Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
2Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giao-trinh-thi-truong-bat-dong-san

giao-trinh-thi-truong-bat-dong-san

Ratings: (0)|Views: 2,602|Likes:
Published by Hoang Hiep

More info:

Published by: Hoang Hiep on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/08/2011

pdf

text

original

 
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶nKhoa §Êt vµ M«i tr−êng
i
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
1Ch−¬ng I: BÊt ®éng s¶n thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 2I. Kh¸i niÖm chung thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 2
1. Kh¸i niÖm, chøc n¨ng, ph©n lo¹i thèng thÞ tr−êng 2
1.1. Kh¸i niÖm thÞ tr−êng 21.2. Chøc n¨ng cña thÞ tr−êng 21.3. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng 31.4. thèng thÞ tr−êng 3
2. chÕ vËn hµnh cña thÞ tr−êng vai trß cña ChÝnh phñ 3
2.1. chÕ thÞ tr−êng 32.2. Vai trß qu¶n cña ChÝnh phñ 4
3. Marketing - §iÒu tra ph©n tÝch thÞ tr−êng 5
3.1. Marketing 53.2. §iÒu tra thÞ tr−êng 53.3. Ph©n tÝch thÞ tr−êng ®èi s¸ch cña doanh nghiÖp 63.4. Ph©n ®o¹n - lùa chän ®Þnh thÞ tr−êng
II. BÊt ®éng s¶n thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 7
1. Kh¸i niÖm chung
1.1 BÊt ®éng s¶n 1.2. ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 9
2. §Æc tÝnh chøc n¨ng cña thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 9
2.1. C¸c ®Æc tÝnh 92.2. C¸c chøc n¨ng 10
3. Quan cung cÇu trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 10
3.1. CÇu trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 103.2. Cung trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 113.3. C©n b»ng cung cÇu 123.4. TÝnh ®µn håi cña cung cÇu 133.5. vËn hµnh thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 14
Ch−¬ng II: Khung ph¸p thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 19I. C¸c quyÒn bÊt ®éng s¶n 19
1. Kh¸i niÖm vÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n
19
 
1.1. thèng ph¸p luËt 191.2. H×nh thøc v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n 19
2. C¸c quyÒn bÊt ®éng s¶n 19
2.1. QuyÒn së h÷u
19
 2.2. QuyÒn cÇm 202.3. QuyÒn thÕ chÊp 202.4. QuyÒn th«ng hµnh ®Þa dÞch 21
II. Ph¹m vi ®iÒu tiÕt 21
1. Ph©n ®Þnh bÊt ®éng s¶n 21
1.1. Quy ®Þnh ®Êt, nhµ c¨n 211.2. Quy ®Þnh tµi s¶n ®Þnh 221.3. Quy ®Þnh ph©n ®Þnh thöa ®Êt 22
2. ChuyÓn nh−îng 22
 
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶nKhoa §Êt vµ M«i tr−êng
ii
2.1. Hîp ®ång chøng th− 222.2. §¨ng 22
3. X©y dùng ®¨ng 23
3.1. X©y dùng ®¨ng Nhµ n−íc 233.2. X©y dùng ®¨ng t− nh©n 23
4. Trî gióp ph¸p 235. ThuÕ ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n 23
5.1. ThuÕ bÊt ®éng s¶n 235.2. §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n 23
6. TÝn dông 23
6.1. Ng−êi cho vay 236.2. Cho vay dµi h¹n 236.3. Hîp ®ång thÕ chÊp 24
III. Ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n c¸c n−íc 24
1. Ph¸p luËt ®Êt ®ai Australia 24
1.1. Quy ®Þnh ®Êt ®ai bÊt ®éng s¶n 241.2. C¸c thèng x¸c lËp quyÒn nhµ ®Êt/bÊt ®éng s¶n 241.3. C¸c quyÒn ®Êt 24
2. Ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n Trung Quèc 25
2.1. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy 252.2. NhiÖm qu¶n thÞ tr−êng nhµ ®Êt 252.3. Néi dung chñ yÕu qu¶n thÞ tr−êng nhµ ®Êt 25
IV. Khung ph¸p thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam 26
1. Bèi c¶nh 26
1.1. Giai ®o¹n 1975 - 1985 261.2. Giai ®o¹n 1986 ®Õn nay 26
2. Chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch qu¶n ®Êt ®ai thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 27 3. Ph¸p luËt 28
3.1. HiÕn ph¸p 1992 283.2. LuËt ®Êt ®ai 2003 283.3. luËt D©n 323.4. Ph¸p lÖnh nhµ ë 1991 323.5. Gi¸ ®Êt ®Þnh gi¸ ®Êt 323.6. ChÝnh s¸ch thuÕ thu tiÒn dông ®Êt, thuª ®Êt 333.7. TÝn dông 33
4. §æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nhthµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n n−íc ta trong giai ®o¹nhiÖn nay34
4.1. Ph−¬ng h−íng 344.2. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó tiÕp tôc thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµph¸t triÓn cña ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n34
Ch−¬ng III: §¨ng bÊt ®éng s¶n 35I. Kh¸i qu¸t ®¨ng bÊt ®éng s¶n 35
1. Kh¸i niÖm ®¨ng bÊt ®éng s¶n 352. trÝ, vai trß cña ®¨ng bÊt ®éng s¶n 353. Chøc n¨ng ®¨ng bÊt ®éng s¶n 354. §èi t−îng ®¨ng bÊt ®éng s¶n 35
II. Thèng ®¨ng bÊt ®éng s¶n 35
1. ®Êt ®ai bÊt ®éng s¶n 35
 
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶nKhoa §Êt vµ M«i tr−êng
iii
1.1. Kh¸i niÖm 351.2. Ph©n lo¹i 36
2. Nguyªn t¾c cña ®¨ng bÊt ®éng s¶n 36
2.1 Nguyªn t¾c ®¨ng nhËp 362.2. Nguyªn t¾c ®ång thuËn 362.3. Nguyªn t¾c c«ng khai 362.4. Nguyªn t¾c chuyªn biÖt ho¸ 37 
3. §¬n ®¨ng bÊt ®éng s¶n - thöa ®Êt 37 
3.1. §¬n ®¨ng 37 3.2. Thöa ®Êt 37 
4. §¨ng ph¸p 38
4.1. §¨ng v¨n giao dÞch 384.2. §¨ng quyÒn 39
III. §¨ng bÊt ®éng s¶n c¸c n−íc 39
1. §¨ng v¨n giao dÞch ë Scotland 392. §¨ng v¨n giao dÞch ë 403. thèng ®¨ng v¨n giao dÞch ®Êt ®ai ë Lan 404. thèng ®¨ng quyÒn cña Anh 415. §¨ng quyÒn ë Scotland 416. HÖ thèng ®¨ng ký quyÒn cña
ó 
c41
IV. §¨ng ®Êt ®ai bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam 42
1. §¨ng ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam thêi tr−íc 1975 42
1.1. Thêi phong kiÕn 421.2. Thêi Ph¸p thuéc 421.3. Thêi nguþ quyÒn Sµi Gßn n¨m 1975 42
2. §¨ng ®Êt ®ai bÊt ®éng s¶n thêi 1975 ®Õn nay 42
2.1. §¨ng ký ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n tr−íc khi cã LuËt §Êt ®ai(n¨m 1998)422.2. §¨ng ký ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n tõ khi cã LuËt §Êt ®ai ®Õnnay43
3. §¨ng ®Êt ®ai bÊt ®éng s¶n trong giai ®o¹n hiÖn nay 44
3.1 Thùc tr¹ng 443.2. Hoµn thiÖn hÖ thèng ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n n−íc ta trong giai®o¹n hiÖn nay44
Ch−¬ng IV: §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n 46I. Kh¸i niÖm chung 46
1. Môc ®Ých cña viÖc ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n 462. §Æc tr−ng chñ yÕu cña gi¸ bÊt ®éng s¶n 463. Gi¸ thµnh bÊt ®éng s¶n 47 4. Môc tiªu tr×nh ®Þnh gi¸ 47 
II. C¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n 48
1. Kh¸i niÖm chung 48
1.1. §Þnh gi¸ h−íng vµo gi¸ thµnh 481.2. §Þnh gi¸ h−íng vµo ng−êi mua 491.3. §Þnh gi¸ h−íng vµo c¹nh tranh 50
2. Mét ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt bÊt ®éng s¶n 51
2.1. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh trùc tiÕp 512.2. Ph−¬ng ph¸p thu nhËp 532.3. §iÒu kiÖn ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt 54

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->