Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuan Muc Ke Toan Quoc Te

Chuan Muc Ke Toan Quoc Te

Ratings:

4.5

(8)
|Views: 2,666|Likes:
Published by hopefully2017
usefull
usefull

More info:

Published by: hopefully2017 on Nov 27, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
Baãn quyïìn 1999Ngên haâng Thïë giúái1818 H Street, NWWashington DC 20433 USA Toaân böå quyïìn taác giaã àûúåc baão vïåxuêët baãn taåi Húåp chuáng quöëc Hoa KyâHennie van GreuningLaänh àaåo khu vûåc taâi chñnhKhu vûåc chêu Êu vaâ Trung AÁNgên haâng Thïë giúáiMarius KoenGiaáo sû kïë toaán taâi chñnhTrûúâng kïë toaánTrûúâng Àaåi hoåc töíng húåp PretoriaChuyïn gia tû vêën cho Ngên haâng Thïë giúáiToaân böå söë liïåu, diïîn giaãi vaâ kïët luêån laâ cuãachñnh taác giaã, khöng phaãi cuãa Ngên haângThïë giúái; khöng phaãi cuãa Höåi àöìng quaãn trõ,Ban laänh àaåo vaâ cuäng khöng phaãi cuãa bêët cûánûúác thaânh viïn naâo cuãa Ngên haâng Thïëgiúái.
©
Copyright 1999The World Bank1818 H Street, NWWashington DC 20433 USA  All rights reservedManufactured in the United States of AmericaHennie van GreuningFinancial Sector LeaderEurope and Central Asia RegionThe World BankMarius KoenProfessor of Financial AccountingSchoool of AccountancyUniversity of PretoriaConsultant to The World Bank All findings, interpretations, and conclusionsare the authors’ own and should not beattributed to the World Bank, its Board of Directors, its management, or any of itmember countries.

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tifosihn89 liked this
northstar12345 liked this
angelpttl liked this
Ngo Thi Thuy Hoa liked this
truongdx liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->