Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Vojislav Seselj-Narkomanija Vuka Manitoga

Dr. Vojislav Seselj-Narkomanija Vuka Manitoga

Ratings:
(0)
|Views: 200|Likes:
Published by Mathew Ayers

More info:

Published by: Mathew Ayers on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2011

pdf

text

original

 
NARKOMANIJAVUKA MANITOGA
Dr
V
Vojislav
[
[e{eq
Srpska
 
r
radikalna
s
strankaBeograd
2
2000.
 
P
P
 
R
R
E
E
D
D
G
G
O
O
V
V
O
O
R
R
Politika je sastavni deo na{eg `ivota, ali, kako je to nekada davnotvrdio gr~ki filozof Aristotel, politika je i najvi{a privilegijaslobodnih qudi. Politika se ~esto izjedna~ava sa nepo{tewem, ali onane mora da bude ne~asna, a ~ovek koji se bavi politikom, ako koristi ne-moralne metode, po nepisanom pravilu uvek biva otkriven i, u krajwemishodu, ne pobe|uje, ve} do`ivqava politi~ki, moralni, a i qudski poraz,a to je najve}a kazna za ne~asnog politi~ara. Srpski narod, koji je imaonesre}nu istoriju, i ~esto lo{e politi~ke procene, jer istorija nisuna{e `eqe i lepe zamisli, postao je obazriv, ali u tu obazrivost nisuutkani mudrost pro{losti i iskustvo izgubqenog.Pojava vi{estrana~ja u na{oj zemqi omogu}ila je mnogobrojnim po-jedincima da se aktivno bave politikom, na ovaj ili onaj na~in, da u srp-skoj nacionalnoj istoriji ostave svetli trag, ili “trag Brankovi}a” ko-ga }e se sva budu}a srpska pokolewa stideti. Sukob dobrog i lo{eg, poprirodi stvari, mo`e da dovede do pogre{nih procena, zahvaquju}i ko-jima se prave lo{i izbori, koji opet, dovode do politi~kih lutawa na-roda i dr`ave.Be{~asno bavqewe politikom, na jedan nedostojan i necivilizovanna~in, gotovo je dovelo do politi~kog samoubistva Srpski pokret obno-ve i Vuka Dra{kovi}a. Definitivni sunovrat ove politi~ke stranke,koja se jo{ nekako, s te{kom mukom, odr`avala na politi~koj sceni,istina, uz pomo} koca i konopca, nastupio je posle odluke Vuka Dra{ko-vi}a da se stavi u potpunu slu`bu re`ima, koji je do tada napadao.Zauzvrat, Dra{kovi}u je u nekoliko navrata obezbe|eno gostovawe nadr`avnoj Televiziji Srbije, koju je on godinama nazivao “TV Bastiqa”.Doju~era{wa “TV Bastiqa”, kao najsigurniji poligon za manipulisawenarodom, trebalo je da omogu}i socijalistima, preko Dra{kovi}evihjavno izgovorenih la`i i kleveta, sigurnu pobedu u drugom predsedni~-kom krugu republi~kih izbora, kandidatu levog politi~kog bloka, Mi-lanu Milutinovi}u. Sve klevete Vuka Dra{kovi}a izre~ene protiv drVojislava [e{eqa trebalo je, tako su procenili socijalisti, da “zbri-{u” s doma}e politi~ke scene i jednog i drugog, ali i Srpski pokret ob-nove i Srpsku radikalnu stranku.Taj ~uveni televizijski duel imao za ciq “politi~ki odstrel” ono-ga koga je narod izabrao u prvom izbornom krugu za predsednika Srbijete, 1997. godine. Dakle, trebalo je dr [e{eqa, javno uniziti i margina-
 
3
Dr Vojislav [e{eq
NARKOMANIJA
V
VUKA
M
MANITOGARecenzenti
Gordana Pop Lazi}Vjerica Maqkovi}
Glavni
i
i
o
odgovorni
u
urednik
Sa{a Radovanovi}
Tehni~ki
u
urednik
Branka Bobi}
Redakcija
Ivana Borac, Nata{a Vuji}, Du{an Vesi}, Milica Vesi},Sla|ana Vlajkovi}-Veli~kovi}, Milica Gogi}, Qubica Davidovi},Ivana \uri}, Vesna Zobenica, Vesna Jawi}, Qiqana Mihajlovi},Aleksandra Milinkovi}, Ana Obradovi}, Danijela Pumpalovi},Radmila Peruni~i}, Qubomir Supi}, Gordana Maksimovi}-Jandri}Stanislava Svilenkovi}.
Izdava~
Srpska radikalna strankaBeograd, Trg pobede 3
Za
i
izdava~a
Dr Vojislav [e{eq
[tampa
“Etiketa”, Bole~
Za
{
{tampariju
Milenko Dramli}
Tira`
1000 primeraka
 
CIP
- Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd323 (497. 11) (046)[E[EQ, VojislavNarkomanija Vuka manitoga / Vojislav[e{eq. Beograd [tj. Zemun] : Srpskaradikalna stranka, 2000 (Bole~ : Etiketa). -10035 str. ; 24
cm
Tira` 1000. - Str. 3 - 5: Predgovor / JasminkaOlui} - Radovanovi}.
ISBN
86-7402-066-6a) Srbija - Politi~ke prilikeID=87291404
 
Vuka Dra{kovi}a, zbog upotrebe jakih droga. Ovakva tolerancija dr [e-{eqa kao da je jo{ vi{e razbesnela Dra{kovi}a, koji se na{ao u sop-stvenom vrtlogu nemo}i i narkomanske zavisnosti, pa je povukao jo{ je-dan pogre{an potez: Dra{kovi} je tu`io dr [e{eqa, list “Demokrati-ju”, preduze}e “Demer” i novinara koji je radio intervju sa dr Vojisla-vom [e{eqem.Psihi~ka nestabilnost zbog upotrebe droga kod Dra{kovi}a jestvorila paranoju i ostra{}enost, a Dra{kovi} je, sopstvenom voqom,po~eo da uveseqava narod Srbije, jer se ~itav sudski proces Dra{kovi}-[e{eq na{ao pred o~ima javnosti. Pogre{ne procene i bolesno pona-{awe, postale su prava narodna poslastica. Ovaj sudski spor trajao je iuveseqavao narod Srbije nekoliko godina, a za to vreme Srpski pokretobnove je duboko zavla~io ruke u yepove Beogra|ana i hara~io ovaj ve}poharani srpski narod. Mahnito i bolesno pona{awe Vuka Dra{kovi}au~inilo je svoje. Srpski pokret obnove na{ao se na margini srpske po-liti~ke scene, a budu}nost srpskog narodnog bi}a, zahvaquju}i podlimigrama levog politi~kog bloka i nestabilnih politi~ara, koji dozvoqa-vaju da budu instrumentalizovani od strane socijalista, jo{ uvek jeneizvesna.Ova kwiga je kompletna dokumentacija sudskog postupka, koji je tra-jao nekoliko godina, kojim je dr Vojislav [e{eq, uz pomo} stru~nihanaliza ekspertskog tima Srpske radikalne stranke, dokazao da je VukDra{kovi} te{ko oboleo od bolesti zavisnosti, narkomanije. U ovojkwizi, istorijski zna~ajnoj, objavqeni su podaci i dokumenti o najsram-nijoj i najbeskrupuloznijoj gradskoj vlasti, koju su obavqali najpover-qiviji qudi Srpskog pokreta obnove, Dra{kovi}evi ku}ni prijateqi iro|aci, koji su se brinuli samo o zadovoqewu li~nih (materijalnih) po-treba, a ne o problemima Beogra|ana.Sud je procenio i doneo presudu, a na vama je da procenite, u kom sta-dijumu mahnitosti je Dra{kovi} danas.Beograd, 2. oktobatr 2000. Jasminka Olui}-Radovanovi}
5
lizovati u o~ima tog istog srpskog naroda, koji veruje u provo|ewe pro-grama Srpske radikalne stranke, ali i u autoritet harizmati~nog i po-{tenog [e{eqa. Za provo|ewe svog prqavog i podlog plana socijalistisu odabrali Vuka Dra{kovi}a. Naime, kako je u tom prvom izbornom kru-gu za predsednika Srbije dr Vojislav [e{eq ubedqivo pobedio socija-listi~kog kandidata Zorana Lili}a, a Dra{kovi}a potisnuo u politi~-ki izborni zape}ak, bilo je sasvim izvesno da srpski narod ho}e i `eli[e{eqa i da za druge predsedni~ke kandidate nema mesta. Socijalistisu se tada odlu~ili na jedan podli korak, a glavna uloga u ovom ne~asnommaniru socijalisti~ke borbe za vlast pripala je Vuku Dra{kovi}u. Po-vre|ena sujeta Vuka Dra{kovi}a pokazala je te, 1997. godine, da je on od-li~an temeq za provo|ewe be{~asnih namera levog politi~kog bloka.Nestabilan, i po prirodi nesiguran, Dra{kovi} se stavio pod potpunukontrolu socijalista, koji su mu za poslu{nost obe}ali, osim nekolikosati pojavqivawa na dr`avnim medijima i mnogo novca. Ideologija Srp-skog pokreta obnove, pred obe}awima koja je dobio od socijalista, u gla-vi Vuka Dra{kovi}a, izbrisana je kao potezom najkvalitetnije gumice.Slu~ajno ili namerno, tek duel [e{eq-Dra{kovi} zakazan je za 29. no-vembar, Dan Republike. Uzgred, ostaje pitawe bez odgovora, ~iji je topraznik, koji se jo{ uvek slavi u na{oj dr`avi?Mimikrija i la`ne re~i Vuka Dra{kovi}a, mahawe raznim falsi-fikatima pred kamerama dr`avne televizije, u emisiji u kojoj se srpskomnarodu predstavqaju kandidati za predsednika Srbije, pokazali su koli-ko nam je sistem oboleo. ^udno i, u najmawu ruku, mahnito pona{awe Vu-ka Dra{kovi}a tokom ove emisije, navelo je srpski narod da posumwa uwegov zdrav razum. Prazan pogled i ra{irene zenice, kao i gomila izgo-vorenih besmislica i neargumentovanih kleveta na ra~un Vojislava [e-{eqa, ukazivali su na ono {to se, do tada, {aputalo u narodu: “Dra{ko-vi} je narkoman, zato socijalisti lako upravqaju wime”. Bio je ovo pot-puni i sigurni pad jednog dobrog kwi`evnika, intelektualca, ali i si-gurni sunovrat nestabilnog i obolelog politi~ara Vuka Dra{kovi}a.Ovako osmi{qena emisija nije urodila plodom, jer je srpski narod defi-nitivno shvatio ko je ko! Dakle, stvarni pobednik u ovoj be{~asnoj igri,po proceni naroda Srbije, bio je predsedni~ki kandidat Srpske radikal-ne stranke dr Vojislav [e{eq.Ova emisija je kqu~ svih ostalih proma{aja Srpskog pokreta obno-ve, ali i mahnitog pona{awa Vuka Dra{kovi}a, ~ija je sujeta bila jo{vi{e zga`ena, a politi~ke ambicije definitivno poquqane. Kao i mno-go puta ranije, Dra{kovi} je potra`io spas u opijumskim sredstvima,koja su za posledicu imala ~itav niz proma{aja, politi~kih i dru{tve-nih, ali i duhovnih.Nekoliko dana po prikazivawu ovog, za Dra{kovi}a kataklizmi~nogTV duela, dr Vojislav [e{eq je dao intervju tada{woj dnevnoj novini“Demokratija”, u kojoj je jo{ jednom pokazao pozitivnu emociju i brigu zazdravstveno stawe Dra{kovi}a. Naime, dr [e{eq nijednog trenutka ni-je zamerio Dra{kovi}u zbog be{~asnog pona{awa u spornoj televizij-skoj emisiji, jer ga je mnogo vi{e zabrinulo naru{eno psihi~ko stawe
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->