Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YARATICI iMGELEME

YARATICI iMGELEME

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:
Published by berzahdan

More info:

Published by: berzahdan on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
YASAMINIZIYENiDEN YARATACAK CYARATICI iMGELEMESHAKTi GAWAiNAKASAiçindekiler
 
Giri
ş
Okurlar
ı
ma
Birinci Bölüm: Yarat
ı
c
ı
imgelemenin
1 
Yaratı
c
ı
 
İ
mgeleme Nedir?
 1 
 
Yaratı
c
ı
 
İ
mgelemenin
İş
leyi
ş
Biçimi
 1 
Basit Bir Yaratı
c
ı
 
İ
m eleme U ulamas
ı
 2 
Gevş
emek Önemlidir
 2 
 
Nası
l
İ
mgeleme Yapmal
ı
?
 2 
Etkili İ
mgeleme Yapmak
İç
in Dört Temel
3 
 
Yaratı
c
ı
 
İ
mgeleme Yaln
ı
zca
İ
yilik
İç
in
3 
 
Onaylama
 3 
Spiritüel Bir Paradoks
 4 
ikinci Bölüm: Yarat
ı
c
ı
imgelemenin
4 
Yaratı
c
ı
 
İ
mgelemeyi Ya
ş
am
ı
n Bir Parças
ı
 
4 
 
Olma Ya ma ve Sahi Olma
 5 
Ü Gerekli Unsur
 5 
Yüksek Ben'le
İ
li
ş
ki Kurmak
 5 
 
Akış
a Uymak
 5 
Bolluk Programı
 6 
Kendi İ
ili ini Kabul Etme
 6 
Dış
ar
ı
ya Ak
ı
tma
 7 
 
Ş
ifa Verme
 7 
Üçüncü Bölüm: Meditasyonlar ve
8 
Kendini Topraklama ve Enerjiyi Akı
tma
 8 
 
Enerji Merkezlerini Açma
 8 
 
Bir Sı ı
nak Yaratmak
 
 
Rehberinizle Buluş
ma
 9 
Pembe Baloncuk Tekniğ
i
 9 
 
Ş
ifa Meditasyonlan
 9 Dua 1 
Onaylamaları
Kullanma Yollar
ı
 1 
Dördüncü Bölüm: Özel Teknikler 109
 
Bir Yaratı
c
ı
 
İ
mgeleme Not Defteri 111
 
Temizleme İş
lemi 114
 
Onaylamalar Yazma 122
 
Hedefleri Belirleme 124
 
İ
deal Sahne 131
 
Hazine Haritaları
133
 
Sağ
l
ı
k ve Güzellik 137
 
Grup Halinde Yaratı
c
ı
 
İ
mgeleme 141
 
İ
li
ş
kilerde Yarat
ı
c
ı
 
İ
mgeleme 143
 
Beş
inci Bölüm: Yarat
ı
c
ı
Bir Ya
ş
am 147
 
Yaratı
c
ı
Bilinç 149
 
Yüksek Amac
ı
m
ı
z
ı
Ke
ş
fetme 150
 
Yaş
am
ı
n
ı
z Sizin Sanat Eserinizdir 152
 
Yazar Hakkı
nda 153
 BU KiTAP SiZE ADANMISTIRGiRiS
Bu kitabı
yazarken bana gösterdikleri sevgi, destek ve di
ğ
er katk
ı
lar
ı
için MarkAilen, Dean Campbell ve Rainbovv Canyon'a; tüm sevgisi, bilgeli
ğ
i veyüreklendiricili
ğ
i için de annem Elisabeth'e özellikle te
ş
ekkür etmek istiyorum.
 
Ayrı
ca, bu kitapta aktar
ı
lan anlay
ış
a oldu
ğ
u kadar ya
ş
am
ı
ma vemutlulu
ğ
uma da büyük katk
ı
da bulunan ola
ğ
anüstü rehberlerime de
şü
kranlar
ı
m
ı
sunmak istiyorum. Baz
ı
lar
ı
n
ı
z guru'lar, baz
ı
lar
ı
n
ı
z ki
ş
isel dostlar vesevgililer, baz
ı
lar
ı
n
ı
z da kitaplar olarak
çı
kt
ı
n
ı
z kar
şı
ma. Yard
ı
mlar
ı
n
ı
z
ı
derindentakdir ediyor ve hepinize sevgilerimi sunuyorum.
 
Son olarak da bana yol gösteren... ya
ş
am
ı
n gerçekten ne denli güzeloldu
ğ
unu bana sürekli hat
ı
rlatan ve bu kitab
ı
n yaz
ı
lmas
ı
ndan as
ı
l sorumlu olaniçsel rehberime
şü
kranlar
ı
m
ı
sunmak istiyorum.9
Okurları
ma Mektup
 
 
Sevgili Dostlar,
 
Bu kitabı
, bunu,
öğ
rendi
ğ
im ve ya
ş
am deneyimimi, ya
ş
amaktan duydu
ğ
umhazz
ı
son derece geni
ş
leten ve derinle
ş
tiren birçok harika
ş
eyi sizlerlepayla
ş
man
ı
n en iyi yolu olarak görd
üğü
m için yazd
ı
m.
 
Kendimi yaratı
c
ı
imgeleme sanat
ı
üzerinde bir uzman olarak görmüyorumkesinlikle. Ben de bu konunun
öğ
rencisiyim henüz ve yarat
ı
c
ı
imgeleme üzerineçal
ışı
p, tekniklerini kulland
ı
kça, onun ne denli engin ve derin bir potansiyele sahipoldu
ğ
unu her gün daha çok ke
ş
fediyorum. O gerçekten de hayal gücümüz kadarsonsuz yarat
ı
c
ı
l
ı
kta bir güce sahip...
 
Bu kitap yaratı
c
ı
imgelemeyi
öğ
renmek ve kullanmak için bir ba
ş
lang
ıç
veçal
ış
ma rehberi niteli
ğ
indedir.
İç
erdi
ğ
i malzemenin çok az
ı
benim özgünbulu
ş
umdur; kitap daha çok ki
ş
isel çal
ış
mam s
ı
ras
ı
nda
öğ
rendi
ğ
im en pratik,yararl
ı
fikirlerin ve tekniklerin sentezinden olu
ş
maktad
ı
r.
 
Bir not: Bu kitap birçok de
ğ
i
ş
ik tekni
ğ
i içermektedir. Belki onlar
ı
n hepsinibirden sindirmeye çal
ış
maktansa yava
ş
yava
ş
kavramay
ı
daha yararl
ı
 bulabilirsiniz. Kitab
ı
, kar
şı
la
ş
t
ığı
n
ı
z al
ış
t
ı
rmalar
ı
deneyerek ve kendinize onlar
ı
derinlemesine kavrama
ş
ans
ı
vererek a
ğı
r a
ğı
r okuman
ı
z
ı
öneririm. Amaisterseniz kitab
ı
bir kez ba
ş
tan sona okuyup, sonra a
ğı
r okuma ve uygulamayageçebilirsiniz.
 
Size sevgiyle armağ
an etti
ğ
im bu eserin ya
ş
am
ı
n
ı
za daha çok sevinç,doyum ve güzellik getirmesini, içinizde par
ı
ldayan
ışığı
ço
ğ
altmas
ı
n
ı
dilerim.
 
Sevgiyle, Shakti Gawain
 
11BiRiNCi BÖLÜMYaratici imgelemenin Temel UnsurlariYasaminizin her ani sonsuz bir yaraticiligave evren sonsuz bir cömertlige sahiptir.Yeterince acik bir dilekte bulunun yalnizca,cünkü yürekten arzulanan her sey mutlaka gerceklesir...14YARATICI iMGELEME NEDiR
Yaratı
c
ı
imgeleme, ya
ş
am
ı
n
ı
zda olmas
ı
n
ı
istedi
ğ
iniz
ş
eyleri yaratabilmek içinhayal gücünü, d
üş
gücünü kullanma tekni
ğ
idir. Yarat
ı
c
ı
imgeleme yeni, yabanc
ı
,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->