P. 1
Feng Shui

Feng Shui

Ratings: (0)|Views: 109 |Likes:
Published by Sui Mode

More info:

Published by: Sui Mode on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2011

pdf

text

original

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 ©
www.
M
aximum
B
ilgi.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 
ARA
Ş
TIRMA SER
İ
S
İ
No.15Feng Shui
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi
No.15
Feng Shui¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
1
FENG SHU
İ
NED
İ
R?
Feng shui, 'Rüzgâr ve Su' demektir. Temel anlam
ı
çevreyle uyum içinde ya
ş
amakt
ı
r. Eski Çin inan
ı
ş
ı
nagöre dünyada denge ve düzen vard
ı
r ve baz
ı
etkinliklerle bireyler iyi
ş
ans
ı
kendilerine çekebilirler.Do
ğ
an
ı
n rüzgârlar 
ı
ve sular 
ı
yla uyum içinde ya
ş
arsak, bolluk ve iyi
ş
ans sahibi oluruz. Çevreyle uyumiçinde ya
ş
amak Bat
ı
'da henüz yeni bir kavram say
ı
labilir ama Do
ğ
u'da binlerce y
ı
ld
ı
uygulanagelmektedir.Feng shui'nin kökenleri eski ça
ğ
lara dayan
ı
r, be
ş
bin y
ı
l önce Hsial
ı
Wu (
İ
.Ö. 2953,2838) bir kaplumba
ğ
abulmu
ş
ve kabu
ğ
unda kusursuz 'sihirli kare'nin varl
ı
ğ
ı
n
ı
ke
ş
fetmi
ş
tir. Bu ke
ş
iften I Ching, Çin astrolojisi,numeroloji, dokuz y
ı
ld
ı
z Ki ve feng shui do
ğ
mu
ş
tur. (Hsial
ı
Wu'nun öyküsünde, Richard Webster'inTalisman Magic adl
ı
yap
ı
l
ı
nda kaplumba
ğ
a kabu
ğ
u ve de
ğ
i
ş
ik kehanet sistemlerinden söz edilir (Llewellyn Pub., 1995).)1933 - 1936 y
ı
llar 
ı
aras
ı
nda Walter Schofield, Hong Kong'da yüzden fazla tarihöncesine ait ören yerike
ş
fetmi
ş
tir. Lantau Adas
ı
üzerindeki Tung Wan'da, Bronz Ça
ğ
ı
'na ait bir mezarl
ı
kta, ba
ş
lar 
ı
güneyeyöneltilmi
ş
alt
ı
ölü bulmu
ş
tur. Güney feng shui aç
ı
s
ı
ndan her zaman önemli bir yön oldu
ğ
undan, bu ke
ş
if feng shui'nin tarih öncesi dönemlerde de uyguland
ı
ğ
ı
n
ı
n kan
ı
t
ı
olabilir.Üç bin y
ı
l önce hükümet binalar 
ı
n
ı
n ve saraylar 
ı
n feng shui kuramlar 
ı
na göre in
ş
a edildi
ğ
ine ait kan
ı
tlar da vard
ı
r. Canton kenti bu dönemlerde feng shui kuramlar 
ı
esas al
ı
narak in
ş
a edilmi
ş
tir. Bugün hâlâ ChuChiang Irma
ğ
ı
'n
ı
n deltas
ı
na kurulu, denizden doksan mil uzakta, yumu
ş
ak e
ğ
imli tepelerle çevrili,etkileyici bir kenttir.Pekin'in kuzeyinde kenti so
ğ
uktan koruyan tepeler vard
ı
r. Havan
ı
n aç
ı
k oldu
ğ
u günlerde Yasak Kent'tenBat
ı
Tepeleri izlenebilir. Feng shui'nin ba
ş
ka bir gere
ğ
i de suyun evin arkas
ı
ndan ziyade ön taraf 
ı
ndaolmas
ı
d
ı
r. Yasak Kent'in önünden akan Alt
ı
n Irmak bu prensibin uyguland
ı
ğ
ı
n
ı
kan
ı
tlar.Marco Polo, imparatorun, saray
ı
n
ı
n kuzey duvar 
ı
na bir mil civar 
ı
nda çevresi olan geni
ş
ve yüksek bir tümsek in
ş
a ettirdi
ğ
ini kaydetmi
ş
tir. Bu tümsek Siyah Kaplumba
ğ
a anlam
ı
na gelir ve saray
ı
n fengshui'sini iyile
ş
tirir.Feng shui'nin temel kuramlar 
ı
Han Hanedanl
ı
ğ
ı
zaman
ı
nda yaz
ı
lm
ı
ş
t
ı
r (
İ
.Ö. 25), ama ilk kuramlar 
ı
n
ı
nSong Hanedanl
ı
ğ
ı
'na (l.Ö. 960) kadar dayand
ı
ğ
ı
gözlemlenir.Sistemde küçük de
ğ
i
ş
iklikler yap
ı
lm
ı
ş
sa da feng shui'nin temel dü
ş
ünce yap
ı
s
ı
Tang Hanedanl
ı
ğ
ı
 zaman
ı
nda, Yang Yun Sang'
ı
n
İ
mparator Hi Tsang için (l.Ö. 888) yazd
ı
ğ
ı
bir dizi kitaptan beri hiç
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi
No.15
Feng Shui¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
2
de
ğ
i
ş
memi
ş
tir. Yang Yun Sang bu kitaplar 
ı
nda a
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
olarak ejderhalardan söz eder. Bugün bile Çin'deejderhalar en sayg
ı
de
ğ
er göksel yarat
ı
klard
ı
r."Çin simgecili
ğ
inde ejderhalar en önemli göksel hayvanlard
ı
r. Bahar ve yeniden do
ğ
umla datan
ı
mlan
ı
rlar. Bizim bak
ı
ş
ı
m
ı
zdan önemli olan feng shui'nin en önemli elementlerinden biri olan suylaili
ş
kileridir. Su ayn
ı
zamanda parayla ilintilidir. Bir ejderha nesnesi, süsü örne
ğ
in sahibini çok çal
ı
ş
maya,ba
ş
ar 
ı
l
ı
ve varl
ı
kl
ı
olmaya te
ş
vik eder."Feng shui simgeselli
ğ
inde ye
ş
il ejderhalar ve beyaz kaplanlar tepelerin ve da
ğ
lar 
ı
n altlar 
ı
nda yatarlar. Y.S. Sang'
ı
n yazd
ı
ğ
ı
feng shui kuramlar 
ı
bugün Form Ekolü ad
ı
yla an
ı
l
ı
r ve feng shui'nin en önemlikategorilerinden birisidir. Form ekolü genel olarak arazinin biçimlendirilmesi ve kenar çizgileriyle ilintilidir.Bir yüz y
ı
l sonra, Wang Chi ve Sung Hanedanl
ı
ğ
ı
'ndan ba
ş
ka bilim adamlar 
ı
(
İ
.Ö. 969 - 1126), feng shuihakk
ı
ndaki tüm eski metinleri okuyarak bu metinler üzerine kapsaml
ı
yorumlar yazd
ı
lar. Bugünkü fengshui i
ş
te bu bilim adamlar 
ı
n
ı
n ara
ş
t
ı
rma ve yorumlar 
ı
na temellenir.Bu bilim adamlar 
ı
insanlar 
ı
n bireysel enerjisinin arazinin göksel enerjisiyle uyum içinde olmas
ı
gerekti
ğ
ini
ş
ünmeye ba
ş
lad
ı
lar. Sonuç olarak Çin astrolojisinin görü
ş
lerini kullanan farkl
ı
bir feng shui okuluolu
ş
maya ba
ş
lad
ı
. Pa-kua simgesi, Lo Shu sihirli karesi, Luo-pan pusulas
ı
gibi araçlar, bireyler için enelveri
ş
li mekân ve yönleri belirlemede kullan
ı
lmaya ba
ş
land
ı
. Bu sisteme de Pusula Ekolü ad
ı
verilir.Feng shui her zaman ya
ş
am
ı
n en önemli alanlar 
ı
ndan biri olarak kabul edildi. Eski bir Çin deyi
ş
i ba
ş
ar 
ı
l
ı
 bir ya
ş
am
ı
n be
ş
ana kuram
ı
n
ı
 
ş
öyle aç
ı
klar: "Önce kader, sonra
ş
ans gelir. Üçüncü olarak feng shui'yiinsan sevgisi ve e
ğ
itim izler."Kaderimizi belirleyen burcumuzdur, ya
ş
am
ı
m
ı
z
ı
n ana çizgilerini çizer. Güçlü ve zay
ı
f yönlerimizi ortayakoyar. Güçlü yönlerimizi yararl
ı
k
ı
lmal
ı
ve zay
ı
f yönlerimizi de güçlendirmeye çal
ı
ş
mal
ı
y
ı
z elbette.
Ş
ans, tan
ı
mlamas
ı
zor bir sözcüktür. Çinliler öbür dört kavram
ı
n üzerinde çal
ı
ş
arak
ş
ans
ı
m
ı
z
ı
 açabilece
ğ
imize inan
ı
rlar.
Ş
ans bir zihin durumudur asl
ı
nda. Gelece
ğ
e korkuyla de
ğ
il de, kat
ı
l
ı
mc
ı
olarak,ümitle bakarsak, ba
ş
ı
m
ı
za iyi
ş
eylerin gelmesini umarsak, olaylar genellikle istedi
ğ
imiz biçimde geli
ş
ir.Üçüncü kuram feng shui'dir. Bunu kullanarak dünyayla ve içindeki her 
ş
eyle uyum içinde ya
ş
ayabiliriz.Bu biçimde ya
ş
amak
ş
ans da dahil, ya
ş
am
ı
m
ı
z
ı
her anlamda iyiye götürür.Dördüncü kuram insan sevgisidir. Hem eski Çin felsefesi hem de dini metinler hiçbir ödül beklemeksizinvermemizi ö
ğ
ütler.
İ
nsan
ı
n kendi 'ben'ini hesaba katmadan vermesi kendi özel tatminini getirir ve ya
ş
amkalitemizi iyile
ş
tirir.Son olarak e
ğ
itim gelir. Hepimiz elimizden geldi
ğ
ince ileri gitmeliyiz. E
ğ
itim ya
ş
am boyu süren bir çal
ı
ş
mad
ı
r; mümkün oldu
ğ
u kadar dünyada olup bitenlerle ba
ğ
ı
m
ı
z
ı
koparmamal
ı
y
ı
z.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->