Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК – CHURCH HERALD - #09 September 2010

ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК – CHURCH HERALD - #09 September 2010

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by stsvoorg
ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК – CHURCH HERALD
Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church
ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК – CHURCH HERALD
Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church

More info:

Published by: stsvoorg on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
}. 9 (917), Rik
XLIII No. 9 (917), Vol. XLIII5
VERESNJ 2010
SEPTEMBER 5, 2010
CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD
(Prodov^ennj na stor. 3)
Marij Klum]ak 
≤VSI MU MYSUMO VUSTYPUTU JK ODUN YKRA{NS+KUƒ NARODV OBORONI NAWO{ SVJTO{ POMISNO{ CERKVU,DER¬AVNOSTU I NAWUX PRAV"
– Patrijrx ƒosuf Slipu√
Y veresni vwanovy≈mo dni pam'jtiPatrijrxa, Verxovnoho Arxu≈puskopa, kar-dunala i Mutropoluta ƒosufa Slipoho.Svjto[ pam'jti Bla^enniwu√ Verxovnu√ Arxu≈puskop ƒosuf Slipu√ byv svidkompodi√ ma√^e ciloho stori]]j. Vin pru]unuvsjdo rozvutky Ykra[ns=ko[ Katoluc=ko[ Cerkvu ta ykra[ns=koho narody same v ty pory, kolu [xn≈ byttj perebyvalo pid na√bil=woΩ zahro-zoΩ, i tum samum yvi√wov y [xnΩ istoriΩ. Jk kardunal i odun iz na√vuzna]niwux my^ivVselens=ko[ Cerkvu dvadcjtoho stori]]j, vinyvi√wov v [[ istoriΩ jk my]enuk-ispovidnuk iv'jzen= zaradu Xrusta ta zaradu virnostiSvjti√ Apostol=s=ki√ Stoluci. Im'j nezlamno-ho borcj, virnoho pasturj, velukoho naykovcji hymanista nazav^du pov'jzane z istori≈Ωparafi[ ta soborom sv. Volodumura i Ol=hu v}ukago. Svitli√ pam'jti Patrijrxa prusvj-]y≈t=sj dobirka materialiv, jki proluvaΩt=svitlo na spravy √oho proslavu y luky bla^ennux.
 
CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010
22
CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD
(USPS 901-960)is published monthly bySts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 829-5209
Editor-in-Chief – Rev. Oleh Kryvokulsky
Periodicals postage paid at Downers Grove, Illinois
POSTMASTER:
Send address changes to:CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612-1327Typesetting and printing by aka S&C.
P
P
r
r
o
o
s
s
u
u
m
m
o
o
k
o
o
r
r
u
u
s
s
t
t
a
a
t
t
u
u
i
i
z
z
 p
p
a
a
r
r
a
a
f
f
i
i
j
j
l
l
=
=
n
n
o
o
h
h
o
o
v
v
e
e
b
b
s
s
a
a
t
t
y
:
:
w
w
w
w
w
w
.
.
s
s
t
t
s
s
v
v
o
o
.
.
o
o
r
r
g
g
V E R E S E N +
SEPTEMBER
2010
YKRA{NS+KUƒ KALENDAR
 
CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010
3
11 kvitnj 1945 roky po]alasj Holhota hreko-katolukiv Ykra[nu. MetoΩ karal=no[ radjns=ko[ vladu bylo znuqutu spo]atky kerivnuctvo Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu, a potim ostato]no rozpra-vutusj z narodom okypovanoho kraΩ. Pro po]atokrozpravu z Hreko-Katoluc=koΩ CerkvoΩ ta [[ virnumu ƒosup Slipu√ zhady≈ y svo≈my ≤Zapoviti".Perelomnum momentom v istori[ YHKC stav 1946rik. Same y c=omy roci bylo ≤skasovano" yniΩBereste√s=koho sobory, na jkomy Ykra[ns=kaHreko-Katoluc=ka Cerkva ofici√no po]alacerkovno ≈dnatusj z Apostol=s=kum prestolomta nasul=no [[ pru≈dnano do Rosi√s=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu. Vlasne, pislj c=oho≤vozz'≈dnannj" i rozpo]avsj masovu√ teror protuYHKC, jku√ i zmysuv [[ pere√tu na nelehal=nestanovuqe. Represuvni orhanu komynistu]no[ vladu dijlu wvudko i, jk pravulo, efektuvno.Odrazy ^ bylo zaarewtovano √ represovano 10≈puskopiv, 1400 svjqenukiv, 800 monaxiv i monaxun=YHKC, vklΩ]no z todiwnim hlavoΩ Cerkvumutropolutom ƒosupom Slipum. Paralel=noprovodulusj represi[ protu cuvil=noho naselennj– peredysim tux, xto revno dotrumyvavsj hnano[ viru.Kardunal Slipu√ naroduvsj 17 lΩtoho 1892roky v seli Zazdrist= na Ternopil=quni, a vidi√wovpo vi]ny nahorody 7 veresnj 1984 roky v Rumi, imi^ cumu dvoma datamu vpusana drama √oho ^uttj,jke malo til=ku odny mety – virnist= Xrustovinavit= i na bolΩ]omy wljxy na Holhoty.Nedaremno √oho ^utt≈vum klu]em byv vuraz:≤}erez terni do zirok", ad^e v oboroni svo≈[ Cerkvu√ narody vin ne vahavsj pitu ternustum wljxom.Jk skazav y ^alibni√ propovidi nad √oho domovunoΩVladuka Muroslav Marysun, todiwni√ SekretarSvjqenno[ Kongregaci[ dlj Sxidnix Cerkov: ≤Vidsxody do zaxody soncj slavne √oho im'j, bo ^ vinyprodov^ visimnadcjtu rokiv nosuv ka√danu imeniIsysovoho radu. Za Xrusta, za svjty Cerkvy, zavirnist= svjti√ Apostol=s=ki√ Stoluci √oho razomz inwumu ≈puskopamu kvity]o[ todi Haluc=ko[ cerkovno[ provinci[ povelu na nespravedluvu√ syd.Mutropolut ƒosuf vzjv todi na svo[ ple]i xresneznameno i podibnu√ Bo^omy Sunovi ponis √oho na
<VSI MU MYSUMO
>
(Prodov^ennj iz stor. 1)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->