Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yönetim Biçimleri

Yönetim Biçimleri

Ratings: (0)|Views: 448|Likes:
Published by Sui Mode

More info:

Published by: Sui Mode on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2012

pdf

text

original

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 ©
www.
M
aximum
B
ilgi.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 
ARA
Ş
TIRMA SER
İ
S
İ
No.123Yönetim Biçimleri
 
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi
No.123
Yönetim Biçimleri¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
1
KLAS
İ
K YÖNET
İ
M
İş
letmenin biçimsel (formal) yap
ı
s
ı
n
ı
kendisine inceleme ve ara
ş
t
ı
rma sahas
ı
olarak alan, klasikorganizasyon teorisi, organizasyon konusunda ortaya ç
ı
kan ilk teoridir. Bu görü
ş
Fransa’ da Fayol(1916), Amerika’da Taylor (1911), Mooney ve Reiley (1932),
İ
ngiltere’de Urwick (1928 ve 1943), dahasonraki y
ı
llarda yine
İ
ngiltere’de Brech (1957), Amerika’da Allen (1958) eserlerinde göze çarpmaktad
ı
r.
ş
ünsel temelini klasik iktisat doktrininden alan ve iktisadi adam (Homo economicus) varsay
ı
m
ı
nadayanarak, insanlar 
ı
n ekonomik ç
ı
karlar 
ı
pe
ş
inde, rasyonel hareket ederek daha fazla ve verimliçal
ı
ş
acaklar 
ı
inanc
ı
na kat
ı
lan organizasyon teorisinin bir k
ı
s
ı
m ilkeleri, askeri idare ve kilise te
ş
kilat
ı
ndanal
ı
nm
ı
ş
oldu
ğ
u için otoriter bir özelli
ğ
e sahiptir. Klasik örgüt kuram
ı
dört ana sütun çerçevesindekurulmu
ş
tur. Bunlar ;
1.
İş
bölümü
: Dört ö
ğ
e aras
ı
nda ku
ş
kusuz kö
ş
e ta
ş
ı
d
ı
r. Bundan öteki ö
ğ
eler sonuç olarak ç
ı
kar.Örne
ğ
in, dikey ve görevsel büyüme,görevlerde uzmanla
ş
ma ve bölümlere ayr 
ı
lma gerektirir.
2.
 
Dikey Ve Görevsel Süreçler 
: S
ı
ras
ı
yla örgütün dikey ve yatay büyümesiyle ilgilenir. Dikeysüreç, komuta zincirinin yetki ve sorumluluk devrini, komuta birli
ğ
i ve rapor verme zorunlulu
ğ
ununbüyümeleri ile ilgilidir. Örgütün uzmanla
ş
m
ı
ş
kesimlere bölünmesi ve bu kesimlerin uygun birimler olarakyeniden gruplanmas
ı
görevsel sürece özgüdür. Bu süreç hat ve kurmay
ı
n yatay evrimi üzerindeodaklan
ı
r.
3.
 
Yap
ı
: Kurulu
ş
un amaçlar 
ı
n
ı
verimli olarak gerçekle
ş
tirmek üzere düzenlenmi
ş
mant
ı
kl
ı
görevili
ş
kileridir. Yap
ı
sistem ve örne
ğ
i kapsar. Klasik örgüt kuram
ı
hat ve kurmay yap
ı
ile çal
ı
ş
ı
r. Yap
ı
örgütüolu
ş
turan çe
ş
itli görevler aras
ı
nda mant
ı
kl
ı
ve uyarl
ı
ili
ş
kileri sunmak için bir araçt
ı
r.
4. Denetim Alan
ı
: Denetim alan
ı
bir yöneticinin etkin olarak denetleyebilece
ğ
i astlar 
ı
n say
ı
s
ı
ylailgilidir.Klasik organizasyon teorisi ad
ı
alt
ı
nda esas itibar 
ı
yla üç yakla
ş
ı
m bulunmaktad
ı
r.
1- B
İ
L
İ
MSEL YÖNET
İ
M YAKLA
Ş
IMI:
Bilimsel yönetim yakla
ş
ı
m
ı
n
ı
, Amerika’l
ı
yöneticiFrederick Winslow Taylor 1911 y
ı
l
ı
nda “bilimsel yönetim ilkeleri” adl
ı
eserinde ortaya atm
ı
ş
t
ı
r. Bilimselyönetim yakla
ş
ı
m
ı
geni
ş
bir kabul görmü
ş
ve i
ş
letmelerde verimlilik önemli ölçüde artm
ı
ş
t
ı
r. Taylor’unbak
ı
ş
ı
s
ı
na göre yönetim ilkeleri
ş
unlard
ı
r.
A
. Yönetim organlar 
ı
, deneyime dayanan eski i
ş
görme usulleri yerine, her i
ş
in, her ö
ğ
esininbilimsel metoda dayal
ı
yöntem ve usullerini geli
ş
tirmektir.
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi
No.123
Yönetim Biçimleri¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
2
B
. Yönetim organlar 
ı
ilgili i
ş
görenleri bilimsel olarak seçmelidir.
İş
letmede çal
ı
ş
anlar 
ı
n geli
ş
mesiiçin gerekli e
ğ
itim sa
ğ
lanmal
ı
d
ı
r.
C
. yönetim organlar 
ı
ortaya konan bilimsel ilkelere uygun olarak i
ş
in yap
ı
lmas
ı
n
ı
, i
ş
görenlerlecandan i
ş
birli
ğ
i kurarak sa
ğ
lar.
D
.
İş
ve sorumluluk i
ş
görenler ve yönetim aras
ı
nda bölü
ş
türülerek, yönetimle ilgili sorumluluki
ş
çinin üzerinden al
ı
n
ı
r.Taylor’un bu çal
ı
ş
malar 
ı
sonucunda zaman etüdü, hareket etüdü, i
ş
standartlar 
ı
 gibi çal
ı
ş
malar yayg
ı
nl
ı
k kazanm
ı
ş
t
ı
r. Bilimsel yönetim yakla
ş
ı
m
ı
örgüt teorisine iki yönde katk
ı
dabulunmu
ş
tur. Bunlardan birincisi, i
ş
dizayn
ı
ve standartla
ş
t
ı
rma, ikincisi fonksiyonel formenlik kavram
ı
d
ı
r.
2- YÖNET
İ
M SÜREC
İ
YAKLA
Ş
IMI:
Bu yakla
ş
ı
m
ı
, Fransa’da “Genel ve Endüstriyel Yönetim”adl
ı
eseriyle ele alan Henri Fayol (1916) ortaya atm
ı
ş
t
ı
r. Henri Fayol, Taylor’un aksine organizasyonuntamam
ı
n
ı
ele alm
ı
ş
t
ı
r. Bu nedenle, yönetim süreci yakla
ş
ı
m
ı
yönetim ve örgüt olgusunun daha kapsaml
ı
 incelenmesini sa
ğ
layarak, baz
ı
ilke ve teknikler belirleyip makro nitelikli yönetsel teoriyi ortaya atm
ı
ş
t
ı
r.Fayol, endüstride çal
ı
ş
an bir üst düzey yöneticisi oldu
ğ
u için, yönetime makro düzeydenbakm
ı
ş
t
ı
r. Yönetim süreci yakla
ş
ı
m
ı
da ekonomik etkinlik ve rasyonelli
ğ
i ön planda tutmu
ş
tur.Fayol, çal
ı
ş
mas
ı
nda kurallar ve kaidelerden ziyade prensipler kavram
ı
n
ı
n aç
ı
klanmas
ı
üzerindedurmu
ş
tur. Bu prensipler de
ğ
i
ş
en
ş
artlar yüzünden ayn
ı
biçimde kullan
ı
lmas
ı
zor oldu
ğ
undan her yönetici bunlar 
ı
kendi ihtiyaçlar 
ı
na uygun olarak uyarlamal
ı
d
ı
r. Fayol’ un en fazla kullan
ı
m zorunlulu
ğ
uoldu
ğ
unu belirtti
ğ
i prensipler 
ş
unlard
ı
r.a -
İş
bölümüb - Yetki ve sorumlulukc – Disiplind - Emir-Komuta birli
ğ
ie - Yönetim birli
ğ
if - Örgüt amaçlar 
ı
n
ı
n bireysel amaçlardan üstünlü
ğ
üg - Ücret ve ödülh - Merkezile
ş
me
ı
- Hiyerar 
ş
ii – Düzenk - E
ş
itlikl - Örgüte ba
ğ
l
ı
l
ı
k ilkesim –
İ
nsiyatif n - Birlik ve beraberlik ruhu ilkesi

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Volkan Gökçe liked this
ahmetcilgin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->