Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.11-12

Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.11-12

Ratings:
(0)
|Views: 540|Likes:
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.11-12
Mokslas Ir Gyvenimas 2010 m. Nr.11-12

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Mokslas ir Gyvenimas on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

 
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 11–12 
1
 
Vilniaus pedagoginiouniversiteto biosistematikai ieðkojo naujø organizmørûðiø
2010
11-12
BiosistematikaiHimalajuose
Valstybë irmiðkas
Vilniaus pedagoginiouniversiteto biosistematikai ieðkojo naujø organizmørûðiø
 
2
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 11–12 
 
Lietuvos geologijos tarnyb
Lietuvos geologijos tarnyba ákurta1940 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 238, pa-tvirtinanèiu Vietinës pramonës liaudies ko-misariato nuostatus. Ðiø nuostatø III da-lyje nurodyta, kad ákuriama „Geologiniøtyrinëjimø Tarnyba, veikianti atskiros sà-matos pagrindais“. LGT yra viena „jau-nesniø“ Europos geologijos tarnybø, neskai kurios (Ðvedijos, Norvegijos, Austri-jos) jau ðventë savo 150 metø jubiliejus.Geologiniø darbø organizacinë struktûraiki 1990 metø ne kartà kito. Geologiniaityrimai (kartografavimas, naudingøjø ið-kasenø, poþeminio vandens paieðka irþvalgyba, geofiziniai tyrimai, monitoringasir kt.) ypaè iðsiplëtojo po 1957 metø: tuo-metës Geologijos valdybos sistemoje dir-bo 508 darbuotojai, ið jø 45 geologai,1971 m. jø buvo atitinkamai 2622 þmo-nës, ið jø 201 geologas. Nuo 1980 m. Ge-
Lietuvos geologijos tarnyb
Trumpa istorijos apþvalga
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriusJuozas MockevièiusÈeslovas Pakuckas (1898–1956),pirmasis LGT direktorius
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS MISIJA:
Ágyvendinti valstybës politikà Þemës gelmiø naudojimo srityje, pagrin-dþiant geologinës aplinkos kokybës iðsaugojimà ateities kartoms, plëto-jant geologinës informacijos naudojimà.
Þemës gelmiø iðtekliai 2010 m. pradþioje
Iðtekliai Kiekis
1. Nafta, mln. t 3,82. Durpës, mln. kub. m 3113,193. Klintys, mln. kub. m 557,404. Dolomitas, mln. kub. m 249,255. Opoka, mln. kub. m 19,396. Anhidritas, mln. kub. m 80,697. Kreidos mergelis, mln. kub. m 9,418. Molis, mln. kub. m 237,328.1. Molis devono 1,418.2. Molis triaso 59,598.3. Kitas molis 176,329. Þvyras, mln. kub. m 1311,7210. Smëlis, mln. kub. m 417,8810.1. Smëlis moliui liesinti 28,4210.2. Smëlis stiklui gaminti 4,1610.3. Smëlis silikatiniamsdirbiniams 96,4310.4. Kitas smëlis 288,8711. Poþeminis vanduo,mln. kub. m per parà 
3
1,8811.1. gëlas vanduo,mln. kub. m per parà 1,8711.2. mineralinis vanduo,mln. kub. m per parà 0,0112. Sapropelis, mln. kub. m 20,1913. Gipsas, mln. kub. m 27,9914. Gëlavandenë klintis,mln. kub. m 1,615. Gintaras, t 112,016. Glaukonitinis priesmëlis,mln. kub. m 7,417. Akmens druska, mln. kub. m 258,2918. Geleþies rûda,Fe>20% ,mln. kub.m 61,6918.1. Fe>40%, mln. kub. m
34,57ologijos valdybos sistemoje dirbo per 300geologø ir beveik 200 technikø.Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ, Lie-tuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu irAukðèiausiosios Tarybos Atkuriamojo Sei-mo pritarimu 1991 m. kovo 11 d. vietoj ikitol buvusiø Geologijos darbø gamybinio su-sivienijimo ir Gamtos iðtekliø departamen-to ásteigta Valstybinë geologijos tarnyba.Lietuvos geologijos tarnyba prie Ap-linkos ministerijos yra Lietuvos Respubli-kos vykdomosios valdþios ástaiga. Tarny-ba organizuoja ir vykdo valstybinius Þe-mës gelmiø tyrimus, reguliuoja ir kontro-liuoja Þemës gelmiø naudojimà bei ap-saugà, kaupia, saugo ir valdo valstybinægeologinæ informacijà. LGT 2010 m. dir-ba 100 darbuotojø.Lietuvos geologijos tarnyba yra Eu-ropos Sàjungos geologijos tarnybø aso-ciacijos narë. Asociacija vienija daugiaukaip 7500 ávairiø geologijos srièiø specia-listø ið 27 ðaliø bendriems Þemës gelmiøtyrimo ir naudojimo klausimams spræsti.2010 m. LGT atstovai dirbo 23 tarpþi-nybinëse komisijose, darbo grupëse, at-stovavo Lietuvos geologijos interesams21 tarptautinëje organizacijoje.
2
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 11–12 
 
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 11–12 
3
 
ai – 70
Turimi vandens iðtekliaiNaudojami
Poþeminis vanduo
Lietuva vienintelë ið Europos ðaliøcentralizuotai vandentiekai naudoja tik ge-rai gamtos apsaugotà ir geros kokybëspoþeminá vandená. Jo išþvalgyti ištekliai:~2,2 mln. m
3
/d, o sunaudojama pastarai-siais metais tik 350–390 tûkst. m
3
/d(127,75–142,35 mln. m
3
/metus). Þemësgelmiø registre áregistruoti 1603 poþemi-nio vandens telkiniai.Valstybinis geologinis kartografavi-mas 1:50 000 masteliu iki šiol Lietuvojeatliktas 45 proc. ðalies teritorijos (vykdo-mas nuo 1964 metø).
Geologine kartografine informacija ga-lima naudotis: http://www.lgt.lt/zemelap/main.php?sesName=lgt1288334737 
Græþiniai – svarbiausias Þemësgelmiø paþinimo bûdas
LGT informacinëje sistemoje ið visoyra duomenø apie 46 269 græþinius.Þemës gelmiø registre áregistruoti 29839 græþiniai. Nuo 1990 m. uþregistruoti17 439 græþiniai.
Giliausi græþiniai:
giliausias (ilgiausias) græþinys –Nr. 29349 – 2786 m, iðgræþtas 2001 m.Stonèiø k., Ðilutës r.;kiti græþiniai: Nr. 26327 – 2564 m gy-lio, iðgræþtas 1992 m. Klaipëdos apsk.,Kretingos r., Vydmantø k.;Nr. 1515 – 2382 m. naftos gavybosgræþinys, iðgræþtas 1992 m. Klaipëdosapsk., Palangoje;Nr. 18674 – 2370 m naftos paieškosgræþinys (likviduotas), iðgræþtas 1988 m.Klaipëdos apsk., Tauralaukio k.Ið viso iðgræþta gilesniø nei 2000 met-rø græþiniø – 200, po 2000 metø – 38.
Geologiniai procesai 
Leidimus tirti þemæ 2010 m. Lietuvojeturëjo 113 ámoniø, kurios teikia Valstybi-
ai – 70
Poþeminio vandens kokybë yra gera,taèiau vanduo gali bûti natûraliai prisotin-tas kai kuriø druskø ar mikroelementø, ku-riø koncentracijos virðija geriamajam van-deniui nustatytas vertes. Tokio vandensprietaka (vadinamosios intruzijos) susidarokai kuriø vandenvieèiø intensyvios eksplo-atacijos metu. Dël mineralizuoto vandensprietakos padidëja gëlo vandens minera-lizacija, kietumas, iðauga natrio chloridoarba / ir sulfatø koncentracija, vandenyjegali formuotis kiti nepageidaujami jungi-niai (sieros vandenilis). Paþymëtina fluori-dø anomalija Ðiaurës Vakarø Lietuvoje(Klaipëdos, Kretingos, Skuodo, Plungës,Telðiø ir Kelmës r.).Gruntinis vanduo daþniausiai yrateršiamas azoto junginiais – amoniu(NH
4
), nitritais (NO
2
) ir nitratais (NO
3
).Didesni nitratø kiekiai gruntiniame van-denyje siejami su iðsklaidyta ir sutelktàja(koncentruota) tarða. Iðsklaidytos tarðos sà-lygomis besiformuojanèiame gruntiniamevandenyje apie 30 proc. stebëtø græþiniønitratø koncentracija yra didesnë uþ gamti-nio fono ribines reikðmes ir daþnai kelis kar-tus virðija foninæ (~6 mg/l) reikðmæ.Turimi duomenys ápareigoja rûpintispoþeminio vandens kokybe, diegti tarðosprevencijos priemones.Poþeminio vandens valstybinis monito-ringas vykdomas nuo 1946 metø. Tai – nuo-latiniai poþeminio vandens lygio stebëjimaibei poþeminio vandens cheminës sudëtiestyrimai. 74 stebëjimo græþiniuose ádiegtielektroniniai duomenø kaupikliai vandenslygiui ir temperatûrai matuoti. 2010 m. 20-yje monitoringo stoèiø yra árengiamos tele-metrinës duomenø perdavimo sistemos,kurios leis duomenis apie poþeminio van-dens bûklæ nuolat perduoti á LGT.Be valstybinio monitoringo, LGT kau-pia duomenis ið ûkio subjektø vykdomømonitoringo programø. 2010 m. buvovykdoma apie 2050 ûkio subjektø poþe-minio vandens programø (áskaitant ir van-denvietes).
Geologinis kartografavimas
Pagal valstybines ir tarptautines progra-mas LGT kasmet vykdo 65–70 projektø.nei geologijos informacijos sistemai græ-þiniø, kitø tiesioginiø Þemës gelmiø tyri-mø duomenis.Daugumos Þemës gelmëse slypinèiøpavojø (seisminiø virpesiø, karstiniø pro-cesø, nuoðliauþø, poþeminio vandensproverþiø, poþeminës tarðos ir kt.) þalin-gø pasekmiø galima iðvengti sistemingaistebint ir tiriant gelmes, laiku ir tinkamainaudojant sukauptus duomenis. LGT sis-temingai formuoja geologiniø procesø irreiðkiniø duomenø bazæ, kuria seismolo-giniø stebëjimø sistemà, diegia moder-nius metodus procesams (pavyzdþiui, sa-telitinës interferometrijos) stebëti.
Nukelta á 24 p.
 
Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 11–12 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->