Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
33_2008_QD-BTC_08205181

33_2008_QD-BTC_08205181

Ratings:
(0)
|Views: 166|Likes:
Published by Hạnh Nguyễn

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Hạnh Nguyễn on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
CQNGHOA
xA
HQICHiJNGHiAVI:¢TNAMDC}eI~p-T"do-HanhphucBQTAICHiNHS6:33/2008/QB-BTC
HaN6i,ngay02thang
6
niim2008
QUYETDINHV~vi~ebanhanhH~thBngMyelyengaDsachnhaowe
BQTRUONGBOTAl
CHINH
-CancirLuatNgansachnhamrocs60
1/2002/QHli
ngay
16/1212002;
-CancuNghidinhs6
77/2003/ND-CP
ngay
01/7/2003
cuaChinhphuquydinhchircnang,nhiemvu,quyenhan
va
cocftut6chirccuaBQTaichinh;-TheodBnghicuaVutnrongVuNgansachnhamroc;
QUYETD}NH:Diiu
1.
Ban
hanhH~thong
Muc
lucngansach
nha
mrocap
dungcho
congtacl~pdutoan,quyetdinhdutoan,
phanb6giao
dutoan,chaphanhdu
toanva
ke
toan,quyettoanthu,chingansachnha
nuoc
baogom:-DanhmucrnaS6Chuang-phulucs60I.-Danhmuc
rna
s6nganhkinhtS-phulucs602.-Danh
muc
rnas6nQidungkinhtS-
phuluc
s603.-Danh
muc
rnas6chuangtrinh,
muctieuquoc
gia-phulucs604.-Danhmucrnas6ngu6nngansachnhamroc-phulucs605.-Danhmuc
rna
s6caccftpngansikh-phulucs606.
Di~u2.Quyetdinh
naycohieu
hrc
thihanh
tir
namngansach
2009
va
thaythSh~thongMuclucngansachnhamrocbanhanhtheaQuyetdinhs6280
TC/QDINSNN
ngay
15/4/1997
cua
BQ
tnrong
BQ
Tai
chinh
va
cac
Quyetdinh
b6sung,suad6i:s6
148/2002/QD-BTC
ngay
06/12/2002,
s6
156/2002/QD-BTC
ngay
20/1212002,
s6
26/2004/QD-BTC
ngay
18/3/2004,
s623/2005/QB-BTCngay
15/4/2005,
s6
70/2005/QD-BTC
ngay
19/10/2005,
s6
01/2006/QD-BTC
ngay
05/0112006,
s6
26/2006/QD-BTC
ngay
11/4/2006,
s6
53/2006/QB-BTC
ngay
04/10/2006,
s6
7412006/QD-BTC
ngay
20/1212006,s607/2007/QD-BTC
ngay
13/02/2007,
s6
7912007/QD-BTC
ngay
01110/2007,
s6
105/2007/QD-BTC
 
ngay
19112/2007,
s6
05/2008/QD-BTC
ngay
23/01/2008;
s6
26/2008/QD-BTC
ngay
14/5/2008;
cacThongnrb6sung,suad6i:s6
15611998/TT-BTC
ngay
1211211998,
s6
6011999/TT-BTC
ngay
011611999,
s6
67/2000/TT-BTC
ngay
1317/2000,
s6
67/200llTT-BTC
ngay
22/8/2001;
cacQuyetdinhcuaBQtnrongBQTaichinhbanhanhdanhmuc
ma
s6chuangtrinh,muctieuva
du
an
quocgia:
s6
25/2006/QD-BTC
ngay
11/412006,
s6
75/2006/QD-BTC
ngay
20/12/2006,
s537/2007/QB-BTCngay
17/312007,
s5
88/2007/QD-BTC
ngay
2311012007
vas6
103/2007/QB-BTC
ngay
18112/2007
banhanhdanhmuc
rna
s6chuangtrinh,muctieuvad1,T
an
qu6cgiagiaidoan2006-2010.Nhirngquydinh
va
huang
d~v~Muclucngansachnhamroctraivoi
qui
dinhtaiQuyetdinh
nayd~ukh6ngcohieuhrcthihanhkillnamngansach2009.Nhirngkhoankinhphicuanamngansach2008
ducc
chuyennguonsangnamngansach2009dirochachtoantheaMuclucngansachnha
mroc
quydinhtaiQuyetdinhnay.
Di~u3.Cac
BQ,
co
quanngangB9,
co
quan
thuocChinh
phu,
co
quanTrungirongcac
doan
th€
va
Uybannhandancac
tinh,
thanhph6
tnrcthuoc
trunguongcotrachnhiernchidao,tri6nkhaivahuangdancacdanvitnrcthuocth1,TChienQuyetdinhnay.
Di~u
4.
VutnrongVuNgansachnhamroc,ChanhVanphong
BQ,
Thu
tnrongcacdanvi
thuoc
BQTaichinhchiutrachnhiemhuangdftnva
tt,
chircthihanhQuyetdinhnay.,'
u-
Nuinh(in:
-VanphongTWvacacBancuaDang;-Vanphong
QU<3c
hi?i;-VanphongChutichmroc;-VanphongChinhphu;-Ki6mtoanNhamroc;-CacB9,coquanngangBQ,coquanthuocCP;-ToaanNDTC,Vien
Kiem
satNOTC;
-Co
quanTWcuacacdoanth;-HDND,
VBND
cactinh,thanhph6truethuocTW;
-Sa
Taichinh,C\1cThue,
C\lC
Haiquan,
KBNN
cactinh,thanhph6truethuocTW;-C6ngbao;-CueKi~mtravanban(B9Tuphap);-WebsiteChinhphu;-WebsiteBQ
Iii
chinh;-CacdanvithuocBQ;-Luu:VT,VuNSNN.
2
 
PHVLVCS601DANHMVC
MA
so
CHUONG
(KerntheaQuyetdjnhs6
33/2008/QD-BTC
ngay02thang6nam2008cuaBe>truongBe>
Tai
chinh)
II
NGUYENTACPHAN
LO~I:
1.
NQidung
phsnIoat;
Phan
loai
theoChuangvad.pquan
ly
(viett&t1ftChuang)laphanloai
dua
trenco
so
h~th6ngt6chirccuacaccoquan,t6chirctnrcthuocmotc~pchinhquyen(goichungla
co
quanchuquan)
diroc
t6chucquan
1y
ngan
sachriengnhamxacdinhtrachnhiemqUID
ly
cuacoquan,t6chircdod6ivoi
ngansach
nhamroc.TrongcacChuangcornQts6Chuangd~cbietdungdSphananhnhomt6chtrc,nhorncanhancocungtinhch~t,nhungkh6ngthuoc
co
quanchuquan,Vidu:Cachoptacxacuacacloaihlnhdoc~phuyenquan
ly
deudirocphananhvaoChuang756.2.
sa
hoa
cacnQidung
phanloai:
CacnQidungphanloai
duoc
rna
s6
hoa3ky
tv-
N
1
N
2
N
3,
quydinhnhusau:
N1N2N3
cogia
tri
til
001d~n399dungderna
s6
hoacac
co
quan,t6chircthuoctrunguongqUID
ly
NJN2N3
cogiatri
til
400den599dungdSrna
s6
hoacac
co
quan,t6chircthuocc~ptinhquan
ly
NIN2N3
cogiatri
til
600den799dungderna
s6
hoacac
co
quan,t6chircthuocd.phuyenquan
1y
N[N2N3
cogiatri
til
800den989dungdSrna
s6
hoacac
co
quan,t6chircthuoccApxaquanlyVi
du:Ma
018dungd~chicaccoquan,danvithuocBQTaichinh;rna418dungdSchidanvithuoc
So'
Taichinh;rna618dungdSchiPhongTaichinh-Khoach;rna818dungdechiTillchinhxa.
3.
v~
hachtoan:
Cancukhoanthungansachdonvicotrachnhiemquanly,nopngansachnhamrocthuoccoquanchuquandSxacdinhrna56Chuang;cancukhoanchithuocdutoanngansachgiaodanvi,du
an
dAuurthuoccoquanchuquand~xacdinhrna
s6
Chuang.TruonghopsirdungkinhphidongansachcfiptrenuyqUYSnthihachtoanChuangcua
Co'
quanchuquanthuocngansachc~ptrendauyquyen,vidu:
So'
Giaothong-V~ntai
S11
dungkinhphidoBQGiaothong-V~taiuyqUYSnthihach
roan
rna
s6
BQGiaothong-V~tai
(021).
kh6nghachtoanrnas6cua
So'
Giaothong-V~ntai(421).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->