Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.7

Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.7

Ratings:
(0)
|Views: 429|Likes:
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.7
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.7

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mokslas ir Gyvenimas on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 7 
1
 
2010
7
Ignalinos ato-minës jëgainëspaveldas –painûs spren-dimai ir sunki naðta kartøkartoms
Ar þmogusgali iðvengti„mirtinø“ ligø?ÞaliosiosAliaskoseskizai
jûrvarniais
 
Þvejyba su
 
2
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 7 
Lietuvos prezidentas
Algirdas Mykolas Brazauskas
1932-09-22 – 2010-06-26
Po sunkios ligos iðëjo Lietuvos Nepriklausomybës ðauklys ir vedlysAlgirdas Mykolas Brazauskas. Kaip prezidentas, Seimo pirmininkas ir premjerasjis ðalá valdë 12 ið 20-ies Nepriklausomybës metø.Atsisveikinome su vienu iðkiliausiø Lietuvos politikø, su iðmintingu, nuoðirdþiu,atviru ir principingu þmogumi. Þmogumi, kurio nuopelnai Lietuvos politikai,
 
ekonomikai ir mokslui dar nesuvokti ir neávertinti.
 
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 7 
3
atominës jëgainës paveldas –
Prezidentë D.Grybauskaitë pareiðkë,kad nuo tos dienos, kai sustojo IAE, prasi-dëjo tikra Lietuvos energetinë nepriklauso-mybë. Bet ar tikrai? IAE uþdaryta, bet ener-gijos iðtekliø ásigijimo problemos ne tik ne-sumaþëjo, o ið tikrøjø dar labiau išaugo irtapo daug sudëtingesnës. Nors jau daugiaukaip deðimtá metø kalbama apie svarbiaselektros jungtis su Lenkija ir Ðvedija, kol kasnieko apèiuopiamo nepadaryta. Beveik vi-sa elektros gamyba tapo priklausoma nuoið Rusijos gaunamø energetiniø þaliavø im-porto. Naujos atominës elektrinës Visagi-ne (NAE) statybai Rusija netiesiogiai suda-ro kliûtis vieðai paskelbdama, kad Karaliau-èiaus kraðte iki 2018 m. bus árengti du di-dþiuliai atominiai reaktoriai, kuriø pagamin-tos elektros su nemaþu pertekliumi uþteksne tik visai Karaliauèiaus srièiai, bet taip patir Baltijos valstybëms. Baltarusija irgi pla-nuoja netoli Vilniaus pastatyti panaðaus ga-lingumo atominæ elektrinæ. Kyla klausimas,kas pirks Lietuvos naujos atominës elektri-nës generuojamà energijà, jeigu Rusija tu-rës didþiulá elektros pertekliø ðiame regio-ne ir galës jà Baltijos energijos birþoje par-duoti pigiau, nei uþsienio investuotojo pa-gamintà elektrà Lietuvoje. Dël ðiø prieþas-
Ignalinos
Dr. Stasys BAÈKAITIS
P.E. CPM, Fellow SAE (JAV)
Kai 2004 m. Lietuva pasiraðë stojimo á Europos Sàjungà sutartá,kartu pasiraðë ir protokolà Nr.4, kuriuo Lietuva 2009 m. gruodþio31 d. ásipareigojo sustabdyti Ignalinos atominæ elektrinæ (IAE). Buvopasiþadëta atsisakyti senosios elektrinës, taèiau iðsaugota teisëstatyti naujà ir taip iðlikti branduolinës energetikos valstybe.
atominës jëgainës paveldas –
 
painûs sprendimai ir sunki naðtakartø kartoms
èiø prieð kelerius metus Lietuvos politikø irþiniasklaidos iðgarsinta atominës energijospartnerystë su Latvija, Estija ir Lenkija pra-deda irti, o kartu NAE poreikis vis maþëja.Nors net iki dabar Lietuvos energetinëateitis mûsø politikø akyse susieta su bran-duoline energetika, ji negali garantuoti neivisiðkos nepriklausomybës, nei kraðto ener-getinio saugumo. Atominë energija visuo-menei pateikiama kaip patogi ir racionali al-ternatyva, galinti iðspræsti Lietuvos energijosproblemas. Vis dëlto po ðia pavirðutiniðka,graþiai nuspalvinta þieve glûdi dvi didþiulësir sunkiai iðsprendþiamos problemos. Vienaproblema yra susijusi su milþinišku finansøsutelkimu NAE statybai ir susidariusiø skoløgràþinimu, kita – su iðlaidomis, susijusiomissu branduolinio kuro ir kitø radioaktyviøjø at-liekø daugelio ðimtø metø apsauga.Lietuva, kaip valstybë, neturi ir, deja, ne-turës ateityje savø lëðø pastatyti naujà ato-minæ jëgainæ. Energetikos ministerija jau pa-skelbë kvietimà dalyvauti vieðajame pirkime,kuriuo kvieèia investuotojus finansuoti 51proc. statybos iðlaidø, taip pat perimti tokiosjëgainës valdymà. Lietuvos Vyriausybë tiki-si, kad investuotojø atsiras, nes Lietuva siû-lo jiems Baltijos regiono elektros rinkà. Ta-èiau, jeigu toks investuotojas ir atsiras, jis taippat norës gauti stambias palûkanas uþ de-ðimties milijardø litø gana rizikingà investici-jà. Akivaizdu, kad deðimt metø, kol bus sta-toma NAE, palûkanas uþ ðias investicijas tu-rës mokëti Lietuvos vartotojas, nors stato-ma elektrinë dar nepagamins në vieno vatoelektros. Skaièiuojant, kad Lietuvos vartoto-jai naudos nuo 9 iki 10 teravatø elektros ener-gijos, vien palûkanø iðlaidoms padengti kiek-vienas vartotojas turës papildomai sumokë-ti apie 10 centø antkainá uþ kiekvienà sunau-dojamà kilovatvalandæ. Pats kapitalo gràþi-nimas, kuris uþtruktø apie 20 metø, pridëtødar apie penkis centus. Panaðios iðlaidos su-sidarys ir uþ Lietuvos partneriø investicijas,nors ne visai aišku, ar šios išlaidos pasiro-dys bendra visø mokesèiø forma, ar bus su-renkamos kaip mokestis uþ sunaudotà ener-gijà. Bet kokiu atveju pridëtiniai mokesèiaiprie dabartinës elektros energijos kainos pa-kils maþiausiai nuo 15 iki 20 centø uþ vienà kilovatvalandæ. Greièiausiai bus pridëtas irpapildomas administracinis antkainis, kaipkad jau yra daroma dabar. Pastaèius naujà atominæ, prie ðiø palûkanø ir paskolos grà-þinimo kaðtø reikës pridëti ir paèios elektrosgamybos kaðtus, uþsienieèio operatoriaus

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->