Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23094, 9.4.2011]

Oslobođenje [broj 23094, 9.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 188 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Foto: Didier TORCHE
UNICEF o Libiji
Thomas Countryman za Oslobo|enje
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 9. 4. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.094Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
HDZ-ovi sami
 
sebe isklju~ili
5. strana
DR@AVA JE
IZNAD ENTITETA
Predsjednik EK-a JoseManuelBarroso uposjeti BiH
2-3. strana
 
Zavr{en Sarajevo Business Forum
Dogovoreni poslovi
15. strana
Djeca `rtvesnajperistau Misrati
13. str.
 
OSLOBO\ENJE
subota, 9. april 2011. godine
U @I@I
2
SDA Hrvatske o Josipovi}evoj izjavi
Generiranje {irenja nesno{ljivosti u regiji
SDA Hrvatske izra`ava duboko ogor~enjeizjavompredsjednikaRepubli- keHrvatske Ive Josipovi}a u kojojiskazu- je “svoju duboku zabrinutost“ za mo- gu}i porast ek stremizma u susjednoj dr`avi BiH “u kojoj`ivivelikibrojmusli- mana“, saop}eno je ju~er iz ove stranke. Ovakveizjave ve}smo ranijeimaliprigo- duslu{ati od ha{kihuhi}enikaRadovana Karad`i}a i Vojislava[e{elja, dodaje se u saop}enju, prenosi Hina. “Najmanje{to smo moglipretpostaviti da }e te se pridru`itiosvjedo~enimratnimhu- {ka~ima i kreatorimagenocida nad pripa- dnicima bo{nja~kog i hrvatskog naroda kako u Hrvatskoj, tako i u BiH. Vi ste to u~ini- li i veoma smo zabrinutizbogmogu}egge- neriranja{irenjanesno{ljivosti u cijelojre- giji“, tvrdi se saop}enju.“Gospodine predsjedni~e“, poru~uje SDA Hrvatske, “ve}smo ranijeuo~iliva- {u spremnost koketiranja s Miloradom Dodikom, koji je samo u jednojstvarido- sljedan, a to je nestanak i raspad BiH. Za nas je MiloradDodik bio i ostaosustavna prijetnja postojanju neovisne i cjelovite BiH. I dok cijeli svijet nastoji marginali- zirati njegov rad, vi, gospodine predsje- dni~e, dajete mu poja~ani legitimitet u daljnjoj destrukciji dijelova Bosne u ko- jima njegova vlast nije upitna. Stoga ni- smoiznena|eni da se u dijelovima pod in- gerencijomMiloradaDodikaiznovado- ga|ajunapadi na sakralneobjekteislam- ske i katoli~ke provenijencije i na pripa- dnike nesrpskog `iv lja. Za razliku od va{eizjave, pozdrav ljamo smirenu i dostojanstvenuizjavu dr. Franje Topi}a, predsjednikaHrvatskogkulturnog dru{tvaNapredak, koji`ivi u BiH i kojido- bro zna da ve}inaBo{njakanije za radika- lizaciju“, stoji u saop}enju SDA Hrvatske.
VIJESTI
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijelaFBiHnastav ljapri- mopredaju slu`benih stanova za privremeni smje{taj du`nosnika koji su u vlasni{tvufederalneVla- de i tu nema problema, kazala je v.d. direktorica Slu`be Sanela Ja- kupovi} ju~er za Oslobo|enje. Ona je demantiralainformacijeda pet biv {ihministara u VladiFBiH koji dolaze iz HDZ-a BiH i HDZ- a 1990 odbijajuiseliti iz slu`benih stanova kojima uprav lja Slu`ba.
Najavili predaju
- Nije ta~no da biv {i ministri iz Vlade FBiH odbijaju predati slu`bene stanove koje su prema ugovoru sa Slu`bom koristili to- kom pro{log mandata u Vladi. Svi su urednodobiliobavje{tenje da treba u roku od osamdana da isprazne stan koji su koristili i predajuklju~eve. Do ~etvrtka su se u Slu`bujavila tri od pet minista- ra koji su koristili stanove i naja- vili da }e ih predati, kazala je Jaku- povi} i dodala da }e Slu`ba s nji- mastupiti u kontaktkako bi se do- govorilo preuzimanje. Ona je potvrdila da raste broj zahtjevanovoimenovanihdu`no- snika u FBiH za sklapanjemugo- vora o kori{tenjuslu`benogstana. - Svaki dan pristi`unovizahtje- vi i dosad smo dobiliizme|u 12 i 13 zahtjeva i rje{avat}emoih u skla- du s mogu}nostima i brojempra- znihstanovakojimaSlu`baraspo- la`e, naglasilaje v.d. direktorica. Objasnila je da su biv {idu`nosni- cikoristilistanoveu skladu s ugo- vorima zaklju~enim sa Slu`bom, koji su za sve jednaki. Potvrdila je ono {to je prijenekolikodana u izja- vi za Oslobo|enjekazaobiv {ipred- sjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Safet Sof ti}, da premaugovorukorisnikstana ima pravo u njemuostati30 dananakon istekamandata. Jakupovi} je dema- nitrala i spekulacije da su stanovi besplatni objasniv {i da korisnici pla}ajurentu u skladu s odlukom o visinirente za slu`benistandodi- jeljen na privremenokori{tenje.
Renta
Ina~e, za potrebesmje{tajafede- ralnihfunkcionera, ali i onih s dr`a- vnerazine, FBiH ima 65 stanova u Sarajevu. Od toga, u naselju Ko- {ev skoBrdo je 45 garsonijera i u tzv. funkcionerskojzgradiLipa u nase- ljuGrbavica20 stanova. Uredbom iz 2007. regulirana je njihovadodjela i na~inkori{tenja, a odlukom o visi- ni rente donesenom ne{to kasnije regulirano je da du`nosnicikojiko- ristestanpla}ajumjese~nurentu, is- tina, simboli~nog iznosa u po- re|enju sa tr`i{nimcijenamaiznaj- mljenog stana u glavnom gradu BiH. Za rentu slu`benih stanova povr{ine 30-ak kvadrata, pa 48 do 53 metrakvadratnapropisanaje cije- na oko 159 KM, a za stanove od 80-ak kvadratafunkcionerimjese~noiz- dvajaju 219 KM. Iako su se u me|u- vremenumijenjalecijene na tr`i{tu, odluka o visinirente za slu`benistan je ostalaista. Nova federalna Vlada zatra`ila je informaciju o stanovima i kori- snicima. Njenakomisija za statu- sna pitanja koja bi trebala uz os- taloodlu~iti i o tomekome i na ko- jina~in}e se dodjeljivatistanovi, jo{ se nije sastala.
S. [e.
Slu`beni smje{taj federalnih funkcionera
Ministrene}e
moratidelo`irati
Tri od pet biv{ih federalnih ministara najavila da }e predati klju~eve slu`benog stana, kazala v.d. direktorica Slu`be zajedni~kih poslova Sanela Jakupovi}
Safet Softi}: Seli}e kad do|e vrijeme
Sporo sti`u podaci o autima
Slu`ba za zajedni~ke po- slove organa i tijela FBiH uputila je dopis na 60-ak ad- resafederalnihorganaupra- vekojiraspola`uslu`benim automobilima. - Dosad su pristiglipodaci 35 ili 36 federalnih organa o broju, starosti, tipu i ostalim karakteristikama slu`benih automobila i ~ekamo da nam i ostalidostavepodatke. Uko- liko se to ne desi, ponovit }emoupit, a potomobavijes- titi Vladu o poduzetim akti- vnostima i odgovorimakoje smo dobili, kazala je v.d. di- rektorica Slu`be. Bosna i Hercegovina }e i dalje biti u sredi{tu politi~ke pa`nje i politike pro{irenja Evropske unije, poru~io je ju~er u Sarajevupredsjednik  EvropskekomisijeJoseManu- elBarroso, tokomposjetena- {oj zemlji, u koju je stigao sa komesarom za pro{irenje[te- fanomFüleom, te direktorom za zapadniBalkan u Direkci- ji za pro{irenje Miroslavom Laj~akom.
Preuzmiteodgovornost!
- Uvjeren sam da perspekti- va ~lanstva u EU za va{u ze- mlju predstav lja najva`niji strate{ki izbor, koji }e omo- gu}itipostizanjestabilnosti i prosperiteta, te da }e BiH na- pokon okrenuti novi list. ^injenica je da su budu}nost ove zemlje i njena evropska sudbina u va{im rukama. Is- kreno se nadam da BiHodlu~nokre}eputemevrop-skihintegracija. Ali,to zahti- jeva zajedni~ku viziju va{e budu}nosti u EU, te `elju daraditezajedno. To, pak, izisku- jeokon~avanjepoliti~kogzas- tojakoji je dominiraoposlje- dnjih {est mjeseci od izbora, rekao je Barroso, govore}i predu~esnicima“Parlamen- ta za Evropu“.On je naglasio da je neop- hodno razviti funkcionalne dr`avneinstitucijekojemogu omogu}itiBosni i Hercegovi- ni da, kada komunicira sa Evropskom unijom, govori jednim glasom.- @elim biti jasan po ovompitanju. To ne zna~i da }e pos- tojanjeentitetabitidovedeno u opasnost. Ovo zapravozna~i da, iako mnoge nadle`nosti mogu ostati na entitetskom nivou, koordinacijskimehani- zamtrebastaviti na dr`avnini- vo. Uzmite za primjer sve {to jeura|eno na podru~juliberali- zacijeviznogre`ima. BiH je bi- la u stanjudogovoriti sve mje- repotrebne za ispunjavanjevi- {e od 150 uvjeta koje joj jepostavila Evropska unija. @elim iskoristiti ovu priliku i pozvati sve politi~kestranke da poka`u tu istuodlu~nost i pos- tignu dogovor o formiranju vlade na dr`avnomnivou. Ni- je na Evropskojuniji da posre- duje. Na bh. politi~kim~elni- cima je da preuzmuodgovor- nost za ovajproces. Ni{ta se nemo`e posti}i ukoliko to ne `ele sve stranke, poru~io jepredsjednik EK-a.Barroso je naveo da se nakon formiranjavlastitrebajurije{i- tiprioritetnapitanja, kojaima- ju direktan uticaj na napre- dak BiH ka ~lanstvu u EU, pri-jesvega, izmijenitiUstav BiH i dopuniti ga u skladu sa presu- domEvropskogsuda za ljudska prava u Strasbourgu. - Po{tivanje manjinskih prava i antidiskriminacija su osnovne vrijednosti za EU.
To ne zna~i da }e postojanjeentitetabitidovedeno u opasnost. Ovo, zapravo, zna~i da, iako mnoge nadle`nosti mogu ostati na entitetskom nivou, koordinacijski mehanizam treba staviti na dr`avni nivo
Dr`ava j
Predsjednik EK-a Jose Manuel
Inzko:Ohrabrenje i upozorenje
Visokipredstavnikme- |unarodnezajednice i spe- cijalnipredstavnikEU Va- lentin Inzko ocijenio je obra}anje predsjednika EK-a JoseaManuelaBarro- sa bh. parlamentarcima kao upozorenje da ovako ne mo`e dalje, ali i kaoohrabrenje da BiH, uzu~injene napore, mo`e postati dio EU.Inzko je kazaonovinari- ma da nema signala od doma}ih politi~ara da su spremni za dogovor o for- miranju vlasti na dr`a- vnomnivou.- O sankcijama se nije govorilo, jer to nije u evrop- skomstilu. Evropskistil jedijalog, tolerancija i kon- cenzus, kazao je Inzko. On je potvrdio da se Bar-rosoju~erneformalnosas- tao i sa predstavnicima dva HDZ-a, ali vi{e o tomenijemogaore}i.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 9. april 2011. godine
3
Gradimir Gojer BiH - NATOBehmen - Elmrini Institucijaombudsmena
Uvrede do`ivljavam osobno
Direktor Narodnog pozori{ta u Sarajevu GradimirGojeruputio je pismohrvatskom predsjedniku Ivi Josipovi}u. ‘’Dovoditibosan- skemuslimane u bilokakavkontek st s tero- rizmom i teroristima, pla{iti se od musliman- skogsusjedstva je akt neprihvatljiv na svaki na~in. U atmoseri bh. vjerske, religijske, na- cionalne i politi~ke{arenice, nisustranci ti ko- jiprave red me|unama. Stoga sam Va{epri- mjedbe na ra~un bh. muslimana i osobnodo- `iviouvredljivo. U najmanjuruku je nepris- tojnotakogovoriti, a jo{je nepristojnijepo- ku{avatiopradatisvojiskaznavodnimkri- imnavodima“, ka`e, poredostalog, Gojer.
Evidentannapredak OSBiH
Ministarodbrane BiH SelmoCikoti}pri- mio je ju~er u opro{tajnuposjetubrigadnog generalaGerhardaSchulza, {ea za vojnusa- radnju Savezni~ke komande Zdru`enih snaga u Napulju, te njegovogzamjenikabri- gadiraGianmarcoaBellinija. Zahvalio je ge- neraluShulzu za doprinos i saradnjuizme|u MOBiH i Komande NATO-a u Napulju. GeneralShulz je istakaoevidentannapre- dakOSBiH u ispunjavanjustandardaNATO- a i pribli`avanju BiH NATO-u uprkospoli- ti~kimte{ko}ama. Sastankuje prisustvovao i komandant [taba NATO-a u Sarajevu, brigadnigeneralDavidEnyeart.
Sarajevo uskoro u Strasbourg klubu
Gradona~elnikSarajevaAlijaBehmen sa zamjenicima Miroslavom @ivanovi}em i IgoromKamo~ajiemprimio je NawelRa- fk - Elmrini, zamjenicu gradona~elnika Strasbourga,s kojom je razgovarao o pri- jemuGradaSarajeva u Asocijacijuevrop- skihgradova Le club de Strasbourg. “Sara- jevo i Strasbourg imaju mnogo dodirnih ta~aka i zajedni~kih vrijednosti poput multikulturalnosti, su`ivota i me|ureligij- skog dijaloga, a oba grada su okusila go- r~inurata. Smatramo da je Sarajevumjes- to u Klubukojinjeguje ove vrijednosti“, is- takla je Elmrini.
Romi najugro`enija manjina
Povodom obilje`avanja Svjetskog dana RomaInstitucijaombudsmena za ljudska prava BiH ukazala je na obavezu BiH da se aktivnoanga`uje na poljuuklanjanjadiskri- minacije i prevazila`enjuneprihvatljivihra- zlikaizme|uRoma i ostatkadru{tva, pose- bnoimaju}i u vidu da je period od 2005. do 2015. progla{enDekadomuklju~enjaRoma. ^injenica je da su Romi u BiH, kao najbroj- nija od 17 nacionalnihmanjinakojeprepo- znajeZakon o za{titipravanacionalnihma- njina, istovremeno i najugro`enijanacional- namanjina, navedeno je iz Institucijeom- budsmena.
U @I@I
Drugo, potrebno je usvojiti za- kon o dr`avnoj pomo}i. Ovajprioritet proisti~e iz Sporazu- ma o stabilizaciji i pridru`ivanju i privremenog sporazuma. Da- kle, potrebno je osigurati us- kla|enostsvojihugovornihoba- veza sa Evropskomunijom. Pro- vedba obaveza iz SSP-a, te pri- vremenogsporazuma, klju~naje da bi Evropskaunija va{ zahtjev  za ~lanstvosmatralavjerodostoj- nim, kazao je Barroso.
Popis vrlo va`an
Prema njegovim rije~ima, usvajanje zakona o popisu sta- novni{tva}e, tako|er, bitiveoma va`no za dalje napredovanje u procesu integracija. Barroso je kazao da je napre- dakpresudan i na poljuvladavi- neprava- borbeprotivkorupci- je i organiziranog kriminala. - Zakoni i strategijeusvojeni u sklopuviznogdijaloga su koraci u pravomsmjeru. Sada je potre- bnoulo`itinapore da se osigura njihova efkasna provedba. Evropskaunijasna`nopodr`avarad Suda BiH, Tu`ila{tva BiH i Vi- sokog sudskog i tu`ila~kog vi- je}a, rekao je Barroso. Ova }e godina, prema Barro- su, biti vrlo va`na godina za evropskuperspektivuzapadnog Balkana.- Regija se kre}enaprijed, a mi `elimo da i BiH ide ukorak s os- talima. @elimo da i BiH bude dio ove pri~e o uspjehukojipi{emo zajedno s ljudimaovogkraja, is- takao je Barroso. On je istakao da je u Predsje- dni{tvu Bosne i Hercegovine odr`aokonstruktivansastanak. - EU ima 27 zemalja~lanica. Ni- jetajna da se ne sla`emosvaki putoko svega. Evropskakomisija ima 27 ~lanova iz svakezemlje, ali stal- no posti`emo odluke koncen- zusom. Nekestvari se moguregu- lisatizakonom, a nekestvariza- vise od kompromisa. Time {to posti`emokoncenzus,ne posta- jemo slabiji, to je dio evropskog `ivota. Ne `elimo vam nametnu- ti nikakav model. Poruka koju `elim da po{aljemsvimgra|ani- ma BiH jeste da vas mi smatramo ~lanom evropske porodice. BiH jeste dio Evrope, ali da bistepos- tali~lanica, postojina~inkako da se napreduje, morate ispuniti uvjete, imati unkcionalnu dr`- avu, donositiodluke u duhukon- cenzusa, poru~io je Barroso.
J. FETAHOVI]
iznadentiteta
Barroso u posjeti BiH
SDP:Vlast na evropskom programu
Potpredsjednik SDP-a BiH Denis Be}irovi} izjavio je da su parlamentarci od Barrosadobilijasnuporuku da su doma}epo- liti~kesnageodgovorne za {to skorijeprovo|enjereormi i ormi- ranjevlasti na dr`avnomnivou. - Mi u SDP-u nismospremni da ormiramovlast kao {to je to bi- lo u prethodnimmandatima - na raspodjeliministarskihpozicija, rekao je Be}irovi}. On je ponoviostav SDP-a kojismatra da vlasttre- baormirati na osnovuevropskogprograma u kojem}e se preci- znoznaticiljevi, nosiociposla i rokovi za njegovoizvr{avanje.
Nu`nazajedni~kavizija bh. budu}nosti u EU
Foto: Didier TORCHE
^ovi}:Razgovori s bo{nja~kim strankama
Lider HDZ-a BiH Dragan^ovi} je po okon~anjuBarrosovepo- sjetenovinarimakazao da se doma}esnagemorajuodrediti o tome kakvu BiH `ele.- Mi moramoshvatiti da BiH mo`epre`ivjetiisklju~ivo kao evropskazemlja u kojoj}e tri narodai svi gra|anibitijedna- kopravni i u kojojnikadnikomvi{ene}epasti na pametdru- gombiratipredstavnike u Predsjedni{tvu BiH i domovimana- roda, kazao je ^ovi}.On je izrazio nadu da }e vlast na dr`avnom nivou biti or- mirana u skladu sa izbornimrezultatima, te za narednusedmi- cu najavio me|ustrana~ke pregovore, po modelu onih iz Mostara, na kojim su dva HDZ-a potpisalasporazume sa SNSD- om i SDS-om.- Na sli~anna~inobavi}e se razgovori sa bo{nja~kimstran- kama i vjerujem da }e nakontogabitijasno da li mo`emoubrzo napravitivlast ili }emoopetbiti pod istimuvjetovanjima, rekao je ^ovi}, ne `ele}ire}ikoje su to strankebliske HDZ-u, “po{to se nitijedna ne `elideklarisati kao isklju~ivobo{nja~ka“.
Ragu`:Na nama je
Predstavnik HDZ-a 1990 MartinRagu`smatra da je dolazak  visoke evropske delegacije u posjetu Sarajevu najja~a poru- ka Evropske unije u zadnjih nekoliko godina. Ragu` je ohrabren Barrosovim porukama da su stabilnost i evropski put BiH u srcu evropskih interesa. - Mi se, naravno, trebamoprihvatitiposla i ormiratiVije}e ministara, rekao je on, dodaju}i da je sve do doma}ih poli- ti~kih snaga.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->