Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maassluise Courant week 14

Maassluise Courant week 14

Ratings:
(0)
|Views: 553|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

 
Uitgave: Maassluise Courant BVPostbus 24, 3140 AA Maassluis Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC MaassluisTelefoon 010 5912823 Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdagin Maassluis, Maasland, Maasdijken Hoek van Holland.
 
Uitgave: Maassluise Courant BV
 De  Sc ha ke l
76e JAARGANG No. 297 APRIL 2011Oplage 26.000
In deze krant:
FIETS-BEL-BUS010-5912175
REPARATIE-SERVICE
ophalen & brengenfietsen, brommers en scooters
 
JOS LOCK
 
2-wielers
Haven 11 Maassluis 010-5912175www.joslock.nl

Bel dan uw klacht door naar:Broos Verspreiding in Maasdijk
(0174) 514508
www.broosverspreidingen.nlof kijk op: www.thuisbladen.nl >Digitale kranten>De kranten van deze week
 
Pagina 4
Echtpaar  Van Santvliet-Hürter 50 jaar getrouwd
binnekt
    n    n    e    n     k    a    n     t
 Jos Lock Tweewielersblijft!
Paasbest
 P a  a  s  b  e  s  t 
p 21 april verschijnt:
 
Op 21 april verschijnt:
Voorjaarsbloemen, bollen, paastak, paasversiering, heerlijke diners, culinair,
Voorjaarsbloemen, bollen, paastak, paasversiering, heerlijke diners, culinair,
uitstapjes, fietstochten, wandelingen.... Het wordt weer Pasen.
uitstapjes, fietstochten, wandelingen.... Het wordt weer Pasen.
Wilt u adverteren in deze Paasbeste Schakel neem dan contact op met één
Wilt u adverteren in deze Paasbeste Schakel neem dan contact op met één
van onze medewerkers:
van onze medewerkers:
Tel. 010-5912823
Tel. 010-5912823
en bereik meer dan 25.500 lezers!
en bereik meer dan 25.500 lezers! 
Cornelis Houtmanplein 1-3MaasdijkTelefoon: 0174 515 356
Woken drinkenéén prijs
Dinsdag t/m donderdag 
Volwassenen 19,50 p.p.Kinderen 11,00 p.p.
(tot 150 cm lengte)
Vrijdag t/m zondag en feestdagen 
Volwassenen 21,50 p.p.Kinderen 12,00 p.p.
(tot 150 cm lengte)
Met een arrangement kunt u 3 uur genieten van alle lekkers die we te bieden hebben. Inclusief alle alco- holvrije drankjes of koffie en thee.
Wanneer u een licht alcoholisch drankje en gedistilleerd wenst zoals bier, wijn, port, sherry, jene- ver, vieux, bacardi, dan betaalt u hiervoor slechts € 1,00 per glas.
Pagina 16
 Van Kortenhof bestaat 50 jaar!
Intratuin ‘s Gravenzande
Monsterseweg 129, 0174-445678. Donderdag en vrijdag koopavond.
Kijk ook op intratuin.nl
10 april
open van 12.00 tot 17.00 uur
Koopzondag
bi  j   Intrt
 
in s Grvenzne
Opbrengst Ladiesrun dit jaar voor Hospice Vlaardingen
MAASSLUIS – De opbrengstvan de Ladiesrun, die zondag 17april voor het derde jaar op rijgeorganiseerd wordt, komt dezekeer ten goede aan het Hospice inVlaardingen.
door Chrit Wilshaus
 Drie jaar geleden nam AstridWilmink van AV Waterweg het ini-tiatief een Ladiesrun te organiseren.“Ik wilde toen meedoen met de 60km wandeltocht van Pink Ribbon inde strijd tegen borstkanker. Dat waseen wandeling van Amersfoort naarAmsterdam in twee dagen. Om aande start te mogen verschijnen, moestik 1500 euro inleggen. Ik moest dusallerlei acties op touw zetten om geldbij elkaar te krijgen. Dat is mij toenaardig gelukt. Daardoor kwam ik ophet idee om hier in Maassluis ook eenLadiesrun te organiseren voor hetgoede doel” “De tweede keer hadden wij over de100 deelnemers. De opbrengst gingtoen naar het goede doel van Stich-ting Sport en Spel in Maasland. Vorig jaar liepen we onder andere voor eenkindertehuis in Kenia en een wees-huis in Vietnam.De opbrengst van de Ladiesrun gaatdit jaar naar het nieuw te bouwenHospice in Vlaardingen. Zij krijgensubsidie, maar het meeste geld moeteigenlijk komen uit vrijwillige giften.Veel mensen hebben te maken met fa-milieleden die terminaal zijn en thuisniet kunnen overlijden en dan is eenHospice waarschijnlijk een uitkomst.De organisatie van het Hospice is ererg blij met particuliere giften. Maarook dat het weer in de belangstellingkomt. De meeste mensen hebben erwel eens over gehoord maar kunneneigenlijk niet precies plaatsen wat hetis.” Hoe kwam je op het idee voor hetHospice in Vlaardingen? “Ik ken een
 Astrid Wilmink organiseert op 17 april voor de vierde keer de Ladiesrun. Foto Roger van der Kraan
leidinggevende van Careyn die in hetbestuur zit van het Hospice. En wet-houder Pieter Kromdijk zit in het aan-bevelingscomité. Het is een uitermategoed doel want het huis draait natuur-lijk op een aantal vaste medewerkersen verder op vrijwilligers. En er moetnatuurlijk ook geld komen voor deinrichting.” 
17 april
De Ladiesrun wordt gehouden opzondag 17 april aanstaande. De startis om 11:00 en het gaat weer om één,vijf en tien kilometer. Astrid: “De vijf en de tien kilometer starten als eer-ste om 11:00 uur op de atletiekbaanmet een rondje, gaan dan de weg open komen op het einde weer terug opde atletiekbaan. Tien minuten na destart van die twee is de éénkilome-terloop. Deze mensen lopen dan 2,5maal over de baan. Ik doe niet aanvooraf inschrijven. De inschrijving isvanaf 9:30 uur in het clubgebouw vande atletiekvereniging. 
“Vorig jaar deden er rondom de 100mensen mee. Ik hoop dat aantal dit jaar te overschrijden. Wat toch wel hetleuke is, is dat het een vast iets gaatworden. Mensen laten mij weten hetook leuk te vinden. Waar ik wel voorgezorgd heb, is dat het een week na deRotterdam Marathon is. Dat heeft alsvoordeel dat er geen wedstrijden in deregio zijn. Het is trouwens absoluutgeen wedstrijd; er worden geen prij-zen uitgereikt. Na afloop van de loop iser een tombola met erg leuke prijzen.Een heleboel winkeliers uit de binnen-stad en van winkelcentrum Konings-hoek hebben ook hun medewerkingverleend. Waarvoor alvast mijn dank.”
 Twee dagen in een nog nader te bepa-len weekend gaat Astrid in het Dran-kenkabinet als toiletjuffrouw werken.“Dat levert ook aardig wat geld op.Dat bedrag wil ik bij de opbrengst vande Ladiesrun doen. Ik moet nog evennadenken hoe ik de opbrengst bekendwil maken. Dat moet ik ook overleg-gen met het bestuur van het Hospice.In ieder geval laat ik het uiteraard nietzomaar voorbij gaan, dat kan natuur-lijk niet!”
Grote collectie houtenvloeren en vloerdelenNu tegen
superstuntprijzen
bij:
Zie de advertentie elders in de krant 
Salonder cursisten
Afsluiting van hetcursusjaar 2010/2011voor alle cursisten,toekomstige cursisten enbelangstellenden!
Op vrijdag 15april a.s.
van 19.00 tot 21.30 uur.IJsvogelstraat 2 te Maassluis.
Pagina 18
Kinderkunst bij bredeschool Het Balkon
Ladies Night kleurt Koningshof roze!
In tegenstelling tot vorig jaar hadhet weer vorige week woensdag aliets lente-achtigs op deze dag van deMaassluise Ladies Night. Dat zorgdenatuurlijk voor een extra lekker sfeer-tje en dat was ’s middags al te merkenbij de High Wine in restaurant DeRidderhof. Nico Mateovics met zijnstaf had er voor ge-zorgd dat ook hierhet lente gevoelwerd doorgetrok-ken. Zo’n honderddames hadden zichvoor deze HighWine opgegevenen gezien de voor-zichtige prognosesmag hier toch welgesproken wor-den van een grootsucces. Na de ver-welkoming en eenglaasje bubbelswerd in deze ge-weldige ambianceeen mini vijfgan-gen diner genut-tigd, waarbij hetdessert een primaafsluiter was van dit meer dan ge-slaagde experiment.Bij de Koningshof waren de eerstevroegkomers al om half zeven pre-sent en onder het genot van een heer-lijk kopje koffie of thee (in)geschon-ken door de Rabobank en wat lekkersvan Koos Holtkamp werden nogeven de laatste Maassluise nieuw-tjes doorgenomen. Hier bleek ook dat aan de vraag van de organisatieom de Koningshof roze te kleuren inhoge mate gehoor was gegeven. Datmoest natuurlijk vereeuwigd wordenvoor later. De meeste dames lietenzich deze kans niet ontnemen om opeen prachtige troon gefotografeerdte worden door Leo van Ruyven vanWestlandsfotootje. Wilt u de op dezeavond gemaakte foto’s nog eens be-kijken? Dat kan op de internetsitewww.westlandsfotootje.nl . Daarkunt u ook terecht voor bestellingen.
Film
Nadat alle aanwezige dames zichin het pluche van de door het Stael-duinsebos in lentesfeer gebrachte Ui-verzaal hadden genesteld (met chipsen een flesje water geschonken doorAlbert Heijn de Block) was het aanpresentatrice Corry Brandel om deavond te openen. Dat gebeurde doormiddel van een kort interview met deinitiatiefneemsters van deze 3e La-dies Night, Erna Hendriksen en EllyWiegmann. Hierna was het tijd voorde hoofdfilm Last Chance Harvey,met in de hoofdrollen Dustin Hoff-man en Emma Thompson.
Presentaties
Na afloop van de film stroomden dedames het door P&A Artistics prach-tig roze gedecoreerde Atrium binnen,waar de Maassluise onderneemstersinmiddels hun producten hadden uit-gestald. Hier kon aan de hand van denieuw geïntroduceerde strippenkaartbij een bezoek aan de stands de goo-die-bag gevuld worden.
Ook werd men getrakteerd op eenfeestelijk rosé biertje en werd er rond-gegaan met overheerlijke hapjes. Ennatuurlijk was er gelegenheid om zichbij de diverse stands voor te laten lich-ten of een demonstratie bij te wonen,zoals epileren met draad, een zeer spe-ciale techniek. Dat ook hier de lentewas doorgebroken bleek uit de diversi-teit van de artikelen zoals het versierenvan cupcakes, jurkjes op maat, hippefietstassen, modieuze sieraden, kort-om teveel om op te noemen.
Ook de pas geopende woonwinkelL’eau Vive was met een uitgebreidestand aanwezig. Daartussen heerlijkeproeverijen bij ‘t Kaaswinkeltje entraiteur SmaakenMeer. Uiteraardwaren er de modeflitsen van Daanmode, uitgevoerd door modellen vanBalletstudio WestSide uit Maassluisen deskundig aan elkaar gepraat doorCorry Brandel van Cobra Presenta-ties en Producties.
Optreden
Na de laatste modeflits was het tijdvoor entertainment. Kim Lievaart enzangpartner Ed Mulders, beiden lidvan het Vlaar-dings MusicalGezelschap,trakteerden deaanwezigen opeen grandioosoptreden meto.a. nummersvan Elvis Pre-sley en Meat-loaf. De finalemet A BrandNew Day, be-kend van DianaRoss, werd be-geleid door vierdanseressenvan Balletstu-dio WestSide.
Rode draad
Buiten alle rozeaccessoires om liep er op deze Maas-sluise Ladies Night een rode draaddoor het programma. Sonja’s Mas-kerade Kledingverhuur en Modevak-school deed voor de eerste keer meeaan deze avond en had voor een apar-te aankleding gezorgd. Onder anderede outfits van Elvis Presley, MarilynMonroe, de piccolo’s , opperstal-meester , matrozen, etc. kwamenuit de leukste winkel van Maassluis.Themafeestje, ga naar de Fenacolius-laan 23, en u bent een ander mens!
Goede doel
De opbrengst van deze avond gaat dit jaar naar de Steenen Dijck, sportver-eniging voor aangepast sporten. Zijbieden mensen met een lichamelijkeen/of verstandelijke beperking demogelijkheid om te rolstoelbasket-ballen en te zwemmen.De organiserende dames verteldendat dit bedrag speciaal zal wordengebruikt voor de zwemuren in zwem-bad DOL-FIJN. De temperatuurvan het water is op donderdagavondrond de dertig graden, waardoor hetzwemmen voor sommigen makke-lijker gaat. Daarbij is het zwemmenvoor mensen met een beperking nietalleen goed voor het lijf, maar is hetook een sociaal gebeuren. Het bedragwerd deze avond symbolisch aange-boden aan de voorzitter van de Stee-nen Dijck, Ella Steehouwer-Schuller.Met het terugdraaien van vele subsi-diegelden toonde zij zich blij verrastmet deze spontane bijdrage.
Sponsors
In de goodie-bag bevond zich ook een fraai ontworpen sponsors-endeelnemersblad, zodat een ieder konzien, wie deze avond heeft mogelijk gemaakt. Onze dank gaat dan ook uitnaar iedereen, die deze Ladies Night2011 tot een succes heeft gemaakt.
Tot ziens
Terugkijkend kunnen we spreken vaneen zeer geslaagde Ladies Night enHigh Wine.Wij zien u dan ook graag terug bij de4e editie van de Maassluise LadiesNight in 2012!
Foto’s Westlandsfootootje
 AZ
Zonwering
 Buitenzonwering van A tot Z
Op de Hoek van deWip en de Hoogstraat, Maassluis
010-5910716
 
ERKDIENSTEN 
M
 AASDIJK 
OEK VAN 
OLLAND
 AALDWIJK &
LAARDINGEN 
Kerken Weekenddiensten
Kerken Weekenddiensten
7 APRIL 2011PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTETE MAASSLUIS
Grote Kerk, HervormdZondag 10 april 5e Lijdenszondag
10.00 uur ds. J. van Belzen.19.00 uur ds. J. van Belzen.
Zondag 10 april5e zondag veertigdagentijdImmanuëlkerk
10.00 uur ds. W. Barendrecht, HeiligAvondmaal.
Koningshof 
10.00 uur ds. M. van Leerdam.Voor meer informatie kijk op onzewebsite: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHaveZondag 10 april
13.30 uur n.n.b.
CHRISTELIJKEGEREFORMEERDE KERK 
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 10 april
10.00 uur prof. dr. J. W. Maris.16.30 uur prof. dr. J. W. Maris.Er is kinderoppas tijdens de morgen-dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,tel.: 010-5922225(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDSGEREFORMEERDE KERK 
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 10 april 2011 Doopdienst
9.30 uur – dominee Pieter Kleingeld,Maassluis.Bijbelklas: groep 1 t/m 6 van de ba-sisschool.In deze dienst wordt een kindje ge-doopt. Door de doop worden kinde-ren maar ook volwassenen betrokkenin de gemeenschap van God en zijngemeente. Deze dienst heeft een fees-telijk karakter waarbij iedereen vanharte welkom is.Voor kinderen tot 4 jaar is er crèche-opvang.
Inlichtingen: dominee Pieter Kleingeld
010-5903911,pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of via internet: www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1Zondag 10 april
09.30
 
uur ds. G. E. Messelink.16.30 uur ds. H. D. Bondt.Tijdens de morgendienst is er kinder-oppas.De diensten worden gehouden in HetKompas, Ibisstraat 1, Maassluis.Voor meer informatie kijk op onzewebsite www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uurin de plaats van samenkomst Linde-ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.Inlichtingen bij de heer R. Olthof plaatselijk contactadres tel. 010-5911092.
 JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217Vergadertijden:Zondag aanvang 10.30 uur.Dinsdag aanvang 19.30 uur.Iedereen is welkom.Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTEMAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 10 april
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK EVANGELISCHE GEMEENTEMARANATHA 
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in bewe-ging: ongedwongen, eigentijds, laag-drempelig en enthousiast. Een plek waar iedereen zich thuis mag voelenen waar mensen vanuit Gods liefdehoop en herstel ontvangen.Elke zondag om 10.00 uur ben je vanharte welkom. Zondag 10 april zalJan Bakker (Alpha) spreken.Voor de basisschoolkinderen is er eeneigentijds programma. Ook voor dekleintjes onder de 4 jaar is er opvang.Na afloop kun je altijd een kopje kof-fie drinken met iets lekkers erbij!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Zaterdag 9 april
13.30-15.00 uur Jeugdclub de NieuweBrug
Zondag 10 april
09.15 uur Bidstond10.00 uur samenkomsto.l.v. Lt. Kol. J. Hulsman
Woensdag 13 april
19.30 – 21.30 uur Vrouwen ontmoe-ting
Maandag
11.30–15.00 uur Open Huis13:00-15:00 uur Kledingwinkel
Woensdag
11.30 – 15.00 uur Open Huis
Donderdag
14.00 – 16.00 uur Seniorenclub
Vrijdag
11.30–15.00 uur Open Huis13.00 – 15.00 uur KledingwinkelInl: 010 -5912715U bent tijdens al deze activiteiten vanharte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTEMAASLAND I.W.
Zondag 10 april5e zondag veertigdagentijd
 Nieuwe Kerk 
10.00 uur ds. F. Bos, Waddinxveen.
 Nieuwe Kerk 
19.00 uur ds. K. Jonker, vesper.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIEROTTERDAM
Hoek Boezemweg / GerdesiawegRotterdam
Zondag 10 april
10.30 uur Geen opgave ontvangen.Eventueel aanvullende informatiewww.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE H.H. ANDREASPETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-kerk Andreasplein 1, 3144 PL Maas-sluisParochiesecretariaat: Andreasplein1, 3144 PL: tel. 5912080.Bereikbaar: maandag, woensdag envrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00uur.E-mail: secretariaat@appp.nlParochiesite: www.appp.nlGiro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. EucharistieVieringen
Vijfde zondag van de veertig dagen-tijd: Ez. 37:12-14; uit Psalm 130:Rom.8:8-11; Johannes 11:1-45.
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 9 april: 19.00 Woorddienstmet zang. Voorganger is mw. Meijer.Voor de viering is er gelegenheid uwpersoonlijke intentie te noteren. In-tentie: Anton Sanders; Barbara Aller.Zondag 10 april: 9.30 uur Woord- enCommuniedienst m.m.v. het Jonge-renkoor “To Be Continued”. Voor-ganger is mw. Meijer. Tijdens dezeviering is er kindernevendienst enkindercatechese(zie mededelingen).Intenties: Anton Sanders; BarbaraAller; Ans Valk; Gloria van Wijk-Faneyte; Thijs Coenradie; Leo vanden Berg; Maria Salomé Tavares;Piet van Eijck; Aartje van Eijck-vander Maas; Harry Beeks.Maandag: 9.00 uur LaudenDonderdag 14 april: 9.00 uur H. Eu-charistie. Voorganger is pastor Duyn-stee.
Tweemaster
Dinsdag 12 april: 14.30 uur H. Eucha-ristie. Voorganger is pastor Duynstee.Misintentie: Louis Gram.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-den.
Basiliek St. Liduina en O.L. VrouwRozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.Voorganger: pastor Duynstee.Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.Voorganger: pastor Biesjot.
H. Hart van Jezuskerk
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.Voorganger: pastor Biesjot.
MEDEDELINGENKindercatechese
Deze zondag presenteert de kinder-catechese, samen met het jongeren-koor en de scholen, hun bijdrage aande vastenactie. Iedereen is weer vanharte welkom vanaf kwart over ne-gen.Werkgroep kindercatechese
Kindernevendienst
Zondag 10 april is het de 5e zondagvan het Vasten. Ken jij het verhaalvan Lazarus? Na vandaag ken jij hetverhaal zeker! Maar waar gaat hetverhaal dan over? Zondag gaan wijdat met zijn allen bespreken. Tot zon-dag.Werkgroep Kindernevendienst
Soulnite
Zondag 10 april is er weer Soulnite inde school aan het Reviusplein. Aan-vang 19.30 uur. Jongeren van 12-22 jaar worden hier van harte voor uit-genodigd.
Secretariaat gesloten
Op woensdag 13 april is het secretari-aat ’s ochtends tot 12.00 uur gesloten.
Krantencontainer
Op woensdag staat de krantencon-tainer weer op de bekende plek in dePetrus Kockstraat. U kunt ’s avondstussen 18.00-20.00 uur uw oud pa-pier inleveren. Bij voorbaat hartelijk dank.
Overleden
Op zaterdag 26 maart is de heer An-ton Sanders overleden en op woens-dag 30 maart is mevrouw BarbaraAller overleden. Wij bidden om troosten sterkte voor beide families om ditverlies te kunnen dragen.
Huispaaskaarsen
Tot en met zondag 10 april kunt uhuispaaskaarsen bestellen. Dezeworden tijdens de Paaswake geze-gend. De kaarsen zijn te bezichtigenin de vitrinekast in de Nartex. De prij-zen liggen tussen de € 20,-- en € 40,--.Ze zijn te bestellen bij het secretari-aat. U wordt vriendelijk verzocht omdirect af te rekenen.
KledinginzamelingsactieMensen in Nood
Dit jaar vindt “Sam’s Kledingactie”plaats op 9 april 2011 tussen 10.30en 13.00 uur. Inzamelpunten zijnKoningshof (Uiverlaan), de GroteKerk (Kerkplein) en De Ark (Rem-brandtlaan). U kunt alvast draagbarekleding, schoeisel en huishoudtextielverzamelen en apart houden voordeze actie. Sam’s Kledingactie steuntook in 2011 met de opbrengst van deingeleverde goederen een project inKenia, waarmee de mensen minderkwetsbaar worden in perioden vandroogte.Werkgroep WerelddiaconieParochiesecretariaat
WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraaltelefoonnummer voor de spoedgeval-lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de CentraleHuisartsen Post Nieuwe WaterwegNoord.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een dringende medischeklacht heeft,
die niet tot de volgendewerkdag kan wachten.Wanneer uw klacht wel kan wachten,belt u op de eerstvolgende praktijk-dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENSTTANDARTSEN
In de avond en in het weekend is dedienstdoende tandarts te bereikenvia één centraal nummer:
0900-8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een ernstige tandheelkun-dige klacht heeft, die niet tot de vol-gende werkdag kan wachten. Wan-neer uw klacht wel kan wachten, beltu op de eerstvolgende praktijkdag uweigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK 
Overdag:
apotheken in Maassluisopen van 08.00-18.00 uur.De Rijnmond Apotheek Schubertlaan1, tel. 010-5912209) is op werkdagengeopend van 08.00 tot 19.00 uur enop zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-geschakeld naar regionale dienst-apotheek.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.Loura van Hees-Spijker of IrisLensveld, tel. 010-5922816; 06-22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis
,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-wenhoven en J.A. van Dalen,
tel.010-5914380; 06-54937040, b.g.g.010-8939393
vervullen voor de eigenpraktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTENDIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag8.30-19.30 uur voor dierenkliniek Maassluis en dierenkliniek “De Pol-der.Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleendierenkliniek “De Polder”.Voor
spoedgevallen ‘s avonds
en inhet
weekend
kunt u bellen:Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-5914470 of Dierenkliniek de Polder,tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA 
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.Openingstijden:ma t/m vr 08.00 - 18.00 uurdo 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’snachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdagvan 08.00 tot 17.00 bereikbaar voorvragen en informatie op het gebiedvan zorg en welzijn. Voor spoedgeval-len is Careyn Contact 24 uur per dag,7 dagen per week bereikbaar. Tevensis Careyn te bereiken via email: con-tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN
033-4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes(24 uur per dag, ‘s nachts alleen ingeval van nood) en over de productenen diensten van deDiabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEG,
Buro algemeen maatschappelijkwerk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.5914499.Het AMW biedt hulp bij psycho-soci-ale problemen o.a. relatie- en opvoe-dingsproblemen, verwerkingsproble-men (bijv. echtscheiding, overlijden,sexueel misbruik, mishandeling),angst- en spanningsklachten, asserti-viteitsproblemen, problemen rondomhomosexualiteit, problemen op hetwerk of op school, problemen metmaatschappelijke organisaties. Kort-om het AMW is er voor personen dieproblemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in hun socialeomgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en gezinsgesprekken, kan mendeelnemen aan groepen/cursussen.Tevens biedt het AMW hulp bij hetgeven van informatie en advies m.b.t.sociale wetgeving en voorzieningen(sociaal raadsliedenwerk alleen opafspraak).Het AMW is bereikbaar van maan-dag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur.
Cliënten kunnen de heledag binnenlopen.Buiten kantooruren is in spoedei-sende gevallen een maatschappelijk werker bereikbaar via de Algemenehulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.Arabisch/Berbers spreekuur: elkevrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur
SENSOOR:DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323of 0900-0900-0767.Ook u kunt chatten of mailenInfo: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK MAASDIJK 
Zondag 10 aprilHet Kruispunt
09:30 uur ds. H.M. Habekotté (Maas-dijk), 5e lijdenszondag Traditioneledienst.
De Hoeksteen
10:00 uur ds. G. van Doornik (Maas-sluis), 5e Lijdenszondag Impuls-dienst.
Het Kruispunt
19:00 uur ds. H.M. Habekotté (Maas-dijk), 5e lijdenszondag, Zangdienst.Kijk voor meer nieuws op www.pro-testantsekerkenmaasdijk.nl.
 VERENIGING VRIJZINNIGPROTESTANTEN AFD. MAASDIJK 
De diensten worden gehouden in onsgebouw aan de Maasdijk 40, zondag-morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLANDPAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 10 april
11.00 uur Hoogmis m.m.v. Parochie-koor. Pastoor J. Steenvoorden.
HEENWEGPAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 10 april
09.30 uur Hoogmis m.m.v. Parochie-koor. Pater B. ten Berge s.j.
HOEK VAN HOLLANDEVANGELISCHE GEMEENTEDE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om10.00 uur en worden gehouden inwijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 10 april
Spreker: A. van Rijn.
EVANGELISCHE GEMEENTEPAROUSIA NAALDWIJK 
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-dalaan 54-56, Naaldwijk. Aanvang10.00 uur.Inl. 0174-627392
Zondag 10 april
Geen opgave ontvangen.
 VLAARDINGENKERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.010-4748419
Zondag 10 april
9.30 uur de heer A. de Ruiter, kinder-opvang t/m groep 7, Rocksolid groep8, 1e en 2e jaars.11.30 uur de heer A. de Ruiter.
MARANATHAKERK 
Prof. Mekelstraat 255, VlaardingenIedere eerste zaterdag van de maandIndonesische dienst om 17.00 uur.Iedere zondag om 10.00 uur dienst.Iedere vrijdag om 20.00 uur bidstond.Site: www.maranathakerkvlaardin-gen.nl. Iedereen welkom.
BELANGRIJKETELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2Minder dringende meldingenvoor Politie of uwbuurtagent(lokaal tarief) 0900- 8844
Maassluis-West
S. Ramsaran,
Koningshoek, Balkon fase 1 t/m 3, Compo-nistenbuurtenverspreide huizenNoord, Vloot, Schutsluis
 J.M. vanHolstein,
Componistenbuurt 
B. Notenboom,
Burgemeestersbuurt, Vogelbuurt 
F. de Krom,
SteendijkpolderZuid enNoord 
Maassluis-Oost
 J.P. Voorham,
SluispolderOost, Verspreide Huizen
G.W. vander Gugten,
SluispolderWest, Binnenstad 
H.M. Stoopman,
Havenhof medio 2008, Taanschuurpolder,Kapelpolder/Hoofd, Oranjebuurt 
L. Borsboom,
Verto, Bloemenbuurt, Bomendal
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg1, tel. 0900-8844Hoek vanHolland: 3151GC, Plancius83,tel. 0900-8844.Maasland enMaasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETEZORG THUIS
Hetcentrale meldpuntvoor ZorgThuisinhetWestland enMiddenDelfland vanZorginstellingenPieter vanForeestenZorgkringWestland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus1014, 3000BARotterdamKlantenservice: tel.: 0900-0201(euro0,10/min)Klantendesk zakelijk: tel.: 0800-1555(gratis)www.eneco.nl. Storing dienen te worden doorgegevenaan Stedin (een onderdeel van de Eneco Groep) via hetNationaal storingsnummer gasenstroomtel.: 0800-9009(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gasenelectriciteit.Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).Storingeninstroom- engastoevoer dienente wordendoor-gegevenvia hetNationaal storingsnummer gasenstroom,tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat30, Postbus45, 2670AANaaldwijkIwww.caiway.nl, E info@caiway.nl Voor hetaanvragenvaninformatie, technische vragenof storingenkuntu contactopnemenmethetservicenum-mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via088 2249 111(lokaal tarief).
MAASDELTAMAASSLUIS
Algemeentelefoonnummer........................010-5930430Telefoonnummer voor klachten..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalengrof huisvuil)10.00-12.00uur .......010-5916741
KLACHTENLUCHTVERVUILINGENGELUIDSHINDER
(meldkamer DCMR24uurper dag........................................................010-4733333
PATIENTENBELANGENVERENIGINGMAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemenmetof over degezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus391,3140AJMaassluis.
CAREYNCareyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragenover onze dienstenenhetaanvragenvanthuiszorgkuntu bellennaar de Thuiszorgcentrale.
 Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur enverkoop vanhulpmiddelenenin-formatie kuntu langsgaanbij hetServicepunt,Veerstraat13, 3142CP Maassluis, openop werkdagenvan9.00tot17.00uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,3145SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan2,3155VSMaasland.
 Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134NWVlaardingen, openvanmaan-dagtotenmetzaterdagvan10.00tot14.00uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWEZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord (kruiswerk engezinsverzorging)24-uur per etmaalinzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-den, verpleeghulpenengezinsverzorgenden/-helpenden.24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENIGINGNIEUWEWATERWEG,Buroalgemeen maatschappelijk werk Maassluis
Veerstraat13, 3142CP Maassluis, tel.: 010-5914499.Het AMW biedt hulp bij psycho-sociale problemen o.a.relatie- en opvoedingsproblemen, verwerkingspro- blemen(bijv. echtscheiding, overlijden, sexueel misbruik,mishandeling), angst- en spanningsklachten, asserti-viteitsproblemen, problemen rondom homosexualiteit,problemenop hetwerk of op school, problemenmetmaat-schappelijke organisaties. KortomhetAMWiser voor per-sonen die problemen hebben met zichzelf en/of met hetfunctionereninhunsociale omgeving. Naastindividuele-,(echt)paar- engezinsgesprekken, kanmendeelnemenaangroepen/cursussen.HetAMWisbereikbaar vanmaandagtotenmetvrijdagvan09.00-17.00uur cliëntenkunnende hele dagbinnenlopen.Buitenkantoorurenisinspoedeisende gevalleneenmaat-schappelijk werker bereikbaar via de Algemene Hulpcen-trale, tel.: 010-4763944.
BureauSociaal Raadslieden Maassluis
Veerstraat13, 3142CP Maassluis, tel: 010-5914499.Spreekuur op afspraak: maandagenwoensdagtussen9.30en12.00uur, Veerstraat13. Bellenvoor eenafspraak: elkewerkdagvan9.00-17.00uur. Telefonisch spreekuur: maan-dag, dinsdagenwoensdagvan12.00-13.00uur.Inloopspreekureninde wijk:Inwonersvande gemeente Maassluiskunnenbij hetBSRterecht voor hulp bij vragen over wetten, regelingen envoorzieningendie betrekking hebbenop leven, wonenenwerken, zoalsregelingenbij ziekte, werkloosheid, huur enwoningzaken, personen- enfamilierecht, consumentenza-ken enz. De hulp bestaat uit het geven van informatie enadvies, hulp bij het indienen van aanvragen, bemiddelennaar instanties enz. De hulpverlening is vertrouwelijk, erwordtgeeneigenbijdrage gevraagd.
KRAAMZORG
CareynKraamzorgzorgtvoor deskundige zorgtijdensdethuisbevallingeninde kraamtijd. U kuntu iedere werk-dagtussen8.30uur en17.00uur aanmeldenvia
CareynKraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 9999.
Wij adviserenu omdittussende tiende enzestiende weekvande zwangerschap te doen.Voor assistentie tijdensde bevallingof bij thuiskomstuithetziekenhuisbeltu CareynKraamzorgBevallingenThuiskomst,
088 - 123 9911
.
‘MOEDERS VOORMOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De StichtingMantelzorgNWN helptmantelzorgersmet:- informatie enadvies;- emotionele enpractische ondersteuning.Elke 1e donderdagvande maand iser mantelzorg-inn.Bezoekadres: Veerstraat13, 3142CP MaassluisTelefoon: 06-51694076Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
 ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijkeverzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-zorgingendagbehandeling, aanpassingeninhuis, perso-nenalarmeringenverpleeghuiszorgaanhuisvoor senioreninMaassluis. Bel tijdenskantoorurennaar 010- 409 3000,mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-tie op www.argoszorggroep.nl.
 ARGOS ZORGGROEP
Eenwarmonthaal ineenprofessionele omgeving.Zorgcentrumde Tweemaster: Vondelpark 2, 3141CJMaas-sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-zorgingendagbehandeling. Verpleeg- &reactiveringscen-trum DrieMaasHave: Stadsmolen101, 3146 CT Maassluis,tel. 010- 5923488, mail: dmh@argoszorggroep.nl.Voor psychogeriatrische ensomatische verpleeghuiszorg,somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
 ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-tieve enculturele uitstapjesvoor zelfstandigwonende se-nioreninMaassluisenMaasland. Wie lid wordt, ontvangtde ArgosErOpUitpasentweemaandelijksde ArgosErOpUitkrant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mailnaar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meerinformatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-durigziekenengehandicapten, ouderenmetbehoefte aanpsychosociale ondersteuning, ouderenmetgeheugenpro-blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmeteenverstandelijke en/of lichamelijke beperkingenmensendiebegeleidingnodighebbenbij bijvoorbeeld eenziekenhuis-of tandartsbezoek uitMaassluisenMaasland. Bel tijdenskantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie opwww.argoszorggroep.nl.
 VOORLICHTING OVERBORSTKANKER
Werkgroep OmgaanmetBorstkanker, tel. 010-5916634en010-5915731(alléénoverdag)
ZIEKEN- ENBEJAARDENOMROEPVLAARDINGEN
p/aHoly-ZiekenhuisUitzendingen:maandag-,dinsdag-endonderdagavondvan20.00tot22.00uurVoorverzoek-platen:donderdagavondtel010-4742222,toestel401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwonersvanMaassluisbestaatde mogelijkheid ombij ernstige problemenvanfinanciële aard of schuldsitua-tieshulp inte roepenvanhetProjectSchuldhulpverleninginhetstadhuis. Voor meer informatie:tel. 010-5931550, iedere werkdagvan11.30-12.30uur.Inloopspreekuur: dinsdag9.30-11.30uur.Ingang: sociale dienst.
 AFDELING SOCIALEZAKENENWERK-GELEGENHEID (VOORMALIGESOCIALEDIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,tel.: 010-5931935.Telefonisch spreekuur van11.30tot12.30uur.Spreekuur volgensafspraak. Hetmakenvaneenafspraak dagelijksvan08.00tot12.30uur of via hettelefonisch spreekuur.
 AA(ANONIEMEALCOHOLISTEN)WERKGROEP,,WESTLAND’’
Postbus79, 2670AB Naaldwijk,Groepsavond elke maandagavond van19.45- 22.00uur opDe Hunselaar 1te Honselersdijk. Inlichtingen:tel. 0174-628870(Peter).
SENIORENWELZIJN, LOCATIEMAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijvenwonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,ontmoetingsplekkenenactiviteiten.OntmoetingscentrumDe VlootDe Vloot72, 3144PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.OntmoetingscentrumDe VlietArthur vanSchendelstraat25, 3141ASMaassluis.Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHEHULPDIENST
Telefonische Hulpdienstvoor geestelijke- ensociale nood:tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441(dagennacht)of schrijf postbus122, 2690AC ‘s-Gravenzande.
 V.B.O.K.
Vereniging terBescherming vanhetOngeborenKind.
Deze verenigingbiedthulp bij ongewenste zwangerschapenna zwangerschapsverliesengeeftvoorlichtingop scho-lenenverenigingen. Ervanuitgaande, datde mensvanaf deconceptie beschermwaardigis.V.B.O.K.: Arnhemseweg23, Postbus559, 3800AN Amers-foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag ennachtbereikbaar). Postbank: 2585780.
MEEZuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151- www.meebijdehand.nl
DeconsulentenvanMEEgeveninformatie,advies,ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensenmeteenlichamelijkeofverstandelijkebeperking,eenont-wikkelingsachterstandofeenchronischeziekte.MEEon-dersteuntookinitiatievenvan(groepen)oudersenverzorgteencursusaanbodopmaat.OpverzoekverzorgtMEEvoorlichtingsbijeenkomsten.Dewebsitewww.meebijdehand.nlheeftuitgebreideinfor-matieoveralleswattemakenheeftmet(hetlevenmet)beperkingen.
 VLIETLAND-ZIEKENHUISMaassluis
, Buitenpolikliniek De Vloot206Algemeen...................................................010-5921822
Schiedam
, Vlietlandplein2, 3118 JH SchiedamAlgemeen.................................................010-8939393Afsprakenpolikliniek ...............................010-8930000Bezoektijden: dagelijksvan16.00tot19.30uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAARD.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg555, SchiedamPostbus173, 3100AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddagvan14.00-16.00uur; donderdagoch-tend van08.30- 10.30uur envrijdagvan13.30-16.00uur.Op hetparkeerterreinvanKoningshoek bij hetpostkantoor.
RODEKRUIS,
 
afd. Welfare
Kontaktmevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;mevr.Nieuwboer; tel. 0105919429
 VPTZ, VOORZORG INDELAATSTELEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedtde Stich-ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.Vrijwilligersvande stichtingondersteunencliëntenenhunfamilieleden. Informatie: 06 –12471661.
 AMIVEDI
Opsporingsdienstvoor dieren, Westland,tel.: 070-3251102.
GGD NIEUWEWATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe WaterwegNoord,Postbus3051, 3130CB Vlaardingen.Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
 ASVZZuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedtwonenendienstverleningop maatinMaassluis(DeLuit), Vlaardingen(Nooitgedacht)enSchiedam(De Blijhof), zowel permanent(24uursopvangingroepen)alskortdurend (ind. begeleidingof noodopvangenlogeren)aanmensenmeteenverstandelijke handicap.Tel.: 010-5925784of manager M.J. Simons, tel. enfax: 010-4263765of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst
: 0900-0767
 Allochtone Vrouwen Telefoon
: 0104367171
 Vraagwijzer Zorg en Welzijn:
0104362244
STICHTING ONDEREENDAK(STOED)
Stoed begeleidtmensenvan18 jaar enouder metpsychia-trische en/of psychosociale problematiek, die zozelfstan-digwillen(blijven)wonen.Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-sion, hulp bij financiële problemen(budgetbegeleidingenbudgetbeheer), begeleid werkenenreïntegratie. Stoed iswerkzaaminde regioNieuwe WaterwegNoord.Bezoekadres: Zuidvliet111Ate Maassluis.Telefoon: 010-5991991Fax: 010-5991999 .Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nlPostadres: Postbus653140AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is24uur per dagbereikbaar voor die-ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-MaassluisenMaasland (Gem. Westland). De ambulance isbereikbaaronder nummer 06-51166899.De dierenambulance maaktonderdeel uitvanhetdierente-huis(asiel)te Vlaardingen.Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht enverzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naarspecialistische opvangpunten. Voor het opvangen van dedieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-meentenVlaardingen-MaassluisenMaasland.
n
oteren
Dorst!!
Zondagmorgen 10 april is er om10.00 uur een Impulsdienst in DeHoeksteen in Maasdijk.Deze dienst begint om 10.00 uur ends. Geb Doornik uit Maassluis is dezemorgen de voorganger.Samen met gospelgroep ‘Reveil’die voor de muzikale ondersteuningzorgt hopen we een goeie dienst metelkaar te beleven.Het thema is: ‘Dorst’.Daar hebben we natuurlijk allemaalwel eens last van, maar deze morgenheeft het een diepere betekenis.Kom luisteren en meebeleven watGod ons te vertellen heeft.Jong en oud zijn van harte welkom:zondag 10 april om 10.00 uur in DeHoeksteen aan de Prinsenlaan.Na afloop is er natuurlijk gelegenheidvoor een praatje onder het genot vaneen kopje koffie, thee of iets fris.
Kerkradio Maassluis
Voor de uitzending van woensdag13 april is het volgende program-ma samengesteld.1. Opening: “Wanneer de schemervalt”2. “Psalm 101”3. “Gedenk aan mij”4. “Op het Godslam rust mijnziele”5. Meditatie n.a.v. Mattheüs 27:15-26Thema: “De vrouw van Pilatus”6. “Hallelujah lof zij het lam”7. “Adoramus te Christe”8. De jarigen9. Bruidsparen10. Sluiting:Voor de volgende uitzendingenkunt u verzoeknummersaanvragen tot zaterdag 23 aprilJohn Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.010-5917470(hjpost@kabelfoon.nl)
 Vrouwen-ontmoetingsochtend
U wordt van harte uitgenodigd op:de vrouwenontmoetingsochtend vanwoensdag 13 april a.s.Thema: “Israël en de Palestijnen”Vanaf 9.00 uur staat de koffie/ theevoor u klaar + iets lekkers.We beginnen om 9.15 uur en hopenomstreeks 11.15 uur af te sluiten.Voor de jonge kinderen is er oppasaanwezig tot 4 jaar.Plaats van samenkomst: het gebouwvan het Leger des Heils, Noordvliet61/63 te Maassluis.
Spreekster Heleen Bénard
Zij zal met ons spreken over Israël ende Palestijnen, want komt er ooit eeneind aan het conflict!Nu als wij de Bijbel geloven en watde profetieën daarover verkondigenen wat het Bijbelboek Openbaringenzegt, dan komt het helemaal goed!Momenteel gebeurt er in het Midden-Oosten heel veel, zou dat allemaal temaken kunnen hebben, met wat ervoorspeld staat in de Bijbel?Wie zijn ogen hier niet voor wil slui-ten, is uitgenodigd naar deze boei-ende vrouwenontmoetings-ochtendte komen en laat je niet afschrikken,maar laat je bemoedigen en vertroos-ten!Georganiseerd door: Interkerkelijk Vrouwenteam uit MaassluisInfo: 010-5919601 of 010-5920245 of kijk op de website: www.digitalestad-maassluis.nl/voo/ Op vrijdag 15 april a.s. geeft de be-kende organist Martin Mans eenorgelconcert in de Oude Kerk vanMaasland. Het programma staat inhet teken van Passie en Pasen.Het concert begint om 20.00 uur.Martin Mans werd in 1965 geborente Melissant, op het Zuidhollandseeiland Goeree-Overflakkee. Op ze-venjarige leeftijd ontving hij zijn eer-ste orgellessen, op elfjarige leeftijdbegeleidde hij voor het eerst koren enop twaalfjarige leeftijd werd hij kerk-organist in zijn geboorteplaats. Inzijn jeugdjaren schreef hij verschil-lende concoursen op zijn naam. Naaraanleiding hiervan gaf hij op veer-tienjarige leeftijd zijn eerste orgelbe-speling voor de NCRV-radio. Naastzijn orgelstudie bekwaamde hij zichin koordirectie.Sinds 1995 is Martin Mans organistin de Breepleinkerk te Rotterdam.In de loop der jaren werkte Martinmee aan meer dan 500 CD-opnamen.Ook maakte hij inmiddels diverseDVD’s. Wegens grootverkoopsuccesontving hij een platina CD en 2 gou-den CD’s.Per jaar geeft Martin Mans zo’n 250concerten. Buitenlandse concertrei-zen voerden hem door geheel Europa,Canada, Amerika, Australië en Zuid-Afrika.Regelmatig treedt hij op voor radioen TV.Hij is begeleider van diverse koren enartiesten van naam en faam en vormteen uniek klavierduo met pianist JanVayne.Ook is hij vaste dirigent van twee gro-te mannenkoren: ‘De Gouwestem’ teWaddinxveen en ‘Noord-West Ve-luwe’ te Nijkerk.Uniek is zijn gastdirigentschap vanhet One Day Male Choir; één van degrootste mannenkoren van Canadaen de USA. Daarnaast heeft hij deleiding over The Martin Mans For-mation.Tenslotte schrijft hij muziek voor or-gel, koor en orkest in diverse bezet-tingen.
Programma
1. Improvisaties over geestelijke lie-derena. De kracht van Uw liefdeb. Abba Vaderc. Daar juicht een toond. O hoofd bedekt met wondene. Wij hebben op de fluit gespeeld/ Eens als de bazuinen klinken2. Klassiekersa. Palladio (Karl Jenkins)b. Air (J.S. Bach)c. Toccata Suite Gotique (L. Boël-mann)3. Marsena. Ben Hur Chariot Race (E.T. Paull)b. You raise me up (R. Lovland)c. Colonel Bogey March (F.J. Ric-ketts)5. Improvisaties over geestelijke lie-derena. Christus onze Heer verreesb. Psalm 87c. U zij de glorieDe toegangsprijs bedraagt € 8,- . Dekerk is vanaf 19.00 uur geopend.
Orgelconcert in Maaslanddoor Martin Mans
ZinInZondag bij de VrijzinnigeGeloofsgemeenschapNPB Maassluis
Het Witte Kerkje aan de ConstantijnHuygensstraat 1 te Maassluis.Iedere tweede zondag van de maandom 10.15 uur. Afronding ongeveer12.00 uur.Aan de hand van eigen voorbeeldenwordt onderzocht wat antwoordenkunnen zijn op levensvragen. Vooropstaan respect en ruimte voor elkaar.Een ZinInZondag-Ontmoeting heeftgrotendeels het karakter van een fi-losofisch café met ruimte voor spiri-tualiteit.Uitgangsvraag voor zondag 10 aprilis ‘wat is het echte leven’. Deze vraagstaat tevens centraal in deze maandvan de filosofie.Alle belangstellenden zijn van hartewelkom in onze Vrijplaats voor Zin-geving.Deelname: 5,-.Informatie: npb-maassluis@kabel-foon.net of 010 426 07 56 of 06 2926 73 05www.vrijzinnigmaassluis.nl
 
7 APRIL 2011PAGINA 3
amilieberichten
Familieberichten
 
BEGRAFENISSEN EN CREMATIES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
 
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandighedentellen alleen persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uwomgeving voordoet, moet u erop kunnenvertrouwen dat alles wat met hetsterfgeval te maken heeft perfect wordtafgehandeld.Voor Maassluis, Vlaardingen,Schiedam, Hoek van Holland enomstreken is er de uitvaartverzorgingvan mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over een organisatie met ervaren,vakkundige mensen die beseffen dat indroeve omstandigheden alleen persoonlijke wensen tellen.
 
 
voor particulier en bedrijfaan huis of op kantoorinrichten netwerkeninstellen internetverwijderen virussencomputers sneller maken
E.
 
B
ONTE
 
M
AASLAND
010-5938090
INFO
@
ESSALU
.
NL
 
ESSALU
COMPUTERREPARATIE
 
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van gebitsprotheses. Door nauw te overleggenworden vorm, kleur en zetting van de tandenafgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, MaassluisTel. 010 59 119 80www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
 
Lange Boonestraat 223142 CC MaassluisTel. 010-5911980
Soms zoek je woorden om te spreken,soms zoek je woorden voor een beetje troost.Maar hoe je ook zoekt je vindt ze niet, zijn er wel woorden voor intens verdriet?Soms is een klein gebaar voldoende,een blik, een hand, een arm om je heen.Zo'n klein gebaar zegt meer dan woorden, geeft het gevoel je bent niet alleen.
Dit hebben wij mogen ontvangen en ervarenna het overlijden van onze vader, schoonva-der, onze opa en "ouwe" opa
Henny Gadella
waarvoor onze oprechte dank.MaryHarriëtte en PeterStefan en BiancaPetra en DannyThijnMaassluis, maart 2011
Bedankt
Wij willen u hartelijk bedanken voor de velekaarten en telefoontjes. Het is onmogelijk omiedereen persoonlijk te bedanken na het over-lijden van
Bertus Vijfvinkel
Wij hebben dit zeer op prijs gesteld om ditgrote verlies met ons te delen.Nel VijfvinkelKinderen en kleinkinderenMaassluis, april 2011
Cees, Cees wat doe je ons aan …
Intens verdrietig, maar dankbaar voor allemooie jaren waarin wij van elkaar mochtengenieten, nemen wij met pijn in ons hart af-scheid van mijn lieve maatje, onze lieve va-der en opa
Cornelis de Vos
- Cees -
in de leeftijd van 77 jaar.Mar de Vos-VermaasCees en Angela,
Quirien, Robin
AnnekeRia en Marco,
Noah
Maassluis, 1 april 2011Jongkindstraat 5-d, 3141 JE MaassluisDe uitvaartplechtigheid heeft woensdag6 april plaatsgevonden in de aula van deAlgemene Begraafplaats Maassluis, waarnawe Cees hebben begeleid naar zijn laatsterustplaats aldaar.
Cees de Vos
Heel hoog in de lucht zweeft een grote ballon.Hij is rood en rond.Soms blaast de wind heel hard.Soms maakt de regen hem nat.Maar toch blijft de ballon zweven.Er onder hangt een touwtje met daaraaneen kaartje waarop staat geschreven:
Dag lieve Opa
Quirien en Robin de VosNoah van Achterberg
Langs deze weg willen wij u hartelijk
 

Het is ons tot grote steun geweest.






H
ERINNERING
2 april 2008 2 april 2011
Josephina Pleijsant-van Oosten
Laatst waren wij allen bij een concert van éénvan jouw geliefde zangers en jij, jij was er ook,wij voelden dat en houden van jou.HansSil en RachelNelleke en Ray
Henk 
 
en
JaquelineMeuldijk 
Ja, ja de tijd is daar.Al 25 jaar staan zij onvoorwaardelijk voor elkaar klaar.Nu op naar het volgende jubileumjaar.
Lisette, JessicaPa en Ma
Koninginnedag
GAMBA’SONBEPERKT
(v.d. Grill) 
13,- 
 
p.p.
Vanaf 22.00 uur Live Music 
OPEN
 
OPEN
vanaf
vanaf
09.00
09.00
uur.
uur.
Zaterdag / zondag vanaf 10.00 uur.
Zaterdag / zondag vanaf 10.00 uur.
Kortebuurt 16e, 3155 EH Maasland,
Kortebuurt 16e, 3155 EH Maasland,
afslag 7 (A20) bij busstation,
afslag 7 (A20) bij busstation,
tel. 010-5924539
tel. 010-5924539
Ontbijt, lunch, dinnercafé
Ontbijt, lunch, dinnercafé
 Vanaf 17.00 uur.
D
a  n  i  e  l  l  a  ’ s  
DE VEERHEUVEL
E EERHEUEL
(H)
(H)eerlijk 
 uit eten!
uit eten! 
MAANDMENU
 
 
27,50
Seranoham met meloenof Zalmcarpaccio
***
Ossehaaspuntjes in stroganoffsausof Zalmfile met verse asperges
***
Chocoladeijs met slagroom
Vrijdag 22 april gesloteni.v.m. besloten party.
 24 april 1e Paasdag, aanvang 11.30 uur.
Paasbrunch
26,50 p.p.
roerei, bacon, div. soorten brood, beleg, eiersalade,zalmsalade, kip-kerrie, holl. garnalen etc. dessert buffet.
Café - Restaurant
 
De Veerheuvel
Nieuweweg 1 / 3181 LJRozenburg / Tel. 0181 212225BIJ DE VEERPONT
• Reserveren gewenst.• ’s Maandags gesloten.• Tevens à la carte.• Terras aan het water.
GEVRAAGD:MEDEWERKER/ STER
Zuidvliet 6 - Maassluis - Tel. 010 - 5922851
 Zuidvliet 6 - Maassluis - Tel. 010 - 5922851SINDS KORT VERKOPEN WIJ OOK MOOIE KWALITEIT HERENSOKKEN, PANTY’S EN PANTYKOUSJES.
 5 0 %  K O R T I N G
 o p u it  v o o r r a a d s p o r t p r i jz e n (b ek e r s,  m e d a ill e s  e t c. )
GESLOTEN VOOR PUBLIEK
op donderdag 14 april vanaf 15.00 uur i.v.m.een informatiebijeenkomst voor het personeel.
 
Voor spoedeisende zaken kunt ubellen naar tel. 010 - 5930410.
Maasdelta Maassluis
P.J. Troelstraweg 6 - 3144 CX Maassluis
Op zoek naar een nieuwe laptop?
Bestel nu direct via
www.pcmaasland.com
 
of
bel 010-5917305
Laptops 
vanaf
 
 
399,-
Verzamelbeurs van militaria
Zondag 10 april 2011van 09.00 tot 14.00 uur.
LIJNBAANHAL
BAANSTRAAT 4,(NABIJ DE WESTHAVENKADE)Vlaardingen
Info 010-4358856 of 06-23250366
Evanos
Hobby & Nail-art shop
Wij gaan volgende week beginnen meteen
workshop zeepketting/decoratie
.Interesse? Laat ons het even weten.Wij zijn
zaterdag 16 april
ook te vinden inKoningshoek op de
creamarkt
.
Zondag 17 april
 hebben we
koopzondag
in de Reigerstraat. Nog nooitgeweest? Kom eens gezellig langs.
06-40909023
Reigerstraat 14, 3145 CT Maassluis
www.evanos-online-handelshop.nl
Restaurant de Jonghe Burgemeester 
Op 24 en 25 april is het weer Pasen wij hebben voor u alvast een mooi en smaakvol  menu samengesteld.
PAASMENU
Tartaar van verse zalm geserveerd met een mayonaise van masalakerrie en afgemaakt met een kwartel eitje ****** Licht gebonden asperge soep geparfumeerd  met een vleugje tuinkruiden olie ******* Krokant gebakken kippenborst vergezeld  met een saus van bospaddenstoeltjes en banaan sjalotjes ******** Huis gemaakte appeltaart geserveerd  met een bolletje karamelijs en geslagen room Dit menu tijdens de paasdagen kost € 37.50 per persoon 
RESERVEER NU
.U kunt natuurlijk ook gewoon a la carte eten.Onze website www.dejongheburgemeester.com Burg. De Jonghkade 35 in Maassluis.
Tel: 010-5904950
Hofsingel 33-39 • Maasland • Tel.: 010-5912475
www.vaneijmerenmaasland.
Feestelijke
Feestelijke
opening
opening 
van de winkel op Koninginnedag
van de winkel op Koninginnedag
van 10-14 uur met diverse activiteiten
van 10-14 uur met diverse activiteiten
en een hapje en drankje!!
en een hapje en drankje!!
Graag tot ziens bij;
Graag tot ziens bij;
 
Erkend Gastechnisch Installatiebedrijf 
 
voor Maassluis en omgeving
 
 
info@fransdeherder.nl 010-5925919
 
www.fransdeherder.nl 06-30562071
 
Onderhoudsbeurt cv ketel
Opname klantenbestand
Jaarlijkse belservice
Geen abonnement
Geen zorgen
Geen voorrijkosten
Gasveilige keuze
Informatie: bel of zie website
Massage
www.jelijfisjeleven.nl010 - 78 57 1806 - 13 60 34 84
 Annelies Lapré
Commanderij 593155 AA Maasland
NIEUW
 bij je lijf is je leven:
Lomi Lomi
 just go with the flow!
Kamerkoor Cantabile kijkt met vreugde terug op het  prachtige concert ‘Hollandse Meesters’ op 2 april jl.
Dit concert werd naast de muzikale inspanningenvan dirigent en koorleden mogelijk gemaakt door:
 AKK KlussenBloemsierkunst FloraBoekhandel ’t Keijzerrijk Ed SchoenserviceGeur & AromaGuus BloemenHoveniersbedrijf Van Leeuwen Jacques, bureau voor grafische vormgeving Kwekerij De Westhoek Monsieur PaulP& OntwerpPieter Wierckx relaxed vision center  Van Hemert Wo/Man Virgo Kappersteam
Cantabile dankt al deze sponsors voor hun steun!
Voor klokken en sieradennaar De Lierwww.juwelier-nederlof.nl
WIJ ZIJN REEDS GESTART OP ONZENIEUWE LOCATIE OP “HET BALKON”Door uitbreiding van ons team met zoweleen tandarts als een mondhygiënistenemen wij weer
nieuwe patiënten
aan.
Wegens ziekte met SPOED gevraagdervaren
tandartsassistente
Telefonisch bereikbaar ma. t/m do.:08.15 – 12.15 uur en 13.15 – 17.00 uurvrij.: 08.15 – 12.00 uur.Tel: 010 - 5914646Email: info@tabrizi.nl
Huisartspraktijk Dr. A. A. Azizis gesloten van07-04-2011 t/m 15-04-2011
Voor spoedgevallen is de waarnemend huisarts:Dr. Blaauboer, Doelstraat 54A te Maasland
Tel.: 010-5926400
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nlBegrafenissen in Maassluis, Maaslanden omstreken.Opbaarmogelijkheden in een door u gewenstuitvaartcentrum of thuis met koeling.Geen crematies.T. den HollanderP.N. den HollanderMozartlaan 133131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander
...omdat het leven verder gaat.JohnWalter
06 128 222 22 (dag & nacht)www.regenbooguitvaart.nl
GARAGE TE HUUR
IN NAALDWIJK0174 - 624420
Tegelzetter nodig? Ik ben op zoek naar men-sen die hun keuken,badkamer, toilet of vloerwillen laten betegelen.Ook voor het stukadorenkunt u bij mij terecht.Aanbieding voor het voor-jaar!! Speciale prijzen!Bel Bas Anemaet, tel.06-30077024 of mail naarbasanemaet@gmail.comDe interkerkelijke ‘Hea-ling Rooms’
Lieve men-sen, wij geloven in gebed.Daarom willen we graagvoor en met u bidden voorherstel, genezing en alleswaar u bang voor bent ofvoor wat u bezig houdt endat kan op elke dinsdag-middag. Dan zijn we voor ubeschikbaar van 14.00 tot16.00 in de Maranathakerk,Brederolaan 49 in Maas-sluis. Per tel. zijn we bereik-baar op 010-5925.691! Ookinfo op www.healingrooms.nl.
GEZOCHT:
modelvoor manicure. Tel. 06-16915421De Schakel wordt niet ge-lezen maar g-e-s-p-e-l-d!Woning huren?BP Verhuur0174-615545www.bpverhuur.nl
TE KOOP:
Omafiets, heelmooi i.z.g.st. €45,- Tel. 06-28742828

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->