุมมอง รมว.อุตสาหกรรม
ลูกค
อยูแคเอื้อม
SP home : ขอทราบถึงนโยบายเรงดวนในการสงเสริ
 
ผูประกอบการ SMEs ใหมีความเขมแข็งและเติบโต
 
อยางยังยื นายชัยวุฒิ:
 
วิกฤติทีเกิดขึ้ นทีผานมา สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
 
อยางหลีกเลียงไมไดตองยอมรับวาอุตสาหกรรมไทยไดรับผลกระทบ
 
คอนขางมาก ดังนั้ น นโยบายเรงดวนในการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ในประเทศใหมีความเขมแข็งและเติบโตอยางยังยืน ก็คื - กระตุนใหเขาหาแหลงขอมูลของภาครัฐ และใชเครืองมือ
 
ของภาครัฐอยางเต็มประสิทธิภาพและทุกเรือง - กระตุนใหเกิดการรวมกลุมแบบ Cluster เพือจัดทำา Pro
-
duction and Market sharing ในสวนกิจการไมมีกำาไร แตเปนธุรกิ หลักของสมาชิกในกลุ - สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการลงทุนและการคา
 
ระหวางประเทศ เพือเพิมขีดความสามารถทางการแขงขัน สรางฐาน
 
การผลิตตางประเทศ- กระตุสงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อลด
 
ขั้ นตอนเงือนไขของเวลา ทำาใหธุรกิจ SMEs สามารถลดตนทุนได - นโยบาย ดานการสงเสริมใหความรูและคำาปรึกษาเชิงลึ
 
ในดานตางๆ แก SMEs และเตรียมความพรอมดานการพัฒนา ศักยภาพของแรงงาน- มาตรการชวยเหลือ SMEs ผูสงออกทีจะไดรับผลกระทบ
 
โดยจะใหธนาคารเพือการสงออกและนำาเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (IBank) ธนาคารเพือวิสาหกิ
 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME Bank) และธนาคารกรุงไทย สนับสนุ
 
ใหเอกชนทำาประกันความเสียงอัตราแลกเปลียน
SP home : ทีปรึกษาของไทยควรจะปรับบทบาทตนเอง
 
อยางไร เพือใหสอดรับกับการพัฒนา SMEs ของ อก. นายชัยวุฒิ:
การดำารงตนเปนที่ปรึกษาธุรกิจอยางมืออาชีพนั้น จำาเปนตองประกอบดวยคุณสมบัติทั้ ง 3 ประการคือ มีศาสตรมีศิลป์  และมีจรรยาบรรณ/จริยธรรม ควบคูกันไป กลาวคือ การมีความรู
 
ความสามารถในเชิงวิชาการ เพือนำาไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
 
ผูประกอบการและวิสาหกิจใหเกิดผลในเชิงประจักษ ถือเปนศาสตร ทีสำาคัสวนความสามารถถายทอดความรูนั้ นไปยังผูประกอบการ
 
SMEs ใหเกิดความเขาใจ ยอมรับและนำาไปปรับใชไดนีคือศิลป์ในการ
 
สือสาร คุณสมบัติประการสุดทายคือ จรรยาบรรณหรือจริยธรรม เปนคุณสมบัติอันสำาคัญในทุกสาขาวิชาชีพและทุกสังคมทีตองการ นีคือทีปรึกษาของไทยทีมีทั้ งคุณภาพและคุณธรรมทีกระทรวง
 
อุตสาหกรรมอยากเห็นและอยากใหเปน จึงหวังวาทีปรึกษาจะสามารถ
 
เปนทีพึงของผูประกอบการและผูมาใชบริการไดอยางแทจริ
SP home : SMEs ไทยในอนาคตจะเดินทางไปในทิศทางใด?นายชัยวุฒิ:
SMEs เปนกลุมพลังทีใหญทีสุดของภาคธุรกิจ ทิศทาง
 
ในอนาคตจึงควรมุงไปสูการผลิตสินคาและบริการอันเนื่องมาจาก
 
การมีทักษะทีหลากหลายเปนหัวใจสำาคัญของการผลิตสินคาและบริการ
 
(Unique Skill Driven Product) ดังนั้นจึงควรมีกระบวนการผลิต
 
อันยืดหยุน สอดคลองกับวิถีของคนในชุมชนและความตองการใน
 
ตลาดโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวตามกระแสสีเขียว (Green
 
Trend) ทีกำาลังเขามามีบทบาทในการเปนปจจัยทางเลือกของผูบริโภค
 
ทีคำานึงถึงสิงแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ
 
การสรางสรรคผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ ซึงเปนทีตองการของลูกค
 
และเพื่อป องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาผูอื่น SMEs ควร
 
ตองใชวัตถุดิบสวนใหญในประเทศและไมพึ่งพาโรงงานหรือกิจการ
 
ขนาดใหญและสามารถสรางรายไดเปนเงินตราตางประเทศ โดยใช
 
ทุนประกอบการไมมาก หรือใชเงินในขอบเขตทีไมเกินความสามารถ
 
ทีจะรับไดและตองปรับเปลียนโครงสรางการผลิตจากผูรับจางผลิ
 
(OEM) ไปเปนผูสามารถออกแบบ (ODM) และเปนผูสรางตรายีห (OBM) ในทีสุ
 
ลูกค
อยูแคเอื้อม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 สำานักพัฒนาหนวยบริการ
 
อุตสาหกรรมไดจัดการเสวนา
“รวมพลคนสรางบานที่ปรึกษา” 
 
โดยคณะทำางานกอตั้งบานที่ปรึกษาทั้ง 4 หลังไดมาแลกเปลี่ยน
 
ประสบการณ์ในการสรางบาน และรายงานความกาวหนาของ
 
:  
4
Functionality
หรือบทบาทหนาที่ทีเหมาะสม ซึ่งหลักๆ ไดแกการ
 
พัฒนาระบบสมรรถนะสำาหรับที่ปรึกษา ไปจนถึงการรับรองหรือขึ้ นทะเบียนทีปรึกษา การรักษามาตรฐานในการบริการ และการ
 
พัฒนาบริการ ซึงบทบาทเหลานี้ เปนภารกิ
 
ที่เหมาะสมของแตละบานหรือไมจะตองมีการทบทวนกันตั้งแตตนป
ในโอกาส 
 
เดียวกันนีคณะ ทำางานกอตังบานยังได
 
แลกเปลียนแนวทางในการ
 
บูรณาการทำางานรวมกัน ซึงนาจะ
 
ไดเห็นบริการและกิจกรรมใหมๆ ที
 
เกิดขึนจากความรวมมือระหวาง บานในป2554 นี
 
อยางแนนอน
• Practicality
หรือความเปนไปได
 
ความเหมาะสมในแนวทางปฏิบัติ
 
ตามภารกิจขางตน เชนถาจะมีการรับรอง
 
หรือขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา จะมีกระบวนการ
 
ทำางานอยางไร ใชทรัพยากรอะไรบาง และ
 
ปฏิบัติแลวจะสรางความนาเชือถือไดจริงไหม เปนตซึงถาไมสามารถทำาไดก็จะตอง
 
ปรับกระบวนการทำางานใหม 
• Sustainability
โอกาสที่จะยั่งยืน ความยั่งยืน
 
หมายถึงบานสามารถหาทรัพยากรได
 
เพียงพอตอการทำางานสนองตอภารกิจ บางทาน
 
อาจจะคิดว
“ถ ารัฐยังให การอุดหนุนอยู ก็ ไม มี ปญหา” 
แตนั่นแหละอาจจะเปนปญหาที่แทจริง แนนอนวารัฐมี
 
บทบาทใหการสนับสนุนการสรางบาน แตกรอบการสนับสนุ
 
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมีความชัดเจนในมิติของการ
“พัฒนา” 
ซึงแตกตางจากการอุดหนุนการบริการทัวไป ทำาใหทุกบานตองมีความชัดเจนในการจัดการ
 
ทรัพยากร ประเด็นนี้เป็นความทาทายของ
 
ทุกบาน ซึ่งจะตองเรงดำาเนินการ
 
ในป2554
การสรางบานแตละหลัง พรอมแลกเปลียนความคิดเห็นในการ
 
จัดการกับความทาทายตางๆ และแนวทางบูรณาการทำางาน
 
สำาหรับป2554 ซึงสาระสำาคัญของความทาทายในป2554 นี
 
มี3 ดานใหญๆ ไดแก
แขกพิ เศษ ของ SP home ฉบับนี ้  คื อทาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 
อุตสาหกรรม นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 
ที กรุณาสละเวลามาคุยกับ  พวกเรา เชิญพบกับท านเลยดี กว า 
ลูกคาของที่ปรึกษาธุรกิจหมายถึ
ผูขอคำาปรึกษา
 
ซึงแตละรายมีลักษณะเฉพาะรวมถึงปญหาและความตองการ
 
ไมเหมือนกั
การใหคำาปรึกษาไมใชการผลิตสินคาสำาเร็จรู
 
เก็บไวในสต็อกเพื่อรอลูกคามาซื้อแลวที่ปรึกษาจะจัดสง
 
ใหทันทีในทางกลับกันลูกคาตองบอกวาตองการสินคา
 
แบบใด ที่ปรึกษาจึงใหบริการไดตามนั้ น ในกระบวนการ
 
ใหคำาปรึกษา
ลูกคาตางหากทีเปนผูผลิทีปรึกษาเป เพียงตัวเรงปฏิกิริยา
เทานั้  การคนหาลูกคาและโอกาสทางธุรกิจสำาหรับทีปรึกษา
 
ธุรกิจ มีหลายวิธีทั้ งเชิงรุกและเชิงรับ เช
วิธีเชิงรุ
ไดแกการเขาพบกับกลุมเป าหมายหรือ
 
ลูกคาโดยตรง เพื่อแนะนำาตนเองกับลูกคา เพื่อรับทราบ
 
ประเด็นปญหาและคำาปรึกษาที่ตองการ เพื่อเสนอบริการ
 
ใหคำาปรึกษาและวิธีแกไขปญหา
วิธีเชิงรั
ไดแกการแนะนำาหรือการบอกตอของ
 
ลูกคาทีเคยใชบริการ เปนการแสดงใหเห็นวาผลงานการให
 
คำาปรึกษาทีออกมานั้ นมีคุณภาพ มีความนาเชือถือ เปนที
 
ยอมรับ ลูกคาพึงพอใจกับผลการใหคำาปรึกษาจึงมีการแนะนำ
 
บอกตอกันไปนอกจากนี้ยังมีวิธีประชาสัมพันธชือเสียงและผลงาน ใหเปนทีรูจักในวงกวาง ไดแก  • การจัดทำาเว็บไซตประชาสัมพันธผลงานการให
 
คำาปรึกษา เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนชองทางการสื่อสาร
 
และการตลาดที่มีความรวดเร็วทันสมัยเขาถึงสังคม
 
ในวงกวาง ผูทีตองการใชบริการทีปรึกษาธุรกิจสามารถคนหา
 
ขอมูลไดตลอดเวลา • การลงทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย
 
กระทรวงการคลัง อันเปนชองทางสรางโอกาสใหกับหนวยงาน
 
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจไดโดยตรง มีการจัดประเภทและอันดั
 
ของผูใหบริการคำาปรึกษา รวมทั้ งผลงานไวดวย • การเขารวมโครงการของภาครัฐที่สนับสนุน
 
บริการทีปรึกษาธุรกิจ เชน โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
กระทรวงมหาดไทย โครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
 
และขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม• การสรางเครือขายธุรกิจโดยเปนพันธมิตรกับบริษัทผูใหบริการใหคำาปรึกษาอืนๆ • การรักษาความสัมพันธทีดีกับลูกคาเกาเปนการ
 
สรางโอกาสเรียกใชบริการอยางตอเนือง
จะเห็นวา หากรูวิ ธี การแลว ลูกคาอยูแคเอื อมจริ งๆ 
 
เรี ยบเรี ยงจากหนังสื อ “แนวทางปฏิ บัติ หน าที ในบทบาทของที ปรึ กษา  ธุรกิจ” แต งโดย เดชนะ สิ โรรส และ ใจรัตน์ จตุรภัทรพร  จัดทำ าโดย สำ านักพัฒนาหน วยบริ การอุตสาหกรรม  กรมส งเสริ มอุตสาหกรรม 
เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรกิจกรรมภายใตโครงการสรางและพัฒนาผูใหบริการธุรกิจ หรือ SP ใหเกิดเปนองคความรูเพื่อประโยชนตอทั้ งผูใหบริการและผูรับบริการอยางเต็มประสิทธิภาพ และ ยังเปนสือในการประชาสัมพันธขาวสาร ขอคิมุมมอง ประสบการณและเรื่องราวดีทีนาประทับใจ
 
ในแวดวงทีปรึกษาทั้ ง 4 บาน ของสำานักพัฒนาหนวยบริการอุตสาหกรรม รวมถึงสรางภาพลักษณทีดี
 
ใหกับ SP home ซึงเปนพลังขับเคลือนผูประกอบการ SMEs ใหกาวสูความสำาเร็จ อยางมันคงและยังยื
วัตถุประสงค์ของ SP homeNewsletter 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->