Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hàng tồn kho - Kế toán

Hàng tồn kho - Kế toán

Ratings: (0)|Views: 294 |Likes:
Published by Hoang Hiep
Hoàng Hiệp
Hoàng Hiệp

More info:

Published by: Hoang Hiep on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

 
Đề
án môn h
c
1
Hàng t
n kho
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
UHàng t
n kho
m
t ph
n quan tr 
ng trong tài s
n l
ư
u
độ
ng và n
m
ở 
 nhi
u khâu trong quá trình cung
ng s
n xu
t, d
tr 
l
ư
u thông c
a nhi
udoanh nghi
p. Hàng t
n kho c
a m
i doanh nghi
p th
ườ 
ng bao g
m: Nguyênli
u, v
t li
u, công c
, d
ng c
, s
n ph
m d
ch v
d
ở 
dang, thành ph
m, hànghoá(g
i t
t là v
t t
ư
, hàng hoá).Vi
c tính
đ
úng giá tr 
hàng t
n kho, không ch
giúp cho doanh nghi
p ch
 
đạ
o k 
p th
ờ 
i các nghi
p v
kinh t
ế
di
n ra hàng ngày, mà còn giúp doanh nghi
pm
t l
ượ 
ng v
t t
ư
, hàng hoá d
tr 
 
đ
úng
đị
nh m
c, không d
tr 
quá nhi
ugây
 
đọ
ng v
n, m
t khác không d
tr 
quá ít
để
b
o
đả
m cho quá trình s
n xu
tkinh doanh c
a doanh nghi
p
đượ 
c ti
ế
n hành liên t
c, không b
gián
đ
o
n.Vi
c tính
đ
úng giá hàng t
n kho còn có ý ngh
ĩ 
a vô cùng quan tr 
ng khi l
pbáo cáo tài chính. Vì n
ế
u tính sai l
ch giá tr 
hàng t
n kho, s
làm sai l
ch cácch
tiêu trên báo cáo tài chính. N
ế
u giá tr 
hàng t
n kho b
tính sai, d
n
đế
n giátr 
tài s
n l
ư
u
độ
ng và t
ng giá tr 
tài s
n c
a doanh nghi
p thi
ế
u chính xác, giáv
n hàng bán tính sai l
ch s
làm cho ch
tiêu lãi g
p, lãi ròng c
a doanh nghi
pkhông còn chính xác. H
ơ 
n n
a, hàng hoá t
n kho cu
i k 
c
a k 
này còn là hànghoá t
n kho
đầ
u k 
c
a k 
ti
ế
p theo. Do
đ
ó sai l
m s
 
đượ 
c chuy
n ti
ế
p qua k 
 sau và gây nên sai l
m liên t
c qua các k 
c
a giá v
n hàng bán, lãi g
p và lãithu
n. Không nh
ng th
ế
, s
ti
n c
a hàng hoá t
n kho th
ườ 
ng r 
t l
ớ 
n nên s
sail
m có th
làm
nh h
ưở 
ng m
t cách rõ ràng
đế
n tính h
u d
ng c
a các báo cáotài chính.Nh
ư
v
y chúng ta th
y r 
ng Hàng t
n kho là m
t y
ế
u t
t quan tr 
ng c
aph
n l
ớ 
n các doanh nghi
p. Chính vì th
ế
mà vi
c nghiên c
u các nguyên t
c vàph
ươ 
ng pháp tính giá hàng t
n kho trong doanh nghi
p là h
ế
t s
c c
n thi
ế
t, b
ở 
i
 
Đề
án môn h
c
2
vì v
ớ 
i m
i ph
ươ 
ng pháp tính giá tr 
hàng t
n kho khác nhau thì các ch
tiêu trênbáo cáo tài chính c
ũ
ng s
thay
đổ
i. Vi
c l
a ch
n m
t ph
ươ 
ng pháp tính giáthích h
ợ 
p cho doanh nghi
p mình là r 
t c
n thi
ế
t. Chính vì t
m quan tr 
ng
đ
ó màem
đ
ã ch
n
đề
tài: “
Bàn v
ề 
h
ệ 
th
ố 
ng nguyên t 
ắ 
c và ph
ươ 
ng pháp tính giá hàng t 
n kho trong doanh nghi 
ệ 
p
”.
 
ế 
t c
ấ 
u
đề 
tài g 
m 3 ph
n:
Ph
n I :
Các nguyên t
c và ph
ươ 
ng pháp tính giá hàng t
n kho trong các doanhnghi
p
ở 
Vi
t Nam.
 Ph
n II:
Nguyên t
c và ph
ươ 
ng pháp tính giá hàng t
n kho theo chu
n m
c k 
ế
 toán qu
c t
ế
và m
t vài n
ướ 
c khác .
 Ph
n III:
M
t s
ki
ế
n ngh
nh
m hoàn thi
n các ph
ươ 
ng pháp tính giá hàng t
nkho
ở 
Vi
t Nam.
 
Đề
án môn h
c
3
 
PH
N I :CÁC NGUYÊN T
C VÀ PH
ƯƠ 
NG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG T
N KHOTRONG CÁC DOANH NGHI
P
Ở 
VI
T NAMKhái quát v
hàng t
n kho
1. Khái ni 
ệ 
m hàng t 
n khoTheo chu
ẩ 
n m
ự 
c k 
ế 
toán Vi 
ệ 
t Nam s
ố 
02
Hàng t
n kho: Là nh
ng tài s
n:(1)
Đượ 
c gi
 
để
bán trong k 
s
n xu
t, kinh doanh bình th
ườ 
ng;
Đ
ang trong quá trình s
n xu
t, kinh doanh d
ở 
dang;Nguyên li
u, v
t li
u, công c
, d
ng c
 
để
s
d
ng trong quá trình s
nxu
t kinh doanh ho
c cung c
p d
ch v
;Thành ph
n c
a hàng t
n kho.Hàng t
n kho bao g
m:Hàng hoá mua v
 
để
bán: Hàng hoá t
n kho, hàng mua
đ
ang
đ
i trên
đườ 
ng, hàng g
i
đ
i bán, hàng hoá g
i
đ
i gia công ch
ế
bi
ế
n;Thành ph
m t
n kho và thành ph
m g
i
đ
i bán;S
n ph
m d
ở 
dang: S
n ph
m ch
ư
a hoàn thành và s
n ph
m hoàn thànhch
ư
a làm th
t
c nh
p kho thành ph
m;Nguên li
u, v
t li
u, công c
, d
ng c
t
n kho, g
i
đ
i gia công ch
ế
bi
ế
n và
đ
ã mua
đ
ang
đ
i trên
đườ 
ng;Chi phí d
ch v
d
ở 
dang.Ngoài ra chúng ta c
ũ
ng c
n hi
u thêm v
m
t s
khái ni
m liên quan:Giá tr 
thu
n có th
th
c hi
n
đượ 
c: Là giá bán
ướ 
c tính c
a hàng t
n khotrong k 
s
n xu
t, kinh doanh bình th
ườ 
ng tr 
(-) chi phí
ướ 
c tính
để
hoànthành s
n ph
m và chi phí
ướ 
c tính c
n thi
ế
t cho vi
c tiêu th
chúng.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vukhanhha2910 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->