Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Опојни дроги

Опојни дроги

Ratings: (0)|Views: 983 |Likes:
Published by cornusmas

More info:

Published by: cornusmas on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

 
С.О.У. „Ѓорче Петров“ - Прилеп
Проектна задача по фармакогнозија
Тема: Опојни дроги
 
Ментор: Изработила:
 
проф. Наташа Најдоска Наталија Стојкоска
Содржина:
Вовед ........................................................................................……………………3Марихуана- Canabis sativa …………………………………………......................4Афионски катран - Papaver somniferum L. – Papaveraceae……………………...5Зрели суви афионски чушки- Capita Papaveres………………………………….8Цвет од булка - Rhoeados Flos ……………………………………………………8Тутун – Narcotica ………………………………………………………………… 9Лист од кока - Cocae folium ……………………………………………………..11Кафе - Coffae Arabica …………………………………………………………….13Заклучок ..................................................................................................................15Користена литература ............................................................................................162
 
Вовед:
Под поимот дроги, подразбираме дроги кои имаат способност да влегуваат воинтеракција со живите организми, менувајќи ја нормалната телесна функција.Дрога може да биде било која природна или синтетичка супстанција која поседуванекоја посебна или изборна привлечност.Такви се опојните дроги кои се сметаат за супстанции од природно или синтетичкопотекло со чија употреба може да се создадат состојби на зависност, што можат даго загрозат човековиот интегритет во физичка, психичка или социјална смисла.Како опојни дроги се сметаат и психотропните супстанции. Од фармаколошкиаспект, дрогите имаат дејство, предизвикано од хемиските својства насупстанциите, кои влијаат на структурата и функцијата на живите организми, а сотоа го менуваат расположението и свеста на човекот.Дејството на дрогата ја менува човековата личност, а со повеќекратно консумирањесе оштетуваат одредени витални органи. Дрогата има дејство и врз менталниотживот, проследено со лудило, параноја и шизофренија.Користење на прекумерни дози доведува до смрт. Исто така имаат влијание и врзпсихичката преобразба на личноста, проследено со физичко и психичко распаѓање,слабеење на нервниот систем, менување на карактерот. Со сето ова не само што езасегнат поединецот, туку засегнати се и семејството и општеството во целост.Дејството на дрогата врз поединецот, со повремено или трајно корисење, води контолеранција, а толеранцијата е поврзана со потребата од постојано зголемување нанеопходната доза дрога поради постигнување исти, веќе доживеани ефекти.Самото дејство на дрогата води кон психичка и физичка зависност, а злоупотребатана дрогата и нејзиното дејство врз животот и организмот на човекот, предизвиканоод хемиските супстанции што ги содржи дрогата, има штетни последици врзиндивидуата и општеството во целост. Ќе се задржиме на некои опојни дроги коини се повеќе познати: Марихуана, Афион – Опиум - Афионски катран, Тутун,Лист од кока, Кофеин – кафе.3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sosedot liked this
Bile Holmes liked this
Milena Krsteva liked this
Milena Krsteva liked this
almutazim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->