Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 317|Likes:
Published by sejmometr.pl

More info:

Published by: sejmometr.pl on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
 
Druk nr 4042
SEJMRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJVI kadencja
 SPRAWOZDANIEKOMISJI POLITYKI SPO
Ł
ECZNEJ I RODZINY ORAZ KOMISJI SAMORZ
Ą
DUTERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ
- o rz
ą 
dowym projekcie ustawy o wspieraniurodziny i systemie pieczy zast
ę
pczej (druk nr3378),- o poselskim projekcie ustawy o rodzinnejopiece zast
ę
pczej (druk nr 628).
Marsza
ł
ek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - pozasi
ę
gni
ę
ciu opinii Prezydium Sejmu - skierowa
ł
w dniu 11 lipca 2008 r. projekt ustawyz druku nr 628 do Komisji Polityki Spo
ł
ecznej i Rodziny oraz Komisji Samorz
ą 
duTerytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania.Sejm na 74. posiedzeniu w dniu 23 wrze
ś
nia 2010 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2Regulaminu Sejmu skierowa
ł
projekt ustawy z druku nr 3378 do Komisji Polityki Spo
ł
eczneji Rodziny oraz Komisji Samorz
ą 
du Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia.Komisje: Polityki Spo
ł
ecznej i Rodziny oraz Samorz
ą 
du Terytorialnego i PolitykiRegionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu ustawy z druku nr 628na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2008 r., po przeprowadzeniu wys
ł
uchania publicznegoodno
ś
nie projektu z druku nr 3378 na posiedzeniu w dniu 19 pa
ź
dziernika 2010 r. a nast
ę
 pnie po rozpatrzeniu powy
ż
szych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 22 pa
ź
dziernika2010 r. oraz 30 i 31 marca 2011 r.wnosz
ą 
:Wysoki Sejm uchwali
ć
raczy za
łą 
czony projekt ustawy.Komisje – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawiaj
ą 
na
żą 
daniewnioskodawców, nast
ę
 puj
ą 
ce wnioski mniejszo
ś
ci:1) w art. 14 ust. 4 nada
ć
brzmienie:„4. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny mo
ż
e w tym samym czasie prowadzi
ć
  prac
ę
, jest uzale
ż
niona od stopnia jego przygotowania i do
ś
wiadczenia zawodowegooraz stopnia trudno
ś
ci wykonywanych zada
ń
,
łą 
cznie nie mo
ż
e jednak przekroczy
ć
 10 rodzin, licz
ą 
cych do 40 dzieci w wieku do 18 lat.”
 – pose
ł
B. Kotkowska
2) w art. 94 doda
ć
ust. 6 w brzmieniu:„6. W placówce opieku
ń
czo-wychowawczej umieszczane s
ą 
dzieci, które nie mog
ł
y by
ć
 skierowane do rodzinnej pieczy zast
ę
 pczej.”;
 – pose
ł
B. Kotkowska
 
 
3) w art. 99 ust. 1 nada
ć
brzmienie:„1. Praca z dzieckiem w placówce opieku
ń
czo-wychowawczej jest prowadzona zgodniez indywidualnym planem pomocy, sporz
ą 
dzonym i realizowanym przezwychowawc
ę
we wspó
ł
 pracy z asystentem rodziny i innymi osobami pracuj
ą 
cymi zdzie
ć
mi, o których mowa w art. 97 ust. 1.”;
 – pose
ł
B. Kotkowska
4) w art. 133 w ust. 3 wyrazy „6 miesi
ę
cy” zast
ą 
 pi
ć
wyrazami „3 miesi
ę
cy”;
 – pose
ł
B. Kotkowska
5) w art. 155 w ust. 1 doda
ć
pkt 2a w brzmieniu:„2a) doboru rodziny do dziecka mo
ż
e dokona
ć
tylko o
ś
rodek, który zakwalifikowa
ł
 dziecko lub rodzin
ę
do przysposobienia;”;
 – pose
ł
E. Rafalska
6) w art. 200 zmianie 2 nada
ć
brzmienie:„2) w art. 578 dotychczasow
ą 
tre
ść
oznacza si
ę
jako § 1 oraz dodaje si
ę
§ 2 w brzmieniu:„§ 2. S
ą 
d w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si
ę
postanowienia o pozbawieniu w
ł
adzy rodzicielskiej przesy
ł
a to postanowienie do o
ś
rodkaadopcyjnego powiadamiaj
ą 
cego o okoliczno
ś
ciach uzasadniaj
ą 
cych wszcz
ę
cie zurz
ę
du post
ę
 powania opieku
ń
czego. W innym przypadku przesy
ł
a postanowienie do o
ś
rodka adopcyjnego prowadz
ą 
cego wojewódzki bank danycho dzieciach oczekuj
ą 
cych na przysposobienie.”;
 – pose
ł
S. Szwed
7) w art. 227 ust. 8 nada
ć
brzmienie:„8. Do placówek, o których mowa w ust. 1–3 i 7, w okresie 3 lat od dnia wej
ś
cia w
ż
ycie niniejszej ustawy mog
ą 
mie
ć
zastosowanie przepisy dotychczasowe.”;
 – pose
ł
B. Kotkowska
8) w art. 228 wyrazy „ni
ż
30” zast
ą 
 pi
ć
wyrazami „ni
ż
14”;
 – pose
ł
E. Rafalska
Przewodnicz
ą 
cy KomisjiPolityki Spo
ł
ecznej i Rodziny/-/S
ł
awomir PiechotaZ-ca Przewodnicz
ą 
cego KomisjiSamorz
ą 
du Terytorialnegoi Polityki Regionalnej/-/Waldy DzikowskiSprawozdawca/-/ Magdalena KochanWarszawa, dnia 31 marca 2011 r.
 
 
Liczba stron : 1 Data : 2011-04-07 Nazwa pliku : 1390-00A.PK VI kadencja/druki nr 3378 i nr 628
 
1
 
Projekt
USTAWAz dnia 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast
ę
pczej
1) 
Dla dobra dzieci, które potrzebuj
ą 
szczególnej ochrony i pomocy ze stronydoros
ł
ych,
ś
rodowiska rodzinnego, atmosfery szcz
ęś
cia, mi
ł
o
ś
ci i zrozumienia, wtrosce o ich harmonijny rozwój i przysz
łą 
samodzielno
ść
 
ż
yciow
ą 
, dla zapewnieniaochrony przys
ł
uguj
ą 
cych im praw i wolno
ś
ci,dla dobra rodziny, która jest podstawow
ą 
komórk 
ą 
spo
ł
ecze
ń
stwa oraz natu-ralnym
ś
rodowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej cz
ł
onków, a w szczególno
ś
cidzieci,w przekonaniu,
ż
e skuteczna pomoc dla rodziny prze
ż
ywaj
ą 
cej trudno
ś
ci wopiekowaniu si
ę
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dlanich mo
ż
e by
ć
osi
ą 
gni
ę
ta przez wspó
ł
 prac
ę
wszystkich osób, instytucji i organizacji pracuj
ą 
cych z dzie
ć
mi i rodzicami – uchwala si
ę
, co nast
ę
 puje:
1)
Niniejsz
ą 
ustaw
ą 
zmienia si
ę
ustawy: ustaw
ę
z dnia 25 lutego 1964 r.– Kodeks rodzinny i opie-ku
ń
czy, ustaw
ę
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post
ę
 powania cywilnego, ustaw
ę
z dnia 26czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustaw
ę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ustaw
ę
 z dnia 26 pa
ź
dziernika 1982 r. o post
ę
 powaniu w sprawach nieletnich, ustaw
ę
z dnia 28 lipca1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustaw
ę
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz
ą 
dzie gmin-nym, ustaw
ę
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo
ł
ecznym rolników, ustaw
ę
z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw
ę
z dnia 30 sierpnia 1991 r. ozak 
ł
adach opieki zdrowotnej, ustaw
ę
z dnia 7 wrze
ś
nia 1991 r. o systemie o
ś
wiaty, ustaw
ę
z dnia5 czerwca 1998 r. o samorz
ą 
dzie województwa, ustaw
ę
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz
ą 
dzie powiatowym, ustaw
ę
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
ń
 Spo
ł
ecznych, ustaw
ę
z dnia 25 czerwca 1999 r. o
ś
wiadczeniach pieni
ęż
nych z ubezpieczeniaspo
ł
ecznego w razie choroby i macierzy
ń
stwa, ustaw
ę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia
ł
alno
ś
ci po
ż
ytku publicznego i o wolontariacie, ustaw
ę
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw
ę
z dnia 28 listopada 2003 r. o
ś
wiadczeniach rodzinnych, ustaw
ę
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo
ł
ecznej, ustaw
ę
z dnia27 sierpnia 2004 r. o
ś
wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
ś
rodków publicznych,ustaw
ę
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s
ą 
dowych w sprawach cywilnych, ustaw
ę
z dnia 29lipca 2005 r. o przeciwdzia
ł
aniu przemocy w rodzinie, ustaw
ę
z dnia 16 listopada 2006 r.o op
ł
acie skarbowej, ustaw
ę
z dnia 7 wrze
ś
nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-mentów oraz ustaw
ę
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost
ę
 pnianiu informacji gospodarczych i wy-mianie danych gospodarczych.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marcin Szydlak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->