Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.2-3

Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.2-3

Ratings:
(0)
|Views: 688|Likes:
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.2-3
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.2-3

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mokslas ir Gyvenimas on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

 
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 2-3 
1
 
1990–20101990–2010
10
 
2010
2-3
 
2
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 2-3 
Pastaruoju deðimtmeèiu organiniaimolekuliniai dariniai ásiverþë ir á elektroni-kos prietaisø rinkà, kurioje ilgai domina-vo áprastø puslaidininkiø medþiagos. Su-kurti organiniai diodai, tranzistoriai, sau-lës celës. Kalbama apie pigià plastikinæelektronikà. Vis dëlto reikia pabrëþti, kadorganiniai prietaisai plaèiau naudoti pra-dëti tik ðio amþiaus pradþioje. Toks vëly-vas organiniø medþiagø atëjimas á elek-tronikà yra susijæs su organiniø dariniø irjø kietøjø kûnø paþinimo raida. Natûralu,kad pirmosios elektronikos sistemos bu-vo grindþiamos paprastais metalø dari-niais, o vëliau paprasèiausiø vienatomiøpuslaidininkiø kristalø dariniais. Organi-nes molekules sudaro deðimtys ar netðimtai atomø. Taigi tokias sudëtingas sis-temas suprasti, o juo labiau valdyti gali-mybiø atsirado tik dabar. Keletas „popu-liariø“ elektronikos molekuliø pavaizduo-ta 1 paveikslëlyje. Matome, kad organi-nës molekulës sudaro sudëtingus atomi-nius erdvinius darinius.
Ðviesa ið
Prof. habil. dr. Saulius JURÐËNAS,dr. Kristijonas GENEVIÈIUS
Vilniaus universitetas
Gyvosios gamtos raidà Þemëje lëmë organinës medþiagos.Organika – tai molekuliniai anglies dariniai, kuriø skirtin-gose duomenø bazëse uþregistruota daugiau nei keliosdeðimtys milijonø. Ðios medþiagos iðsiskiria neiðsemiamaerdviniø formø bei dariniø ávairove. Todël nenuostabu, kad tokios lanksèios molekulinës sistemos yra tinkamiausi gyvøjø sistemø statybos elementai.
molekuliø
1 pav.Keletasmolekuliniøsistemø,naudojamøorganinëselektronikostechnologi-jose. Visosjos iðsiskiriaiðplitusia povisàmolekulæelektroniniodebesëliostruktûra
Dirbtiniø medþiagø kûrimas ið atskirøatomø yra iðskirtinis ðiuolaikinës elektro-nikos bruoþas. Prisiminkime, kad pirmiejielektronikos prietaisai buvo metalinës va-kuumo lempos, kuriø matmenys siekë de-ðimtis centimetrø. Puslaidininkiø prietaisaievoliucionavo nuo milimetrø iki mikronø(milijoninë metro dalis) ar net submikronømatmenø. Organiniai molekuliniai dariniaiyra konstruojami nanometrø (tûkstantojimikrono dalis) skalëje. Todël nenuostabu,kad tokios manipuliacijos medþiagosstruktûra molekuliø lygmeniu tapo realy-be tik pastaraisiais deðimtmeèiais.Vyraujanèiø elektronikos technologi-jø pokyèiai nulëmë daugelá þmoniø visuo-menës raidos bruoþø. Vakuuminiø lem-pø prietaisais buvo pagrásti pirmieji kom-piuteriai ir masinës informacijos priemo-nës, o puslaidininkiø mikroelektronikostechnologijø raida inicijavo sparèià ryðiøir skaitmeniniø technologijø plëtrà, paska-tino informacinës visuomenës atsiradimà.Ðiomis dienomis mes stebime naujà puslaidininkiniø medþiagø ir prietaisø re-voliucijà elektronikoje. Tokie pokyèiai ta-po galimi iðmokus naudoti naujos klasësmedþiagas. Ðios medþiagos bendrai va-dinamos
organiniais puslaidininkiais
.Milþiniška šios mokslo ir technologijø kryp-ties paþanga pagrásta viltimi sukurti orga-niniø medþiagø pagrindu veikianèius nau-jus elektronikos produktus, tokius kaiplankstûs didelio ploto ðviesos ðaltiniai ben-drajam apðvietimui, didelio skersmensplokðtieji vaizduokliai, pigûs spausdintielektronikos prietaisai ir plastikinës saulëscelës, organiniai jutikliai. Kol kas neþino-me, kokius pokyèius visuomenëje sukelsði elektronikos medþiagø revoliucija. Tikë-tina, kad organinës elektronikos techno-logijos gali bûti bazinës, susiejus puslai-
2 pav. Dirbtinës rankos prototipas, sukurtasJaponijos mokslininkø. Ði ranka turi elektroni-næ organiniø puslaidininkiø odà, jauriàtemperatûrai ir slëgiui
dininkiø elektronikos ir biotechnologijø pri-valumus. Todël ateityje galima tikëtis pla-taus organiniø puslaidininkiø naudojimojutikliø gamyboje, medicinoje, maisto pra-monëje ir kt. Vëliau galime svajoti net apiehibridiniø gyvøjø ir negyvøjø bioelektroni-niø sistemø sukûrimà, kurios leistø pato-bulinti paèiø þmoniø galimybes.Beje, organiniai puslaidininkiai nëratokie nauji. Organiniai fotolaidininkai (ant-raceno kristalai) þinomi net nuo 1900-øjøir jau nuo praëjusio amþiaus pradþios pra-dëti naudoti pirmuosiuose È.Karlsono(
C.F. Carlson
) kserokopijavimo aparatøprototipuose. Pirmieji sisteminiai organi-niø puslaidininkiø tyrimai prasidëjo pra-ëjusio amþiaus viduryje. Tuomet ftalocia-ninø molekuliniø sluoksniø elektrinës sa-vybës buvo pirmà kartà sutapatintos supuslaidininkiø medþiagø savybëmis, at-likti pirmieji aromatiniø policikliniø anglia-vandeniø kristalø tyrimai. Apie 1960 me-tus organiniø kristalø tyrimai suaktyvëjo,atradus juose elektroliuminescencijosreiðkiná, ir iki 1970-øjø þinios apie elektro-ninius suþadinimus organiniuose krista-luose ágavo darnios sistemos formà. Or-ganiniø kristalø fizikiniø savybiø tyrimaiapibendrinti klasikinëse (
M. Pope,C.E. Swenberg
ir
E.A. Silinsh)
monogra-fijose. Deja, organiniai puslaidininkiai ne-
 
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 2-3 
3
rodë praktiniams taikymams patraukliøsavybiø. Organiniø kristalø elektroliumi-nescenciniai prietaisai buvo nestabilûs irveikë tik prijungus aukðtà átampà. Juosenebuvo galima pasiekti pakankamo sro-vës tankio ir spinduliuotës iðeigos dëltechnologiniø problemø, atsirandanèiøsudarant gerai injektuojanèius elektrodus.1977 m. paskelbti darbai apie konju-guotuosius polimerus ir neáprastai plaèiasgalimybes keisti tokiø polimerø laidumà juos legiruojant. Tai atvërë dar vienà di-delæ organiniø puslaidininkiø klasæ. Pa-þymëtina, kad laidûs polimerø sluoksniaigali bûti gaunami pigiø liejimo ið tirpalotechnologijø bûdu. Naujosios medþiagosgreitai buvo pritaikytos kuriant laidþius or-ganinius sluoksnius ir fotoreceptoriuselektrografijoje. Suvokus ðiø medþiagøreikðmæ plastikinës elektronikos ir bio-technologijø raidai, darbai, susijæ su lai-dþiø konjuguotøjø polimerø atradimu, su-laukë tikro pripaþinimo. 2000 m. A.Hëge-riui, G.Makdiamidui ir H.Ðirakavai (
A.He-eger, A.G.MacDiarmid, ir H.Shirakawa
) laidþiøjø polimerø atradimà paskirta No-belio premija.1980-øjø viduryje ávyko didþiausias or-ganiniø puslaidininkiø prietaisø technolo-gijø proverþis. Jis susijæs su supratimu, kadneámanoma pagaminti naðaus prietaiso,naudojant organinius kristalus. Kelià á sëk-mæ atvërë keleto plonø organiniø sluoks-niø dariniø (vadinamøjø heterosandûrø)naudojimas elektronikos prietaisø gamy-bai. Pirmiausia buvo pademonstruotas na-ðus fotovoltinis prietaisas, tinkamas gamin-ti saulës baterijas. Taip pat buvo sukurtiplonasluoksniai organiniai maþø moleku-liø ir polimerø tranzistoriai. Bet didþiausià aktyvumà sukëlë maþdaug tuo pat metupaskelbti darbai apie naðiø elektroliumi-nescenciniø diodø (angl.
organic light emitting diodes – OLED
) sukûrimà, nau-dojant vakuume uþgarintø maþø moleku-liø sluoksniø heterosandûras, vëliau ir kon-juguotøjø polimerø heterosandûras. Tai da-vë pradþià daugiasluoksniø organiniø da-riniø technologijø plëtrai. Ðie atradimai lë-më audringà vëlesniø deðimtmeèiø orga-ninës elektronikos raidà. Pagal
NanoMar-kets, LC
ávertinimus organinës elektroni-kos prietaisø rinka jau virðijo 1 mlrd. JAVdoleriø ir pastaraisiais metais pasiekë fan-tastiná 50–60 proc. augimà.Pagrindinis proverþis organinëje elek-tronikoje vyksta OLED, arba organiniøðviestukø,
 
technologijø kryptimi. NaujausiOLED technologijø laimëjimai leido 1997m. komercializuoti pirmuosius pasyvausadresavimo
Pioneer 
kompanijos vaiz-duoklius automobiliø grotuvams, o 2003m. – pirmuosius aktyvaus adresavimo
Ko-dak 
kompanijos vaizduoklius fotoapara-tams (3 pav.).
3 pav. Pirmieji komercializuoti maþø molekuliøtechnologijos daugelio spalvø OLED vaizduokliai
Pioneer 
1999 m. automobiliø radijo imtuvams ir komercializuoti aktyviojo adresavimo vaizduokliaifotoaparatams
Kodak 
2003 m.
Dauguma rinkos dalyviø prognozuo-ja OLED technologijos dominavimà ku-riant ateities vaizduoklius. Jau dabar jieima vyrauti maþesnës ástriþainës vaiz-duokliø rinkoje, tai mobilieji telefonai irdelninukai, vis daugiau gaminiø atsiran-da ir didesnës ástriþainës televizoriø rin-koje. Keletas OLED technologijø gami-niø pavaizduoti 4 pav. OLED vaizduok-
4 pav 
.
NaujausiOLEDvaizduokliøgaminiai:
Samsung
mobilusistelefonas ir 
Sony 
televizorius
liai atkuria tikroviðkesná vaizdà, juos ga-lima þiûrëti ið ðono, jie yra ekonomiðkesniir lengvesni. Atkreipkite dëmesá, kad ðio
Sony 
televizoriaus vaizduoklio storis yratik 3 milimetrai!Ðiuo metu OLED technologijà labiau-siai yra iðplëtojusi Pietø Korëjos kompa-nija
Samsung
, kuri ne tik vykdo plaèià moksliniø tyrimø programà, bet ir gami-na OLED vaizduoklius. Kompanijos va-dovai yra ásitikinæ, kad OLED vaizduok-liai yra ateities technologija, ir prognozuo-ja, kad iki 2014 m. apie 50 proc. mobiliø-jø telefonø turës OLED technologijos vaiz-duoklius. 2009 m. birþelá
Samsung
prista-të visuomenei naujus 14,1 ir 31 coliø ástri-þainës OLED televizorius. Abu ðie mode-liai jau yra paruoðti masinei gamybai, ku-ri, nepriklausomø stebëtojø nuomone, ne-trukus ir prasidës. Ðiuo metu
Samsung
gamina daugiau nei 2 milijonus vaizduok-liø per mënesá savo 4-osios kartos OLEDgamybos linija, be to, kompanija ketinainvestuoti á naujà 5-osios kartos OLED ga-mybos linijà Tangjeono mieste. Ði linijaturëtø gaminti OLED vaizduoklius, kuriøgabaritai siektø 1320x1500 mm. Kita Pie-tø Korëjos bendrovë
LG
neseniai pristatë15 coliø ástriþainës OLED televizoriø. Ðisgaminys yra didþiausios ástriþainës tele-vizorius OLED ekranu, kuris ðiuo metu yrakomerciðkai prieinamas (kaina ~2500JAV doleriø). Kitas iðskirtinis
LG
produk-tas yra 20,7 coliø ástriþainës OLED ekra-nas, skirtas medicinai. Ðis naujas ekra-nas pasiþymi 2560x2048 skiriamàja ge-ba ir kontrasto santykiu 100000:1. Pana-ðiai kaip ir
Samsung
,
LG
kompanija pla-nuoja plësti naujos kartos gamybos linijà pirmàjá 2011 m. ketvirtá. Ðiuo metu pagrin-dinis visø kompanijø, uþsiimanèiø OLEDekranø gamyba, tikslas yra sumaþinti ga-mybos kaðtus ir padidinti OLED vaizduok-liø ilgaamþiðkumà.Ateityje mûsø laukia lankstûs ir skaid-rûs OLED vaizduokliai, kuriø prototipai jau
5 pav. Lanksèiøjø vaizduokliø prototipai,demonstruojami parodose
demonstruojami parodose (5 pav.). Ja-ponijos elektronikos gigantas
Sony 
pri-statë pirmàjá pasaulyje 2,5 coliø ástriþai-nës spalvotà (16,8 milijono spalvø)120x169 skiriamosios gebos lankstøOLED vaizduoklá, pagamintà ant plastiki-nio pagrindo. Ðis vaizduoklis yra tik0,3 mm storio ir sveria tik 1,5 gramo. Ja-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->