Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preduzetnicki proces-seminarski

Preduzetnicki proces-seminarski

Ratings: (0)|Views: 636 |Likes:
Published by cacikica87

More info:

Published by: cacikica87 on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
1.Uvod
Danas se u razvijenom svetu preduzetništvo prepoznaje kao glavni pokretač inovacija,konkurentnosti, ekonomskog rasta i rešavanja niza socijalnih problema, i to od globalnogpreko nacionalnog do lokalnog nivoa.Postoje dosta definicija koje održavaju brojnost i raznovrsnost. Njihov izbor napravljen je poštujući stepen zastupljenosti u relevantnoj literaturi sa namerom da se pokrijudominantni aspekti prirode preduzetništva.Po Shoumpeter-u preduzetništvo je nova kombinacija koja uključuje uvođenje novihroba, novih metoda proizvodnje, otvaranje novih tržišta, novih izvora snabdevanja ili novihorganizacija.Po Shapero-u preduzetništvo je vrsta ponašanja koja uključuje :1) Preuzimanjeinicijative, 2) Organizovanje ili reorganizovanje socio/ekonomskih mehanizama u ciljupraktičnog korišćenja resursa i situacije, 3) Prihvatanje rizika i neuspeha. Glavni resurs kojipreduzetnik koristi je on sam.Po Kuratku i Morris-u preduzetništvo može biti definisano kao traženje i kapitalizacijaprilika, skopčano sa preuzimanjem rizika i istrajavanjem da se inovativna ideja pretvori urealnost.Danas je široko prihvaćeno shvatanje po kome je svakom uspešnom preduzetničkompoduhvatu imanentan fundamentalni preduzetnički proces.- 2 -
 
2.Preduzetnički proces
Preduzetnički proces predstavlja sled aktivnosti kojima se ideja nastalaprepoznavanjem prilike prevodi u realnost. Srce tog procesa je preduzetnik Kao što smo naveli u uvodu da je suština preduzetničkog procesa prepoznavanjeprilike koji dalje rezultira eksploatacijom prilike i ubrajanjem plodova poduhvata tako postojei aspekti preduzetničkog procesa.Preduzetnički proces predstavlja lanac događaja odnosno aktivnosti kojima se idejanastala prepoznavanjem prilike prevodi u realnost. Celovit pristup ovom procesu obuhvataosnovne karakteristike procesa, modele njihovog odvijanja, elemente (pokretačke snage),same aktivnosti ali i veštine potrebne za realizaciju ovog procesa.
2.1. Karakteristike preduzetničkog procesa
Preduzetnički proces je veoma kompleksan, što mu po mišljenju relevantnih autoradaje kompleksne primenjene nauke koja ima jasno definisano mesto u hijararhiji ostalihnauka.Preduzetništvo se oslanja na niz baznih nauka (psihologija, sociologija, biologija pa ifizika i matematika) i primenjenih nauka (ekonomija, menadžment i dr.) što uslovljava njenumultidisciplinarnost, odnosno multidiscipliranost karakteristika preduzetničkog procesa.Po Gartner-u preduzetnički proces je diskontinualan, nelinearan i multidisciplinaran.Po Bhave-u preduzetnički proces je iterativan, nelinearan, zasnovan na povratnojsprezi, konceptualan, fizički.Po Guedallo-u preduzetnički proces je neatabilan, celovit, nekada i katastofalan,jedinstven.Po Bygrave-u i Wickham-u Preduzetnički proces je diskontinualan, celovit, zasnovanna promenama, dinamičan, jedinstven, ekstremno osetljiv na početne uslove, uključuje velikibroj prethodnih uslova i varijabli, inicira se ljudskom odlukom.
2.2.Modeli preduzetničkog procesa
U teoriji preduzetništva su prisutni brojni pokušaji da se dođe do teorijskog modelapreduzetničkog procesa. Osnovni problem pri tim pokajima proističu iz činjenice dapreduzetniptvo po pravilu predstavlja:-logičan-sistemski-planirani procesNasuprot tome često se opaža kao:-neuređen-nepredvidljiv procesGartner je 1985 god.ponudio sveobuhvatan model koji opisuje fenomen stvaranjanovog preduzetničkog poduhvata. On je četvorodimenzionalan i pokriva sve relevantnekomponente preduzetničkog procesa: okruženje, pojedinca ili pojedince, organizaciju i sampreduzetnički proces.- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->