Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E-novac

E-novac

Ratings: (0)|Views: 297|Likes:
Published by Ajla Mujović

More info:

Published by: Ajla Mujović on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

pdf

text

original

 
Elektronski novac Mujovi Ajla
- 1 -
Sadraj:
1.
 
Uvod
............................................................................................................................................ - 2 -
2.
 
Elektronsko poslovanje
................................................................................................................ - 3 -
3.
 
Elektronski novac
........................................................................................................................ - 3 -
3.1.
 
Definicije I osnovne odlike elektronskog novca
.................................................................... - 3 -
3.2.
 
Faktori koji utiu na razvoj elektronskog novca
.................................................................... - 8 -
4.
 
Digitalni novac
............................................................................................................................ - 9 -
4.1.
 
Pojam digitalnog novca
........................................................................................................ - 9 -
4.2.
 
Karakteristike savremenih platnih sistema
.......................................................................... - 10 -
5.
 
Elektronsko plaanje
.................................................................................................................. - 11 -
5.1.
 
Vrste elektronskog plaanja
................................................................................................ - 12 -
5.1.1.
 
Negotovinski system
................................................................................................... - 12 -
5.1.2.
 
Gotovinski sistemi
...................................................................................................... - 14 -
6.
 
Problemi u plaanju elektronikim novcem
................................................................................ - 16 -
6.1.
 
Anonimnost kupca
.............................................................................................................. - 16 -
6.2.
 
Problem dvostruke potronje
.............................................................................................. - 17 -
6.2.1.
 
Prevencija dvostruke potronje
.................................................................................... - 17 -
6.2.2.
 
Detekcija dvostruke potronje
..................................................................................... - 17 -
7. Protokoli plaanja elektronikim novcem
....................................................................................... - 18 -
7.1. Autentifikacijski SSL protocol
................................................................................................ - 18 -
7.2. Protokoli plaanja elektronikim novcem
................................................................................ - 18 -
7.2.1. Protokol bez anonimnosti
................................................................................................. - 18 -
7.2.2. Protokol s anonimnou
.................................................................................................... - 19 -
7.2.3. Konani oblik protokola
................................................................................................... - 19 -
7.3. Komercijalni protokoli elektronikog plaanja
......................................................................... - 20 -
7.3.1. CyberCash
........................................................................................................................ - 20 -
7.3.2. eCash
............................................................................................................................... - 20 -
7.3.3. PayPal
.............................................................................................................................. - 21 -
 
Elektronski novac Mujovi Ajla
- 2 -
1.
 
Uvod
Novac je kulturno±istorijska i drutveno±ekonomska pojava koju je ljudsko drutvo, naodreenom stepenu svog razvoja, prihvatilo kao medijum razmene, merilo vrednosti i sredstvo zaplaanje. U primitivnoj robnoj razmeni funkciju opteg ekvivalenta obavljale su razliite robe(naturalni novac), koje su kasnije zamenjene novcem pune materijalne vrednosti iskovanim odplemenitih metala. Problem sa skladitenjem novca vekovima je bio taj da novac, u stvari, nemanikakvu funkciju ako ne cirkulie. Vrednost ² realna ili imaginarna ² i cirkulacija su bliskomeusobno povezane i od vitalnog su znaaja za sutinu novca."Novac je mnogo vie od komadia metala ili ukraenog arenog papira. On predstavlja jedinicuvrednosti iza koje stoji optepriznati autoritet, obino nacionalna vlada. Meutim, novac ikupone mogu emitovati manji dravni entiteti i korporacije razliite veliine i reputacije. Bankemogu i same biti autoritet u sluaju blagajnikih ekova i drugih instrumenata. Konceptputnikog eka pomogao je pri daljoj razradi koncepta novca. Putniki ek je samo komadpapira, ali iza njega stoji obaveza za isplatu Ärealnog" novca ² koga definie vlada iliekvivalentni organ ² uvek kada donosilac eka to zatrai.ÄU kakvoj je ovo vezi sa kompjuterizovanim bankarstvom? Ideje o novcu evoluirale su sve dokonanog shvatanja da je novac samo informacija. Naravno, novac je obaveza da se plati ili da seisporui roba ili usluge, ali ako podaci na konkretnoj obligaciji potiu iz pouzdanih ioptepriznatih izvora, transakcije e se odvijati samo na bazi informacije."Kako globalna informaciona infrastruktura raste, neminovno je da e se novac njome kretati unekom obliku i razmenjivati za robu i usluge. Do ovoga je ve dolo, u ogranienom obimu, naprivatnim mreama, ali Internet ve ubrzava ova kretanja na novi i bezbedan nain. Avgusta1995. godine raunovodstvena firma Deloitte±Touche sprovela je anketu meu bankarskimrukovodiocima u Sjedinjenim Dravama da bi se ispitalo njihovo miljenje o moguem uticajuon±line bankarstva na njihovo poslovanje. Ovi rukovodioci su zakljuili da e 50% bankarskihogranaka u Sjedinjenim Dravama biti zatvoreno. Ovi ogranci korieni su za skladitenjegomila novanica i novia u tekim, osiguranim trezorima kako bi novac mogao odmah da seizda trgovcima ili vlasnicima rauna, kada oni to budu zahtevali. Ovi ogranci, kao i osoblje kojeradi u njima, predstavljaju jedan od najveih trokova za jednu banku. ta se deava sa ovimograncima ako se novac zaista definie samo kao informacija? Odgovor je oigledan: oni postajusuvini!
 
Elektronski novac Mujovi Ajla
- 3 -
2
.
 
Elektr
ons
o pos
l
ovanj
e
 
Definicije osnovih termina elektronskog poslovanja na zapadu u poslednjih nekolikogodina popularno koriste termine koji poinju sa slovom "e" i koji oznaavaju razliite novetehnike i tehnologije poslovanja na Internetu. Pojmovi sa slovom "e" (electronic - elektronsko),ukljuujui i termin elektronsko poslovanje, u poslednje vreme iskljuivo se vezuju za Internetterminologiju.E-Commerce (Electronic Commerce EC - elektronska trgovina) je kupovina ili prodaja dobara iliusluga putem Interneta, naroito putem servisa World Wide Web. U praksi se ovaj termin estokoristi umesto novijeg termina e-business, to znai poslovanje putem Interneta. Termin e-Commerce moe se definisati i kao proces upravljanja on-line finansijskim transakcijama odstrane pojedinaca ili kompanija. Ovaj proces ukljuuje kako maloprodajne, tako i veleprodajnetransakcije. Termin On-line je sinonim za Internet (biti na liniji = biti na Internetu). Fokus e-Commerce-a je u sistemima i procedurama pomou kojih dolazi do razmene razliitihfinansijskih dokumenata i informacija.
3
.
 
Elektr
ons
ki
novac
3
.1.
 
Defi
n
i
c
i
j
e
I osnovn
e
od
like
 
elektr
ons
og novca
Najvee tehnoloko dostignue u razvoju bankarstva je pojava elektronskog novca, asamim tim i elektronskog bankarstva. Novac je, u savremenoj interpretaciji, informacija. Kroznjega se markira pravo nekog subjekta u odnosu na robu i usluge koje egzistiraju u jednomdrutvu. Elektronski novac se definie kao specifina "monetarna informacija" koja se putemelektronskog impulsa u "realnom vremenu" prenosi izmeu transaktora koji obavljaju plaanja.Elektronski novac odnosno elektronsko plaanje je razmjena materijalnih sredstava putemtelekomunikacionih infrastruktura, kakve su intranet sistemi banaka ili pak Internet. Ovakavnovac u osnovi je virtuelan i predstavljen je brojanim sistemom koji postoji u memorijiraunara, te kao takav ne poznaje geografske granice i moe se praktino u trenutku prebaciti navelike udaljenosti. Premda je ee u upotrebi pojam "elektronski novac", terminoloki jeprecizniji naziv digitalni novac, jer se prvi moe koristiti i u analognim komunikacijama.Elektronski novac omoguava kupovinu roba i usluga pomou raunara u okvirukomercijalnih raunarskih mrea (npr. Interneta) ili poslovnih bankarskih mrea (npr. SFIFT-a).Praktino, elektronski novac u svakodnevnim transakcijama zamjenjuje gotovinu i ekove. Sdruge strane, poslovnim subjektima omoguava da mimo uobiajenih kanala direktno poslujuputem raunarskih mrea. Velika prednost elektronskog nad obinim novcem je u tome da je on

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
stefan_m liked this
meda меда liked this
nikotlea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->