Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modernizm- Modernism

Modernizm- Modernism

Ratings: (0)|Views: 785|Likes:
Published by Sui Mode

More info:

Published by: Sui Mode on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 ©
www.
M
aximum
B
ilgi.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 
ARA
Ş
TIRMA SER
İ
S
İ
No.177Modernizm
 
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi
No.177
Modernizm¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
1
MODERN
İ
ZM
Bat
ı
tarihinde modern öncesi dönem, dü
ş
üncede, toplum örgütlenmesinde ve de
ğ
er yarg
ı
lar 
ı
ndareferans olarak Tanr 
ı
n
ı
n kabul edildi
ğ
i dönemdir. Bu dönem bilginin üretildi
ğ
i ve da
ğ
ı
l
ı
m
ı
kilise taraf 
ı
ndanyürütülmekteydi. 1300’lü y
ı
llardan sonra Avrupa’da ortaya ç
ı
kan modern kavram
ı
daha önceki yap
ı
ve
ş
üncelerden ara
ş
t
ı
ı
labilir derecede farkl
ı
geli
ş
meleri nitelemek amac
ı
yla kullan
ı
lmaktad
ı
r. Ayd
ı
nlanmaile birlikte önce Bat
ı
dünyas
ı
nda, daha sonra Bat
ı
’n
ı
n etkisi alt
ı
nda olan bütün dünyada önemli bir dönü
ş
üm olmu
ş
tur. Bu dönü
ş
ümün ideolojik çevresinde de “modernizm” denilmektedir.Modernle
ş
me sürecinde üç ay
ı
rt edici tarihsel a
ş
ama vard
ı
r.
İ
lki 14. yüzy
ı
ldan ba
ş
layarak 18.yüzy
ı
l sonuna kadar uzanmaktad
ı
r. Bu dönemde modern ya
ş
am tarz
ı
n
ı
olu
ş
turan bir dizi geli
ş
memeydana gelmi
ş
tir. Nüfus art
ı
ş
ı
sonucu
ş
ehirler ya
ş
am
ı
n merkezi olmaya ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
r.
Ş
ehirle
ş
meberaberinde iktisadi canlanma ve kitlesel üretim teknolojilerinin geli
ş
tirilmesini getirmi
ş
tir.
Ş
ehirle
ş
mesürecinin h
ı
zlanmas
ı
na paralel olarak Bat
ı
toplumlar 
ı
n
ı
n geleneksel yap
ı
lar 
ı
n
ı
n çözümlenmesi ve modernya
ş
am tarz
ı
n
ı
n biçimlenmesinde rol oynayan baz
ı
faktörler ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r. Yeni bilgilerin daha çabukiletilmesi ancak kilisenin e
ğ
itim tekelinin k
ı
ı
lmas
ı
na neden olan matbaan
ı
n icad
ı
, Latince yerine yereldillerin edebiyat dili olmas
ı
, h
ı
zla geli
ş
en Do
ğ
u ticaretinin sa
ğ
lad
ı
ğ
ı
zenginlik ve haçl
ı
seferlerininsonuçlar 
ı
papan
ı
n otoritesini sarsm
ı
ş
, dolay
ı
s
ı
yla kilisenin geleneksel üstünlü
ğ
ü de sona ermi
ş
tir.Modernle
ş
me sürecinin geli
ş
iminde ki ikinci önemli dönüm noktas
ı
Frans
ı
z devrimi ve siyasalhayatta isyanlar 
ı
n olu
ş
mas
ı
ile ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r. Bunlar 1970’li y
ı
llar 
ı
n “büyük devrimci dalyalar 
ı
”d
ı
r. Budönemde modern siyasal kurum ve yakla
ş
ı
mlar yerle
ş
mi
ş
tir. Bu dönem, bugünkü anlam
ı
yla vatanda
ş
l
ı
kve temel medeni haklar tarihinin ba
ş
lang
ı
c
ı
n
ı
olu
ş
turmaktad
ı
r. Üçüncü a
ş
amada toplumsal kurum vegörü
ş
ler, özellikle 20. yüzy
ı
l
ı
n ikinci yar 
ı
s
ı
ndan sonra dünyan
ı
n her yan
ı
na yay
ı
larak egemen olmayaba
ş
lam
ı
ş
lard
ı
r. Modernle
ş
me süreci global düzeyde yay
ı
lm
ı
ş
ve modernizm “dünya kültürü”
ş
eklinegelmi
ş
tir.
Modern:
 
İ
lk kez 5. yüzy
ı
l
ı
n sonlar 
ı
nda Avrupa’n
ı
n Atlantik k
ı
y
ı
lar 
ı
nda ya
ş
ayan insanlar taraf 
ı
ndankullan
ı
lan modern kavram
ı
n
ı
n içerdi
ğ
i sürekli de
ğ
i
ş
se de kavram: eskiden yeniye geçi
ş
in sonucu olarak,bir önceki ça
ğ
la kendisi aras
ı
nda ili
ş
ki kuran dönemlerin bilincini dile getirmi
ş
tir.Sosyal bilimler literatüründe “modern dönem” teriminin 1300’lü y
ı
llara uzanan ve Bat
ı
dünyas
ı
ndaRönesans dönü
ş
ümünün biçimlendi
ğ
i dönemi ifade etmek üzere kullan
ı
lmaktad
ı
r. Modern kavram
ı
 sürekli geli
ş
meyi ima eden evrimsel bir tarihi modeli içermektedir.
İ
ster olumlu ister olumsuzde
ğ
erlendirilsin, gündelik ya
ş
amda ve kültürde modaya uygun tutumlara “modern” denilmektedir.
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi
No.177
Modernizm¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
2
“Denilebilir ki, modern toplum ile geleneksel toplum aras
ı
ndaki en önemli fark, modern insan
ı
nkendi toplumsal ve do
ğ
al çevresi üzerindeki büyük kontrolünde yatmaktad
ı
r.” Ayr 
ı
ca modern kelimesiyayg
ı
n olarak Avrupal
ı
olmay
ı
, Avrupa’da ortaya ç
ı
kan de
ğ
erlere sahip olmay
ı
da ça
ğ
ı
ş
t
ı
rmaktad
ı
r.Belirli bir ça
ğ
daki “bask
ı
n” de
ğ
erlere sahip olmay
ı
ifade etmektedir.
Modernlik:
Modern kelimesi bir s
ı
fat olarak, modernlik ise daha çok belirli bir zaman dilimindemodern kabul edilen somut de
ğ
er, ili
ş
ki ve kurumlar 
ı
adland
ı
ı
lan bir isim olarak kullan
ı
lmaktad
ı
r.Modernlik, modern hayat
ı
n içerik ve kalitesini temsil etmektedir. Modernlik geni
ş
olarak 116. yüzy
ı
ldaortaya ç
ı
km
ı
ş
kitlesel, kültürel ve toplumsal de
ğ
i
ş
ikliklerdir. Statik tar 
ı
msal medeniyetlerde bulunantoplumsal düzenlik ve geleneklerdeki devrimsel k
ı
ı
l
ı
ş
ı
meydana getiren endüstriyel kapitalist toplumanalizine ba
ğ
l
ı
d
ı
r.
Modernle
ş
me:
“Modern” teriminden üretilen modernle
ş
me geleneksel toplumsal yap
ı
larda vede
ğ
erlerde ekonomik geli
ş
menin etkisin göstermek için kullan
ı
lmaktad
ı
r. Modernle
ş
me modernli
ğ
egötüren süreçtir. Modernle
ş
me sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda sanayile
ş
mi
ş
Bat
ı
 toplumlar 
ı
n
ı
n sahip oldu
ğ
u yap
ı
, kurum, de
ğ
er ve sistemlere sahip olmak amac
ı
ile yap
ı
landüzenlemelerin genel ad
ı
d
ı
r. Bat
ı
l
ı
olmayan toplumlar için modernle
ş
me, ula
ş
ı
lmas
ı
gereken “sondurum”a götüren bir süreçtir ve bu anlamda modernle
ş
me ile bat
ı
l
ı
la
ş
ma e
ş
anlaml
ı
olarakkullan
ı
lmaktad
ı
r.
Modernizm:
Modernizm daha çok ideolojik ça
ğ
ı
ş
ı
mlar ta
ş
ı
yan bir terimdir. Modernizmmodernle
ş
me sürecinin bir dünya görü
ş
ü haline gelmesidir. Modern, modernlik ve modernle
ş
mekavramlar 
ı
n
ı
daha üst bir anlam çat
ı
s
ı
alt
ı
nda toplayan kavram modernizmdir. Modern, modernle
ş
me,modernlik ve modernizm Bat
ı
dünyas
ı
nda belirli merkezlerde ortaya ç
ı
kan ve daha sonra dünyay
ı
 tümüyle etkileyecek kadar güç kazanan bir de
ğ
i
ş
imi, ya
ş
am tarz
ı
n
ı
nitelemektir.” Modernin zamansalard
ı
ll
ı
k vurgusu ta
ş
ı
yan bir tespit, modernle
ş
menin bir süreç, modernli
ğ
in bir durum, modernizmin devar 
ı
lacak “nihai” çerçevenin ideolojik aç
ı
klamas
ı
oldu
ğ
unu söylemek mümkündür.
Modernizmin Karakteristik Özellikleri:
Bir dü
ş
ünce tarz
ı
olarak modernizm hayat
ı
n ve
ş
üncelerin birikimsel, evrimci ve ilerlemeci bir seyirci izledi
ğ
i varsay
ı
m
ı
na dayanmaktad
ı
r. Özcülük,bilgi faaliyetlerinin gerçek amac
ı
n
ı
n nesnelerin do
ğ
alar 
ı
n
ı
n veya özlerinin bitmesi oldu
ğ
unu kabul edenve gerçekli
ğ
i belirli özlere indirgeyerek aç
ı
klama temeline dayal
ı
yakla
ş
ı
mlar 
ı
n genel ad
ı
d
ı
r.
İ
ndirgemecilik karma
ş
ı
k olay, ili
ş
ki veya düzenliliklerin daha basit faktör, ili
ş
ki veya düzenliliklerle
ı
klanabilece
ğ
i görü
ş
üdür. Modernizm, insan akl
ı
n
ı
ve ona dayal
ı
olarak geli
ş
tirilen modern bilimikutsalla
ş
t
ı
ran Ayd
ı
nlanma rasonalizmine dayanmaktad
ı
r.Modernizmin evrensellik yükledi
ğ
i ilke ve de
ğ
erler Bat
ı
medeniyetinin ilke ve de
ğ
erleridir.
İ
nsanl
ı
ğ
ı
n ortak paydas
ı
n
ı
olu
ş
turdu
ğ
u savunulan bu de
ğ
erlerin Bat
ı
’da do
ğ
up geli
ş
ti
ğ
i iddia edilmekte,bu yolla “ben/Bat
ı
merkezcilik” yap
ı
lmaktad
ı
r. Modernizm farkl
ı
l
ı
klar 
ı
ndan çok benzerlik üzerinde

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sezer Abdullah liked this
yavuzsultan34 liked this
tepepark liked this
Kolapo liked this
Dinbilim liked this
mortrik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->